صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز سه شنبه ۱ جوزا ۱۳۹۷

دفتر مطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 28 حوت 1395 هجری شمسی

جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه امروزروی موضوعات مختلف تدویریافت.

درجلسه کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی به ریاست محمد هاشم الکوزی، مسوولان پوهنتون دفاعی مارشال محمد قسیم فهیم در رابطه به جذب جوانان علاقمند ازولایات کندهار، هلمند وارزگان درآن نهاد معلومات ارایه نموده گفتند 570 تن از جوانان ازتمام ولایات کشور دراین نهاد تحصیلی جذب گردیده وبخاطر رعایت ترکیب قومی یکتعداد افراد ولایات مذکور که علاقمند تحصیل بودند نیز درجمع آنها با نمرات کم نیز شامل گردیده است تا توازن مراعات گردد. همینگونه درجلسه با رئیس ارکان ستردرستیز، روسای کشف وزارتهای دفاع وداخله، رئیس تروریزم وزارت امورداخله وقوماندان عمومی گارنیزون کابل پیرامون حمله تروریستی برشفاخانه سردار محمد داوود خان به پرسشهای سناتوران پاسخ ارایه نمودند. مسوولان مذکورهرکدام دیدگاه های شانرا درمورد وقوع حمله برشفاخانه سردار محمد داوود خان ،علل وعوامل داخلی وخارجی آن، پلان قبلی دشمن درزمینه، چگونگی انتقال اسلحه ومهمات به داخل شفاخانه، انفجار یک موتردرمحوطه شفاخانه وبرخی مسایل دیگرتوضیحات ارایه نموده گفتند هنوز زود است که متهمین اصلی معرفی گردد زیراکه تحقیقات همه جانبه ودقیق ازسوی هییت موظف جریان دارد که با تکمیل شدن تحقیقات جزئیات مکمل آن دراختیارکمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی قرارخواهند گرفت که این توضیحات مورد قناعت کمیسیون قرارنگرفته قرارشد که این مساله باردیگر فردا ازمسوولان رده اول سکتورامنیتی درجلسه عمومی مطرح گردد.

 28-Hot95-Dfai.JPG

درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست گل احمد اعظمی معاون کمیسیون، شکایت سه منسوب قوماندانی پولیس نظامی وزارت دفاع ملی مبنی برتنقیص بست های شان با پیژندوال آن وزارت مطرح شد. پیژندوال وزارت دفاع ملی ضمن ارایه توضیحاتی گفت به نسبت نبود بست دگروالی اشخاص متذکره در ریزرف قراردارند واین ریاست درصدد ایجاد سیستم معیاری به منظورترفع، تبدیلی ها واصلاحات درصفوف اردوی ملی می باشد که درزمینه کارجریان دارد. کمیسیون با ااستماع توضیحات موصوف براصل شفافیت وعدالت در روند تبدیلی ها وتقرریها تاکید نموده خاطرنشان گردید که به قناعت عارضین پرداخته شود. هکذا شکایت متعدد ازنحوه برگزاری امتحانات سی بی آر ریاستهای کارواموراجتماعی ولایات نیمروز وفراه وعدم تشخیص شخص واجد شرایط درزمینه با معین آن وزارت ورئیس بورد تعینات کمیسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی مطرح شد. مسوولان مذکور ضمن ارایه توضیحاتی گفتند روند برگزاری امتحانات سی بی آر با شرایط خاص که ازسوی بانک جهانی تمویل می گردد به پیش می رود وقرارست یکتن ازبرندگان که درریزرف ولایات همجوار اند به ریاست کارواموراجتماعی ولایت فراه گماشته شده وبه اسرع وقت به مشکل ولایت نیمروز نیزرسیدگی خواهند شد. همینگونه شکایت واصله ازموجودیت فساد گسترده دربندر میل 78 ولایت فراه وعدم حضور معین وزارت تجارت و رئیس تسهیلات ترانزیتی آن وزارت مطرح بحث قرارگرفته عدم حضور ذوات متذکره مورد انتقاد شدید کمیسیون قرارگرفت وتاکید به عمل آمد اگر مسوولان مذکور درجلسه آینده حضور نیاورند موضوع ازمجاری دیگر مورد تعقیب قرارخواهند گرفت. دراخیرجلسه شکایت واصله اهالی ولسوالی خاص ارزگان از عدم توزیع تخم های بذری، کود کیمیاوی برای دهاقین وبرخی مسایل دیگر مورد بحث قرارگرفته قرارشد که معینان وزارتهای زراعت، انکشاف دهات واداره حوادث طبیعی دریکی ازجلسات بعدی به پرسشهای سناتوران پاسخ ارایه نماید.

28-Hot95-Shikayat.JPG 

درجلسه کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف، عریضه حقوقی نماینده گان متقاعدین ولایت جوزجان مبنی برکارشکنی ریاست خزینه تقاعد درمورد فرمان 5282مقام عالی ریاست جمهوری مطرح بحث قرارگرفته قرارشد که نماینده گان وزارتهای کارواموراجتماعی، عدلیه، مالیه ونماینده گان متقاعدین دریکی ازجلسات کمیسیون شرکت تا روی این مساله بحث صورت گیرد.

 28-Hot95-Adli.JPG

درجلسه کمیسیون اموردینی، فرهنگی، معارف وتحصیلات عالی به ریاست مولوی عبداللطیف نهضت یار، از داکترفریده مومند وزیرتحصیلات عالی، محمد امیرکامه وال رئیس موسسات تحصیلات عالی خصوصی، احمد جاوید رسولی رئیس عمومی امتحانات وپوهندوی داکترنفیسه ناصری سرپرست ریاست تحصیلات عالی درخارج سوالاتی را مبنی برچگونگی اخذ امتحان کانکور ازنهادهای دولتی وخصوصی، آغاز دوره تحصیلی، چگونگی توزیع بورسیه ها و اخذ جواز موسسات تحصیلات عالی خصوصی، مشکلات محصلان از رهگذرتبدیلی ها ،مشکلات درنهادهای تحصیلی خصوصی ملی، یومف سویس، ویکی ازموسسات تحصیلی خصوصی درولایت غزنی، ایجاد پوهنتون درولایت نورستان وبرخی مسایل دیگر مطرح شد. وزیرتحصیلات عالی ضمن ارایه توضیحاتی گفت امتحانات کانکور بخاطرایجاد سیستم بایومتریک اندکی به تاخیرافتیده که با آغاز سال تحصیلی درماه اسد سال 1396 واکمال سمسترها درسال1397 این تاخیرزمانی مرفوع خواهند شد وافزود امتحانات فارغان صنوف دوازدهم کابل درجریان بوده وتا چهارشنبه آینده این پروسه ازکابل اختتام وتا ماه سرطان امتحانات سراسرکشور اخذ می گردد ونتایج آن دراواخرهمان ماه اعلان خواهند شد. موصوف گفت تبدیلی ها مطابق لوایح انجام شده وحالا وقت تبدیلی ها گذشته است واین وزارت توانسته است که درمقرره موسسات تحصیلات عالی خصوصی تعدیل وارد نماید که براساس آن اخذ امتحانات کانکور، توزیع دیپلوم، تایم درسی همه مشخص گردیده وسیستم پاس تایم که درحال حاضر مروج است ازبین خواهند رفت. وزیرتحصیلات عالی درمورد مشکلات پوهنتون خصوصی یومف، افغان سویس، جهان، ملی موسسه طبی مسلم معلومات ارایه نموده گفت اسناد موسسه تحصیلی یومف سویس جعلی بوده وهیچگونه رسمیت درکشور ندارد و درقسمت سرنوشت محصلان آن تصامیم اتخاذ خواهند شد. کمیسیون با استماع توضیحات مسوولان وزارت تحصیلات عالی، پاسخ های ارایه شده را قناعت بخش دانسته یک سلسله هدایات لازم را برای بهبود هرچه بهتران وزارت وسهولت ها برای محصلان درنهادهای تحصیلی خصوصی ودولتی مطرح نمودند.

 28-Hot95-Farhangi.JPG

درجلسه کمیسیون امورشهدا ومعلولین ،رفاه عامه ومحیط زیست به ریاست نثاراحمدحارس ،داکترفدامحمدپیکان معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه پیرامون نگرانی رئیس واعضای کمیسیون مبنی برچگونگی ارایه عرضه خدمات صحی درولایات،موجودیت ادویه کم کیفیت ،بلندبودن فیس معاینات،برخوردنامناسب بامریضان،چگونگی تداوی معتادین توضیحات داده افزود آنوزارت دراین اواخرتمامی شفاخانه هاوادویه فروشی هارانظارت وکنترول نموده،ازجمله جواز90کمپنی که ادویه واردمی نمودند را لغوومالکین 42دواخانه مجازات شده اند. وی علاوه کردمشکل عمده فراراه وزارت صحت عامه قاچاق ادویه کم کیفیت بنابرعدم کنترول جدی درمرزها به بازاراست که روی طرزالعمل درزمینه کارجریان دارد.همچنان اضافه کردکه درسراسرکشورحدود4550هزاربستربرای تداوی معتادین وجود دارد درحالیکه بیشترازدوملیون استفاده کننده ازموادمخدردرکشوروجوددارد موصوف خاطرنشان ساخت درصورتیکه جلوکشت وقاچاق موادمخدردرکشورگرفته نشود ارقام معتادین درکشورافزایش خواهدیافت.سپس اعضای کمیسیون ضمن تایید توضیحات معین وزارت صحت عامه  تاکیدبعمل آمدکه وزارت صحت عامه برای آنعده معتادین که پس ازتداوی وصحت یاب شدن درتفاهم باارگانهای ذیربط زمینه کاریابی ایجادگردد.معین وزارت صحت ضمن استقبال وعده سپرد درآینده نزدیک درتفاهم باکمیسیون جلسه مشورتی راپیرامون دریافت زمینه کاریابی برای معتادین برگزارنماید.دراخیرروی عرایض واصله نیزرسیدگی صورت گرفت.

28-Hot95-Rifai.JPG

درجلسه کمیسیون امورزنان ،جامعه مدنی وحقوق بشربه ریاست شفیقه نوروزخیل ،روی وضعیت امنیتی درکشورونگرانی مردم درزمینه صحبت گردیده ،قرارشد موضوع بامسولان مربوطه درمیان گذاشته شود.دربخش دیگرجلسه روی پلان کاری سال روان کمیسیون مباحثی صورت گرفت.

 28-Hot95-Zanan.JPG