صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز چهارشنبه ۲ جوزا ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 28 حوت 1395 هجری شمسی

فضل هادی مسلم یار رییس مشرانوجرگه درحالیکه محمدعلم ایزدیارنایب اول آن جرگه وشماری ازسناتوران نیزحضورداشتند،طی نشستی خواستهاومشکلات شماری  ازمعلولین  رااستماع نمود.

دراین نشست آنان ضمن مطرح ساختن برخی مشکلات شان، خواهان تطبیق قانون حقوق وامتیازات معلولین و رعایت کنوانسیون جهانی معلولیت که افغانستان به آن الحاق گردیده است، بورسیه های تحصیلی وبرخی موارددیگرشدند.

متعاقباًرئیس مشرانوجرگه،درحالیکه رئیس عمومی دارالانشای مشرانوجرگه نیزحضور داشت؛ ضمن تایید مشکلات اشخاص دارای معلولیت در کشور،رسیده گی وتوجه به قشرمعلول جامعه راازمکلفیت های مسوولین حکومتی ونهادهای ذیربط دانسته،علاوه کرد آنانیکه درراه اسلام ،آزادی ودفاع ازنوامیس ملی وتمامیت ارضی کشور، اعضای بدن شان را ازدست داده اند توجه ی لازم ازسوی مسوولین ذیربط ونهادهای مدد رسان به آنها صورت نگرفته است وافزود که ادامه جنگ وبی ثباتی درکشور،مداخلات بیرونی ونبود استراتیژی مؤثر، مانع رسیده گی به قشرمعلول جامعه گردیده است.

28-Hot95-MUL3.JPG

همینگونه رئیس مشرانوجرگه پیرامون نگرانی معلولین در موردلغوکمیسیون امورمعلولین وبازماندگان شهدا،روشنی انداخته ؛تصریح نمود که مجلس باتوجه به قشرآسیب پذیرجامعه وبه  منظوررسیدگی بهتربه مشکلات وخواستهای معلولین و بازماندگان شهدا،کمیسیون امورمعلولین را بنام کمیسیون امور معلولین وبازماندگان شهدا،رفاه عامه ،منابع طبیعی ومحیط زیست ،صحت،کاروکارگر،تربیت بدنی وسره میاشت مسمی نموده  که در آن مشکلات معلولان وورثه شهدارا در ساحات کارِی دیگرِیکه با این کمیسیون ادغام نموده است ،با قوت بیشتربر آورده خواهند ساخت.

مسلم یارمتعهدگردید که درچوکات صلاحیت های قانونی خویش همواره از قشر معلول کشور حمایت نموده ومی نماید ونیزابرازامیدواری نمودکه رهبران حکومت وحدت ملی توجه بیشترشان را به ایشان معطوف دارند.

طبق یک خبردیگرداکترمحمدآصف صدیقی نایب دوم مشرانوجرگه امروزبا پوهنوال فریده مومند وزیر تحصیلات عالی،خواستهای بزرگان ومحاسن سفیدان ولایت لوگررامبنی برایجادپوهنځی زراعت درچوکات موسسه تحصیلات عالی آنوالا درمیان گذاشت.

متعاقباًوزیرتحصیلات عالی ضمن ارایه معلومات ازچگونه رونداخذامتحان کانکوردر34ولایت کشور، اطمینان داد که دررابطه اقدام خواهدنمود.

28-Hot95-MUL1.JPG

همینگونه نایب دوم مشرانوجرگه خواستهای شماری از بزرگان قریه ده نو ولسوالی محمدآغه ولایت لوگر را درموردنبود ادویه کافی ٫ کمبودبسترکافی برای مریضان ونبود ساحه سبز در محوطه مرکزصحی قریه  مذکور یادآوری نموده خواهان همکاری نایب دوم مشرانوجرگه در زمینه گردیدند.

سپس داکترمحمدآصف صدیقی خواستهای بزرگان قریه ده نو را مؤجه دانسته،اطمینان داد که به  مشکلات یادشده با مسوولان ذیربط درمیان گذاشته وپیگیری خواهدنمود.

طبق یک خبردیگرداکترفیصل سمع نایب منشی مشرانوجرگه امروز باسرپرست موسسه حمایت ازقوه مقننه افغانستان(البا) دیدارنمود

دراین دیدارموصوف درموردتداوم همکاری های آن موسسه درراستای تدویربرنامه های ارتقای ظرفیت برای کارمندان دارالانشا ،تمویل سفرهای هیئت های کمیسیون هابه ولایات کشوروجلسات استماعیه معلومات ارایه نمود.

28-Hot95-MUL2.JPG

 بعداًرنایب منشی ضمن ابرازقدردانی ازهمکاری های این موسسه،تاکید نمودکه در راستای ارتقای ظرفیت کارمندان درسایربخش های تلاش بیشتری به خرچ دهند.