صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز سه شنبه ۱ جوزا ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 25 حوت 1395 هجری شمسی

جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه امروزروی موضوعات گوناگون تدویریافت

درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست محمدحنیف حنفی، نگرانی ها ازافزایش نا امنیتی ها وحملات تروریستی وضعف مسئولین کشفی واستخباراتی درزمینه بامعاون اوپراتیفی ریاست عمومی امنیت ملی مطرح بحث قرارگرفت،موصوف ضمن ارایه توضیحات پیرامون موضوع ازسهل انگاری بعضی ادارات دولتی شکایت نموده گفت دراکثرحوادث انتحاری وتروریستی ازنمبرپلیت های جعلی وسیم کارت های غیرراجسترشده استفاده میگردد که اداره امنیت ملی باوجودبرخی محدودیت ها دراکثرموارد قبل ازوقوع حوادث به ادارات وارگانهای مربوط اطلاع ومعلومات را باآنان شریک می سازد.

25-Hot95-Shikayat.JPG 

وی افزودنبودیک میکانیزم مشخص برای توزیع نمبرپلیت ها،نبودافرادمتخصص درتشخیص پلیت های اصلی وجعلی ونبودوسایل پیشرفته وعدم موجودیت یک سیستم شفاف برای ثبت وراجسترسیمکارت ها ازسوی وزارت مخابرات وریاست ترافیک وضعف شاروالیهادرنامگذاری محلات واماکن ازجمله موانع فرا راه این اداره به شمارمیرود.رییس واعضای کمیسیون ضمن تاکیدبرتقویت ومسلکی شدن هرچه بیشترریاست عمومی امنیت ملی کشورتاکیدنمودندکه مسئولین ومقامات این اداره باید درهماهنگی کامل ولازم با سایرادارات امنیتی جلسات ونشست های شان را افزایش داده تاباشدباانسجام وتشریک مساعی لازم سکتورامنیتی کشورزمینه زندگی آسوده ومطمین وامنیت نسبی هموطنان فراهم گردد.دربخش دیگرمعین وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان ومسئول مدیریت اول سیاسی وزارت امورخارجه دررابطه به مشکلات روزافزون مهاجرین افغان درکشورهای خارجی به خصوص درپاکستان صحبت نموده گفتند درزمینه سفیرپاکستان به وزارت امورخارجه احضارونیزشکایت رسمی علیه مداخلات وخودسری های پاکستان درشورای امنیت سازمان ملل متحد وسازمان تجارت جهانی درج گردیده است،مسئولین اعمال خصمانه ورفتارنامناسب آنکشوربامهاجرین افغانرا خلاف تمامی اصول وموازین بین المللی وحسن همجواری تلقی نموده که متأسفانه درمواردیادشده تدابیرپیشگیرانه سنجیده نشده است.رییس واعضای کمیسیون ضمن انتقادازاجراات ضعیف مقامات دولت افغانستان پیشنهاد نمودندتا وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان ووزارت امورخارجه وسایرنهادهای دولتی بایدجلسات متواترخویش را پیرامون دریافت راه حل ها برای معضل مهاجرین تدویرنمایند.همچنان شکایات واصله پیرامون فعالیت اکثرفارغان بخش پروتیزدندان منحیث داکتران دندان درمراکزصحی شخصی ومعاینه خانه هایشان حضوریافته که گفته میشود پروتیزدندان یک دوره دوساله تحصیلی بوده که فارغان آن نمیتوانند درتداوی ومعالجه دندان فعالیت نمایند با معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه مطرح گردید،معین صحت عامه درزمینه گفت درسال روان به تعداد41باب مراکزوکلنیک های غیرقانونی دندان مسدودگردیده است وتلاش های این وزارت درزمینه جریان دارد وی همچنان دراین راستا ازازدخالت برخی زورمندان دولتی شکایت نموده تعهدسپردکه وزارت صحت عامه برای کاهش نفوذ زورمندان وبرای تطبیق قوانین ومقررات نافذه جدوجهدخواهدنمود.همچنان دراخیرشکایات رسیده ازقراردادهای ادویه ولایات،فراه،نیمروز،ارزگان،بامیان،غور،باغیس وفاریاب مطرح بحث قرارگرفته فیصله بعمل آمد که وزیرصحت عامه،معین عرضه خدمات صحی آنوزارت وقراردادیان ولایات یادشده دریکی ازجلسات بعدی کمیسیون توضیحات دهند.همچنان درجلسه شکایت مبنی بربرخوردنامناسب مسئولین قطعه محافظت ریاست عمومی محابس وتوقیف خانه ها بااعضای شورای ملی،عدم تطبیق یکسان فرامین وقوانین درآن اداره،وفروش موادمخدر درماحبس کشور موردغورقرارگرفته تصمیم اتخاذشد که رییس عمومی محابس وتوقیف خانه های وزارت امورداخله،رییس ارتباط بامحاکم وقوماندان قطعه محافظت آنریاست درجلسه آینده کمیسیون درزمینه وضاحت دهند.دربخش دیگرشکایات متعددتجار وراننده گان وسایط وتانکرهای موادنفتی ازبرخورد دوگانه اداره امورنفتی ولایت فراه درمرزمیل 78شیخ ابونصرفراهی مطرح وگفته شدنظارت که ازطرف ارگانهای حکومتی وهیئت های شورای ملی صورت گرفته است موجودیت فساد و ورودموادنفتی معافیتی درآن تثبیت شده است فیصله کمیسیون برآنشدکه رییس عمومی تصدی موادنفتی وگازمایع  وشخص علیزی مسئول اداره موادنفتی ولایت فراه دریکی ازجلسات آینده به کمیسیون حضوریابند.

درجلسه کمیسیون اقتصادملی مالی وبودجه به ریاست حاجی صالح محمدلالاگل گزارش مصارف وپیشرفت کارپروژه های انکشافی واحدهای بودجوی بابت ربع چهارم سال مالی 1395وپروژه مدرنیزاسیون سرحدات مشترک افغانستان وکشورایران موردبحث و مطالعه قرارگرفت درگزارش تذکررفته است پروژه مذکورکه باقیمت مجموعی 99ملیون دالردرسال 1393قرارداد گردیده وتاکنون شش فیصدکارآن پیش رفته است، تطبیق کارپروژه واجرای آن بستگی به آمادگی کشورمقابل وهیئت مشترک دارد. ازاینکه مدرنیزه سازی سرحدات کشوریک امرمهم تلقی میگردد،فیصله کمیسیون بران شد تاموضوع درجلسه بعدی کمیسیون موردغورقرارگرفته درصورت لزوم اداره جیودیزی وکارتوگرافی درموردوضاحت دهند. 

درجلسه کمیسیون رفاه عامه ،امورشهداومعلولین ومحیط زیست به ریاست نثاراحمدحارس ،ازسفرمشاورامنیت ملی افغانستان جهت شرکت درنشست سه جانبه افغانستان ،انگلستان وپاکستان استقبال گردیده ابرازامیداری شدکه دراین نشست روی تخطی های وحملات راکتی پاکستان به افغانستان ،آموزش وتجهیزتروریستان واعزام آنهابه کشورموردبحث قرارگیرد.هکذادرجلسه ازاقدام اخیروزارت معارف مبنی برتعین یونیفورم جدید ومشخص برای متعلمین مکاتب استقبال ،آنراگام نیک وبجادانستند.دربخش دیگرجلسه روی عریضه اتحادیه رهنمای معاملات مبنی برعدم تطبیق قانون رهنمای معاملات ازسوی برخی نواحی شهرکابل صحبت بعمل آمده فیصله شدکه مسوولین شاروالی کابل ورئیس قوانین وزارت عدلیه دریکی ازجلسات کمیسیون درموردوضاحت دهند.همینگونه درجلسه مشکلات معلولین ومعیوبین باحضوررئیس اتحادیه معلولین ومعیوبین صحبت گردیده قرارشدکه مشکلات یادشده غرض رسیدگی به مراجع ذیربط راجع گردد.دربخش اخیرجلسه درموردگزارش ارایه شده ازسوی دیده بان شفافیت افغانستان مبنی برموجودیت فساد درقرارداد های معادن بحث گردیده تصمیم بران شدتامسوولین دفترشفافیت وسرپرست وزارت معادن دریکی ازجلسات کمیسیون درزمیه وضاحت دهند.

 25-Hot95-Rifai.JPG

درجلسه کمیسیون امور تقنینی عدلی و قضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف ،سناتور ولایت زابل مشکلات مردم ولایت زابل را در مورد معارف و نبود امنیت در برخی ولسوالی های آن ولایت ارایه نمود وقراربرآن شد تامشکلات متذکره با مسوولین مربوط مطرح و راههای حل آن جستجو گردد. هکذادرجلسه روی مشکلات دربخش معارف و ناامنی هادر برخی ساحات ولایت کاپیسا صحبت گردیده تاکیدگردید که مسوولین ذیربط درزمینه اقدامات عملی رویدست گیرند.دربخش اخیر دررابطه به شکایت آمر دیپارتمنت اصلاح نسل ریاست خدمات مالداری وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری صحبت بعمل آمده ،فیصله بعمل آمد تا مسوولین مربوطه در یکی از جلسات کمیسیون وضاحت دهند.

 25-Hot95-Adli.JPG

درجلسه کمیسیون امورشورای های ولایتی،مصونیت وامتیازات به ریاست قاری میرحاتم تره خیل روی اتخاذهرچه بهترتدابیرامنیتی مقرشورای ملی مباحث صورت گرفته، قرارشد درزمینه رییس امورامنیتی شورای ملی دریکی ازجلسات آینده این کمیسیون برنامه وپلانهای خویش درزمینه معلومات ارایه نماید.

دربخش اخیرجلسه روی برخی مشکلات اهالی ولایت لغمان درحضورداشت آنان صحبت وجهت طی مراحل به مراجع ذیربط ارجاع گردید. 

درجلسه کمیسیون امورزنان،جامعه مدنی وحقوق بشربه ریاست شفیقه نوروزخیل روی پلان کاری کمیسیون وفعالیت های آن درامورقانونگذاری،نظارت براعمال حکومت ونمایندگی موثرازمردم مباحث مفصل صورت گرفته تصامیم اتخاذگردید.

25-Hot95-Zanan.JPG 

درجلسه کمیسیون اموربین المللی به ریاست سیدصفی الله هاشمی پیرامون نقض حاکمیت اراضی وحریم هوایی وزمینی افغانستان ازسوی نظامیان پاکستان بحث صورت گرفته این عمل آنکشور خلاف تمامی اصول وموازین بین المللی دانسته شد.همینگونه ازتداوم راکت پراگنی ها وبسته بودن بندرهای تورخم وسپین بولدک ابرازنگرانی گردیده،  ازپاکستان خواسته شد ادامه این روندبه نفع هیچ کشورومردم آن نبوده بلکه سبب به وخامت کشیدن هرچه بیشتراوضاع میان دوکشورخواهدگردید که بایدهرچه عاجل به این خودسری ها نقطه پایان گذاشته شود.اعضای کمیسیون ضمن اینکه حمایتش را ازدرج شکایت علیه پاکستان درشورای امنیت سازمان ملل ازسوی نماینده دایمی افغانستان درسازمان ملل ابرازداشتند ازوزارت امورخارجه کشورخواستندتاازطریق مجاری دیپلوماتیک به مشکلات پیش آمده راه حل مناسب دریافت نماید.دراخیرپیرامون پلانهای کاری وبرنامه های بعدی کمیسیون طی اجلاس جاری بحث وتصامیم لازم اتخاذگردید.

 25-Hot95-Bio.JPG

درجلسه کمیسیون اموردینی،فرهنگی،معارف وتحصیلات عالی به ریاست عبداللطیف نهضتیاروقوع حمله تروریستی درساحه تایمنی شهرکابل  بالای موترحامل کارمندان یک شرکت خصوصی به شدت تقبیح گردیده به شهدای این رویداد بهشت برین،به مجروحان شفای کامل وبه بازماندگان آن صبرجمیل استدعاگردید وازادارات کشفی واستخباراتی کشورخواسته شدتادرجلوگیری ازوقوع چنین حوادث غم انگیزاقدامات وتدابیرپیشگیرانه رویدست گیرند.دربخش دیگرلطف الله بابارییس کمیسیون مواصلات ومخابرات،داکترمحمداجان منگل رییس کمیسیون اقوام وقبایل،قاری میرحاتم تره خیل رییس کمیسیون امورشورای های ولایتی باجمع اعضای کمیسیونهای یادشده به این کمیسیون حضوریافته وبه روح مرحوم میرحسین صادقی پروانی عضوکمیسیون اموردینی،فرهنگی،معارف وتحصیلات عالی اتحاف دعانمودند واستادپروانی را شخصیت مجاهد،مبارز،عالم واثرگذارعنوان نموده برای آن مرحومی بهشت برین استدعانمودند.هکذادرجلسه پیرامون چگونگی پیشبردامورکاری کمیسیون وتنظیم سفرهای ولایتی جهت نظارت ووارسی مشکلات شهروندان کشور صحبت

25-Hot95-Farhangi.JPG 

تصامیم اتخاذشد.دراخیرموضوع عدم تبدیلی استادان درموسسات تحصیلات عالی وپوهنتونها موردبحث قرارگرفته قراربرآنشدتا موضوع درجلسه بعدی کمیسیون وزیرتحصیلات عالی مطرح گردد.