صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز سه شنبه ۱ جوزا ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 24 حوت 1395 هجری شمسی

   درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یارعلاوه ازبحث روی اوضاع جاری کشور؛ گزارش هیئت کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی ازشفاخانه سردار محمد داوود خان استماع شد.

   نخست رئیس وسایراعضای مجلس سنا ازسی وهشتمین سالروزقیام برحق وحماسه سازمردم ولایت هرات علیه رژیم کمونستی آنوقت به نیکویی یاد آوری نموده آنرا سرمشق مبارزات علیه اشغال گران دانسته، پیام جداگانه به همین مناسبت از آدرس مشرانوجرگه شورای ملی صادر نمودند.

 24-Hot95-JAL1.JPG

   اما درمباحث آزاد جلسه، اعضای مجلس نگرانی های شدید شانرا نسبت به وضع نامناسب امنیتی درچندین ولایت کشور به شمول شهرکابل ابرازداشته گفتند فصل سرما درحالت اختتام است ولی عملیات پاکسازی طوریکه لازم بود آغاز نگردید و هنوزهم ولایات هلمند، ارزگان ،کندز، بدخشان وبغلان تحت تهدیدات بلند امنیتی قراردارد وافزودند پرتاب راکت ها ازآنسوی خط دیورند برمناطق سرحدی کشور ادامه دارد وشهرکابل نیزپیوسته شاهد حادثات خونین تروریستی می باشد که همه این ها گواه مدیریت ضعیف ارگانهای امنیتی کشوراست وباید رهبران حکومت وحدت ملی درزمینه توجه لازم به خرچ دهند تا عملیات گسترده پاکسازی درمناطق یاد شده به شمول ولایت لغمان آغاز گردد.

  برخی اعضا به این باوربودند که موافقتنامه امنیتی میان کابل وواشنگتن به درستی تطبیق نگردیده هرروز وضعیت امنیتی به وخامت گرایده، سرحدات کشوربه اثرپرتاب راکت ازسوی پاکستان درامان نمی باشد، باید محمد حنیف اتمرمشاورشورای امنیت ملی به واشنگتن وبروکسل برود ونگرانی مردم افغانستان را با مقامات آنکشورها شریک سازد.

     سناتوران باردیگر با اشاره به حوادث خونین درشفاخانه سردارمحمد داوود خان گفتند حالا وقت آن رسیده است که حکومت جاسوسان داخل نظام را شناسایی ودستگیر نموده مورد پیگرد جدی قراردهند تا ازتکرارهمچوحوادث جلوگیری به عمل آید.

     درجلسه سناتوران باردیگر حمایت شانرا ازشکایتنامه افغانستان علیه پاکستان ابرازداشته ازشورای امنیت سازمان ملل متحد خواستند که شکایت حکومت افغانستان را که اخیراً توسط نماینده دایمی افغانستان به آن شورا تسلیم شده است طور بی طرفانه به آن رسیده گی نماید تا جلومداخلات پاکستان، تجهیزوتمویل تروریستان ازسوی آنکشور گرفته شود.

   شماری ازاعضای مجلس ازفساد اداری دروزارت معارف انتقاد نموده گفتند معلمان جدید بدون تادیه رشوت مقررنمی گردند ودرضمن به اثربی تفاوتی اداره محلی شهرک معلمین درولایت لغمان ازسوی غاصبین تصرف شده است که باید دراین زمینه وتوزیع زمین به معلمان ولایت لغمان وپرداخت معاشات منسوبان لیلیه های مدارس دینی توجه شود ونیز برخی دیگرازاعضا، اظهارات دیروزعطامحمد نور والی بلخ را دراین مقطع حساس نامناسب دانسته تاکید داشتند که باید همه اراکین دولتی اختلافات سیاسی ودرون حزبی شانرا در شرایط حاد کنونی کنارگذاشته دربهبود اوضاع کشورتلاش نمایند.

     موفق خواندن کارهای والی هلمند نسبت به مسوولان امنیتی آنولایت، اجرا نشدن حواله جات به وقت وزمان آن ازسوی مستوفیت ها به خاطر مقررات تازه وزارت مالیه، تاکید برتطبیق بودجه های انکشافی ولایات سرد سیربه شمول ولایت دایکندی، جلوگیری ازتوهین به بزرگان جهاد ومقاومت مردم افغانستان، تاکید براجرای حکم اعدام تروریستانیکه محاکم بالای شان حکم صادرنموده وهنوز درزندانها به سرمی برند، نبود کادرها ازباشنده گان جنوب غرب کشور دررده های بلند حکومتی وبرخی مسایل دیگر ازسوی سناتوران ارایه شد.

   هکذا درجلسه سناتورمحمد هاشم الکوزی گزارش بازدید هیئت کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی مشرانوجرگه را ازشفاخانه سردار محمد داوود خان ارایه نموده گفت که هیئت مؤظف دیروز ازشفاخانه مذکور به ویژه ساحات تخریب شده آن دیدن نموده با شماری ازمسوولان صحبت هایرا انجام دادند.

   به گفته سناتورالکوزی، رئیس شفاخانه چهارصد بسترجنرال سیاووش به خاطرارایه جزئیات حاضرنگردیده ولی یکتعداد دیگرمسوولان نتوانستند که درمورد چگونگی ورود تروریستان به داخل شفاخانه وکسانیکه آنها را همکاری نموده؛ پاسخ قناعت بخشی ارایه دهند اما متعهد گردیند که جزئیات بیشتری را دراختیار هیئت که ازسوی وزارت دفاع تعیین گردیده است؛شریک خواهند ساخت. اما هیئت کمیسیون ازلابلای صحبت ها وبازدید ازبخش های ورودی دریافته است که دراین حمله مرموز دست های ازداخل با تروریستان همکاری نموده است زیراکه عبور ومرور به داخل شفاخانه به نسبت تدابیر شدید امنیتی وتلاشی ها خیلی دشوارمی باشد وگفت دراین حمله ،حدود یکصد نفرشهید ومجروح شده اند.

     درجمع بندی مباحث رییس مشرانوجرگه؛ ضمن ابرازتسلیت وغمشریکی بامردم شجاع ومتدین ولایت هرات ازحضورحماسه سازوپرشورآنان درتجلیل ازقیام خونین حوت تمجید نمود.

  موصوف ارج گذاشتن به رهبران ومجاهدین کشوررا ارجگزاری به تمام ملت مسلمان افغانستان دانست که تحت قیادت رهبران جهادی انجام شده است.

 24-Hot95-JAL2.JPG

     فضل هادی مسلم یارباردیگربرموقف قبلی اش تاکیدورزیده به ملت عظیم افغانستان ومجلسین شورای ملی خطاب نمودتا درشرایط فعلی که پاکستان بخاطرتأمین مقاصدشوم وپلیدشان گروه های را اجیرساخته وتوسط آنان هر رورزدرصدد ریختاندن خون مردم افغانستان می باشد همه باهم باید برای تقویت وبهبود نظام کشورمتحد شویم نه اینکه ناخودآگاه تحت تأثیرتبلیغات منفی دشمنان رفته کاری بکنیم که به ضرروتضعیف ساختن نظام وحکومت ماگردد، همینگونه خاطرنشان ساخت که وجیبه ومکلفیت هرشهروند است تا جهت بلند بردن روحیه ومورال رزمی نیروهای امنیتی قهرمان کشور از ایشان حمایت بی دریغ نمایند ورهبری حکومت نیزبایددرتقویت ومنسجم ساختن هرچه بیشتردستگاه های کشفی واستخباراتی برای جلوگیری ازنفوذدشمن وعناصرنفوذی آن دردرون نظام تلاش ها واقدامات عملی وهمه جانبه نماید.

   رییس مجلس بادرنظرداشت تشویش ونگرانی های سناتوران درقبال ناامنی های ولایات بدخشان،کندز،فراه،ارزگان،هلمندوبرخی مناطق دیگراظهارنمودکه درزمینه شخصاًدریکی ازجلسات شورای امنیت ملی این نگرانی ها را شریک خواهند ساخت.