صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز دو شنبه ۳ ثور ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 23 حوت 1395 هجری شمسی

درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست حاجی محمد حنیفی حنفی، شکایت تعداد مالکین فارم های مرغ داری حوزه جنوب غرب کشور مبنی براجازه ندادن مواد مورد ضرورت شان ازکشور ایران با معین وزارت زراعت مطرح شد. معین وزارت مذکور ضمن ارایه توضیحاتی گفت به دلیل نگرانی ازشیوع مرض انفلونزا کشورهای ایران، پاکستان وبرخی کشورهای دیگرتحت قرنطین قرار دارد واین وزارت مصمم است که مواد وارداتی را لابراتور وبه این مشکل هرچه زود تر خاتمه بخشد. درمقابل کمیسیون ضمن تاکید برتوسعه فابریکات تولیدی خاطرنشان کرد که هرچه عاجل به این مشکل رسیده گی صورت گیرد. همینگونه درجلسه با معینان وزارتهای ترانسپورت، تجارت، زراعت، شاروالی کابل ورئیس اتاق های تجارت نگرانی شهروندان از افزایش قیم مواد اولیه وبندش راهای مواصلاتی منتهی به پاکستان مباحثی صورت گرفت. نخست معین وزارت تجارت گفت بیشتر مواد استهلاکی به ویژه مواد اولیه غذایی ازکشورپاکستان وارد می گردد که متاسفانه با بندش را های مواصلاتی بنادرتورخم وسپین بولدک ازسوی پاکستان یکتعداد تجار متضرر گردیده وباید مردم افغانستان متوجه حرکات سیاسی آنکشور بوده با دولت افغانستان همکار باشند که با وصل شدن افغانستان با بنادرچابهار وشهید بهشتی واستفاده ازخطوط آهن با کشورهای همسایه این مشکل مرفوع خواهند شد ونیز زودی شکایت نامه علیه پاکستان بخاطربند کردن غیرقانون بنادرعنوانی سازمان تجارت بین المللی افغانستان صادرمیگردد. ونیز معین وزارت ترانسپورت گفت به اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری طرح حمل ونقل ازسه مرزغربی کشور به آن مقام ارسال گردیده ورئیس جمهور وزارت مالیه را مؤظف نموده است که طرح مذکور را بررسی ومورد تطبیق قراردهد وافزود اکثرقراردادها ترانزیتی با یکتعداد کشورهای جهان ترتیب وغرض طی مراحل به وزارت امورخارجه کشور فرستاده شده

23-Hot95-Shikayat.JPG

است ولی تاکنون نتایج آن معلوم نمی باشد مانند موافقتنامه راه لاجورد که نهایی وآماده امضا می باشد که باید وزارت خارجه درزمینه همکاری نماید. اما رئیس اتاق های تجارت با اشاره به عملکردهای غیرقانونی پاکستان گفت حدود چهارهزارکانتینراموال بازرگانان دربنادر آنکشورمتوقف بوده وتاکنون این تجار چهارملیون دالرخسارمند شده اند وافزود بعضی ازتجاران غیرمتعهد وفرصت جو که با بند شدن راه های مواصلاتی هیچ ربطی به ندارد دست به افزایش قیمت ها ومحصولات داخلی زده اند که باید ارگانهای مسوول درزمینه توجه جدی نموده جلو آنها را بگیرد. همچنان با مسوولان نهادی های مذکور شکایت تجاران میوه ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا را مطرح نموده که مسوولان مذکور اطمینان دادند که با هماهنگی وزارت دفاع ملی انارتگاب را شامل مینوی غذایی آن وزارت به عوض محصولات خارجی خواهند کرد. همین ترتیب شکایت محصلان طب پوهنتون کندهار مبنی برعدم پرداخت پول بدل اعاشه شان ازیکسال بدینسو استماع وقرارشد که وزیرتحصیلات عالی ورئیس امورلیلیه های آنوزارت دریکی ازجلسات کمیسیون پاسخ ارایه نمایند. همینگونه شکایت متعدد مردم ازدریوران بخاطرعدم مراعت قواعد ترافیکی، شکایت کارمندان ترانسپورت ولایت هرات مبنی برتغییروتبدیلی زود هنگام رئیس آن اداره یعنی درظرف یکسال چهار رئیس تبدیل شده است، شکایت دانش آموزان مکاتب افغان ترک ازسرنوشت شان وبرخی مسایل دیگر مطرح وقرارشد که وزیر وروسای منابع بشری وترانسپورت زمینی وزارت ترانسپورت، معین وزارت معارف همراه با رؤسای مکاتب خصوصی، افغان ترک ومنابع بشری وزارت معارف مطرح بحث قرارگیرد ونیز رئیس شفاخانه کیوربخاطررضایت مردم ازکارهایش ومعین صحت عامه درمورد تدابیرشان درحالات اضطراری معلومات دهند.

درجلسه کمیسیون اقتصادملی مالی وبودجه به ریاست حاجی صالح محمدلالاگل علاوه ازرسیدگی  به مکاتیب وعرایض واصله به کمیسیون ،گزارش اجراات سالانه بودجه ملی ربع چهارم سال مالی 1395موردبحث ومطالعه قرارگرفت .

23-Hot95-Mali.JPG