صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز سه شنبه ۱ جوزا ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 22 حوت 1395 هجری شمسی

   درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار رئیس مجلس، پیرامون ابعاد مختلف حمله برشفاخانه سردارمحمد داوود خان نظریاتی ارایه وفیصله شد که مسوولان سکتورامنیتی کشور مورد استجواب قرارگیرند.

     نخست رئیس وسایراعضای مجلس سنا، حمله وحشتناک مورخ18حوت برشفاخانه سردارمحمد داوود خان را با الفاظ درشت محکوم نموده ودست های استخبارات خارجی ومزدوران داخلی را در آن دخیل دانسته گفتند ایجاب می کند که مجلس سنا بالای ارگانهای ذیربط فشارلازم وارد نماید تا ابعاد مختلف این قضیه پرسش برانگیز را طورجدی پیگیری نموده وکسانی که به طورمستقیم ویا غیرمستقیم درآن دخیل باشند شناسایی ومجازات گردند واجازه داده نشود که بااین قضیه مهم وجدی برخورد سلیقوی صورت گیرد و برخی دیگر به این باور بودند که همواره بعد ازقضایا هیئت های حقیقت یاب تعیین می گردند ولی نتایج آن ملموس نمی باشد باید بخاطردقت بیشتریک عضو مجلس نیزعضویت هیئت را کسب نماید ونیزدرجلسه با تلاوت آیه های کلام الله مجید به روح شهدای این حادثه وحشتناک اتحاف دعا و برای مجروحان شفای عاجل استدعا گردید و فیصله شد که رهبری سکتورامنیتی درجلسه روزیکشنبه مورخ 29ماه روان پیرامون چگونگی وقوع حادثه برشفاخانه مذکور ووضعیت امنیتی کشورمعلومات لازم ارایه بدارند.

17-Hot95-JAL3.JPG

    همچنان درجلسه تذکررفت که مداخله سازمان استخباراتی پاکستان وبرخی کشورهای منطقه، بی برنامه گی وموجودیت اختلاف میان رهبران حکومت وحدت ملی، ضعف مدیریت وعدم مسوولیت پذیری درسکتورامنیتی، دخالت های برخی مقامات دولتی درگزینش افراد دربخش های امنیتی باعث افزایش نا امنی‌ها ومشکلات گردیده است که باید درسیاست امنیتی کشور به ویژه تقویت دستگاه های کشفی واستخباراتی بازنگری وتصامیم مقتضی اتخاذ گردد.

     سناتوران ازمحمود صیقل نماینده دایمی افغانستان درسازمان ملل متحد بخاطر افشای چهره واقعی پاکستان درآن سازمان استقبال وابراز حمایت نموده تاکید داشتند که سازمان ملل متحد به موارد مطروحه توجه جدی نموده بالای پاکستان فشارلازم وارد نماید که آنکشورازمداخله درامورداخلی افغانستان، تجهیزوتمویل تروریستان وراکت پراگنی بالای مناطق سرحدی ازآن سوی خط فرضی دیورند پایان دهد.

    اعضای مجلس انتخابات را یک اصل دیموکراسی دانسته ازاقدامات اخیرکمیسیون مستقل انتخابات مبنی براعلان برگزاری زمان انتخابات ولسی جرگه وشوراهای ولسوالی تا چند روزآینده استقبال نموده تاکید داشتند که زمان برگزاری انتخابات مذکورهرچه عاجل مشخص ودرتامین امنیت مراکزانتخاباتی ورایدهنده گان تدابیرلازم اتخاذ گردد.

     برخی اعضا حضور بیشتر نیروهای امریکایی را به نفع کشورندانسته گفتند ممکن این کار جنگ های نیابتی را درکشورافزایش دهد ایجاب می نماید به عوض فرستادن عساکر بیشتر، نیروهای داخلی با طیارات جنگی، دافع هوا، اسلحه سنگین وسایر تجهیزات مورد ضرورت مجهز گردند تا این نیروهای شجاع بتوانند درمیدانهای نبرد، تروریستان را به آسانی نابود نماید.

    درجلسه شماری ازسناتوران پیرامون مقرریهای اخیردرحکومت واحتمال معاملات میان رهبران حکومت وحدت ملی دیدگاه های شانرا ارایه نموده خاطرنشان ساختند که اشخاص گماشته شده بدون هرگونه تعلقات درمطابقت به قوانین ولوایح نافذه وظایف شانرا پیش برده به مردم خدمت نمایند .

    سناتوران درصحبت های شان نقش علمای دین را دربرجسته ساختن وضعیت جاری درمنابر، مساجد واجتماعات خیلی اثرگذاردانسته گفتند باید دراین زمینه علمای کشورووزارت ارشاد، حج واوقاف بیشترفعال گردیده اجازه ندهند که دشمنان این وطن ازاحساسات پاک جوانان سؤاستفاده نمایند.

     محکوم نمودن حملات راکتی وایجاد دروازه های جدید ازسوی پاکستان درامتداد خط دیورند، تاکید برتطبیق حکم محاکم درمورد تروریستان که به اعدام محکوم شده اند، تبریکی هشتم مارچ روز زن، تمجید ازهمدردی هموطنان اهل هنود کشور درمورد شهدا ومجروحان شفاخانه چهارصد بستر، تاکید برتوزیع هرچه عاجل تذکره های برقی، توجه جدی به وضعیت امنیتی ولایات هلمند، کندز، بغلان وسایرمناطق نا امن، دریافت راه بدیل مرز طورخم وسپین بولدک بخاطر تبادل اموال صادراتی ووارداتی کشور وبرخی مسایل دیگر مطرح شد.

     درجمع بندی مسایل مطروحه  فضل هادی مسلم یار رئیس مجلس سنا خاطرنشان ساخت که هم اکنون ملت افغانستان دریک جنگ اعلام شده دربرابرسازمان تباهکاراستخباراتی پاکستان قرار دارد، پس نبایدبه بهانه های مختلف وبه نفع دشمن زبون کاری کردکه باعث تضعیف نظام حاکم گردد، بلکه بامتوجه ساختن مسئولین به مکلفیت هایشان درتقویت وبهبودآن تلاش صورت گیرد وافزود اقدامات حکومت مبنی برافشای جواسیس داخل نظام  مورد حمایت مشرانوجرگه قرارخواهند گرفت.

    رییس مشرانوجرگه درحالیکه ازاظهارات نماینده دایمی افغانستان درسازمان ملل متحد حمایت می نموداظهارداشت که بایداین اقدام قبلاً صورت می گرفت وچهره زبون وخونخوار پاکستان که حمایت ازهراس افگنی را مبنای سیاست خارجی اش قرارداده است به جهانیان برملامی‌گردید.

   موصوف درمورد افواهاتی مبنی براینکه رییس کمیسیون حقوق بشرافغانستان دریکی ازجلسات سازمان ملل انتقاد اش را بابیرون کشیدن نام امیرحزب اسلامی ازلست سیاه شورای امنیت ابرازداشته است را محکوم نموده افزود امروزمردم افغانستان بیشترازهرزمان تشنه صلح اند وهرگروه که قانون اساسی را احترام و ازخشونت دست بردارد باید با آن صلح صورت گیرد.

    فضل هادی مسلم یار اعلام تقویم انتخاباتی وبرگزاری انتخابات ولسی جرگه وشورای های ولسوالیهارا خواست مردم واصل دیموکراسی دانسته برعملی شدن آن تاکیدورزید،همینگونه ازتلاش های حکومت برای دریافت راه های بدیل بندرتورخم وسپین بولدک یاد آوری نموده گفت در این مورد باید کار های جدی صورت گیرد وراه های بدیل جستجو شود که افزایش قیمت ها برای مردم غیر قابل تحمل می باشد.

    رییس مشرانوجرگه باردیگرحمایت وپشتیبانی مجلس را ازنیروهای دلیردفاعی وامنیتی ابرازداشته به کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی وظیفه سپردتا چگونگی وقوع حادثه دلخراش درشفاخانه سردارمحمد داوود خان را بامسئولین ازنزدیک بررسی و نتایج حاصله را درجلسه بعدی ارایه بدارد.

17-Hot95-JAL2.JPG

    هکذا درجلسه محمد علم ایزدیار نایب اول مشرانوجرگه پیام شورای مردمی ولایت کندز را ارایه نموده گفت مردم آنولایت نگرانی شدید ازوضع امنیتی داشته انتظار دارند که حکومت مرکزی به ویژه سکتورامنیتی تدابیرلازم ومنظم را بخاطرپاکسازی مناطق ازوجود طالبان اتخاذ نموده درتامین امنیت کندزسعی وتلاش نماید تا ازتکرارحوادث سال های قبل جلوگیری به عمل آید.

  همینگونه درجلسه گل احمد اعظمی سناتورولایت فراه گزارش سفرولایتی خویش را ارایه نموده گفت باشنده گان ولایت فراه خواهان سرعت بخشیدن کاراعمار بند بخش آباد، کاهش قیمت برق مانند ولایات همجوار، افزایش نیروهای امنیتی وایجاد حوزه های پولیس درشهرفراه، نگهداری زندانی ها درخود ولایت، ایجاد فاکولته انجنیری درپوهنتون فراه، انتقال گمرک به مرزمیل 78، پخته کاری سرک باغ پل وتادیه پول زمین های استملاک شده درآن جاده وبرخی مسایل دیگر می باشند وانتظار دارند که مسوولان به ویژه مشرانوجرگه شورای ملی درزمینه توجه لازم نماید.

  دراخیرجلسه اساسنامه شورای اسلامی هوانوردی ملکی وموافقتنامه مصونیت وامتیازات سازمان همکاری اسلامی معرفی وبه کمیسیونهای ذیربط غرض تدقیق ومطالعه ارجاع شد.