صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز یک شنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 21 حوت 1395 هجری شمسی

جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه امروز روی موضوعات مختلف تدویر جلسه نمودند.

جلسه کمیسیون رفاه عامه،امورشهدا ومعلولین ومحیط زیست به ریاست نثاراحمدحارس تدویریافت.

درابتدای جلسه محمدعالم ایزدیار نایب اول وداکترمحمدآصف صدیقی نایب دوم مشرانوجرگه نثاراحمدحارس رییس کمیسیون را به سایراعضامعرفی نموده ضمن ابرازقدردانی ازکارکردهای موصوف برای وی وسایرسناتوران آرزوی موفقیت نمودند.

سپس رییس واعضای کمیسیون بمناسبت هشتم مارچ روزجهانی زنان تبریکات وتمنیات نیک شان را به سایرزنان شجاع ودلسوزافغانستان مبارکباد گفته ازرهبران حکومت خواسته شد تاسهولت های لازم درزمینه کاریابی وسایربخش ها برای زنان را فراهم نمایند.

دربخش دیگرحملات تهاجمی وانتحاری بالای شفاخانه 400بسترشهیدسردارمحمدداوودخان که به اساس  آن شماری زیادی هموطنان شهیدوزخمی گردیدند به شدت تقبیح وازرهبری حکومت خواسته شدتا باتوظیف هیئت مرکب ازنماینده گان شورای ملی موضوع را طورجدی وهمه جانبه بررسی وحقایق را بامردم شریک نمایند زیرا وقوع این حادثه اسفناک ابهامات وپرسش های را بمیان آورده است.

21-Hot95-Rifai.JPG 

همچنان ازدرج شکایت توسط نماینده دایمی افغانستان درسازمان ملل متحد علیه مداخله ها ودخالت های پاکستان درامورافغانستان یک اقدام نیک وستودنی دانسته شد واعضای کمیسیون خواستارتعقیب وپیگیری جدی این شکایت ازسوی رهبری حکومت گردیدند.

دربخش اخیرپیرامون پلان وبرنامه های کاری اجلاس جدیدبحث صورت گرفته موردتاییداعضاقرارگرفت.

در جلسه کمیسیون امور تقنینی عدلی و قضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف ، با حضورمحمد علم ایزدیار نایب اول وداکتر محمد آصف صدیقی نایب دوم مشرانوجرگه حمله بزدلانه بالای شفاخانه چهارصد بستر سردارمحمد داود خان که در اثر آن تعدادی از هموطنان ما شهید و مجروح گردیدند با شدیدترین الفاظ تقبیح و از مسوولین امنیتی تقاضا گردید تا در قسمت تامین امنیت کشور بخصوص پایتخت اقدامات لازمرا رویدست گیرند .

متعاقبآ روی پلان کاری و آجندای کمیسیون بحث صورت گرفت وفیصله بعمل آمد تا گزارش اعضای کمیسیون از ولایات مربوطه در اولویت کاری قرار داده شود که درزمینه مسوولان ذیربط دعوت و به مشکلات آنان رسیده گی لازم صورت گیرد .

21-Hot95-Adli.JPG 

در جلسه کمیسیون امور زنان و جامعه مدنی ، محمد علم ایزدیار نایب اول مشرانوجرگه شفیقه نوروزخیل را به حیث رئیس کمیسیون امور زنان و جامعه مدنی معرفی و انتخاب موصوف را در این سمت بجا دانسته خواهان موفقیت بیشتر وی در امور محوله گردید در مقابل  رئیس کمیسیون امورزنان از اعتماداعضای مشرانوجرگه ابراز امتنان نموده متعهد گردید که وظایف خویشرا در پرتو روشنایی قانون اساسی کشور به وجه احسن انجام خواهد داد ونیزدر جلسه  پیرامون چگونگی تجلیل از روز جهانی زن صحبت و تصامیم اتخاذ گردید.

21-Hot95-Zanan.JPG 

درجلسه کمیسیون اموردینی،فرهنگی،معارف وتحصیلات به ریاست سناتورلیلما احمدی معاون کمیسیون وحضورداشت محمدعلم ایزدیار نایب اول مشرانوجرگه به روح شهدای حوادث اخیرتروریستی وانفجاری درکشوراتحاف دعاصورت گرفت وازمسئولین امنیتی خواسته شدتادرتأمین امنیت شهروندان کشوربیشترازپیش تلاش نمایند.

دربخش دیگرجلسه پیرامون اخذنخستین دورامتحان کانکور،آغازدوره جدیدتحصیلی،چگونگی توزیع بورسیه های تحصیلی،مشکلات وچالش های موجود دربرخی نهادهای تحصیلی خصوصی وبرخی مسایل دیگرمباحث لازم صورت گرفته قراربرآن شدکه شخص وزیرتحصیلات عالی درجلسه روزچهارشنبه مورخ25ماه حوت اشتراک نماید.

دراخیرروی برخی مکاتیب واسناد ازجمله مکاتیب وزارت تحصیلات عالی درمورد بورسیه های تحصیلی مباحث صورت گرفت.

 21-Hot95-Farhangi.JPG

در جلسه کمیسیون اقتصاد ملی مالی و بودجه ، الحاج صالح محمد لالاگل امروز رسما از سوی هئیت اداری مشرانوجرگه به حیث رئیس کمیسیون اقتصاد ملی معرفی گردید هئیت اداری از کارکرد های قبلی رئیس کمیسیون ستایش نموده از بارگاه ایزد متعال در راستای کارکمیسیون توفیقات مزید برای موصوف استدعا نمودند هکذا قرار شد در جلسه بعدی روی برنامه های کاری کمیسیون بحث و تصمیم گیری نمایند .

 21-Hot95-Mali.JPG

همینگونه لطیف خان ژوندی رییس کمیسیون اموربین المللی ازسوی محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه به سایراعضای این کمیسیون معرفی گردید واظهارامیدواری گردیدکه این کمیسیون به رهبری لطیف خان ژوندی بتواندمثل گذشته درامورکاریش موفق وپردست آورد بماند.

21-Hot95-Bio.JPG 

درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست حاجی محمدحنیف حنفی شکایت اهالی قریه کوچکوه ولسوالی شکردره ولایت کابل که مدعی اند بعد ازوفات ملک قریه یادشده مردم تصمیم گماشتن شخص دیگردراین را بطه را گرفتندازسوی یکتعداداشخاص زورمنددرزمینه مداخله های صورت گرفته ومانع تصمیم اهالی گردیده اند وباوصف اینکه باشندگان قریه بارها به ولسوالی شکردره مراجعه نموده مگربه مشکل شان رسیدگی صورت نگرفته است،تصمیم کمیسیون برآن شدتاوالی کابل همراه باولسوال شکردره دریکی ازجلسات آینده حضوریابند.

21-Hot95-Shikayat.JPG 

همینگونه موضوع شکایت سه تن دگروالان پولیس نظامی وزارت دفاع ملی که درقوماندان محبس بگرام ایفای وظیفه می نمودند وبه اساس ایجادلوای جدید آنان ازوظایف شان برکنارگردیده،به بررسی گرفته وقرارشد درزمینه معاون اول وپیژوندوال وزارت دفاع ملی درجلسه هفته آینده این کمیسیون اشتراک ودرزمینه پاسخ ارایه نمایند.

درجلسه همچنان شکایت واصله مبنی برفعالیت تعدادازشرکت های ترانسپورتی که به گونه غیرمعیاری قبلاًفعالیت داشتند وموضوع نیزازجانب کمیسیون دراجلاس قبلی شورای ملی تعقیب وبررسی گردیده بود ونتیجه آن باوزارت ترانسپورت درمیان گذاشته شده اما تااکنون آنوزارت ازاجراات عملی شان به کمیسیون اطمینان نداده است بناءًدرزمینه تصمیم اتخاذشدکه موضوع مجدداً به وزارت ترانسپورت را جع وآنوزارت ازاجراات عملی شان کمیسیون را به اسرع وقت مطلع سازند.

دراخیرشکایت واصله مبنی برخورد دوگانه مسئولین امنیتی هوتل انترکانتیننتال بااعضای شورای ملی ومقامات امنیتی به بحث گرفته شد وقرارشددرزمینه سرپرست معینیت محافظت عامه وزارت امورداخله همراه بامسئولین امنیتی هوتل مذکوردرجلسه بعدی کمیسیون حاضرودرموردمعلومات ارایه بدهند.

در جلسه کمیسیون مواصلات و مخابرات به ریاست الحاج لطف الله بابا ، برعلاوه بحث پیرامون پلان کاری کمیسیون ،پیرامون چگونگی عقد قرار داد انتقال حجاج در سال 1395 و پروسه انتقال حجاج  سال 1396وسایر پلانهای آن وزارت صحبت گردیده قرار شد تا وزیر ارشاد حج و اوقاف در یکی از جلسات کمیسیون در زمینه توضیحات دهد.

21-Hot95-Mukhabirat.JPG 

 در بخش دیگر پیرامون مشکلات پروژه شهرک پدوله صحبت و تاکید شد رئیس ملکیت ها شاروالی کابل و رئیس طرح وتطبیق آن اداره در یکی ازجلسات کمیسیون شرکت نمایند هکذا پیرامون ارایه خدمات بی کیفیت و موجودیت اخاذی بدون موجب از سوی شرکتهای مخابراتی به بهانه تخفیف های گوناگون و بسته های مختلف  و بلند بودن صرفیه تماسهای داخلی و خارجی  بحث گردیده قرار شدغرض ارایه توضیحات بیشتر  وزیر مخابرات و رئیس اداره اترا در یکی از جلسات کمیسیون حضور یابند