صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز پنج شنبه ۳ جوزا ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

پیام مشرانوجرگه شورای ملی د.ج .ا.ابه مناسبت خروج قشون سرخ شوروی سابق ازافغانستان :

مورخ 25 دلو 1395 هجری شمسی

بسم الله الرحمن الرحیم

 25-Dalw95-Payam.jpg

 مشرانوجرگه شورای ملی 26دلو، بیست و هشتمین سالروزشکست، خروج ننگین قشون متجاوزاتحاد شوروی سابق راازافغانستان به عنوان یک روزفراموش ناشدنی درتاریخ مبارزات کشوردانسته واین پیروزی بزرگ تاریخی رابه کافه مردم مسلمان ومجاهدکشورتبریک وتهنیت می گوید. عساکرقشون سرخ که به تاریخ ششم جدی 1358مجهزباسلاح های پیشرفته اززمین وهوابه افغانستان تجاوز وآنرااشغال کرد بعدازده سال جهاد ومقاومت بیدریغ وجان نثاری های مردم مسلمان ومجاهدکشوردرسال 1367، افغانستان راباشرمساری ترک گفت که این شکست باعث نجات افغانستان وبسیاری ازکشورهای تحت سیطره روس ها وتجزیه خودشوروی گردید. ملت مسلمان کشوردرسال های جهاد ومقاومت به منظوردفاع ازدین، ناموس وسرزمین خودبه دفاع جانبازانه پرداختند و این قوای متجاوز راازافغانستان خارج ساختند؛ اما ده سال حضورآنان درافغانستان موجب شهادت، معلولیت شهروندان کشورومهاجرت میلیون هاافغان وسبب تخریب زیربناهای عمده اقتصادی واجتماعی کشورگردید که اثرات ناگوارآن تا امروز درحیات اجتماعی واقتصادی کشورما ملموس است .

تاریخ سیاسی ومبارزات کشورگواه است که ملت سربلندافغانستان باآنکه علاقمند مناسبات نیک وحسنه باتمام کشورهای جهان وهمسایه گانش می باشد ولی درصورت تجاوز اجانب، ازاستقلال ،تمامیت ارضی وحاکمیت ملی خودباشجاعت وسرسپرده گی دفاع نموده ومی نماید.

مشرانوجرگه شورای ملی ضمن ابراز تهنیت به ملت شریف افغانستان به مناسبت این دستاورد تاریخی ،از همه افغانها به طرف های درگیر جنگ میخواهد که بادر نظرداشت همچو افتخارات تاریخی، متحد ویکپارچه شوند وبه همه آنهاییکه مثل شوروی سابق در صدد ویرانی وبربادی ونهایتأ اشغال افغانستان اند ؛پاسخ نی بدهند واز حکومت افغانستان تقاضا دارد تا در نشست شش جانبه ایکه شامل كشورهاي( فدراتيف روسيه، جمهوري خلق چين، هند، افغانستان،ايران وپاكستان) اند، پیرامون بحث روی اوضاع افغانستان در مسکو بر گذار میشود ؛موضوع سالم ومحتاطانه اختیار نموده وکشورهای ذیدخل را قانع سازند که به این غایله افغانستان پایان دهند ،زیرا مردم این سر زمین همانظوریکه تسلط شوروی سابق را نپذیرفتند وبه هیچ کشوردیگری هم اجازه نخواهند داد ، که افغانستان تحت تسلط وسیطرۀ خود در بیاورد. ومن الله توفیق

فضل هادی مسلم یار

رئیس مشرانو جرگه شورای ملی