صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز پنج شنبه ۳ جوزا ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 19 دلو 1395 هجری شمسی

انجنیرحسیب الله کلیمزی نایب دوم مشرانوجرگه دیروز درکنفرانس مطبوعاتی که ازسوی باشندگان ولایت میدان وردگ مبنی برتوزیع غیرعادلانه انرژی برق تدویریافته بوداشتراک وسخنرانی نمود.

19-Dalw95-MUT4.JPG

دراین نشست که انجنیرځنډی ګل زمانی والی میدان وردگ،رییس واعضای شورای ولایتی،قوماندان امنیه،متنفذین قومی،فعالین مدنی ومعاون دافغانستان برشناشرکت نیزاشتراک ورزیده بودند؛گفته شدکه درپروژه انتقال لین برق کابل-کندهاربرخي مداخلات صورت گرفته که بایدادارات ذیربط درزمینه پاسخگوبوده باشد،همچنین تاکیدورزید باید ازشبکه توزیعی سب ستیشن سید آباد به باشنده گان دوطرف آن نیزانرژی برق موردنیازتوزیع گردد ونیزخسارات زمین وخانه های که توسط لین وپایه های برق خساره مندگردیده است مطابق به قانون استملاک به مالکین آن پرداخت گردد،اشتراک کننده گان تاکیدوریدندکه رییس جمهوری برای بررسی پروژه یک کمیسیون ملی را توظیف نماید وحکومت باید ازبرخورد دوگانه بااین ولایت دوری ورزیده وباشندگان ولایت میدان وردگ را ازحقوق وامتیازات قانونی شان برخوردار نمایند.

19-Dalw95-MUT1.JPG

درکنفرانس معاون دافغانستان برشناطی صحبتی تعهدسپردملکیت های مردم که به اثرانتقال لین برق خساره مندمیگردد مطابق به قانون استملاک خساره آن جبران خواهدشد.

سپس انجنیرحسیب الله کلیمزی نایب دوم مشرانوجرگه صحبت نموده ازنبودشفافیت درتطبیق پروژه به شدت انتقادنمود وافزود تمامی اقوام ساکن این ولایت همیش ازپالیسی ها وتصامیم دولت خویش حمایت نموده است مگربدبختانه ازسوی حکومت همرایشان برخورددوگانه صورت میگیرد انجنیرکلیمزی تعهدنمودکه درراه دفاع ازحقوق مردم ارهیچ نوع سعی وتلاش دریغ نخواهدورزید.

19-Dalw95-MUT3.JPG

دراخیرنشست اشتراک کننده گان قطعنامه هشت ماده ای را صادر وآنر به والی میدان وردگ تسلیم نمودند تا قطعنامه یادشده را باارگانهای مسول مطرح نماید،درماده اخیرآن آمده بود(تازمانیکه خواستهای مردم وردگ پذیرفته نشود کارپروژه ازهمین اکنون ازسوی اقوام رسماً متوقف اعلان میگردد وحکومت نمیتواند بالای باشندگان محل برای تطبیق پروژه فشارواردنماید)