صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز جمعه ۱ سرطان ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 19 دلو 1395 هجری شمسی

فضل هادی مسلم یاررئیس مشرانوجرگه امروزطی نشستی ازکارکردهای محمدحنیف گردیوال معاون اسبق والی ولایت ننگرهاردرمقرشورای ملی تقدیربعمل آورد.

19-Dalw95-MUL1.JPG 

دراین نشست که پوهنوال لعل پادچا آزمون مشاورارشد رئیس جمهوردرامورعلمی واجتماعی ،شماری ازسناتوران، سیدحفیظ الله هاشمی رئیس عمومی دارالانشای مشرانوجرگه ،بزرگان واعضای جامعه مدنی ولایت ننگرهارنیزحضورداشتند،رئیس مجلس سناازفعالیت های کاری گردیوال طی مدت کاری شان دربخش های مختلف بالاخص درسمت ریاست معارف ومعاونیت مقام ولایت ننگرهاروتوجه موصوف درعرصه تطبیق برنامه های انکشافی ،تحکیم روابط نیک میان مردم وحکومت محلی ،ایجادهماهنگی میان ادارات محلی ابرازقدردانی نموده افزودکه موصوف قبل ازگماشتن شان به صفت معاون مقاوم ولایت، خدمات شایانی رادرراستای بهبودوضعیت کلی معارف ولایت ننگرهارانجام داده است.

هکذامشاورارشد ریاست جمهوری باتمجیدازابتکارمشرانوجرگه شورای ملی درجهت تقدیرازفرهنگیان ونخبگان کشورگفت مردم ولایات مشرقی کارکردهای گردیوال رابه مثابه یکتن ازشخصیت های فرهنگی کشورفراموش نخواهندکرد.همینگونه سایرسخنرانان باتایید اصل تقرروتبدل درادارات حکومتی ،ازکارکردهای آقای گردیوال اعم درسکتورمعارف ومعاونیت ولایت به نیکویی یادآوری نموده،تصریح داشتند حکومت مرکزی بایدشخصی رادرپست معاونیت مقام ولایت بگماردکه همچون گردیوال متعهد ،مجرب ودلسوزباشد.

همچنان دراین نشست یکتن به نمایندگی از جامعه مدنی نگرانی خویشراازگسترش فعالیت های تخریبی گروه داعش وسایرتروریستان دربرخی ساحات ولسوالی های ننگرهارابرازداشته خواهان توجه رئیس مشرانوجرگه درزمینه گردید.

19-Dalw95-MUL2.JPG 

متعاقباًفضل هادی مسلم یاررئیس مشرانوجرگه ضمن تمجیدازفداکاری های نیروهای دلیرامنیتی درسرکوب تروریستان ودهشت افگنان ،خاطرنشان ساخت که درزمینه تلاش های صورت گرفته ونیزوعده سپردکه پیام شانرابه سمع رئیس جمهوری کشوروسایرمسوولین حکومتی خواهدرساند.

سپس معاون اسبق والی ولایت ننگرهارضمن سپاس ازتقدیروحمایت مشرانوجرگه شورای ملی تعهدسپرد درهرگونه شرایط آماده خدمت به مردم رنجدیده افغانستان می باشد.دراخیرتقدیرنامه ونشان مشرانوجرگه ازسوی رئیس مجلس سنابه معاون اسبق والی ولایت ننگرهارتفویض گردیده موفقیت های مزیدشانرادرامورمحوله آرزونمود.