صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز دو شنبه ۳ ثور ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 12 دلو 1395 هجری شمسی

فضل هادی مسلم یاررییس مشرانوجرگه امروزدردفترکارش باررییس واعضای کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی درمقرشورای ملی ملاقات نمود.

درملاقات نخست عبدالعزیزآریایی رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی درمورد تدابیروبرنامه های شان  معلومات ارایه نموده،گفت اصلاح وتعدیل لوایح وطرزالعمل ها، اصلاح درونی سیستم ازاولویت های کاری شان میباشد که درزمینه طی نشست های شان بارهبران سیاسی،جهادی و جامعه مدنی نظریات وپیشنهادات آنانرا استماع نموده است که در پرتو آن اقدامات عملی انجام خواهند داد وافزود که کمیسیون بابرخی محدودیت های ازجمله کمبوددفاترکاری  واشخاص تخنیکی درولایات،کمبود بودجه وعدم آمادگی لازم جامعه جهانی برای برگزاری انتخابات مواجه میباشد که بایدبه هرکدام این چالش های رسیدگی لازم صورت گیرد.

12-Dalw95-MUL1.JPG 

رییس مشرانوجرگه ضمن تاکید به برگزاری هرچه زودترانتخابات ولسی جرگه وشورای ولسوالیها خاطرنشان ساخت که کمیشنران و مسوولین کمیسیون های انتخابی رسالت سنگین ملی بدوش دارند وبرعلاوه اجرای مسوولیت های محوله،باید در راستای احیای دوباره اعتماد مردم افغانستان سعی وتلاش خستگی ناپذیر نمایند ونیزاستقلالیت  وبیطرفی کمیسیونهای انتخاباتی طبق قوانین نافذه به گونه کامل حفظ وتحت فشارهای سیاسی وسلیقوی قرار نگیرند.

همچنان دراین ملاقات کمشنران این کمیسیون نظریات شان را پیرامون  برگزاری انتخابات بعدِ به شکل زون وار درکشورابراز داشته،گفتندبعدازاینکه فهرست رای دهنده گان تکمیل گردد،برگزاری همچو انتخابات درچتر بهتر امنیتی راه اندازی خواهند شد وازسوی دیگرفشار کاری بالای کمیسیون های انتخاباتی کاهش خواهدیافت.

فضل هادی مسلم یارباتاییدنظریه فوق  اظهارداشت ازآغازحکومت وحدت ملی تااکنون بارها ازسوی مسئولین تعهدداده شده است که انتخابات تدویرخواهدیافت؛ولی تا امروزاین وعده ها عملی نگردیده است و افزود که برگزاری انتخابات مکلفیت حکومت وکمیسیون مستقل انتخاباتی می باشندوکارمشترک وهماهنگی کامل کمیسیون های انتخابی را مهم پنداشت.

دراخیرنشست درحالیکه برخی سناتوران ورییس عمومی دارالانشاء نیزحضورداشتند؛کمیشنران کمیسیون شکایات انتخابی ازرییس مشرانوجرگه خواستندکه نکات رهنمودی وپیشنهادی سناتوران غرض تحقق وانجام بهتر وظایف ومکلفیت های کمیسیون،به عنوان مصوبه مشرانوجرگه به آدرس این کمیسیون ارسال شودکه درزمینه از سوی فضل هادی مسلم یارتعهد سپرده شد.