صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز پنج شنبه ۳ جوزا ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 27 جدی 1395 هجری شمسی

کمیسیونهای مشرانوجرگه امروزروی موضوعات گوناگون تشکیل جلسه دادند:

درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست داکترزلمی زابلی معاون کمیسیون، با معینان وزارت معارف، انرژی وآب، کارواموراجتماعی، رسیده گی به حوادث، رئیس عمومی جنایی ورئیس پاسپورت وزارت امورداخله ورئیس پرورشگاه های وزارت کارواموراجتماعی گزارش هییت کمیسیون ازولایت فاریاب مطرح شد. درجلسه تذکررفت که حین بازدید هییت به ریاست سناتورزابلی مشخص شد که شخصی بنام نادرچوربه صفت مدیرجنایی مقرر وبی کفایتی وفساد اداری دراداره پاسپورت و معارف بی داد می کند ووضعیت بیجاشده گان داخلی ولسوالی های خواجه سبزپوش والمار خوب نبوده، غفلت درقرارداد بند المارصورت گرفته ومشکلات درپرورشگاه ها موجود می باشد. نخست رئیس تحقیقات جنایی ازدخالت زورمندان درتقررمدیران جنایی درولایات کشورشکایت نموده افزود 90 فیصد مسوولان اداره مذکور بدون هماهنگی مقررمی گردند ونیزرئیس پاسپورت طی صحبتی گفت مدیران پاسپورت ولایات تحت اثرقوماندانی امنیه ولایات بوده وفساد اداری که مستند باشد بررسی خواهند شد واین ریاست عندالموقع اخطاریه را عنوانی مدیرپاسپورت فاریاب صادر نموده است. متعاقباً معین وزارت معارف ازپیگیری مشکلات حمیده نظامی رئیس تعلیمات اساسی وزارت معارف وفساد اداری درفاریاب اطمینان داد ونیزمعین وزارت دولت درامور رسیده گی به حوادث ازفعالیت های آن اداره معلومات ارایه نموده گفت تاحال به 6625 فامیل کمک صورت گرفته متباقی درآینده انجام می پذیرد که نقش مثبت والی ونماینده گان آنولایت درشورای ملی اثرگذاراست. سپس معینان وزارتهای انرژی وآب وکاراموراجتماعی ازفسخ قرارداد بند المار وتحلیل پروژه مذکور وشمولیت افراد غیرمستحق درپرورشگاه فاریاب معلومات ارایه

 27-Jadi95-Shikayat.JPG

 

نمودند. درمقابل سناتوران با استماع توضیحات مسوولان فیصله نمود که ریاست تحقیقات جنایی اسناد تقرری مدیرجنایی فاریاب را به کمیسیون ارسال بدارد و ادارات پاسپورت وحوادث در راستای کاری شان اقدامات لازم نموده ووزارت انرژی وآب قرارداد مجدد بند المار را نهایی وبه کمیسیون اطمینان دهند. هکذا درجلسه با شهزاده مصطفی ظاهر رئیس عمومی اداره ملی محیط زیست، معین وزارت زراعت ونماینده وزارت امورخارجه نگرانی باشنده گان ولایت فراه ازفعالیت مشکوک موسسه الغرافه عربی مبنی برشکارحیوانات وپرنده گان مطرح شد. مسوولان مذکور ضمن ارایه توضیحاتی گفتند موسسه الغرافه رسماً اجازه فعالیت را درراستای شهرک سازی، اعمارمساجد، مکاتب، میدان هوایی فراه وفارم زراعتی ازسوی مقامات اخذ نموده اند که این مسایل ازسوی گل احمد اعظمی سناتور آنولایت رد شد ونیز کمیسیون ضمن انتقاد ازاظهارات اخیریکی ازمنسوبان پولیس کشورامارات فیصله نمودن که ادارات ذیربط ملاحظات شانرا دراین موارد درجلسات کابینه مطرح نمایند. همینگونه شکایت حاجی بهادرخان باشنده ولسوالی ناوه هلمند به نماینده گی ازتعدادی ازباشنده گان آن ولسوالی مبنی براستملاک 104 جریب زمین ملکیت شان وعدم پرداخت پول آن ازسوی مسوولان با وزیرفواید عامه مطرح شد. وزیرفواید عامه گفت این موضوع یازده باربه جلسات کابینه پیشنهاد گردیده ولی کابینه استدلال می نماید هرپروژه که ازطریق پی آرتی تطبیق شده باشد حکومت ملزم به تادیه پول استملاک آن نمی باشد، کمیسیون درزمینه فیصله کرد که تمام اسناد نخست درکمیسیون جمع آوری بعداً به مقام عالی ریاست جمهوری ارسال گردد تا درزمینه اقدام صورت گیرد. همچنان درجلسه شکایت دکانداران مارکیت حیدری واقع جاده تیمورشاهی طی تماس تیلفونی با معاون اول لوی سارنوالی مطرح شد. دکانداران مدعی اند مارکیت مذکور ازپول دکاندارن اعمار ودراختیارشان قرارنگرفته است ودرضمن یکی ازشرکای آن مارکیت بنام ذکرالله که پول دکاندران را اخذ نموده متواری می باشد. کمیسیون ازمعاون لوی سارنوال خواست که الی حاضرشدن ذکرالله نام به تصفیه حساب دکانهای مارکیت مذکور مهرولاک گردد. دراخیرجلسه با رئیس عمومی مواد نفتی وزارت تجارت، موضوع جلوگیری ازورود تیل بی کیفیت وفروش تیل سوپردربازارها مباحثی صورت گرفت. رئیس مواد نفتی ضمن ارایه توضیحاتی گفت مواد سوختی ویا تیلی بنام سوپردرکشور وجود ندارد وهرکسی که دست به چنین کار می زند مردم را فریب می دهد که باید مردم درزمینه آگاهی حاصل نمایند وافزود اداره جیوکیم موضوع تعیین کیفیت تیل را به عهده دارد. کمیسیون درزمینه فیصله نمود که رئیس اداره جیوکیم ورئیس مواد نفتی درجلسه آینده حضوریابند تا روی این مساله مهم مباحثی صورت گیرد.

طبق یک خبردیگر گزارش کاری کمیسیون سمع شکایات دیروز درجلسه عمومی توسط سناتورگل احمد اعظمی ارایه شد، درگزارش تذکررفت که در82 جلسه کمیسیون 456 باراراکین دولتی مورد استجواب قرارگرفته از آنجمله حدود دوصد باروزرا ومعینان، سه باروالیان، 54 مورد قوماندان های امنیه کابل وولایات وآمرین حوزه های امنیتی کابل، 167 باررئیسان، 23 بارشاروال ها وحدود پنجاه بارسایرمسوولان به خاطرحل مشکلات مردم به کمیسیون فراخوانده شده و بیش ازپانزده صد مراجعین وسه صد قطعه عرایض شهروندان رسیده گی شده است وافزود هیئت های کمیسیون اززندان پلچرخی، ترمینال های ترانسپورتی وبخش های مختلف وزارت ترانسپورت، قوماندانی اکادمی پولیس، شفاخانه سه صد بسترپولیس نظارت و نیزیکتعداد مسوولان را با اهدای تقدیرنامه ها مورد تحسین قرارداده است.

درجلسه کمیسیون مواصلات ومخابرات به ریاست گلالی اکبری،رئیس عمومی شرکت برشناومعاون تجارتی آن شرکت دررابطه به عدم اجراءبل های برق بطورماهوار،مشکلات درمیترخوانی وبرخی موارددیگرتوضیحات ارایه نمودند.رئیس شرکت برشناافزودکه این شرکت حدود دوهزارمیترخوان داشته واین پروسه زمانگیرمی باشد وروی آن کارخواهندنمود ودرزمینه مشکلات برق باشندگان شهرک نجات ناحیه 17شهرکابل که خواهان برق شبکه شهری میباشندوعده همکاری نمود. همینگونه در جلسه ازعدم حضور  شاروال کابل  ،رئیس ناحیه هشتم شهرکابل ومسوول شرکت قرار دادی  آن ساحه مبنی برغیر معیاری بودن سرک کارته نو واضیح گردید دراین مورد فسادمالی صورت گرفته است و فیصله شدکه موضوع متذکره به مقام ریاست جمهوری،اداره امورو حارنوالی راجع گردد.

دربخش دیگرجلسه شکایات اهالی ساحه عقب سفارت روسیه درمورداعماربلندمنزل های غیرمعیاری باآمرحوزه هفتم امنیتی مطرح گردیدکه موصوف درزمینه افزودکه کاراین بلندمنزل هاازسوی حوزه مربوطه متوقف گردیده است. هکذادرجلسه مشکلات موجود در قراردادشرکت ناس با آریانا ومستعمل بودن ماشینری شرکت مذکور،منفکی سه تن ازکارمندان شرکت آریانا وبرخی موارددیگربارئیس شرکت هوایی آریانا،رئیس میدان هوایی بین المللی حامدکرزی ومعاون عملیاتی شرکت ناس مطرح گردید که درزمینه توضیحات ارایه شده موردقناعت اعضای کمیسیون قرارنگرفت.وقرارشدکه درقسمت منفکی سه تن ازکارمندان شرکت بررسی وتحقیقات بیشتری صورت گرفته تصامیم اتخاذگرددونیزفیصله بعمل آمدشرکت ناس تازمانیکه قناعت اعضای کمیسیون درقبال مشکلات وچالش های موجودحاصل نگردد،کمیسیون موضوع راپیگیری ودرزمینه تصامیم اتخاذخواهدنمود.

همینگونه درجلسه عمومی دیروزگزارش یکساله کمیسیون مواصلات ومخابرات توسط سناتورمحمدرحیم حسنیارارایه گردید که درآن آمده است طی این مدت 71جلسه دایر و 41مورداسنادتقنینی موردبحث قرارگفته است ونیزبه 137 عرایض واصله رسیده گی صورت گرفته است وافزود این کمیسیون جهت نظارت ازکارکردهای ادارات ذیربط ازولایات پکتیا،هرات وبلخ ، میدان هوایی بین المللی حامدکرزی وتصدی ملی بس بازدیدبعمل آمده است همچنان کمیسیون وزرای مخابرات ،حج واقاف،امورشهرسازی ،سرپرست وشماری مسوولان شهرداری کابل مسوولان وزارت ترانسپورت وهوانوردی ملکی ،مسوولین شرکت هوایی آریانا وشماری ازمسوولان ادارات ذیربط راغرض حل مشکلات دروازه های کابل ،عدم موجودیت ترمینال های ترانسپورتی،چگونگی عرضه خدمات ازسوی شرکت های هوایی ،چگونگی پروسه انتقال حجاج ،مشکلات عمومی برق درشهرکابل وبندهای سلما،شورابک وبندگمبیر،مشکلات درحفظ ومراقبت شاهراه سالنگ –کابل ،ننگرهاروبرخی جاده های عمومی درمرکزوولایات، مشکلات مخابراتی ازجمله جلوگیری ازفروش سیم کارت های وسیم باکسهای غیرقانونی، اعماربلندمنزل های بدون مجوز،چگونگی اعمارشهرک هادرسطح کشور،مشکلات غصب زمین های دولتی وبرخی موارددیگر،مورد استجواب قرارداده است.

درجلسه کمیسیون رفاه عامه ومحیط زیست به ریاست طیبه زاهدی معاون کمیسیون ، برعلاوه رسیدگی به عرایض واصله، فرمان تقنینی ریس جمهوری درمورد تعلیق برخی ازموادقانون سرمایه گذاری خصوصی مورد مطالعه وبحث قرارگرفت.هکذادرجلسه روی موافقتنامه قرضه میان دولت جمهوری ایتالیا ودولت جمهوری اسلامی افغانستان درمورد اعطای قرضه آسان برای بازسازی دهلیزشرق، غرب ازهرات الی چشت شریف مطالعه ومورد تایید قرارگرفت.

همینگونه درجلسه دیروز مشرانوجرگه گزارش کاری سال ششم کمیسیون رفاه عامه، منابع طبیعی ومحیط زیست توسط سناتورنثاراحمد حارس ارایه شد، درگزارش آمده است کمیسیون رفاه عامه درسال 1395 شش طرح قانون را طور اختصاصی مورد غورمداقه قرارداده وازسوی مجلس به تصویب رسیده که قوانین مذکور عبارتند از: طرح قانون انرژی هستوی، طرح قانون تنظیم امورجمعیت هلال احمرافغانی، طرح قانون اهدای ملکیت های دولتی، طرح تعدیل درقانون کارکنان خدمات ملکی، طرح تعدیل درقانون کار وطرح قانون مصونیت مواد غذئی می باشد ونیز این کمیسیون نظریاد ودیدگاه های خویش درمورد 26 عنوان قانون و32 عنوان موافقتنامه ها، معاهدات ومیثاق های بین المللی به کمیسیون های مربوط ارجاع نموده است . سناتورحارس افزود دراین مدت بیش ازهفتاد بارمسوولان ومقامات حکومتی روی مسایل مختلف درکمیسیون مورد استجواب قرارگرفته است وافزود اعضای کمیسیون علاوه ازتدقیق ومطالعه شش عنوان قانون، ازساحه کول حشمت خان، شفاخانه های خصوصی افغان، کیشا، آریاناشفا، افغان سویس ونوا وشفاخانه های دولتی سه صد بستر پولیس، جمهوریت، انتانی، استقلال وسردارمحمد داوود خان نظارت نموده است وافزود هییت کمیسیون همچنان ازچگونگی فعالیت ریگریشن ها درساحات پغمان وارغندی ومشکلات صحی درولایات کنر، ننگرهار، ولغمان سفرنظارتی نموده نیزچهل قطعه عرایض مردم را بعد ازغرض غور وبررسی به مراجع مربوط ارجاع شده است. دراخیرسناتورحارس گفت حسب بررسی های این کمیسیون پیشنهاد می گردد تا معینیت شهدا ومعلولان ازبدنه وزارت کارواموراجتماعیی به عنوان یک واحد بودجوی جدا گرد تا بتوان خدمات موثربه این قشرجامعه ارایه گردد.

27-Jadi95-Rifai.JPG 

درجلسه کمیسیون امورزنان، جامعه مدنی وحقوق بشربه ریاست پوهنمل حمیرا نعمتی، وفات پروفیسورمحمد حسن کاکر تاریخ نگارکشوررا یک ضایعه دانسته ، ضمن اتحاف دعا بروح مرحومی برای فامیل وی صبرجمیل استدعا شد. هکذا درجلسه موافقتنامه قرضه میان دولت جمهوری ایتالیا ودولت جمهوری اسلامی افغانستان درمورد اعطای قرضه آسان برای بازسازی دهلیزشرق، غرب ازهرات الی چشت شریف مطالعه ومورد تایید قرارگرفت. 

هکذا درجلسه عمومی روزگذشته گزارش کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی توسط سناتورشفیقه نوروزخیل ارایه شد، به گفته موصوفه این کمیسیون صدجلسه را تدویرو 42سندتقنینی وبین المللی موردمطاله وبحث قرارگرفته است همینگونه کمیسیون وبا معینان وزارت های امورزنان ،امورخارجه ،ارشادحج واقاف کمیسیون مستقل حقوق بشر،لوی سارنوالی وسایرمسوولان ذیربط مشکلات محبوسین اناث، مساله کاهش خشونت علیه زنان، توانمند سازی ودسترسی زنان درپالیسی ها ،سهم زنان درپست های کلیدی وبلندرفتن قضایای خشونت ،ازدواج های زیرسن ،عدم آگاهی دهی ملاامامان دررابطه به کاهش خشونت علیه زنان وبرخی مسایل دیگررا مطرح نموده است وافزود هییت های کمیسیون ازولایات بامیان، بدخشان، قوای هوایی کشور، مرکز اصلاح وتربیت اطفال، شفاخانه استقلال نظارت نموده مشکلات شانرا مورد بررسی قرارداده است.

27-Jadi95-Zanan.JPG

درجلسه کمیسیون امورمعلولین وبازماندگان شهدابه ریاست عبدالشکورشکور،برعلاوه رسیدگی به عرایض واصله،روی فرمان تقنینی ریاست جمهوری درمورد تعلیق برخی ازموادقانون سرمایه گذاری خصوصی بحث گردیده جهت مطالعه بیشتربه جلسه بعدی کمیسیون موکول گردید.

همچنان درجلسه عمومی دیروزگزارش کمیسیون امورمعلولین وبازمانده گان شهدا توسط سناتورعبدالباقی بریال ارایه شد، موصوف گفت درطول یکسال تقنینی 98 جلسه کمیسیون تدویر وده ها مورد عرایض وشکایات واصله باشنده گان مورد بررسی ودرحضور داشت مسوولان ذیربط مورد بحث قرارگرفته ویکتعداد عرایض به مراجع مربوط ارجاع شده است وافزود هییت های کمیسیون ازتورنمت بهاری ویلچرباسکتبال درشفاخانه صلیب سرخ، لیسه مسلکی نابینایان ویکتعداد بخش های دیگر بازدید نموده است وافزود کمیسیون بخاطرشمولیت اشخاص دارای معلولیت وبازمانده گان شهدا درموسسات تحصیلات عالی وتحصیلات نیمه عالی مسوولان ذیربط را فراخوانده است. قراراست گزارش مفصل کمیسیونهای مذکور فردا دراخبارکمیسیونهای مشرانوجرگه شورای ملی به نشربرسد.

27-Jadi95-Malolin.JPG 

درجلسه کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی به ریاست حاجی محمد حسن هوتک معاون کمیسیون، موافقتنامه قرضه میان دولت جمهوری ایتالیا ودولت جمهوری اسلامی افغانستان درمورد اعطای قرضه آسان برای بازسازی دهلیزشرق، غرب ازهرات الی چشت شریف مطالعه ومورد تایید قرارگرفت.

درجلسه کمیسیون اموردینی، فرهنگی، معارف وتحصیلات عالی به ریاست لیلما احمدی، حملات خونین 21 جدی درالحاقیه شورای ملی، مهمانخانه کندهار وولایت هلمند با شدید ترین الفاظ نکوهش گردیده، برای شهدا بهشت برین وبه مجروحان شفای عاجل استدعا شد. هکذا درجلسه موافقتنامه قرضه میان دولت جمهوری ایتالیا ودولت جمهوری اسلامی افغانستان درمورد اعطای قرضه آسان برای بازسازی دهلیزشرق، غرب ازهرات الی چشت شریف مطالعه ومورد تایید قرارگرفت. همینگونه روی فرمان شماره 104 رئیس جمهوراسلامی افغانستان درمورد تعلیق برخی ازمواد قانون سرمایه گزاری خصوصی مباحثی صورت گرفته ، تصمیم ولسی جرگه درزمینه مورد تایید قرارگرفت. دراخیرجلسه قرارشد که مطابق فیصله جلسه عمومی هییت کمیسیون شکایات محصلان را درنهادهای تحصیلی خصوصی، چگونگی تقرراستادان، اخذ جوازپوهنتونهای خصوصی را بررسی وگزارش خویش را به جلسه ارایه نماید.

 27-Jadi95-Farhangi.JPG

درجلسه کمیسیون اموربین المللی به ریاست لطیف ژوندی،ازوضعیت مهاجرین افغان درکشورهای اروپایی وبرگشت مهاجرین افغان ازکشورهای همسایه به کشوردراین فصل سرماابرازنگرانی گردیده،تاکیدشدجامعه بین المللی بخصوص نهادهای کمک رسان وحکومت افغانستان دراین راستا وحالت بی سرنوشتی مهاجرین توجه لازم مبذول بدارند.دربخش دیگرجلسه پیرامون تحولات اخیرانتخاباتی درایالات متحده امریکا صحبت بعمل آمده، ابرازامیدواری گردیدکه باآمدن آقای ترامپ به حیث رئیس جمهوری آنکشور،تغییرات شگرف درسیاست خارجی وسرکوب هراس افگنان بوجودآید وامریکادرهماهنگی باائتلاف بین المللی ازموضوع جدی تری نسبت به محولانه های تروریستی درمنطقه به خصوص پاکستان اقدام موثرنماید.

 27-Jadi95-Bio.JPG

درجلسه کمیسیون اقتصاد ملی، مالی وبودجه به ریاست حاجی صالح محمد لالا گل، روی فرمان شماره 104 رئیس جمهوراسلامی افغانستان درمورد تعلیق برخی ازمواد قانون سرمایه گزاری خصوصی مباحثی صورت گرفته و مواد مذکوردر تعارض برقانون اساسی دانسته شد وقرارشد که این مساله درجلسه عمومی مطرح گردد. دربخش دیگرجلسه شکایت شماری ازدکانداران حیدری مارکیت ازمالک آن جهت غور وبررسی به اداره لوی سارنوالی ارجاع شد. 

طبق یک خبردیگر به اساس حكم رئیس جمهوردولت جمهوری اسلامی افغانستان مراسم ختم قرآن عظیم الشان به روح شهدای حوادث تروریستی اخیردرکشور ازسوی دارالانشای مشرانوجرگه برگزارشد. دراین مراسم که رئیس عمومی دارالانشا وسایرکارمندان شرکت نموده بودند با ختم قرآن عظیم الشان به روح شهدای مهمانخانه ولایت کندهار به شمول دیپلوماتهای امارات متحده عربی، کارمندان دارالانشا های مجلسین شورای ملی که درحادثه 21 جدی جانهای شانرا ازدست دادند وولایت هلمند اتحاف دعا نمودند.