صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز پنج شنبه ۳ جوزا ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 25 جدی 1395 هجری شمسی

جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه امروزروی موضوعات گوناگون تدویریافت:

درجلسه کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف، حادثه المناک عصرروزسه شنبه 21 جدی توسط دشمنان اسلام وانسانیت درمقابل الحاقیه شورای ملی که درآن تعدادی ازکارمندان مظلوم وبی گناه دارالانشا های مجلسین شورای ملی تلف گردیدند تقبیح گردیده، ضمن اتحاف دعا برروان شهدا تاکید گردید که طراحان این جنایت شناسایی ومجازات گردد. دربخش دیگرجلسه شکایت حقوقی دگروال عبدالعلیم با معاون پالیسی ریاست تأسیسات وزارت دفاع ملی مطرح وتصامیم لازم اتخاذ شد.

25-Jadi95-Adli.JPG 

درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست گل احمد اعظمی منشی کمیسیون، شکایت واصله ازعدم موجودیت تاسیسات، گدام، پارکینک، دفاتر اداری وبرخی ضروریات دیگر درگمرک فراه و شکایت 280 تن ازکارمندان ریاست عمومی گمرکات مبنی برتنقیص شان وادعای فساد گسترده درگمرک فراه ازسوی یک عضو ولسی جرگه با رئیس عمومی گمرکات ورئیس منابع بشری وزارت مالیه ورئیس گمرک ولایت فراه مطرح شد. مسوولان وزارت مالیه درمورد تنقیص کارمندان متذکره معلومات ارایه نموده گفتند این تصمیم بخاطراصلاحات صورت میگرفت ولی عجالتا این مساله ازسوی ریاست جمهوری معطل قرارگرفته است ونیز رئیس عمومی گمرکات ورئیس گمرک فراه ضمن رد ادعای یکی ازاعضای ولسی جرگه افزودند که نبود امکانات درگمرکات یکی ازعوامل عمده ترویج فساد اداری است ووزارت مالیه درتلاش رفع مشکلات ، نواقص وتطبیق اصلاحات می باشد، کمیسیون با استماع توضیحات مسوولات فیصله نمود که وزارت مالیه درراستای انتقال تاسیسات خویش درمرز میل 78 اقدام نماید.

دربخش دیگرجلسه شکایات واصله ریاست امورزنان ولایات هرات وفراه دررابطه به عدم اجراات وزارت دفاع ملی مبنی برانتقال 15جریب ملکیت وزارت مذکوربه وزارت امورزنان غرض اعمارباغ زنانه مطابق به حکم مقام ریاست جمهوری،بی سرنوشت بودن مارکیت تجارتی خدیجه الکبری درولایت هرات که دارای41باب دکان بوده وهنوزملکیت مذکوردراختیارریاست امورزنان قرارنگرفته وکرایه آنراشاروالی هرات جمع آوری می نمایدوعدم موجودیت لیلیه اناث درولایت فراه با معینان وزارت امورزنان ،اداره مستقل ارگانهای محل،تحصیلات عالی ونماینده وزارت دفاع ملی مطرح گردید.که معین وزارت تحصیلات عالی گفت هم اکنون درپوهنتون ولایت فراه سه تن محصل اناث مستحق لیلیه می باشندکه بدل اعاشه برای شان پرداخت می گرددویک باب لیلیه تحت کاربوده قراراست که درسال آینده کارآن ختم گردیده مورداستفاده قرارگیرد.همینگونه معین اداره مستقل ارگانهای محل تعهدسپردکه درراستای حل مشکل مارکیت تجارتی خدیجه الکبری وتحویل دهی آن به وزارت امورزنان همکاری می نماید. کمیسیون ضمن استماع اظهارات معاون ریاست تاسیسات وزارت دفاع ملی ،فیصله نمودتادررابطه به موضوع معین تامیناتی ورئیس تاسیسات وزارت دفاع ملی دریکی ازجلسات بعدی کمیسیون به سوالات اعضای کمیسیون پاسخ دهند.همچنان اعضای کمیسیون تلاش های معین وزارت امورزنان رادرراستای پیگیری مشکلات زنان درولایات مختلف قابل تقدیردانست. دربخش دیگرجلسه شکایات اهالی قلعچه خمران ناحیه هشتم شهرکابل مبنی برمسدودنمودن راه عبورومرورشان ازسوی عبدالصمدشاه آغسی که خودراسناتورومشاوررئیس جمهوری معرفی نموده ،بارئیس ناحیه متذکره ،آمرحوزه هشتم مطرح گردید که کمیسیون ضمن استماع اظهارات جانبین ،فیصله نمودتاآمریت حوزه هشتم پولیس وناحیه مذکورالی دوشنبه آینده درراستای حل مشکل وفراهم آوری قناعت عارضین اقدام نمایند درغیرآن کمیسیون تصامیم اتخاذخواهدکرد.همین ترتیب شکایت شماری ازکارمندان ریاست نظارت وارزیابی اداره مستقل ارگانهای محل مبنی بربرخورد نامناسب رئیس آن اداره، بامعین،رئیس نظارت وارزیابی ،رئیس جندر اداره مذکورورئیس جندرکمیسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی درمیان گذاشته شد.اعضای کمیسیون ضمن استماع توضیحات مسوولان ،فیصله نمودندکه تااداره مستقل ارگانهای محل مشکل کارمندان اداره خویش رادرروشنایی لوایح ومقررات آن اداره حل نماید درصورت مراجعه مجددعارضین  درزمینه اقدام خواهدگردید.دربخش اخیرجلسه شکایت عبدالقادرپوپل یکتن ازتجارملی که مدعی است یک باب ترمینال رابرای وسایط نقلیه مسافربری زون جنوبغرب طبق هدایت مقام ریاست جمهوری بامعیارات عصری اعمارنموده ،اماازمدت یکسال بدینسومسولان وزارت ترانسپورت درراستای افتتاح وفعال سازی آن اقدام نمی نمایند.فیصله بعمل آمدتاموضوع بامسوولان درمیان گذاشته شودتادرصورت عدم موجودیت نواقص فنی وتخنیکی درزمینه افتتاح آن اقدام گردد.

25-Jadi95-Shikayat.JPG 

درجلسه کمیسیون اموربین المللی به ریاست لطیف خان ژوندی،باحضوررئیس معاهدات بین المللی وزارت امورخارجه پیرامون موافقتنامه قرضه بین دولت جمهوری اسلامی افغانستان ودولت جمهوری ایتالیادرمورداعطای قرضه آسان برای بازسازی دهلیزشرق،غرب ازهرات الی چشت شریف معلومات داده گفت دراین موافقتنامه حدودبیشترازنود دو ملیون دالربه مدت چهل سال به افغانستان قرضه بدون سوداعطاگردد واین پول درپروژه سرک شرق –غرب  ازهرات الی چشت شریف وبندسلمابه مصرف خواهدرسید ودرنتیجه موافقتنامه مذکورموردتاییداعضای کمیسیون قرارگرفته قرارشدجهت تصدیق به جلسه عمومی محول گردید.دربخش دیگرجلسه ازتقررراحل شریف به حیث رئیس نظامی ائتلاف کشورهای اسلامی انتقادبعمل آمده گفته شد که پاکستان کشوراست که باتحرکات غیرانسانی دراکثرحملات تخریبی وتروریستی دست داردواعضای کمیسیون اموربین المللی ازجامعه جهانی میخواهدکه جلوآنکشوررامبنی برحمایتش ازتروریستان بگیرد.دربخش اخیرجلسه حمله انتحاری درولایات کابل ،کندهاروهلمندمحکوم گردیده به روح شهدای اتحاف دعا برای بازماندگان صبرجمیل وبرای مجروحین شفای عاجل ازبارگاه ایزدمنان استدعاگردید.

25-Jadi95-Bio.JPG 

درجلسه کمیسیون امورمعلولین وبازماندگان شهدابه ریاست عبدالباقی معاون کمیسیون، به روح شهدای حملات تروریستی اخیرازجمله اعضای شورای ملی اتحاف دعاصورت گرفته به شهدا این حادثات جنات برین وبه بازمانده گان قربانیان این حوادث صبرجمیل وبه مجروحان شفای عاجل استدعا گردید ونییزازمسوولان حکومتی خواسته شد درراستاتامین امنیت اتباع کشورتدابیرلازم روی دست گیرند.دربخش دیگرجلسه روی موافقتنامه قرضه بین دولت جمهوری اسلامی افغانستان ودولت جمهوری ایتالیادرمورداعطای قرضه آسان برای بازسازی دهلیزشرق،غرب ازهرات الی چشت شریف بحث گردیده جهت مطالعه بیشتربه جلسه بعدی کمیسیون موکول شد.دربخش دیگرجلسه تاکیدبعمل آمدکه ورکشاپ تعلیم وتربیه فراگیردرعرصه معلولیت ازسوی معینیت مسلکی وتخنیکی وزارت معارف به همکاری کمیته بین المللی سویدن برای اشخاص دارای معلولیت تدویرگردد.

25-Jadi95-Malolin.JPG 

درجلسه کمیسیون اقتصاد ملی، مالی وبودجه به ریاست حاجی صالح محمد لالا گل، اعضای کمیسیون مراتب تسلیت شان را به نسبت شهادت الحاج سراج الدین صفری وبازمحمد جوزجانی اعضای شورای ملی که درحادثه کندهارجام شهادت را نوشیدند وکارمندان دارالانشاهای مجلسین شورای ملی که درحادثه روزسه شنبه شهید شدند ابراز داشته، این عمل جنایت کاران را با شدیدترین الفاظ نکوهش نموده به روح شهدا ی ولایات کابل، کندهار وهلمند اتحاف دعا نموده تاکید داشتند که باید طراحان این جنایات ضد انسانی به پنجه قانون سپرده شودند. دربخش دیگرجلسه فرمان تقنینی، شماره (104) ریاست جمهوری درمورد تعلیق برخی ازمواد قانون سرمایه گذاری خصوصی مطالعه ومورد تایید قرارگرفته و قرارشد که جهت تصوب به مجلس عمومی ارایه گردد.

25-Jadi95-Mali.JPG 

درجلسه کمیسیون امورزنان، جامعه مدنی وحقوق بشر به ریاست پوهنمل حمیرا نعمتی، حمله بالای کارمندان شورای ملی درروزسه شنبه گذشته که منجربه تلفات گسترده انسانی شد با شدید ترین الفاظ نکوهش نموده ، ضمن اتحاف دعا برروان شهدا وشفای عاجل برای مجروحان ازارگانهای امنیتی جداً تقاضا شد که باید جلو چنین حملات گرفته شده، طراحان این جنایت را دستگیر نمایند. دربخش دیگرجلسه فرمان تقنینی، شماره (104) ریاست جمهوری درمورد تعلیق برخی ازمواد قانون سرمایه گذاری خصوصی مطالعه ومورد تایید قرارگرفت.

25-Jadi95-Zanan.JPG 

درجلسه کمیسیون شوراهای ولایتی، مصونیت وامتیازات به ریاست قاری میرحاتم تره خیل، موافقتنامه قرضه بین دولت جمهوری اسلامی افغانستان ودولت جمهوری ایتالیا درمورد اعطای قرضه آسان برای بازسازی دهلیزشرق، غرب ازهرات الی چشت شریف مطالعه ومورد تایید قرارگرفت. دربخش دیگرجلسه حملات تروریستی انتحاری دشمنان دین وانسانیت بالای کارمندان شورای ملی که منجربه شهادت ومجروحیت شماری از آنها شد با شدیدترین الفاظ نکوهش نموده تاکید گردید که طراحان این جنایت ضد بشری به پنجه قانون سپرده شوند.

25-Jadi95-Emtiazat.JPG