صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز دو شنبه ۲۸ جوزا ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 21 جدی 1395 هجری شمسی

گزارش کارکرد برخی کمیسیون های مشرانو جرگه درآستانه ختم سال ششم تقنینی این جرگه ، امروز به مجلس عمومی ارایه گردید .

21-Jadi95-JAL1.JPG 

در جلسه ایکه در دو نوبت به ریاست انجنیرفرهاد سخی نایب اول و انجنیر حسیب الله کلیمزی نایب دوم بر گذار گردید ؛ در نخست گزارش کمیسیون اموردینی، فرهنگی، معارف وتحصیلات عالی توسط سناتور لیلما احمدی ارایه و گفته شد که که طی این مدت، 109 جلسه کمیسیون تدویرگردید وروی 40 عنوان طرح قانون ومعاهدات بین المللی منجمله قانون طرزاستفاده از نشان، بیرق وسرود ملی، قانون دسترسی به اطلاعات،طرح قانون حقوق مؤلف، مصنف، هنرمند ومحقق (کاپی رایت) به طور اختصاصی کار صورت گرفت و درمجموع ( 74 ) عریضه وشکایات باشنده گان کشور عنوانی کمیسیون مواصلت گردیده و روی هرکدام اجراات لازم صورت گرفت و در این مدت 36 بارمسوولان حکومتی در این کمیسیون مورد استجواب قرارگرفته است. سناتوراحمدی افزود هیت های کمیسیون علاوه ازنهادهای تحصیلات عالی دولتی وخصوصی شهرکابل ،سفرهای نظارتی را درولایات بلخ، هرات ، جوزجان، سمنگان انجام داد و از ریاست های معارف، اطلاعات وفرهنگ، ارشاد، حج واوقاف ونهادهای تحصیلی بازدید نموده مشکلات ایشان را یاد داشت ودرجلسات کمیسیونها با مسوولان مربوط مطرح بحث قرار داد است . سپس گزارش کاری کمیسیون اقتصاد ملی ، مالی وبودجه ؛توسط حاجی صالح محمد لالاگل ارایه گردید که این کمیسیون طرح تعدیل ماده 70 قانون مالیات برعایدات ،قانون حمایت از مستهلک ، فرمان تقنینی در مورد قانون اصول محاکمات تجارتی، طرح تعدیل برخی از موادقانون مالیه برارزش افزوده ، طرح قانون حمایت از طرحهای صنعتی، طرح قانون آفت کش زراعتی ،طرح تعدیل در قانون تدارکات،طرح قانون حفاظت از روایتی های نباتی ،مسوده بودجه ملی سال مالی1396 ،طرح قانون ستندرد سازی ،طرح قانون حمایت ها ی اسرار تجارتی و صنعتی ،طرح قانون حمایت ازحقوق مخترع و مکتشف ،طرح قانون حفاظت صنایع داخلی مورد غور وبه بررسی قرارداده شد ونیز هیت های کمیسیون سفرهای نظارتی را به بنادر آقینه ، تورغندی ،حیرتان واسلام قلعه به ارتباط نظارت از ورود تیل های معافی انجام داده است. سناتورلاله گل گفت هیت کمیسیون اقتصاد ملی، مالی وبودجه به منظورجلوگیری ازافزایش نرخ مواد نفتی وگازمایع، جلوگیری ازاحتکار وانحصار ازتصدی مواد نفتی و گاز مایع به ویژه نحوه ذخایر و توزیع گاز مایع از طریق مغازه های تصدی نظارت نموده با مسوولان آن در مورد کنترول ودخالت در بازار ، جهت کاهش نرخ مواد نفتی و گاز مایع وجلوگیری از احتکار و انحصار بحث نموده تصمیم اتخاذ نموده است وافزود درطول این اجلاس مطابق احکام فصل پنجم قانون اساسی و با درنظرداشت اصول وظایف داخلی مشرانوجرگه اعضای کمیسیون وظایف اساسی شانرا بطور معیاری انجام داده است. باالترتیب حاجی نظرمحمدفقیری گزارش کمیسیون سرحدات،اقوم،قبایل وامورکوچیهارا ارایه نموده گفت این کمیسیون توانسته است طی یک سال به تعداد95جلسه دایروجهت حل مشکلات موجود باسرپرست وزارت اقوام وقبایل،معینان آنوزارت،رییس عمومی ریاست امورکوچیها ومعاون آن اداره،وبرخی مسئولین ولایتی صحبت های لازم نموده اند،همینگونه روی 30عنوان قانون،اسنادتقنینی،موافقتنامه ها،کنوانیسیون ها وبرخی موارد دیگرکارهای زیادی انجام داده است . همچنان طی بازدیدهای نظارتی شان مشکلات وپیشنهادات متعلمین لیسه های خوشحال خان ورحمن بابا که مربوط به وزارت اقوام،قبایل وسرحدات می باشند را استماع و15قطعه عرایض را جهت حل ومرفوع ساختن مشکلات عارضین به مراجع مختلف حکومتی فرستاده است . ؟ هکذا گزارش کاری کمیسیون اموربین المللی همچنان ازسوی سناتورسید صفی الله هاشمی ارایه شد به گفته موصوف طی دواجلاس این کمیسیون112 جلسه را تدویرنموده درآن 30 عنوان معاهده بین المللی درحضور داشت مسوولان ذیربط مورد تدقیق قرارداده است وافزود کمیسیون اموربین المللی بیش از60 بارمسوولان حکومتی به شمول وزرا را مورد استجواب قرارداد ودرضمن نظریات مشورتی خویش را درمورد سایرقوانین به کمیسیونهای اختصاصی ارجاع نموده است. سناتورهاشمی افزود به منظور حل مشکلات مهاجرین ، تجاران ومحصلان، تحکیم روابط پارلمانی نشست های با مقامات سفارتهای دنمارک، روسیه، هندوستان وچین تبادل افکارصورت گرفته است وافزود هیت کمیسیون با سفارت هند درقسمت حل مشکلات مریضان ومحصلان، صدور ویزه وبا سفیرروسیه نگرانیگ افغانستان را ازهمکاری روسیه با گروهای مسلح وطالبان مطرح نموده است وافزود کمیسیون اموربین المللی مشرانوجرگه حملات راکتی وتخلفات مرزی پاکستان را چندین مرتبه مورد بحث قرارداد ونگرانی خویش را به سمع مقامات رسانده است اما به نسبت عدم همکاری یک سلسله مشکلات مهاجرین که مربوط عربستان سعودی، امارات متحده عربی، هندوستان، پاکستان وایران می شود هنوز حل نگردیده است. همینگونه سناتورعزیزه مصلح گزارش کاری سال ششم دوره شانزدهم تقنینی کمیسیون امورتقنینی، عدلی قضایی را ارایه نموده گفت دراین مدت این کمیسیون117 جلسه را به شمول 38 جلسه استجوابیه را با مسوولان ادارات دولتی مرکز وولایات تدویر نموده است وطی این اجلاس کمیسیون بالای 23 عنوان طرح قوانین، فرامین تقنینی رئیس جمهور ومعاهدات بین المللی کار نموده است ونیزطبق فیصله جلسه عمومی اصول وظایف داخلی مشرانوجرگه را به کمک مشاورین حقوقی بازنگری مجدد نموده که به تازگی این اصول وظایف داخلی ازسوی مجلس به تصویب رسید. سناتورمصلح گفت درکمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی به چهل وپنج قطعه عرایض شهروندان کشور درحضور داشت مسوولان ذیربط رسیدهی گی شده است وجا دارد که کمیسیون ازحضور مداوم وهمیشگی اعضای کمیسیون درجلسات ابراز امتنان نمود. همچنان محمدافضل شامل گزارش کمیسیون امنیت داخلی

21-Jadi95-JAL2.JPG

 واموردفاعی را به جلسه پیشکش نموده گفت این کمیسیون توانست طی یکسال کاریش 72جلسه را تدویر وروی 40عنوان قوانین،فرامین تقنینی،اسنادبین المللی مشمول قانون پاسپورت وقانون تحصیلات عالی نظامی بحث وتصامیم لازم اتخاذنماید،همچنان وزرای دفاع ملی،امورداخله،رییس عمومی امنیت ملی،وزیرمبارزه علیه موادمخدر،وزیراقوم،قبایل وسرحدات،معینان ورؤسای عمومی وزارتخانه های مختلف راجهت استجواب درعرصه های مختلف منجمله شرایط امنیتی کشوربه جلسات کمیسیون فراخوانده است. سناتورشامل افزود کمیسیون امنیت داخلی واموردفاعی مجلس جهت بررسی وتحقیق چگونگی توقیف مسافرین درولایت پروان،بررسی وضعیت امنیتی ومشکلات مردم ولایت هلمند،استماع خواست های مردم ومسئولین حکومتی ولایت نیمروز وبازدیدازبخش ها وادارت مختلف ولایت هرات به ولایات متذکره سفرهای نظارتی انجام نموده وپس ازدریافت مشکلات وچالش های مردم آن ولایات ودریافت راه های حل به آنان درمرکز بامسئولین ذیربط حکومتی به اسرع وقت تلاش های زیادی را انجام داده است همینگونه 270قطعه مکتوب و41قطعه عرایض را جهت اجراات قانونی آن به نهادهای مختلف راجع نموده است. همینگونه محمدهاشم الکوزی رییس کمیسیون امنیت داخلی گزارش هیئت شش عضوی مجلس را که به اساس فیصله قبلی جلسه عمومی مشرانوجرگه به ولایت کنرجهت بررسی موضع قطع وقاچاق جنگلات آن ولایت را درجلسه ارایه نموده گفت هیئت مشرانوجرگه بعداز ملاقات های جداگانه که باوالی،قوماندان امنیه،شورای ولایتی،صنعت کاران،محاسن سفیدان وفعالین جامعه مدنی ولایت کنرداشته اند دریافتندکه به اساس فیصله شورای وزیران به

21-Jadi95-JAL3.JPG 

حکومت محلی ولایت کنردستورداده شده است که به موادپخته یعنی چوب هایکه بالای ان کار صورت گرفته وبه وسایل مورد نیاز تبدیل شده ؛ بدون پرداخت محصول ، اجازه انتقال داده شود که اداره محلی دوباره طی مکتوبی ازاداره مستقل ارگان های محلی خواسته است تا درمورد وضاحت بیشتر ارایه نمایند اما به آنها گفته شد که مکلف به اجرای دستورفیصله شورای وزیران می باشند؛که این موضوع مشکلاتی را میان برخی مسئولین آن ولایت به بارآورده بود. محمدهاشم الکوزی افزود مسئولین محلی ولایت کنربعد ازدریافت فیصله شورای وزیران تصمیم اجازه دادن روزانه 20موتردرواز،کلکین،میزوبرخی اشیای دیگررا گرفتنداما دوباره این روند توقف داده شده بود وبرخی ها می خواستندباایجادتفریقه میان مسئولین ولایت کنرمنافع شخصی خویش را دریابند،که هیئت مشرانوجرگه بعدازدریافت معلومات همه جانبه ازآنهاخواست تا به طورکلی جلوقطع وقاچاق چوب وجنگلات ولایت کنرکه سرمایه ملی می باشد رابگیرند که ازسوی آنهاموردتاییدقرارگرفت. موصوف دست داشتن والی،قوماندان امنیه،رییس امنیت ملی وشورای ولایتی ولایت کنررا درقطع وقاچاق چوب چارتراش آن ولایت را ردنموده آنراشایعات وانعکاسات نادرست توسط برخی رسانه ها دانسته اضافه کردساحاتیکه تحت تصرف دشمن بوده چوب های چارتراش آن به پاکستان قاچاق می شود که باید برای جلوگیری آن تدابیر لازمه اتحاذ شود . انجنیرحسیب الله کلیمزی نایب دوم مشرانوجرگه در جمعبندی کار کرد های اجلاس سال ششم دوره شانزدهم تقنینی را پردستآورد دانست وازکارکردهای کمیسیونها که بادرنظرداشت منافع ملی وقانون اساسی کشوردرطی مراحل قوانین واسنادبین المللی فعالیت هایشانرا به وجه بهترانجام داده اندونیزجهت دریافت راه های حل مشکلات مردم به ولایات سفرهای نظارتی انجام نموده اند ابرازامتنان وقدردانی نمود. قرار است صورت مفصل این گزارشات فردا از طریق تلویزیون ملی به نشر خواهد رسید و گزارشات کاریسایر کمیسیونها در جلسه بعدی ارایه خواهد شد .