صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز یک شنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 20 جدی 1395 هجری شمسی

جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه امروزروی موضوعات گوناگون تدویریافت

درجلسه کمیسیون امور بین المللی به ریاست سید صفی الله هاشمی ، پیرامون موافقتنامه دولت جمهوری ایتالیا و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اعطای قرضه آسان برای بازسازی دهلیز شرق _غرب از هرات الی چشت در 16 ماده صحبت وقرار شد جهت ارابه معلومات بیشتر رئیس معاهدات بین المللی وزارت امور خارجه و رئیس اقتصادی آن وزارت در یکی ازجلسات کمیسیون دعوت گردند هکذا اعضای کمیسیون از اظهارات سفیر افغانستان در مسکو که گفته است کشور تاجکستان در قاچاقها دست دارند ابراز تاسف تاسف نموده وآنرا یک یک نظر شخصی دانسته هیچگونه بیانگر موقف دولت افغانستان شده نمیتواند تاکید شد وزارت امور خارجه مطابق عرف دیپلوماتیک موضوع را بررسی و ازاجراات آن به کمیسیون گزارش دهد در بخش اخیر از همکاری کشور جاپان به مبلغ 19 ملیون ین جاپانی در افغانستان برای مبارزه علیه تروریزم و عودت کننده گان در نشست با رئیس اجرائیه اعلان نمود استقبال نموده و آنرا در شرایط که عودت کننده گان دچار مشکلات زیاد میباشند مهم و ارزنده تلقی نموده و خاطر نشان گردید تا طی مدیریت درست این کمکها به مستحقین توزیع گردد.

20-Jadi95-Bio.JPG 

درجلسه کمیسیون اقتصاد ملی مالی و بودجه به ریاست الحاج صالح محمد لالاگل ، شکایت تعدادی از متقاعدین سال 1395ولایت فراه مبنی برعدم پرداخت حقوق شان از سوی مسوولین مربوط صحبت گردید آنها مدعی است با آنکه تمام مراحل قانونی را طی نموده اند اما موفق به دریافت حقوق شان نشده اند .عریضه آنها از حیث ارتباط به وزارت مالیه غرض اجراات گسیل گردید. همچنان موافقتنامه بین دولت جمهوری ایتالیا و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اعطای قرضه آسان برای بازسازی دهلیز شرق ،غرب از هرات الی چشت شریف به داخل یک مقدمه و شانزده ماده مطالعه و قرار شد که اعضای کمیسیون نظریات شانرا پیرامون موافقتنامه در جلسه عمومی ارایه خواهند کرد.

 20-Jadi95-Mali.JPG

درجلسه کمیسیون مواصلات و مخابرات به ریاست گلالی اکبری، در رابطه به مشکل برق ننگرهار صحبت و قرار شد رئیس عمومی برشنا شرکت و معاون تجارتی کابل برشنا و مسوول دفتر کابل برشنا غرض وضاحت درجلسه مورخ 26جدی به کمیسیون دعوت گردند هکذا روی مشکلات موجود در قراردادشرکت آریانا ناس در زمینه خدمات هندلنگ صورت گرفته است واعضای کمیسیون ضمن بازدید از بخش ماشینری شرکت متذکره معلوم شد که تمام ماشینری آن شرکت کهنه و مستعمل میباشدو وسایل تخنیکی جدید را به میدان هوایی کابل انتقال نداده اند و این شرکت د رقسمت عرضه خدمات در ولایات کندهار ،هرات نیز مشکل داردو نیز عدم حضورمکرر رئیس شرکت آریانا ناس در جلسات این کمیسیون مبنی برارایه توضیحات در مورد حل مشکل کارمندان منفک شده آن شرکت مورد انتقاد شدید قرار گرفت وقرار شد تا در جلسه مورخ 26جدی رئیس شرکت آریانا ناس ،رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی و مسوول شرکت صافی در میدان هوایی بین المللی کابل شرکت نمایند در بخش اخیر برعلاوه مطالعه گزارش کارکرد یکساله کمیسیون ،در رابطه به مشکلات موجود در سرک کارته نو که چندی قبل از سوی هئیت کمیسیون بازدید صورت گرفته بود وسرک متذکره مطابق نورم و معیار های شاروالی اعمار نگردیده ونیز روی مشکلات اهالی منطقه عقب سفارت روسیه در مورد اعمار بلند منزل د رساحه مسکونی ناحیه هفتم صحبت گردید ،قرار برآن شد تا جهت ارایه توضیحات در موارد یاد شده سرپرست شاروالی کابل ،رئیس ناحیه هشتم شاروالی کابل ،مسوول شرکت قراردادی سرک کارته نو ، رئیس ناحیه و آمرحوزه هفتم امنیتی پولیس در جلسه روز دوشنبه دعوت گردند.

20-Jadi95-Mukhabirat.JPG 

درجلسه کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف، قرارشد که رئیس تأسیسات وزارت دفاع ملی درنشست 25 جدی کمیسیون درمورد شکایت حقوقی دگروال عبدالعلیم افسرمعاونیت استخبارات ستراتیژیک توضیحات ارایه نماید.

20-Jadi95-Adli.JPG 

درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست گل احمد اعظمی منشی کمیسیون، شکایات واصله ازافزایش جرایم جنایی درشهرکابل به ویژه ناحیه یازدهم، گشت وگذارافراد مسلح غیرمسوول درشهر، سرقت های مسلحانه، سرقت وسایط نقلیه وبرخی مسایل دیگربا معاون امنیتی قوماندانی امنیه کابل وآمرحوزه یازدهم پولیس مطرح بحث قرارگرفت. مسوولان مذکورضمن برشمردن واقعات درکشور ازدستاوردهای پولیس یاد آوری نموده گفتند به تازگی پانزده عراده واسطه نقلیه ازنزد سارقین به دست پولیس افتاده ومالکین آن می توانند آنرا ازقوماندانی امنیه تسلیم شوند وافزودند استفاده ازپلیت های جعلی سبب افزایش نا امنی ها گردیده وبعضی اوقات دیده می شود که اراکین بلند رتبه دولتی نیزازچنین پلیت ها استفاده می نماید ووزارت امورداخله بخاطرجلوگیری ازبی بندو باری ها توزیع جواز کارت اسلحه را متوقف نموده منتظرهدایت شورای امنیت ملی می باشد. هکذا شکایت دکاندارن زرگری جاده تیمورشاهی مارکیت حیدری ناحیه اول شهرکابل مبنی برعدم تحویلی دکانهای شان پس ازاعمارمجدد باوجود تحویلی یک مقدار پول به مالک آن به بررسی گرفته شد. کمیسیون بعد ازاستماع توضیحات دکاندران فیصله نمود که رئیس سارنوالی زون جنوب، مالک مارکیت وشکایت کننده گان درجلسه بعدی حضوریافته به پرسشهای سناتوران پاسخ اراهی نماید. دراخیرجلسه گزارش برخی اعضای کمیسیون ازولایت فاریاب مطالعه شد. درگزارش ازمشکلات دربند المار وبند دهن دره، نواقص درپروژه های صحت عامه آنولا، بی سرنوشتی رئیس سره میاشت آن ولایت مبنی برعدم معرفی آن ازسوی مقامات، افزایش نا امنی ها، عدم رسیده گی به بیجا شده گان داخلی وبرخی مسایل دیگرمطرح بحث قرارگرفته قراربرآنشد که دوتن ازاعضای ارشد کمیته عالی تدارکات، وزرای انرژی وآب ،صحت عامه، مهاجرین، رئیس سره میاشت، معین ارشد امورامنیتی وزارت امورداخله وسایرمسوولان ذیربط به سوالات اعضای کمیسیون توضیحات ارایه نمایند.

 20-Jadi95-Shikayat.JPG

درجلسه کمیسیون امورزنان، جامعه مدنی وحقوق بشربه ریاست پوهنمل حمیرا نعمتی، پروین رحیمی رئیس سارنوالی منع خشونت علیه زنان، عزیزه عدالتخواه رئیس حقوق وزارت امورزنان، ومنیره یوسف زاده رئیس اطلاعات وآگاهی عامه اداره مستقل ارگانهای محلی پیرامون اجراات شان درمورد قضیه خانم سحرگل که درولایت تخارمورد تجاوز گروهی مکرر قرارگرفته بود معلومات ارایه نموده گفتند دوسیه نسبتی خانم سحرگل تحت دوران قرارداشته وتا هنوز نهایی نگردیده است ودرصورتیکه دوسیه موصوفه تکمیل گردد غرض اجراات به مراجع مربوط ارجاع خواهند شد، که این توضیحات مورد قناعت اعضای کمیسیون قرارگرفته تاکید گردید که باید درزمینه اجراات جدی صورت گیرد.

20-Jadi95-Zanan.JPG 

طبق یک خبر دیگرهیئت کمیسیون اموردینی، فرهنگی، معارف وتحصیلات عالی به ریاست لیلما احمدی ازبخش های مختلف موسسه تحصیلات عالی خصوصی جهان، واقع ناحیه هشتم شهرکابل بازدید به عمل آوردند. نخست هیئت کمیسیون ازصنوف درسی، کتابخانه،کمپیوترلب،مراکزتحقیقاتی ،شعبات جندر، بخش اداری وسایربخش ها دیدن نموده ورئیس مؤسسه مذکور به هییت معلومات ارایه گردید. به گفته موصوف، موسسه تحصیلات عالی خصوصی جهان ازسال 1391 شروع به فعالیت نموده که برای  محصلین در رشته های حقوق،شرعیات،کمپیوترسانیس واقتصاد ازسوی 120 تن ازاساتید آموزش داده میشود. اعضای هییت حین بازدید ازکتابخانه،مرکزتحقیقات،کنفرانس روم ،مضامین تشویقی ،کورس های رایگان آموزش انگلیسی وکمپیوتربرای محصلین،تاکید نمودند که کمبودیها ونواقص موجود حل وبه کمیسیون اطمینان داده شود.

همینگونه هیئت کمیسیون امورمعلولین،بازماندگان شهدا ومهاجرین به ریاست عبدالباقی بریال درمحفل اختتامیه نخستین دوره تعلیمی کمپیوترنابینایان که ازسوی موسیه بازتوانایی نابینایان افغانستان(راهیاب) راه اندازی گردیده بود؛ اشتراک ورزید.

درنخست بنفشه یعقوبی رییس موسسه مذکور درمورد معلومات نموده گفت دراین برنامه آموزشی ده تن ازنابینایان اشتراک وطی یک دوره شش ماهه برنامه های کمپیوتری را آموزش دیده اند.

سپس قدریه یزدان پرست کمشنرکمیسیون مستقل حقوق بشر ویکتن ازمشاورین ریاست اجرائیه طی سخنان شان تدویرچنین برنامه های آموزشی برای نابینایان را یک گام نیک دانسته ازعزم وتلاش های خسته گی ناپذیراشخاص نابیناستایش نمودند.

سپس عبدالباقی بریال معاون کمیسیون امورمعلولین وبازماندگان طی صحبتی فراغت آنان را مبارکبادگفته اظهارداشت که مطابق به قانون حقوق وامتیازات اشخاص دارای معلولیت سه درصدافراد معلول بایددر دوایردولتی به وظایف استخدام گردد ونیزخواهان توجه مسئولین حکومتی درزمینه گردید.

همینگونه جمیله افغانی معین امورشهداومعلولین وزارت کارواموراجتماعی صحبت نموده معلولین ونابینایان را سرمایه معنوی دانسته که معلولیت ونابینایی شان نتوانسته مانع ادامه فراگیری آموزش های شان گردد،همچنان گفت این وزارت درنظرداردتاقانون حقوق وامتیازات اشخاص دارای معلولیت را تعدیل نماید تا تبیعض میان معلولین مادر زاد وجنگی ازمیان برداشته شود ونیزدرنظر است تا پروژه های کاریابی برای حدود ده هزارتن افرادمعلول فراهم گردد ومعلولین واجدشرایط ا به بورسیه های تحصیلی خارج کشوراعزم خواهدشد.

دراخیراسنادفراغت وکمپیوترهای لپ تاپ برای فارغان کورس آموزشی متذکره ازسوی مسئولین اهداگردید.