صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز یک شنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 20 جدی 1395 هجری شمسی

انجنیرفرهادسخی نائب اول مشرانوجرگه امروزبا آقای انتونی هوروکس سکرتراول سفارت استرالیادرکابل ملاقات نمود.

دراین ملاقات که خانم نجیبه حسینی نایب منشی نیزحضورداشت ؛نایب اول ازکمک وهمکاری های آنکشوردرعرصه های مختلف نظامی واقتصادی وبالاخص تعهدات آنکشوردرکنفرانسهای وارساوبروکسل مبنی تداوم مساعدت وهمکاری شان به مردم افغانستان ابرازقدردانی نموده،افزود افغانستان هنوزهم دربخش های گوناگون بخصوص تجهیزوتمویل نیروهای امنیتی نیازبه کمک های جامعه جهانی دارد.

20-Jadi95-MUL1.JPG

 

همینگونه انجنیرفرهادسخی  نگرانی های مردم افغانستان رامبنی برمداخله صریح بعضی کشورهای همسایه درامورافغانستان،مبنی بر تلاش شان در موردخارج ساختن نام رهبران طالبان ازفهرست سیاه  ابرازداشته،تصریح نمودکه جامعه جهانی نگذاردکه افغانستان باردیگربه لانه تروریزم مبدل گردد وی خواهان همکاری جدی درراستای مبارزه باتروریزم به مثابه یک پدیده ویرانگرجهانی گردید.

هکذا دراین ملاقات نایب منشی مجلس ازحضورفعال زنان درشورای ملی بخصوص مشرانوجرگه معلومات داده علاوه کردکه قانون منع آزارواذیت زنان پس ازبحث درکمیسیون مختلط مجلسین به تصویب رسید وقراراست بزودی غرض توشیح به مقام ریاست جمهوری فرستاده شودکه موصوفه قانون مذکوررایک دست آوردبزرگ برای زنان افغانستان دانست.

سپس آقای انتونی هوروکس از تداوم مساعدت های  کشورش با مردم افغانستان اطمینان داده، گفت بر اساس تعهدات کشورمتبوعش در کنفرانس های توکیو و شیکاگو، این کشور سالانه مبلغ یکصد میلیون دالر را برای تقویت نیرو های امنیتی افغان از سال 2015 الی 2018 در اختیار دولت افغانستان قرار خواهد داد. وی ازقربانی های نیروهای استرالیایی درتامین امنیت به مردم افغانستان یادآوری نمودافزودکه اکنون هم حدود300تن ازسربازان آنکشوردرچوکات نیروهای ناتودرافغانستان حضوردارند.

دراخیرنایب اول ونایب منشی مجلس برایجادکمیته دوستی پارلمانی میان دوکشورتاکید نموده که  آقای هوروکس  متعهد گردید این پیشنهاد مشرانوجرگه را با پارلمان کشورمتبوعش مطرح خواهد کرد.