صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز یک شنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۷

    دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 19 جدی 1395 هجری شمسی

 درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلمیار رئیس مجلس، برخی تعدیلات درمواد اصول وظایف داخلی مشرانوجرگه تصویب وکشتار افراد ملکی در ولایت بغلان نکوهش گردید .

   طرح تعدیلات درمواد اصول وظایف داخلی مشرانوجرگه به منظور تنظیم هرچه بهترامورکاری مجلس که درکمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی وسایرکمیسیونها پیشنهاد شده بود ازسوی سناتوران مولوی غلام محی الدین منصف، حاجی محمد حسن هوتک وعزیزه مصلح به جلسه ارایه وبه تصویب رسید.

19-Jadi95-JAL1.JPG 

    هکذا درجلسه موافقتنامه قرضه میان دولت جمهوری ایتالیا ود.ج.ا.ا ، درمورد اعطای قرضه آسان برای شرق -غرب ازهرات الی چشت شریف معرفی وغرض تدقیق به کمیسیون اختصاصی ارجاع شد.        درجلسه امروزی رئیس وسایراعضا قتل جمعی هفت معدن کار درمنطقۀ اناردرۀ ولسوالی تاله وبرفک ولایت بغلان را از سوی افراد هراس افگن با شدید ترین الفاظ نکوهش نموده، ضمن اتحاف دعا به ارواح شهدا و ابراز تسلیت به بازمانده گان ایشان، ازارگانهای مسوول به ویژه اداره محلی آن ولایت خواسته شد که هرچه عاجل عاملین این جنایت ضد بشری را شناسایی ومورد پیگرد قراردهند وافزودند تروریستان به اساس هدایت باداران شان همواره تلاش نموده اند که با چنین قتل ها میان اقوام باهم برادر افغانستان تضاد های قومی، مذهبی وسمتی را دامن بزنند تا وضعیت افغانستان را هرچه بیشتر مغشوش ومتشنج ساخته وبالاخره به اهداف شوم ونا پاک شان دست یابند که هرگز به اهداف شوم شان نایل نخواهند شد، بلکه با راه اندازی هرتوطیه ودسیسه خاینانه اجنبی ملت مقاوم افغانستان بیشترازپیش مسنجم گردیده دربرابرهرگونه اغراض شوم دشمنان دین ومملکت ما ایستادگی خواهند کرد.

     همینگونه درجلسه، وفات پوهاند داکترمحمد حسن کاکر تاریخ نگارشهیرکشور واستاد پیشین پوهنتون کابل ، یک ضایعه بزرگ علمی خوانده شده و با تلاوت آیه های کلام الله مجید به روح مرحومی اتحادف دعا صورت گرفت .

    هکذا درمباحث آزاد، استقرارسه صد نیروی دریایی امریکا درولایت هلمند، مبین تداوم جنگ درآنولایت دانسته شد که قبلاً نیزهزاران سربازخارجی درولایت هلمند مستقربود ند و هیچگاهی امنیت در ان ولایت تامین نشدوباید حکومت درمورد پاکسازی مناطق هلمند تدابیر موثر اتخاذ کند و به وضع وحالت بیجا شدگان داخلی که به هزاران فامیل می رسند؛ اقدام نمایند ونیز از فرستادن دومعاون والی در یک وقت ازسوی حکومت به ولایت هلمند انتقاد گردید.

    دربحث آزاد، ضمن پشتیبانی ازنیروهای دفاعی وامنیتی کشورگفته شد که زمان آن فرا رسیده تا نیروهای دفاعی وامنیتی کشورعملیات پاکسازی را درمناطقیکه طالبان وسایرگروهای تروریستی فعالیت دارند، توسعه دهند ودشمن مجال آنرا پیدا ننماید که دربهار سال آینده دست به تحرکات نظامی خطرناکی بزنند.

   سناتوران ازعدم توجه مسوولان در مراقبت وتداوی معتادین انتقاد نموده گفتند با سرد شدن هوا، روزانه  چندین معتاد درشهرکابل به ویژه در زیرپل سوخته جان های خویش را ازدست می دهند باید مسوولان درجمع آوری وتداوی این افراد جداً توجه به خرچ دهند تا ازیک سو مردم عام متضررنگردند وازسوی دیگر کرامت انسانی آنان پامال نگردد.

    اعضای مشرانوجرگه ازنبود پالیسی مشخص درسیاست خارجی کشوریاد آوری نموده گفتند نبود سیاست خارجی مدون باعث شده که افغانستان میدان رقابت قدرت های بزرگ واقع شود که علاوه ازپاکستان یکتعداد کشورهای دیگرنیزدرامورداخلی افغانستان مداخله می نماید که باید دراین زمینه توجه صورت گیرد.

   درجلسه ازقطع بی رحمانه وبی سابقه جنگلات ولایت کنروعدم جلوگیری ازآن انتقاد به عمل آمد و قرارشد که هیئتی ازمجلس سنا این مساله را ازنزدیک بررسی نموده، نتایج و یافته های شانرا با مشرانوجرگه شریک سازند تا برمبنای آن تصامیم مقتضی اتخاذ گردد.

    همچنان درجلسه حمله مسلحانه درمنطقه بگرامی کابل بالای موترحامل شاهپور ځدران بازیکن تیم ملی کرکت کشورنکوهش گردیده به کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی وظیفه سپرده شد که این مساله وترورچندین نفردر ولایت بغلان را بررسی نماید.

   درجمع بندی مباحث رییس مشرانوجرگه ضمن محکوم نمودن کشتارافراد ملکی درولایت بغلان وتاکیدبرگرفتاری عاملین آن؛ وفات پوهانددوکتورمحمدحسن کاکړاستاد اسبق پوهنتون کابل را به مردم کشورتسلیت گفته خاطرنشان ساخت که حکومت مراسم تدفین وبه خاکسپاری آن مرحومی را محترمانه برگزارنماید.

     فضل هادی مسلم یاردرصحبت هایش به پاسخ برخی سناتوران گفت شاید درعملی ساختن برخی مواد موافقتنامه امنیتی کابل-واشنگتن وکابل-ناتومطابق به خواستهای مردم کشورکارصورت نگرفته باشد ویاهم امروزافغانستان درحدی قرارمی داشت که به تنهایی دربرابرتروریزم بین المللی مبارزه می نمود وتاکیدورزیدکه بدون داشتن روابط وقراردادها ، افغانستان نمی تواندبه حیات سیاسی خویش ادامه دهدزیرا داشتن تعلقات سیاسی، ازنیازمندی های عصرحاضربه شمارمیرود ومشمول عربستان سعودی امروزاکثریت کشورهای اسلامی وغیراسلامی روابط ویژه باایالات متحده امریکا را دارند، پس نباید باارایه نظریات احساساتی که سبب مغشوش ساختن اذهان عامه می گردد خواهان لغوقرارداد امنیتی گردید بلکه حکومت بایدبرای تطبیق کامل این قرارداد وتمویل وتجهیزقوتهای امنیتی به ویژه قوای هوایی کشورمبادرت ورزد.

    رییس مشرانوجرگه جابجایی قوت های جدیدامریکایی درولایت هلمندرا درصورتی مفید دانست که آنهابتواندعلاوه ازتعلیم دهی نیروهای امنیتی کشوردرجنگ مستقیم باتروریستان بپردازند وازهلمندیان دفاع نمایند.

19-Jadi95-JAL2.JPG 

   رییس مجلس جنگلات کشوررا ثروت ملی دانسته؛ گفت حکومت باید به تبلیغات وافواهات گسترده که این روزها دررسانه های همگانی علیه برخی مسوولین حکومت محلی ولایت کنرمبنی برقطع وقاچاق نمودن جنگلات آن ولایت صورت می گیرد، توجه نموده وموضوع صحت وعدم آنرا بایدروشن سازدزیرا حراست ازسرمایه ملی وظیفه ومسئولیت تمام نهادها وادارات دولتی می باشد. .

   فضل هادی مسلم یارانتقادبرخی ها را به تدریس مضمون ثقافت اسلامی، برعلیه عقیده مردم کشوردانسته گفت شماری ازاستادان نگرانی های خویش را درزمینه درنشستی با من مطرح نموده اند وشخصاً این مورد را به صراحت درجلسه تجلیل ازسیزدهمین سالگرد تصویب قانون اساسی کشور که درارگ ریاست جمهوری یاد آوری نمودم واطمینان می دهم که  به هیچکس حق اهانت ویاهم حذف مضمون ثقافت اسلامی ازنصاب درسی پوهنتون ها داده نخواهند شد ووزارت تحصیلات عالی باید درتقویت بیشترمضمون ثقافت اسلامی  اقدام نماید.

   دراخیررئیس مجلس  به کمیسیون اموردینی،فرهنگی،معارف وتحصیلات عالی وظیفه سپردتاصحت وثقم موضوع ادعاهای وارد شده را که گفته می شود پوهنتون خصوصی یومف سویس ازاعتبار ساقط می باشد را درروشنایی اسناد موجود بررسی همه جانبه نماید ونیزازوزارت امورداخله خواست تابه مشکلات فراراه منسوبین پولیس درولسوالی جانی خیل ولایت پکتیارسیده گی جدی نماید.