صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز یک شنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 15 جدی 1395 هجری شمسی

جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه امروزروی موضوعاتی گوناگون تدویریافت:

درجلسه کمیسیون مواصلات و مخابرات به ریاست گلالی اکبری ، رئیس عمومی ترافیک ،رئیس مبارزه با جرایم وزارت امور داخله ،رئیس انسجام ترانسپورتی ،معین حفظ و مراقبت سرکهای وزارت فواید عامه در مورد مشکلات ترمینال های شهر کابل ،مشکلات در رهبری شاروالی کابل ،عدم پاکسازی وحفظ مراقبت سرکهای  شاهراهای کشور بلخصوص در منطقه دوشی و خنجان ازسوی وزارت فواید عامه ،مشکلات تصادمات وعدم موجودیت امنیت  در شاهراهها، مشکلات موجود در ترازوها ی وزارت فواید عامه ،مشکلات موجود در هده پلچرخی واخذ 2000 افغا نی از موترهای باربری و 150 افغانی از سایر عراده جات  توسط اشخاص زورمند ،عدم موجودیت هده های ترانسپورتی خاصتا در جاده کابل که خود با عث ازدحام ترافیکی میشود معلومات ارایه نموده گفتند مشکلات موجود در اخاذی ها وترمینالها از سوی  معلولین و معیوبین ایجادگردیده است آنهاگفتند  در مورد امنیت شاهراهها با مسوولین وزارت دفاع و امنیت ملی خاصتا مسیرغور ،جلریز ،شیندند صحبت  و70فیصد مشکل حل گردیده است  وموضوع چک عراده جات را به پولیس ترافیک سپرده شد وصرف پولیس ترافیک میتواند که اسناد جواز سیر را چک نماید رئیس ترافیک در قبال حادثات ترافیکی افزود که با همکاری مسوولین ذیربط ونماینده ترانسپورت تقسیم اوقات عراده جات را آماده ساختیم که عرداه جات باید به وقت دقیق آن به محل برسد تا ازحادثات جلوگیری گردد آنها در رابطه به اخاذی های غیر قانونی ازسوی افرا د زورمند گفتند که با شاروالی کابل قرارداد صورت گرفته است که وسایط بزرگ به گدام ها میرود وموترهای شخصی که در  لین ها فعالیت مینمایند از یک سو مالیه نمیپردازند و ازسوی دیگر سبب واقعات میگردند جهت جلوگیری ازفعالیتهای تاکسی شهری وولایتی تصمیم اتخاذ گردید که از فعالیت آنها جلوگیری صورت گیرد ودرجهت بیرون رفت از  مشکلات ازدحام در این شهر 6 ملیون نفوس باید از سوی

15-Jadi95-Mukhabirat.JPG 

متخصصین چالشهای ارزیابی وراههای حل آن جستجو گردد. متعاقبآمسوول وزارت ترانسپورت در قسمت حل مشکلات ترانپسورت همکاری چندین ارگان شاروالی ،اداره اراضی ،وزارت شهرسازی وفواید عامه ضرروری میباشد وافزود که در جلسات که با شاروالی کابل تدویرگردیده محل 4 دروازه ورودی شهر کابل جهت ایجاد ترمنیال  ها ، استیشن ها ، ایستگاها مشخص گردیده که با ایجاد آن مشکلات مرفوع خواهد شد.همچنان مسوول وزارت فواید عامه افزودند وسایط که اضافه وزن میباشند مشکلات اخاذی را بمیان آورده اند در صورتیکه واسطه  ها اضافه وزن باشند در ترازو دوم حق الوزن گرفته میشود وعلاوه کردند نظر به مشکلات داخل شهری  پروسه سرک حلقوی شهر به تعویق افتاده است .

همینگونه در جلسه ازعدم حضور  شاروال کابل  ،رئیس ناحیه هشتم شهرکابل ومسوول شرکت قرار دادی  آن ساحه مبنی برغیر معیاری بودن سرک کارته نو مورد انتقاد شدید قرار گرفته، فیصله شد اگر ذوات آتی در جلسه بعدی کمیسیون حاضر نگردند به حارنوالی معرفی خواهد شد .

در بخش اخیر جلسه روی شکایت فرید احمد مبنی برعدم اجراات به موقع پاسپورتش از سوی  مسوولین ریاست پاسپورت صحبت و قرار شد رئیس عمومی ریاست پاسپورت ،آمربخش بی و مسوول بخش ممنوع الخروج ریاست پاسپورت به جلسه دعوت گردند.

درجلسه کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی به ریاست محمدهاشم الکوزی ،رئیس عمومی ثبت احوال نفوس وتذکره برقی وزارت امورداخله ،رئیس منابع بشری وبرخی مسوالان ریاست پاسپورت پیرامون چگونگی توزیع پاسپورت وتذکره ومشکلات کوچی هاومهاجرین درولایت هلمنددراین زمینه توضیحات داده گفتند روزانه حدود پنج تاهفت  هزارمراجعین جهت تاییدی تذکره به این ریاست مراجع می نمایند وبه منظورجلوگیری ازجعل وفساد سیستم کمپیوتری ایجادگردیده است همچنان جهت تثبیت هویت وتماس باسفارت خانه ها مرکزملی ایجادگردیده است که باتمام نمایندگی هادرمرکزوولایات کشوروصل می باشد و سهولت های کاری رافراهم نموده است .مسوولین یادشده روی چگونگی استخدام کارمندان دراداره تذکره های الکترونیکی معلومات داده گفتندحدود350بست مربوط آن ریاست به اعلان گذاشته بود و به منظورشفافیت درپروسه اخذامتحان باحضورنماینده دفتر آی او ام  وشورای امنیت به حیث ناظرین درپروسه ،امتحان ازحدود5000متقاضی اخذگردید که ازآن جمله 350تن استخدام شدند.

15-Jadi95-Dfai.JPG 

درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست داکترزلمی زابلی معاون کمیسیون، با معینان وزارتهای زراعت، تحصیلات عالی، امورشهرسازی ونماینده اداره مستقل اراضی ، موضوع انتقال یکهزارجریب زمین غرض اعمار پوهنتون زابل ازوزارت زراعت واداره اراضی مطرح شد. درجلسه مسوولان مذکورآمادگی شانرا درزمینه انتقال زمین وطی مراحل اسناد اعمارپوهنتون مذکور ابرازداشتند، که درنتیجه کمیسیون سمع شکایات فیصله نمود که ولایت زابل درجریان سه روز آینده ملکیت ساحه اعمارپوهنتون را با توجه به اینکه درساحه باستانی، زراعتی ومعادن نباشد تثبیب نموده موضوع را به وزارت تحصیلات عالی ارسال بدارد ووزارت مذکور به سهم خویش به ریاست اداره اراضی غرض ارایه پیشنهاد واخذ حکم مقام عالی ریاست جمهوری ارسال بدارند. هکذا شکایت تعداد از افسران متقاعد وزارت امورداخله مبنی برعدم تادیه حقوق وامتیازات شان ازجانب اداره کوپراتیف پولیس با رئیس آن کوپراتیف ورئیس مبارزه با فساد اداری ریاست تفتیش وزارت امورداخله مطرح بحث قرارگرفت. مسوولان مذکور گفتند درماه عقرب سال1393 به اساس مکتوب دفتر وزیرمالیه اسبق داکترحضرت عمرزاخیل حسابات بانکی کوپراتیف پولیس مسدود گردیده بود که به تازگی این حسابات دوباره فعال گردیده است. کمیسیون ضمن انتقاد از عدم رسیدگی به شکایت افسران متقاعد تاکید صورت گرفت که مسوولین مذکور افسران عارض را دعوت وقناعت ایشان را فراهم نماید. دراخیرجلسه شکایت انجنیرنعمت الله رئیس شرکت ساختمانی راسب منصوری مبنی برعدم تادیه پول اش ازسوی مالک مرکزتجارتی گلبهارسنتر درحضورمعروض علیه مطرح بحث قرارگرفته وکمیسیون با استماع توضیحات طرفین وپیشنهاد ایشان موضوع را غرض حل وفصل به اتاق های تجارت محول نمود.

 15-Jadi95-Shikayat.JPG

درجلسه کمیسیون امور بین المللی به ریاست لطیف خان ژوندی ،ازکندی روند باز پس گیری برخی مناطق مختلف کشور ازجمله تعدادی ولسوالیهای ولایت کندز ، ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان ازوجود طالبان و مجهز سازی دوباره این گروه ابراز نگرانی گردیده، خاطرنشان شد که حکومت و شرکای بین المللی موضوع را جدی پیگیری نمایند  در غیر آن عواقب ناگوار آن جبران ناپذیر خواهد بود. در بخش دیگر جلسه ازنشست کمیته مشترک همکاری های تجارتی ،ترانزیتی و اقتصادی افغانستان و ازبکستان در شهر تاشکند مبنی برجستجوی راه حل اساسی ترانزیت اموال تجارتی توسط خط آهن از مسیر ازبکستان استقبال و ابراز امیدواری گردید که از این طریق  مشکلات ترانزیتی بوجود آمده حل گردد. هکذا درجلسه روی ایجاد کمیته های دولتی میان افغانستان و هندوستان و همچنان با کشور های اندونیزیا ،مالیزیا ،چین صحبت و جهت بحث بیشتر به جلسه بعدی موکول شد.

 15-Jadi95-Bio.JPG

درجلسه کمیسیون امو رزنان و جامعه مدنی به ریاست پوهنمل حمیراه نعمتی ، به اساس تاکید مجلس هئیت اداری مشرانوجرگه ، پیرامون پیگیری قضیه سحر گل در ولایت تخار صحبت وفیصله شد که غرض وضاحت بیشترمسوولین  ارگانهای ذیربط در جلسه بعدی کمیسیون دعوت گردند.هکذا در جلسه رئیس  بخش جندر و خشونت علیه زنان موسسه یوناما در موردساختار کاری موسسه یونوما در بخش  تقویت زنان  در عرصه های مختلف وضاحت داد ونیزاعضای کمیسیون پیرامون قانون منع آزار، اذیت زنان و اطفال وتعدیلات  پیشنهادی از سوی مشرانوجرگه درآن معلومات ارایه نمود.

15-Jadi95-Zanan.JPG 

همینگونه هئیت کمیسیون اموزنان و جامعه مدنی به ریاست پوهنمل حمیراه نعمتی روزقبل از بخشهای مختلف محبس اناثیه پلچرخی  بازدید نمود.در این بازدید مدیر عمومی محبس اناثیه ضمن ارایه توضیحات، ایجادیک تعمیر استندرد و معیاری برای محبوسین اناث ، اعماریک تعمیر برای کلینیک،کمبود  کودکستان ،مکتب ،آشپزخانه و نبود  سایه بان برای پایوازان و محل تلاشی در داخل محبس اناثیه ،نبود داکتران متخصص نسایی وولادی را از مشکلات اساسی شان عنوان نموده گفتند در این محبس 251تن محبوس به سر میبرند که این  مجبوسین به جرایم قتل ،سرقت ،قاچاق مواد مخدر ،اختطاف اطفال  ،فرار ازمنزل ،فعالیتهای تروریستی ، فساد اخلاقی محکوم میباشند ودوسیه های محبوسین در محکمه طی مراحل میباشد. وی تصریح نمود که تعداد از زنان دارای اطفال نیز در این زندان نگهداری میشوند .هئیت با در نظر داشت توضیحات آنها فیصله نمود که موارد یاد شده را ازطریق کمیسیون با ارگانهای مربوط مطرح نموده ،تاراههای حل آن جستجو گردد.

.درجلسه کمیسیون امورمعلولین وبازماندگان شهدابه ریاست عبدالباقی بریال، ضمن یادآوری از هفته قانون اساسی، ابرازامیدواری گردیدکه بابرگزاری سمینارهاوورکشاپ هاجهت تجلیل ازاین هفته ،مردم میتوانند ازقانون اساسی کشورآگاهی حاصل نمایند.دربخش دیگرجلسه روی شکایت تعدادی ازمعلولین وورثه شهدا ولسوالی سروبی مبنی برمشکلات متعددشان بخصوص درفصل سرماصحبت گردیده،جهت رسیدگی به شاروالی کابل راجع شد.

 15-Jadi95-Malolin.JPG

درجلسه کمیسیون امورشوراهای ولایتی،مصونیت وامتیازات به ریاست میرحاتم تره خیل ،علاوه ازرسیدگی برعرایض واصله ،پیرامون نامه شورای ولایتی ولایت سرپل درموردعریضه ده تن ازمعلمین وملازمین لیسه شهیدصفدری ولسوالی بلخاب آن ولایت صحبت گردیده موضوع ازحیث ارتباطه به کمیسیون مربوطه راجع گردید.

 15-Jadi95-Entizat.JPG