صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز یک شنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 14 جدی 1395 هجری شمسی

   درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، علاوه ازتصویب یک عنوان طرح  تعدیل قانون وسه مورد اسناد بین المللی، روی مسایل جاری کشور نظریاتی ارایه شد.

14-Jadi95-JAL1.JPG 

     طرح تعدیل درقانون ستندرد سازی که درکمیسیون اقتصاد ملی، مالی وبودجه مورد مطالعه وتدقیق قرارگرفته بود توسط سناتوران حاجی صالح محمد لالا گل وصالحه مهرزاد ارایه ومورد تصویب قرارگرفت ونیز(موافقتنامه میان د.ج.ا.افغانستان ودولت جمهوری یونان درموردایجادنمایندگی سیاسی)، (معاهده مراکش درمورد دسترسی افرادنابینا،کم بینا ومعلولیت های دیگربه آثارومنابع چاپی) و(توافقنامه کنفرانس اعضای (سی او پی 21)کنوانسیون چارچوب ملل متحد درمورد تغییراقلیم)که درکمیسیون اموربین المللی وسایرکمیسیونها مورد مطالعه وتدقیق قرارگرفته بود توسط سناتوران لطیف خان ژوندی، سید صفی الله هاشمی، نجیبه حسینی وداکترانارکلی هنریار ارایه و تصدیق شد.

    هم‌چنان درجلسه تعدیلات پیشنهادی دراصول وظایف داخلی مشرانوجرگه که درکمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی وسایرکمیسیونها مورد تدقیق قرارگرفته بود، توسط سناتوران مولوی غلام محی الدین منصف، حاجی محمد حسن هوتک، عزیزه مصلح ومحمد علم ایزدیار ارایه  وتا ماده بیست ونهم مورد تصویب قرارگرفت.

    مطابق تعدیلات وارده دراصول وظایف داخلی مشرانوجرگه کمیسیونهای دایمی مجلس سنا ازدوازده کمیسیون به ده کمیسیون تقلیل یافته، برمبنای حکم ماده بیست نهم اصول وظایف داخلی هرکمیسیون دراولین جلسه خویش تحت ریاست مسن ترین عضو که خود نامزد ریاست نباشد رئیس، نایب ومنشی خویش را به رای اکثریت حاضربرای مدت یک سال به تایید جرگه، انتخاب می نماید. درصورتیکه نامزد های هیئت اداری کمیسیون بیش ازیکتن باشند وتوافق حاصل نگردد انتخاب هیئت اداری توسط جرگه صورت می گیرد وهریک ازاعضای هیئت اداری کمیسیونها درصورت تحقق شرایط مندرت ماده 12 به پیشنهاد یک ثلث وتایید دوثلث کل اعضای جرگه ازسمت شان عزل شده می تواند ونیزطبق صراحت ماده نهم اصول وظایف داخلی انتخاب رئیس مجلس سنا تحت ریاست رئیس موقت ازطریق رای گیری سری ومستقیم به حکم ماده 87 قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان برای یک دوره تقنینی صورت می‌گیردوتمام اعضای جرگه دارای حقوق مساوی می‌باشند وهرعضو میتواند خودرا به پست هیئت اداری نامزد نماید.

       هکذا درمباحث آزادجلسه، ازمبارزه رئیس جمهورعلیه فساد اداری ابراز حمایت صورت گرفت و خاطرنشان گردید که تعلیق وظایف وزیرمخابرات وتکنالوژی معلوماتی وممنوع الخروجی سه مقام پیشین وزارت امورداخله خوشبینی های زیادی را به وجود آورده است، ایجاب می نماید  وظایف سایرکسانیکه مظنون به فساد اداری اند بدون درنظرداشت تعلقات تیمی وسلیقوی وظایف شان به حالت تعلیق درآید تا جریان  بازپرس ازمظنونین فساد اداری طور شفاف به پیش برود.

     سناتوران رهبران حکومت وحدت ملی را مخاطب قرارداده ازآنها به نسبت نداشتن سیاست خارجی مدون، نا هماهنگی میان رهبران وسران حکومت ووضعیت امنیتی انتقاد نموده گفتند حالانکه فصل سرما می باشد ولی تدابیربرای پاکسازی مناطق ازوجود طالبان گرفته نشده است بلکه طالبان درولایات هلمند، کندز، فراه وبرخی مناطق دیگر درحالت تعرضی قراردارند.

  سناتوران ضمن تاکید برهماهنگی بیشترمیان رهبران وسران حکومت گفتند که احتمالاً لوی درستیزپاکستان به افغانستان سفرنماید باید حکومت افغانستان تمام قضایا مربوط به مداخله آنکشور را طور آشکار با وی شریک سازد.

   هکذا درجلسه تذکررفت که مردم افغانستان درجریان تجلیل ازهفته قانون اساسی افغانستان قرارداشته باوجود که این قانون درسطح منطقه ازمزایای خوبی برخور داراست ولی بارها ازسوی ارکان ثلاثه ورهبری دولت نقض شده است که باید ازین کار پرهیز صورت گرفته درتطبیق قانون اساسی بیشترتلاش گردد.

  انتقاد ازورود جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری با صدها مسلح غیرمسوول به کابل، تاکید برگرفتاری عاملین وطراحان  تروریک هموطن اهل هنود کشور بنام لاله دلسوز درولایت کندز، عدم بررسی قتل ها درتخاربه شمول قتل یک تن ازوکلای شورای ولایتی ویکتعداد دیگر، نگرانی ازافزایش بلند رفتن گازمایع واستقبال ازتصمیم رئیس جمهور درمورد دولتی ساختن تصدی مواد نفتی وگازمایع ، انتقاد ازگفته های اخیرضمیرکابلوف نماینده فدراتیف روسیه درامورافغانستان وپاکستان، ابراز تشکری ازنیروهای امنیتی بخاطرگرفتاری قاتلین پنج خانم درکندهار، بررسی علت ورود باشنده گان کشورقطر، نگرانی ها ازکشیده شدن قطعات نظامی ازبغلان، پیشنهاد تغیرات عمده درکادرهای سکتورامنیتی به ویژه وزارتهای دفاع وداخله ، دیده شدن اسلحه ساخت ایران درولایت هلمند ومداخله برخی کشورهای همسایه ومنطقه درامورد داخلی کشور ویکتعداد مسایل دیگر مطرح شد.

 درجمع بندی مسایل مطروحه رییس مجلس اظهارات ضمیرکابلوف رامداخله صریح وآشکار درامورداخلی افغانستان دانسته خاطرنشان ساخت که سیاست ضعیف وعدم صداقت امریکاباجانب افغانستان باعث شده است که اشخاص مانندکابلوف وبرخی کشورهای منطقه همواره درصددآن هست تادرمسایل داخلی مداخله نمایند.

14-Jadi95-JAL2.JPG 

     رئیس مشرانوجرگه گروه تروریستی طالبان رامخاطب قرارداده گفت آنان زیرنام اسلام هرروزدست به کشتارشهروندان افغانستان می زنند درحالیکه افراد این گروه اجیردست به دامن کشورهای کفری زده وازسوی آنان تمویل وتجهیزمی شوند وتاکیدورزیدحکومت افغانستان به کشورهای روسیه وامریکاتفهیم نمایدکه نبایدافغانستان را میدان کشمکش ها ورقابت های سیاسی خویش گرداند.

   فضل هادی مسلم یاردرموردشایعات که گفته می شودطرح سیاست خارجی کشورمیان حکومت وشورای ملی ناپدیدگردیده است گفت مطابق به قانون اساسی نخست طرح قوانین به ولسی جرگه  مواصلت می ورزد ایجاب می نماید ایجاب می نماید این مساله مورد بررسی قرارگیرد.

    رییس مشرانوجرگه درسخنانش تاکید کرد که رهبری حکومت هنگام ورود لوی درستیزپاکستان به افغانستان بادرنظرداشت منافع علیای کشوروخواست مردم تمام موارد را طورآشکارباوی شریک سازد وافزود رییس اجرائیه حکومت وحدت ملی درسخنانش گفته است که نظامیان کشورازهیچ پایگاه نظامی درولایت بغلان خارج نمی‌شوند؛ ایجاب می  نماید حکومت افغانستان درتمویل نیروهای امنیتی اقدامات لازم وعملی انجام نماید ونیزازمسئولین ولایت کندزخواستارآنگردیدکه درشناسایی ودستگیری عاملین قتل یکتن ازهموطنان اهل هنودکشور بنام لالا دل سوز توجه لازم نماید.