صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز یک شنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 1 جدی 1395 هجری شمسی

جلسه کمیته رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یاررییس آن جرگه تدویریافت.

درجلسه ضمن تنظیم امورکاری کمیسیونها وتعیین آجندای جلسات عمومی فیصله گردیدکه درجلسه عمومی روزیکشنبه مورخ پنچم ماه جدی علاوه ازبحث آزادالی تکمیل شدن نصاب؛طرح اعضای ولسی جرگه درموردقانون منع آزارواذیت زنان واطفال وفرمان تقنینی شماره 78درموردقانون تحصیلات عالی نظامی جهت بحث درجلسه مطرح شود ودرجلسه عمومی روزسه شنبه هفتم جدی وزیردفاع ملی،وزیرامورداخله ورییس عمومی امنیت ملی پیرامون اقدامات،تدابیروچگونگی راه اندازی عملیات های زمستانی به سناتوران معلومات دهند ونیزیادداشت تفاهم میان جمهوری اسلامی افغانستان وحکومت سویدن پیرامون همکاری ها درعرصه مهاجرت جهت بحث ارایه گردد.

1-Jadi95-Komita-Rowasa.JPG 

همینگونه فیصله گردیدکه درجلسه ۱۲روزیکشنبه ماه روان ضمن مباحث آزاد؛وزیرمعارف درموردموجودیت تشکیلات خیالی درآن وزرات به جلسه معلومات دهدومعاهده مراکش درمورددسترسی افرادنابینا،کم بیناومعلولیت های دیگربه آثارومنابع چاپی جهت بحث مطرح شود ودرجلسه سه شنبه مورخ ۱۴جدی علاوه ازمباحث آزادالی تکمیلی نصاب تعدیلات واردشده دراصول وظایف داخلی مشرانوجرگه جهت بحث ازسوی کمیسیون امورتقنینی،عدلی وقضایی به جلسه پیشکش وفرمان تقنینی شماره ۶۷درموردقانون ستندردسازی نیزدرهمین روز ارایه ګردد.

همچنان قرارشدتاگزارش های کاری کمیسیونهای اقتصادملی،اموراقوام وقبایل،امنیت داخلی،امورتقنینی،اموربین المللی واموردینی وفرهنگی درجلسه روزیکشنبه به تاریخ۲۶ ماه روان وگزارش های کمیسیونهای رفاه عامه ومحیط زیست،سمع شکایات،امورشورای های ولایتی،امورزنان،مواصلات ومخابرات وامورمعلولین ومهاجرین درجلسه عمومی سه شنبه مورخ۲۸ ماه جدی؛ ازاجلاس دوم سال ششم تقنینی توسط منشی ونایب منشی مجلس به خوانش گرفته شود.