صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز چهارشنبه ۲۱ قوس ۱۳۹۷

اعلان داوطلبی

Dawtalabi.jpg 

شماره قرارداد(MJ/96/NCB/0012):

ریاست عمومی دارالانشاء مشرانوجرگه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی یک تعداد اجناس شامل کمپیوترها، ماشین فوتوکاپی ، پرنتر، میزوچوکی آمریت،مدیریت و ماموریت اشتراک نموده و نقل چاپ شرطنامه مربوطه را توسط فلش دیسک از آمریت تهیه و تداکرات ریاست مالی و خدمات دارالانشاء مشرانوجرگه واقع سرک دارالامان الحاقیه شورای ملی بدست آورده ، افرهای خویشرا مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشراعلان الی 21 یوم کاری ترتیب و به آمریت تهیه و تدارکات اتاق شماره 294 این اداره ارایه نمایند.

تضمین آفر مبلغ -380000- سه صدوهشتاد هزار افغانی بشکل نقده و یا بانک گرنتی اخذ میگردد و آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد.

شماره تماس: 0752031366