صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز پنج شنبه ۳۱ جوزا ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 17 قوس 1395 هجری شمسی

درجلسه کمیته رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یاررئیس مشرانوجرگه ضمن تنظیم امورکاری کمیسیون ها وتعیین آجندای جلسات عمومی فیصله صورت گرفت که:

درجلسه عمومی روزیکشنبه مورخ 21قوس علاوه ازبحث آزاد الی تکمیل شدن نصاب فرمان تقنینی شماره 68درموردقانون حفاظت صنایع داخلی جهت بحث به جلسه تقدیم  ونیزگزارش مشترک کمیسیون های مواصلات ومخابرات ورفاه عامه ومحیط زیست درموردپرچاوی های مکرربرق  درشهرکابل وگزارش سفرکمیسیون سمع شکایات ازولایات هرات وفراه به جلسه مطرح شود.

همچنان قرارشد درجلسه عمومی روزسه شنبه 23ماه قوس علاوه ازبحث آزادالی تکمیل شدن نصاب کنوانسیون میناماتادرموردسیماب،فرمان تقنینی شماره 78درموردقانون تحصیلات عالی نظامی،توافقنامه تسهیلات تجارتی وپروتوکول همکاری میان وزارت خارجه جمهوری اسلامی افغانستان ووزارت کارهای خارجی جمهوری تاجکستان برای بحث درجلسه ارایه گردد.

17-Qaws95-Komita-Rowasa.JPG

ونیزقرارشد درجلسه کمیته روسا مورخ 24 ماه روان  کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی گزارش خویش دررابطه به تعدیل دراصول وظایف داخلی مشرانوجرگه استماع و تصامیم اتخاذگردد.

هکذادرجلسه مطابق به فیصله مجلس عمومی محمدالف عرفانی رئیس سارنوالی اختصاصی مرکزعدلی وقضایی مبارزه باجرایم سنگین فساداداری پیرامون اهداف ،دست آوردها وچگونگی پیگیری دوسیه های متهمین معلومات ارایه نموده گفت این مرکزبه اساس فرمان رئیس جمهوری کشورایجادگردیده ومتشکل ازسه ارگان ، ستره محکمه ،لوی سارنوالی ووزارت امورداخله می باشد و هرفردبه ارگانهای مربوطه خویش پاسخگومی باشد.

موصوف افزودکه تاکنون حدود55 قضیه به این مرکزراجع گردیده که برخی این دوسیه ها تحت بررسی این مرکزقراردارد وپنج قضیه به محاکم محول گردیده است که شامل قضایای اختلاس وبرخی موارددیگرمی باشند.

وی رسیدگی به قضایای گسترده را زمان گیردانسته وعده سپردکه این مرکزمطابق به صلاحیت های خویش به هرگونه قضایارسیدگی خواهدنمود.

همیگونه درجلسه رئیس مشرانوجرگه ضمن حمایت شان ازمرکزعدلی وقضایی آماده هرگونه همکاری باآن مرکزشد.