صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز چهارشنبه ۵ سرطان ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 16 اسد 1395 هجری شمسی

شماری ازسناتوران امروز طی کنفرانس مطبوعاتی توزیع ورق ضمیموی درکنار تذکره های برقی را رده نموده ؛وازحکومت خواستند تا درتذکره های برقی کلمه افغان را درج  وبرای توزیع آن دریک صفحه اقدام نماید.

در نشست مطبوعاتی سناتوران به نمایندگی ازحوزه های انتخاباتی ایشان صحبت نموده گفتند شایعات مبنی براینکه حکومت می خواهد درکنارتوزیع تذکره برقی یک طرح ضمیموی دیگرکه درآن هویت وملیت اتباع کشورمسجل خواهدبود؛ نگرانی وتشویش های را ایجاد نموده است وخاطرنشان ساختند که توزیع ضمیمه درکنارتذکره های برقی عملاًباماده چهارم قانون اساسی که درآن تذکریافته است "برهرفردازافراد ملت افغانستان کلمه افغان اطلاق می شود" درتضاد می باشد وباید حکومت دراین موردبا دقت کامل عمل نموده ودریک جلد هویت مکمل شخص گنجانیده شود درغیرآن درکنار باشندگان لوی کندهار،لوی ننگرهارولویه پکتیا باشندگان مناطق دیگرنیز تذکره های را که درآن کلمات اسلام وافغان گنجانیده نشده باشد را اخذ نخواهند کرد.

16-Asad95-Kanfrance.JPG

سناتوران درحالیکه ایجاد حکومت وحدت ملی را برای جلوگیری ازبحران درکشورخلاف قانون اساسی دانسته تاکید نمودن که نباید حکومت قانون اساسی وسایرقوانین نافذه را نقض نماید ودرشرایط حساس کنونی که درولایات  هلمند،غزنی ،زابل ،بدخشان،کندز،ننگرهار،ارزگان جنگ ها به شدت ادامه دارد ومشکلات بی شماری دامن گیرحکومت می باشد نباید باارایه چنین نظریات وتصمیم گیری های عجولانه به مشکلات شان بیفزاید وسبب نفاق افگنی میان اقوام باهم برادر وبرابرافغانستان وافزایش فاصله میان دولت وملت گردند.

اعضای مشرانوجرگه دراین کنفرانس مطبوعاتی ازحکومت به قاطعیت خواستند که برای تأمین امنیت درکشور اقدامات جدی نموده وبرای طرح وتطبیق برنامه های ملی مشوره ها ونظریات  نخبگان،علما ومحاسن سفیدان جامعه را درنظرگیرد،وافزودندحکومت بادرنظرداشت منافع ملی ومصالح علیای کشور درمشوره بااقشار مختلف جامعه  برای روندتوزیع تذکره های برقی که برای همگان قابل قبول باشد اقدامات عملی رویدست گیرند.