صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز چهارشنبه ۷ جوزا ۱۳۹۹

دولت جمهوری اسلامی افغانستان

ریاست عمومی دارالانشای مشرانو جرگه

معاونیت امور پارلمانی و مسلکی

                                                                                            

خلاصۀ فعالیت های، اجلاس اول سال ششم، دوره شانزدهم تقنینی مشرانو جرگه شورای ملی

از تاریخ ۱۶/ حوت/ ۱۳۹۴ الی تاریخ ۳۱ / سرطان/ ۱۳۹۵

 مشرانوجرگۀ شورای ملی طی اجلاس اول سال ششم دورۀ شانزدهم تقنینی وظایف خویشرا در عرصه های نمایندگی، قانون گذاری و نظارت با فراهم آوری تسهیلات لازم و همکار ی اجرایی از جانب ریاست عمومی دارالانشا مشرانو جرگه در امور پارلمانی ومسلکی انجام داده که خلاصه فعالیت های آن قرار شرح ذیل ارایه میگردد:

در بخش امور تقنینی و جلسات

 خلاصه :

1-      تدویر (38) جلسه عمومی؛

2-      تدویر (433) جلسات نوبتی کمیسیونهای 12 گانه؛

3-      (283) مورد استجواب واستماع وزراء وسایرمقامات عالیرتبه دولتی درکمیسیونهاوجلسات عمومی ؛

4-      (10) مورد سفرنظارتی ومعلوماتی به ولایات وبازدید از ادارات شهرکابل؛

5-      (104) مورد غور وبررسی عرایض وشکایات مردم وادارات؛

6-      تصویب (20) عنوان قانون ؛

7-      تصدیق (8) عنوان معاهدات ومیثاق های بین المللی، پروتوکول ها و موافقتنامه ها.

8-      اصدار (22) پیام ، اعلامیه وقطعنامه؛

9-      تدویر 19 جلسه کمیته روسای مشرانوجرگه.

10-   

شرح فعالیت های انجام شده:

الف :درعرصۀ قانونگذاری

1- تصویب فرمان تقنینی شماره 80 مورخ 14/6/1394 درمورد قانون حقوق اعضای کادر علمی انستیتوت امور قانونگذاری ، تحقیقات علمی وحقوقی؛

2- تصویب فرمان تقنینی شماره 69 مورخ 8/6/1394 درمورد قانون انرژی هستوی؛

3- تصویب فرمان تقنینی شماره   67  مورخ 8/6/1394 درمورد قانون تنظیم خدمات انرژی برق؛

4- تصویب فرمان تقنینی شماره 71مورخ 8/6/1394درموردقانون افت کش های زراعتی؛

5- تصویب فرمان تقنینی شماره 75مورخ 11/6/1394 درمورد قانون تدارکات؛

6- تصویب طرح اعضای ولسی جرگه درمورد تعدیل برخی مواد قانون امور ذاتی پولیس ...؛

7- تصویب طرح قانون تنظیم امور جمعیت هلال احمر افغانی (جمعیت افغانی سره میاشت).

8- تصویب فرمان تقنینی شماره 76 مورخ 11/6/1394 در رابطه به ضمیمه شماره 1 قانون اجراات جزایی درمورد جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی وجرایم تروریستی.

9- تصویب طرح تعدیل ماده 11 وجز15 ماده (12) قانون هوانوردی ملکی؛

10-تصویب قانون حمایت طرح های صنعتی؛

11-تصویب طرح قانون حمایت ازمستهلک؛

12- تصویب طرح قانون طرزاستفاده از بیرق ؛ نشان ملی وسرودملی؛

13- تصویب فرمان تقنینی شماره 159مورخ 9/12/1394 درمورد قانون تشکیل، وظایف وصلاحیت ها ی کمیسیون  مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی؛

14- تصویب طرح قانون مصونیت عذایی؛

15- تصویب طرح قانون رهنمای معاملات؛

16- تصویب طرح تعدیل قانون کار؛

17- تصویب طرح قانون پاسپورت. 

   تصدیق معاهدات و میثاقهای بین المللی:

1-  تصدیق سند مشارکت و همکاری دوامدار میان دولت ج.ا.افغانستان و دولت امارات متحده عربی؛

2- تصدیق کنوانسیون انتقال محکومین استراسبورگ 1983؛

3- تصدیق میثاق حقوق طفل در اسلام؛

4- تصدیق منشور (+ جی 7)؛

5- تصدیق کنوانسیون برن درمورد حمایت از اثارادبی وهنری سند اریس1971؛

6- تصدیق سند الحاق افغانستان به سازمان تجارت جهانی؛

7- تصدیق موافقتنامه ایجاد کمیسیون اسلامی بین المللی هلال احمر؛

8-تصدیق پروتوکول الحاق ناگویا به کنوانسیون تنوع زیستی.

 جلسات هیئت مختلط مجلسین شورای ملی

1-در مورد طرح قانون در رابطه به قانون تدارکات؛

2-در درموردقانون آفت کش های زراعتی.

3- در مورد طرح قانون تنظیم امور جمعیت هلال احمر افغانی (جمعیت افغانی سره میاشت)؛

4-درمورد قانون حقوق اعضای کادر علمی انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی وحقوقی...

ب :- در عرصۀ نمایندگی (انعکاس خواستها و مشکلات مردم ) :

اعضاء مشرانو جرگه طی اجلاس اول سال ششم دورشانزدهم تقنینی در جلسات مختلف مجلس عمومی و کمیسونها ، مسایل و مشکلات اساسی مردم را طرح و در مواردی از طریق کمیسونها و ادارات مربوطه دولتی خواستار پیگیری و رسیده گی به آنها شدند که مجموعا (312) مورد عرایض وشکایات مردم وادارات طی اجلاس اول سال ششم دورشانزدهم تقنینی درجلسات عمومی وکمیسیونها تحت غور وبررسی قرارگرفته وجهت اجراات به مراجع ذیربط ارسال گردیده است وهمچنان بعد از بحث روی مسایل مهم ملی وبین المللی به تعداد (22) مورد پیام ، اعلامیه وقطعنامه صادرگردیده است.

   ج :- در عرصۀ نظارت پارلمانی :

نظارت از تطبیق قوانین واجراات قوه اجرائیه یکی از وظایف مهم و اساسی پارلمان بوده که قانون اساسی این صلاحیت را به پارلمان تفویض نموده است .

مشرانو جرگه درین عرصه طی اجلاس اول سال ششم دورشانزدهم تقنینی ضمن مطالبه و ارزیابی پلانهای کاری و تشکیلات تعدادی از وزارت خانه ها وادارات دولتی توسط کمیسیونهای ذیربط عده از اراکین حکومتی را جهت استماع واستجواب به جلسات عمومی وجلسات کمیسیونهای دوازده گانه دعوت نموده ودرموارد مختلف ازانها خواهان ارایه معلومات گردیده است ، همچنان اعضای مشرانوجرگه درترکیب هیئت ها (30) مورد سفرهای نظارتی را به ولایات وبازدید از ادارات شهرکابل انجام داده اند .

  دربخش تدویرجلسات عمومی:                   

مشرانوجرگه طبق طرزالعمل درهفته دو روز جلسه عمومی و سه روز جلسات کمیسیونها را دایرمینماید ، مشرانوجرگه دراجلاس اول سال ششم تقنینی (38) جلسه عمومی را دایرنموده و بتعداد (13) عنوان قانون و (8) عنوان معاهدات ومیثاق های بین المللی را تصویب وتصدیق کرده است .درجلسات عمومی معمولا طرح قوانین و موافقتنامه ها ، مسایل مهم ملی و استجواب وزراء مورد بحث  قرارمیگیرد .طی چهارونیم ماه گذشته ذوات اتی به جلسات عمومی فراخوانده شده اند:

1-      دعوت وفراخوانی معاون لوی درستیز وزارت دفاع، معین ارشد امورامنیتی وزارت داخله ومعاون ریاست عمومی امنیت ملی در مورد ارایه گزارش اوضاع امنیتی کشور و پاسخ به سوالات اعضای مجلس؛

2-      دعوت وفراخوانی معین سیاسی وزارت خارجه و وزیرامورمهاجرین درمورد مشکلات مهاجرین افغان ،فرارجوانان ازکشور و مذاکرت چهارجانبه صلح؛

3-      دعوت وفراخوانی وزیر معارف جهت ارایه توضیحات در مورد مشکلات در انوزارت.

4-      دعوت و فراخوانی محمد اسلم اکرمی سرپرست شاروالی کابل، رئیس تنظیف شاروالی و رئیس ابرسانی وکانالیزاسیون جهت اریه معلومات وپاسخ سوالات اعضای مجلس؛

5-      دعوت وفراخوانی وزیر امورداخله ،قوماندان امنیه ولایت کابل وسرپرست ریاست عمومی امنیت ملی در مورد سرقت های مسلحانه منازل و وسایط وقتل ها واختطاف هادرشهرکابل و حادثه انتحاری بالای ریاست (10) ؛

6-      دعوت وفراخوانی وزیرامورخارجه در مورد مشکلات محصلین افغان درخارج ازکشور وسایر موضوعات مرتبط به انوزارت؛

7-      دعوت وفراخوانی وزیردولت درامور رسیدگی به حوادث واعضای کمیته حالات اضطرار درمورد تلفات ناشی ازسیلابهای اخیر ورسیدگی به اسیب دیدگان؛

8-      اشتراک وزیرمالیه جهت ارایه گزارش از دستاوردهای انوزارت؛

9- دعوت وفراخوانی وزیر شهرسازی جهت ارایه معلومات و پاسخ به سوالات اعضای مجلس؛

10- اشتراک بازمحمد مبارز و پنج تن از شاگردان ممتاز کانکورسال 1394 جهت اخذ تقدیرنامه؛

11- دعوت وفراخوانی معین ارشد امنیتی وزارت داخله جهت ارایه پاسخ به سوالات اعضای مجلس؛

12- اشتراک سفیرهند جهت تقدیر از همکاریهای کشور هندوستان به افغانستان؛

13- اشتراک وزیر تجارت وصنایع جهت ارایه گزارش از دستاوردهای انوزارت؛

14- اشتراک احمدولی هوتک جهت تقدیر از قهرمانی در مسابقات فری فایت؛

15- دعوت وفراخوانی وزیرانکشاف دهات درمورد چگونکی تطبیق پروژهای انوزارت.

طی این اجلاس مجموعا ( 30 ) مقام دولتی و انفرادی جهت استجواب ، استماع  و تقدیر از جانب اعضابه جلسات عمومی فراخوانده شده اند.

دربخش تدویرجلسات کمیسیونها:

 کمیسیونهای مشرانوجرگه درهفته سه روز تدویرجلسه مینماید که طی اجلاس اول سال ششم تقنینی (433) جلسه دایرگردیده است، مشرانوجرگه دارای دوازده کمیسیون ( کمیسیون امور بین المللی، کمیسیون شوراهای ولایتی مصونیت وامتیازات اعضا،کمیسیون سمع شکایات ، کمیسیون امور دفاعی، امنیت داخلی وارگانهای محلی، کمیسیون اقتصاد ملی، مالی وبودجه، کمیسیون مواصلات ومخابرات ، کمیسیون امور تقنینی عدلی وقضایی ، کمیسیون امور دینی ، فرهنگی ، معارف، تحصیلات عالی وتحقیقات علمی، کمیسیون امور زنان وجامعه مدنی، کمیسیون رفاه عامه ومحیط زیست و کمیسیون معلولین ، بازماندگان شهدا، امورمهاجرین وکمیسیون اقوام، قبایل وکوچی ها میباشد.

کمیسیونها وظایف خودرا مطابق خطوط اساسی کاری کمیسیونها که موارد عمده ان عبارت از بررسی طرح مسودات ارائه شده از جانب حکومت واعضاء ،بررسی مصوبات واصله ولسی جرگه و پیشنهاد تصویب ،تعدیل یا لغو قوانین ویا فرامین تقنینی شامل صلاحیت کمیسیون وتقدیم گزارش به مجلس عمومی می باشد انجام میدهند.

 همچنان کمیسیونها غرض حل مشکلات مردم و نظارت از کارکردهای قوه اجراییه از طریق استجواب ، بازدیدها وارسال مکاتیب رسمی به مراجع اقدام نموده که در مجموع (283) مورد استجواب واستماع معلومات وزراء وسایرمقامات عالیرتبه دولتی درکمیسیونها صورت گرفته است.