صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز دو شنبه ۵ جوزا ۱۳۹۹

مصوبات جلسات عمومی مشرانوجرگه

 

(قوانین ،معاهدات ،میثاقها ،لوایح داخلی، طرحها )

دوره شانزدهم شورای ملی 6/11/1389- 1/11/1394

 

در سال اول تقنینی (1389-1390)

اجلاس اول از 6 دلو1389 الی 15 جوزا 1390 (5) سند تصویب شده است .

اجلاس دوم از 1/اسد/1390 الی 15/قوس /1390 (19) سند تصویب شده است .

مجموعا  (24)  سند تصویب گردیده است .

 

در سال دوم تقنینی (1390-1391)

اجلاس اول از 1/دلو1390 الی 15 جوزا 1391 (12) سند تصویب شده است .

اجلاس دوم از 1/اسد/1391 الی 30/جدی /1391 (40) سند تصویب شده است .

مجموعا (52 )  سند تصویب گردیده است .

 

در سال سوم تقنینی(1391-1392)

اجلاس اول از 16/حوت/1391 الی 31/ سرطان/ 1392  (11) سند تصویب گردیده است.

اجلاس دوم از 16/ سنبله /1392 الی 30/جدی / 1392(16) سند تصویب گردیده است.

 مجموعا (27)  سند تصویب گردیده است.

 

درسال چهارم تقنینی ( 1392- 1393)

اجلاس اول از 16 /حوت 1392 الی 31/سرطان/ 1393  (27) سند تصویب گردیده است.

اجلاس دوم از 16 /سنبله 1393 الی 30/ جدی/ 1393(11) سند تصویب گردیده است.

 مجموعا (38) سند تصویب گردیده است.

 

درسال پنجم تقنینی ( 1393- 1394)

اجلاس اول از 16 / حوت/ 1393 الی 31/سرطان/ 1394 (  ) سند تصویب گردیده است.

اجلاس دوم از 16 /سنبله/ 1394 الی 30/ جدی/ 1394 (    ) سند تصویب گردیده است.

 مجموعا () سند تصویب گردیده است.

معلومات تفصیلی در مورد اسناد تصویب شده :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سال اول دورشانزدهم تقنینی

1389- 1390

اجلاس اول از 6/دلو /1389 الی 15 /جوزا /1390

 

1-  تصویب نظریات مشورتی درمورد بودجه ملی سال 1390

2- تصدیق کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت13 دسامبر 2006 م

3- تصدیق موافقتنامه بین الحکومتی  در رابطه با تطبیق پروژه پایپ لاین گاز میان افغانستان،پاکستان،ترکمنستان،وهندوستان.

4- تصدیق کنوانسیون منع مهمات خوشه ای.

5- تصویب تعدیلات قانون امورذاتی افسران وبرید ملان اردوی ملی وفرمان شماره (60) مورخ26/5/1389 ریاست جمهوری درمورد حذف وتعدیل برخی ازمواد قانون مذکور.

 

اجلاس دوم از 1/اسد / 1390 الی 15/قوس 1390

1- تصویب قانون تنظیم امورجنگلات .  17/5/1390

2- تصدیق اطلاعیه مشترک در رابطه به ایجاد روابط دیپلوماتیک میان ج.ا.افغانستان و فیجی

3- تصدیق موافقتنامه تاسیس روابط دیپلوماتیک میان ج.ا.افغانستان وحکومت شاهی بوتان

4- تصدیق اطلاعیه رسمی مشترک در رابطه به ایجاد روابط  دیپلوماتیک میان ج.ا. افغانستان وکشورمونته نگرو

5- تصدیق موافقتنامه بین دولت های ج.ا.افغانستان وپاکستان به منظورتنظیم عبور ومرور ترانزیتی از طریق هردو کشور/مقدمه و58 ماده

6- تصدیق منشوراجتماعی کشورهای (سارک) جهت همکاری های منطقوی /مقدمه و12 ماده

7- تصویب نظریات مشورتی درمورد ضمیمه بودجه سال 1390 ( جبران کاهش سرمایه  بانک مرکزی و مصارف خط اهن حیرتان - مزارشریف

8- تصویب قانون استرداد مظنونین، متهمین و محکومین

9- تصویب طرح تعدیل جز(7) ماده دوم قانون امورمالی ومصارف عامه (تغیر سال مالی  به ماه جدی)

10- تصویب قانون اتاق تجارت وصنايع افغانستان

11- تصویب قانون اماده گی مبازره با حوادث

12- تصدیق بروتوکول یادداشت تفاهم لوله های ابگذر میان ج.ا.افغانستان وجمهوری تاجکستان

13- تصدیق موافقتنامه  همکاری های تجارتی واقتصادی میان افغانستان و روسیه

14- تصدیق تفاهم نامه همکاری درزمینه مهارتهای فنی وتوسعه منابع انسانی میان وزارت کار وامور اجتماعی افغانستان وایران

15-  تصدیق یادداشت تفاهم میان ج.ا.افغانستان ودولت مالیزیا درمورد استقرار نیروهای نظامی مالیزیا به افغانستان

16- تصدیق موافقتنامه تاسیس بانک مواد غذایی سارک

17-  تصدیق موافقتنامه ایجاد پوهنتون جنوب اسیا (سارک)

18- تصدیق موافقتنامه میان ج.ا.افغانستان و ج. تاجکستان در رابطه به تجارت ترانزیتی

19- تصدیق موافقتنامه میان ج.ا.افغانستان ودولت امارات متحده عربی در مورد مساعدت قضایی درمسایل مدنی و تجارتی.

 

 

سال دوم تقنینی :

1390 - 1391

اجلاس اول از 1/دلو / 1390 الی 15/جوزا/ 1391

 

 1- تصویب نظریات مشورتی مشرانوجرگه درمورد طرح بودجه ملی سال 1391

2- تصدیق قرار داد دوستی وهمکاری میان جمهوری اسلامی افغانستان و ترکمنستان

3- تصدیق  موافقتنامه تاسیس سازمان بین المللی انکشاف حقوق (ای دی ال او)

4- رد موافقتنامه تخنیکی نظامی فی ما بین نیروهای بین المللی  همکاری امنیت(ایساف) و اداره موقت افغانستان.

5- تصدیق موافقتنامه همکاری استراتیژیک میان جمهوری اسلامی افغانستان وجمهوری هند

6- چارچوب موافقتنامه پایپ لاین گازمیان افغانستان ،ترکمنستان ،پاکستان وهند

7- موافقتنامه افغانستان وایتالیادرموردتمویل تطبیق برنامه ها وحمایت ازبرنامه زراعت وانکشاف دهات درولایات غربی

8- تصویب طرح قانون هوانوردی ملکی

9- تصویب طرح ایزاد جز 11 درماده 41 قانون کار

10- تصدیق موافقتنامه همکاری های درازمدت ستراتیژیک میان دولت ج.ا.افغانستان و ایالات متحده امریکا

11- تصویب طرح قانون تشکیل وصلاحیت قوه قضاییه

12- تصویب طرح تعدیل فقره سوم ماده 63 قانون مبارزه علیه  مسکرات ومواد مخدر وکنترول ان.

 

اجلاس دوم از 1/اسد / 1391 الی 1/دلو/ 1391

 

 

1- تصویب تعدیل برخی مواد قانون محابس وتوقیف خانه ها.

2-  تصویب تعدیل مجدد فقره یک ماده 16 قانون مراکز اصلاح وتربیت اطفال

3- تصویب طرح قانون امورذاتی پولیس

4- تصویب طرح قانون محصول حق العبور

5- تصویب طرح قانون اداره عالی تفتیش

6- تصویب طرح قانون استندرد ملی

7- تصویب طرح اعضا درمورد کارمندان دیپلوماتیک وقونسلی

8- تصدیق یادداشت تفاهم درمورد تاسیس روابط دیپلوماتیک میان افغانستان وجمهوری دومینیکن

9- تصدیق پروتوکول منعقده میان حکومت ج.ا.افغانستان وجمهوری ترکیه راجع به تعلیمات قطعات پرسونل قوای زمینی افغانستان درترکیه

10- تصدیق الحاق ج.ا.افغانستان به پرتوکول اصلاحی معاهده یگانه مواد مخدر سال 1961 م برابر با 1340 ه ش

11- تصدیق اساسنامه مرکز بین المللی  مطالعه ، حفظ وبازگردانی ملکیت های فرهنگی

12- تصدیق سند همکاری استراتیژیک دوامدار میان ج.ا.افغانستان و دولت شاهی بریتانیا وایرلند شمالی

13- تصدیق موافقتنامه همکاری درازمدت دوجانبه میان ج.ا.افغانستان وجمهوری ایتالیا

14- تصدیق کنواسیون بین المللی  برای سرکوبی تروریزم(دهشت گری) اتومی

15- تصدیق موافقتنامه سازمان همکاری های منطقوی جنوب اسیا (سارک) پیرامون تجارت خدمات

16- تصدیق معاهده دوستی وهمکاری میان ج.ا.افغانستان وجمهوری فرانسه

17- تصویب طرح تعدیلات دربرخی ازمواد قانون صحت عامه

18- تصویب ضمیمه شماره پنجم قانون خدمات ملکی

19-     تصویب پروگروام ارتقای ظرفیت وتداوم تعلیم وتحصیل زنان

20-     تصویب تعدیلات در قانون حقوق وامتیازات معلولین

21-     تصویب تعدیلات در قانون حقوق وامتیازات بازماندگان شهدا ومفقودین

22-     تصویب قانون تشکیل،وظایف وصلاحیت های کمیسیون  مستقل انتخابات

23-     تصویب طرح قانون منع احتکار

24-     تصویب طرح قانون احصاییه

25-     تصویب طرح تعدیل وایزاد دربرخی مواد قانون مالیا ت برعایدات

26-     تصویب طرح تعدیل ماده 61 قانون اداره مالی  ومصارف عامه

27-     تصویب مسوده بودجه ملی سال 1392

28-     تصویب طرح قانون جمعیت ها

29- تصدیق موافقتنامه همکاری های دراز مدت فراگیر میان افغانستان واسترالیا

30- تصدیق موافقتنامه همکاری دوجانبه میان افغانستان وجمهوری فدرال المان

31- تصدیق موافقتنامه تاسیس اکادمی بین المللی ضد فساد بحیث یک سازمان بین المللی

32- تصدیق پروتوکول کیوتو درمورد کنواسیون تغیرات اقلیم(درچاچوب کنواسیون ملل متحد تغیراقلیم)

33- تصدیق کنوانسیون سارک راجع به  همکاری های محیط زیست میان افغانستان وکشورهای عضو سارک

34- تصدیق پروتوکول کارتاجینا درمورد حفظ حیات، مربوط کنوانسیون تنوع بیولوژیکی

35- تصدیق موافقتنامه چند جانبه برای ایجاد یک نهاد تحقیقاتی بین المللی برای کشورهای محاط به خشکه درحال توسعه

36- تصدیق کنوانسیون استاکهلم پیرامون الاینده های مقاوم عضوی

37- تصدیق کنوانسیون روتردام پیرامون توافق مبنی براطلاع قبلی ازتجارت بین المللی یک تعداد مواد کیمیاوی وحشره کش خطرناک

38- تصدیق کنوانسیون باسیل درباره کنترول انتقالات فرامرزی زباله های خطرناک ودفع انها

39- تصدیق معاهده پیمان انرژی واسناد چهارچوب قانونی برای همکاری بین المللی انرژی

40- تصدیق اساسنامه اژانس بین المللی انرژی قابل تجدید (ایرینا)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سال سوم تقنینی :

1391 - 1392

اجلاس اول از 16/حوت / 1391 الی 31/سرطان/ 1392

 

تصویب قوانین تصدیق معاهدات ومیثاقهای بین المللی: :

1-      تصویب طرح تعدیل در قانون تنظیم خدمات مخابراتی

2-      تصویب طرح قانون انتخابات

3-      تصویب طرح تعدیل ماده 102 قانون مالیات برعایدات

4-      تصویب تعدیلات قانون تشکیل، وظایف وصلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات

5-      تصویب طرح قانون تنظیم  معاش ومصارف رئیس جمهوری افغانستان

6-      تصویب طرح قانون معاشات مقامات دولتی

7-       تصویب طرح قانون قضایای دولت.     

8-      تصویب تعدیل فقره یک ماده 72 قانون مالیات برعایدات

9-      تصدیق منشور سازمان همکاری های اسلامی

10-   مسترد نمود ن پروتوکول در ارتباط به همکاری میان وزارت امورخارجه ج.ا. افغانستان و وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجکستان.

11-   تصدیق کنوانسیون حفاظت از گونه های مهاجر وحشی 1358 هجری .

 

اجلاس دوم از 16/سنبله / 1392 الی 30/جدی/ 1392

1-      رد طرح ارتقای ریاست ارگانهای محلی  به وزارت امور ولایات.

2-      تصویب ضمیمه شماره چهار قانون محصول خدمات شهری.

3-      بصویب طرح تعدیل وازدیاد در قانون رسانه های همگانی.

4-      تصویب طرح قانون ثبت احوال نفوس.

5-      تصویب بودجه ملی سال 1393 .

6-      تصویب تعدیلات در اصول وظایف داخلی مشرانوجرگه.

7-      تصویب طرح تقنینی اعضاء درمورد حقوق و امتیازات اعضای شورای ملی.

8-      تصویب فرمان تقنینی در مورد اختصاص یک کرسی در ولسی جرگه برای اهل هنود و سیک افغانستان.

9-      تصدیق یاد داشت تفاهم میان دولت ج.ا افغانستان ودولت شاهی بریتانیا وایرلند شمالی در رابطه به فراهم اوری پرسونل نیروهای مسلح بریتانیا به اکادمی نظامی افسران اردوی ملی  افغانستان.

10-   تصدیق موافقتنامه همکاریهای استراتیژیک دولت ج.ا. افغانستان  ودولت شاهی دنمارک.

11-   تصدیق موافقتنامه دوستی وهمکاری میان افغانستان و اندونیزیا.

12-   تصویب طرح قانون سرپرستی اطفال

13-   تصویب طرح قانون تشکیل وصلاحیت محاکم خاص

14-   تصویب طرح قانون اجراات جزایی

15-   تصویب قانون نمایندگی تجارتی

16- تصدیق موافقتنامه همکاریهای همه جانبه میان افغانستان و حکومت شاهی عربستان سعودی.

 

 

 

 

 

 

 

     سال چهارم تقنینی :

1392 - 1393

اجلاس اول از 16/حوت / 1392 الی 31/سرطان/ 1393

 

1- تصویب طرح قانون قراردادهای تجارتی.

2- تصویب طرح قانون كنترول تنباكو و دخانيات.

3- تصویب طرح قانون شوراهای ولایتی.

4- تصویب فرمان تقنینی درمورد تعدیل بعضی مواد قانون تشکیل وصلاحیت قوه قضاییه.

5- تصویب طرح قانون غصب وتصرف غیرقانونی املاک دولتی وغیر دولتی.

6- تصویب طرح قانون مالیه بر افزایش ارزش.

7- تصویب طرح اعضا درمورد تعدیل ماده 19 قانون انتخابات.

8- تصویب طرح قانون معادن.

9- رد طرح تعدیل ماده 6 قانون رسیدگی به تخلفات اطفال.

10-   رد طرح تعدیل ماده 179 قانون اصول محاکمات مدنی.

11-   تصویب طرح تعدیل ماده 26 قانون اجراات جزایی.

12-   تصویب طرح تعدیل فقره سوم ماده 67 قانون تشکیل وصلاحیت قوه قضاییه.

13-   تصویب طرح قانون جلوگیری ازتمویل تروریزم.

14-   تصویب طرح قانون جلوگیری از تطهیر پول وعواید ناشی از جرایم.

15-   رد طرح لغو اداره مبارزه علیه فساد اداری.

16-   رد طرح تغییر شخصیت حقوقی تصدی ارزاق و سیلوها به شرکت موادغذایی افغان.

17- تصویب طرح حکومت درمورد تعدیل ماده 52 قانون ترافیک جاده وازدیاد فقره دوم درماده 52 قانون مذکور.

18-   رد طرح ولسی جرگه پیرامون مصونیت و حقوق اعضای شورای ملی.

19-  تصویب طرح قانون حمایت اجتماعی.

20-    تصویب طرح قانون دسترسی به اطلاعات.

21-  تصدیق موافقتنامه همکاری میان افغانستان وفنلند.

22- تصدیق موافقتنامه روی همکاری های استراتیژیک میان افغانستان و کشورشاهی ناروی.

23- تصدیق منشور بنیاد علمی ایکو.

24- تصدیق منشور نهاد تعلیمی سازمان همکاریهای اقتصادی اسیا (ایکو).

25- تصدیق کنوانسیون ایجاد کمیسیون بین المللی پیله وری.

26- تصدیق پروتوکول الحاقی کنوانسیون ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی درمورد بازدارندگی،فرونشانی وتعزیز قاچاق انسان بویژه زنان واطفال.

27- تصدیق کنوانسیون لاهه سال 1954م برای حمایت ازاموال فرهنگی درخلال منازعات مسلحانه

 

تدویرجلسات هیئت مختلط مجلسین شورای ملی

1- در مورد طرح قانون قراردادهای تجارتی.

2- درمورد طرح تعدیل فقره سوم ماده 67 قانون تشکیل وصلاحیت قوه قضاییه.

3- درمورد طرح قانون معادن.

4- درمورد طرح قانون مصئونیت وحقوق اعضای شورای ملی.

5- درمورد طرح اعضا درباره تعدیل ماده 19 قانون انتخابات.

 

اجلاس دوم از 16/سنبله / 1393 الی 30/جدی/ 1393

 

1- تصویب طرح قانون طرح قانون تعزیه داری.

2- تصویب طرح قانون طرح قانون معاهدات ومیثاق های بین المللی.

3- تصویب طرح تعدیل، ایزاد والغای برخی از مواد قانون ثبت علایم تجارتی.

4- تصویب قانون منع استخدام اطفال در قطعات نظامی.

5- تصویب طرح قانون طرح بودجه مالی سال 1394.

6- تصویب طرح تعدیلات در قانون احصاییه.

7- تصویب طرح طرح تعدیل وحذف برخی مواد قانون معادن

8-  تصدیق موافقتنامه فیما بین جمهوری اسلامی افغانستان، چبن و تاجکستان درمورد نقطه اتصال سرحدی میان سه کشور.

9- تصدیق تعدیل درپراگراف اخیر مقدمه موافقتنامه همکاری میان فغانستان و المان.

10- تصدیق قراردادهمکاری های امنیتی و دفاعی میان ج.ا. افغانستان وایالات متحده امریکا.

11- تصدیق قراردادمیان ج.ا. افغانستان وسازمان پیمان اتلانتیک شمالی  (ناتو) پیرامون نحوه حضورنیروها و پرسونل ناتو و پیشبرد فعالیت های توافق شده زیر رهبری ناتو..

 

تدویرجلسات هیئت مختلط مجلسین شورای ملی

 

1- در مورد طرح قانون تعزیه داری.

2- درمورد طرح قانون معاهدات ومیثاق های بین المللی.

3- درمورد طرح قانون معادن.

4- درمورد طرح تعدیلات در قانون احصاییه.

 


 سال پنجم تقنینی :

1393 - 1394

اجلاس اول از 16/حوت / 1393 الی 31/سرطان/ 1394