صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز چهارشنبه ۵ سرطان ۱۳۹۸

 

بسم الله الرحمن الرحیم 

شورای ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان

مشرانوجرگه 

فشرده ازفعالیت های سال سوم دوره شانزدهم تقنینی 

از 16/حوت/ 1391 الی 1/دلو/1392

طبق احکام قانون اساسی ،  شورای ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان به حیث عالی ترین ارگان تقنینی مظهر اراده مردم ان است وازقاطبه ملت نمایندگی میکند. شورای ملی یکی ازقوه های سه گانه دولت بوده که وظایف عمده ان عبارت از قانونگذاری ، نظارت ازتطبیق قوانین واجراات قوه اجراییه ونمایندگی از مردم میباشد. مدت سال تقنینی (9) ماه بوده که به دو اجلاس چهارونیم ماهه تقسیم میگردد.

  مشرانوجرگه درسال سوم دوره شانزدهم تقنینی وظایف خود را منحیث یک اتاق شورای ملی مطابق احکام قانون اساسی انجام داده است که قرار ذیل تقدیم میگردد.

خلاصه :

1-      تدویر (81) جلسه عمومی

2-      تدویر (1040) جلسات نوبتی کمیسیونها

3-      (579) مورد استجواب واستماع وزراء وسایرمقامات عالیرتبه دولتی درکمیسیونها وجلسات عمومی

4-       (22) مورد سفرنظارتی ومعلوماتی به ولایات وبازدید از ادارات شهرکابل

5-      (773) مورد غور وبررسی عرایض وشکایات مردم وادارات.

6-      تصویب (20) عنوان قانون .

7-      تصدیق (7) عنوان معاهدات ومیثاق های بین المللی، پروتوکول ها و موافقتنامه ها.

8-      اصدار (93) پیام ، اعلامیه وقطعنامه.

شرح بیشتر در زمینه:

الف : درعرصه قانونگذاری

تصویب قوانین :

 

1-      تصویب طرح تعدیل در قانون تنظیم خدمات مخابراتی.

2-      تصویب طرح قانون انتخابات.

3-      تصویب طرح تعدیل ماده 102 قانون مالیات برعایدات.

4-      تصویب تعدیلات قانون تشکیل، وظایف وصلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات.

5-      تصویب طرح قانون تنظیم  معاش ومصارف رئیس جمهوری افغانستان.

6-      تصویب طرح قانون معاش مقامات عالیرتبۀ دولتی.

7-       تصویب طرح قانون قضایای دولت.     

8-      تصویب تعدیل فقره یک ماده 72 قانون مالیات برعایدات.

9-      رد طرح ارتقای ریاست ارگانهای محلی  به وزارت امور ولایات.

10-تصویب ضمیمه شماره چهار قانون محصول خدمات شهری.

11-تصویب طرح تعدیل وازدیاد در قانون رسانه های همگانی.

12-تصویب طرح قانون ثبت احوال نفوس.

13-تصویب نظریات مشورتی مشرانوجرگه درمورد بودجه ملی سال 1393 .

14-تصویب تعدیلات در اصول وظایف داخلی مشرانوجرگه.

15-تصویب طرح تقنینی اعضاء درمورد حقوق و امتیازات اعضای شورای ملی.

16-تصویب فرمان تقنینی در مورد اختصاص یک کرسی در ولسی جرگه برای اهل هنود و سیک افغانستان.

17-تصویب طرح قانون سرپرستی اطفال.

18-تصویب طرح قانون تشکیل وصلاحیت محاکم خاص.

19-تصویب طرح قانون اجراات جزایی.

20-تصویب قانون نمایندگی تجارتی.

 

درمورد معاهدات ومیثاقهای بین المللی:

1-  تصدیق منشور سازمان همکاری های اسلامی.

2- مسترد نمود ن پروتوکول در ارتباط به همکاری میان وزارت امورخارجه ج.ا. افغانستان و وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجکستان.

3- تصدیق کنوانسیون حفاظت از گونه های مهاجر وحشی 1358 هجری .

4- تصدیق یاد داشت تفاهم میان دولت ج.ا افغانستان ودولت شاهی بریتانیا وایرلند شمالی در رابطه به فراهم اوری پرسونل نیروهای مسلح بریتانیا به اکادمی نظامی افسران اردوی ملی  افغانستان.

5- تصدیق موافقتنامه همکاریهای استراتیژیک دولت ج.ا. افغانستان  ودولت شاهی دنمارک.

6- تصدیق موافقتنامه دوستی وهمکاری میان افغانستان و اندونیزیا.

7- تصدیق موافقتنامه همکاری های همه جانبه میان دولت ج.ا. افغانستان  و دولت شاهی عربستان سعودی

 

تدویرجلسات هیئت مختلط مجلسین شورای ملی  

1-      در مورد طرح تعدیل در قانون تنظیم خدمات مخابراتی

2-      در مورد طرح قانون تشکیل وصلاحیت څارنوالی

3-      در مورد طرح قانون جمعیت ها

4-      در مورد تعدیلات قانون تشکیل، وظایف وصلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات

5-      در مورد طرح قانون انتخابات

6-      در مورد طرح قانون معاش مقامات عالیرتبۀ دولتی

7-      در مورد طرح قانون تنظیم  معاش ومصارف رئیس جمهوری افغانستان.

8-      در مورد ضمیمه شماره چهارم قانون محصول خدمات شهری.

9-      درمورد قانون ثبت احوال نفوس.

10-درمورد قانون اجاره مالی.

11- درمورد تعدیلات درقانون رسانه های همگانی

12- درمورد قانون اجراات جزایی

13-درمورد قانون سرپرستی اطفال

14- درمورد قانون تشکیل وصلاحیت محاکم خاص

15- درمورد فرمان تقنینی اختصاص یک کرسی درولسی جرگه برای اهل هنود وسیک افغانستان.

 

ب :- در عرصه نمایندگی وانعکاس خواستها و مشکلات مردم :

اعضاء مشرانو جرگه طی سال سوم دورشانزدهم تقنینی در جلسات مختلف مجلس عمومی و کمیسونها ، مسایل و مشکلات اساسی مردم را طرح و در مواردی از طریق کمیسونها و ادارات مربوطه دولتی خواستار پیگیری و رسیده گی به آنها شدند که مجموعا (773) مورد عرایض وشکایات مردم وادارات طی سال سوم دورشانزدهم تقنینی درجلسات عمومی وکمیسیونها تحت غور وبررسی قرارگرفته  وجهت اجراات به مراجع ذیربط ارسال گردیده است وهمچنان بعد از بحث روی مسایل مهم ملی وبین المللی به تعداد (93) مورد پیام ، اعلامیه وقطعنامه صادرگردیده است.

 

   ج :- در عرصه نظارت پارلمانی :

نظارت از تطبیق قوانین واجراات قوه اجرائیه یکی از وظایف مهم و اساسی پارلمان بوده که قانون اساسی این صلاحیت را به پارلمان تفویض نموده است .

مشرانو جرگه درین عرصه طی سال سوم دورشانزدهم تقنینی ضمن مطالبه و ارزیابی پلانهای کاری و تشکیلات تعدادی از وزارت خانه ها و ادارات دولتی توسط کمیسیونهای ذیربط  عده از اراکین حکومتی را جهت استماع واستجواب به جلسات عمومی وجلسات کمیسیونهای دوازده گانه دعوت نموده ودرموارد مختلف ازانها خواهان ارایه معلومات گردیده است ، همچنان اعضای مشرانوجرگه درترکیب هیئت ها (22) مورد سفرهای نظارتی را به ولایات وبازدید از ادارات شهرکابل انجام داده اند .

 

  درجلسات عمومی:                 

مشرانوجرگه طبق طرزالعمل درهفته دو روز جلسه عمومی و سه روز جلسات کمیسیونها را دایرمینماید ، مشرانوجرگه دریک سال گذشته (81) جلسه عمومی را دایرنموده و بتعداد (20) عنوان قانون و (7) عنوان معاهدات ومیثاق های بین المللی را تصویب وتصدیق کرده است .درجلسات عمومی معمولا طرح قوانین و موافقتنامه ها ، مسایل مهم ملی و استجواب وزراء مورد بحث  قرارمیگیرد .طی یک سال گذشته ذوات اتی به جلسات عمومی فراخوانده شده اند:

1-      دعوت وفراخوانی وزیر دولت درامورپارلمانی غرض تنظیم بهتر دعوت مقامات دولتی به جلسه عمومی وکمیسیونها.

2-    دعوت رئیس کمیسیون مستقل انتخابات ورئیس دارالانشای ان کمیسیون جهت ارایه معلومات درمورد امادگی های ان کمیسیون برای برگزاری انتخابات اینده ریاست جمهوری وشوراهای ولایتی.

3-   دعوت وفراخوانی رئیس کمیته ملی المپیک، رئیس فدراسیون فوتبال، سرمربی تیم ملی وعضای تیم ملی فوتبال افغانستان جهت تقدیر وتمجید از دستاوردهای تیم ملی فوتبال درمسابقات اسیایی .

4-       دعوت و فراخوانی وزیردفاع ملی ،سرپرست وزارت داخله و سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی جهت ارایه معلومات درمورد اوضاع امنیتی کشور.

5-   دعوت وفراخوانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، رئیس کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی ورئیس دارالانشا های ان کمیسیون ها جهت توضیحات درمورد شکایات عده از کاندیداهای شورای ولایتی چگونگی تدویر انتخابات اینده.

6-      دعوت  وزیر مالیه وتیم بودجه انوزارت غرض ارایه توضیحات درمورد بودجه ملی سال 1393 به اعضای مجلس.

7-      دعوت وزیرمخابرات وتکنالوجی معلوماتی غرض توضیحات درمورد ارایه خدمات مخابراتی وانترنتی درسطح کشور و مصئونیت مکالمات شهروندان.

8-   حضور روسای شوراهای ولایتی 34 ولایت کشور و رئیس انسجام امورشوراهای ولایتی ارگانهای محلی جهت استماع نظریات وپیشنهادات انها درمورد بهبود امور.

9-    دعوت وزیر شهرسازی، شاروال کابل و رئیس ابرسانی وکانالیزسیون درمورد عدم وجود ابروها و ملوث شدن اب های زیرزمینی شهرکابل.

10-   دعوت وفراخوانی معین اداری وزارت امورداخله و رئیس تذکره الکترونیکی درمورد چگونگی توزیع تذکره الکترونیکی.

11-   دعوت وفراخوانی وزیرمعارف جهت ارایه توضیحات درمورد وضعیت معارف درکشور.

12-   دعوت رئیس کمیسیون مستقل انتخابات درمورد چگونگی توزیع کارت های رایدهی.

13-    دعوت وزیرامورداخله ، وزیر دفاع ملی و وزیرامورخارجه درمورد انتقال مسوولیت های امنیتی به نیروهای افغان .

14-  دعوت وفراخوانی وزیر کارواموراجتماعی ، شهداء ومعلولین درمورد معضل بیکاری درکشور و قرارداد اعزام نیروی کار به کشورهای که به ان ضرورت دارند.

15-   دعوت شهزاده مسعود رئیس کریکت بورد افغانستان همراه با 40 تن ازمنسوبین ان بورد جهت تقدیر وتمجید ازدستاوردهایشان.

16-  دعوت وفراخوانی وزرای مبارزه بامواد مخدر وصحت عامه جهت توضیحات درمورد پلانهای کاری شان دررابطه به جلوگیری ازکشت وقاچاق مواد مخدر و تداوی معتادین واگاهی دهی از اضرار مواد مخدر.

17-   دعوت وزیر شهرسازی، شاروال کابل و رئیس ارگانهای محلی درمورد طرح وتطبیق ماسترپلان شهرکابل، ولایات و ولسوالیها.

18-  دعوت وفراخوانی وزیرمهاجرین و وزیرامور خارجه در رابطه به مشکلات مهاجرین افغان در ایران ،پاکستان وسایرکشورهای جهان اخراج اجبار یک هزارتن انها از ایران.

19-  دعوت وزیرامورداخله ، وزیر دفاع ملی و سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی درمورد افزایش ناامنی ها درکشور، حملات انتحاری، تامین امنیت مراکز ثبت نام انتخابات درولایات وولسوالیها.

20-  دعوت وفراخوانی وزیرتحصیلات عالی ، معینان انوزارت و نمایندگان استادان ومحصلین معترض درمورد اعتصاب استادان و محصلین پوهنتون کابل.

21-   دعوت وزیر ارشاد، حج واوقاف درمورد چگونگی توزیع سهمیه حج.  .

طی این سال مجموعا ( 51 ) مقام دولتی جهت استماع واستجواب به جلسات عمومی فراخوانده شده اند.

 

درجلسات کمیسیونها :

 کمیسیونهای مشرانوجرگه درهفته سه روز تدویرجلسه مینماید که طی یک سال گذشته (1040) جلسه دایرگردیده است، مشرانوجرگه دارای دوازده کمیسیون بنام های کمیسیون امور بین المللی ، کمیسیون شوراهای ولایتی مصئونیت وامتیازات اعضا ،کمیسیون سمع شکایات ، کمیسیون اقوام ، قبایل وکوچی ها ، کمیسیون امور دفاعی ،امنیت داخلی وارگانهای محلی ، کمیسیون اقتصاد ملی ، مالی وبودجه ، کمیسیون مواصلات ومخابرات ، کمیسیون امور تقنینی عدلی وقضایی ، کمیسیون  امور دینی ، فرهنگی ، معارف ، تحصیلات عالی وتحقیقات علمی ، کمیسیون امور زنان وجامعه مدنی ، کمیسیون رفاه عامه ومحیط زیست و کمیسیون معلولین ، بازماندگان شهدا وامورمهاجرین میباشد.

کمیسیونها وظایف خودرا مطابق خطوط اساسی کاری کمیسیونها که موارد عمده ان عبارت از بررسی طرح مسودات ارائه شده از جانب حکومت واعضاء ،بررسی مصوبات واصله ولسی جرگه و پیشنهاد تصویب ،تعدیل یا لغو قوانین ویا فرامین تقنینی شامل صلاحیت کمیسیون وتقدیم گزارش به مجلس عمومی می باشد انجام میدهد برعلاوه کمیسیونها غرض حل مشکلات مردم و نظارت از کارکردهای قوه اجراییه از طریق استجواب ، بازدیدها وارسال مکاتیب رسمی به مراجع ذیربط سعی وتلاش نموده اند که مجموعا (579) مورد استجواب واستماع وزراء وسایرمقامات عالیرتبه دولتی درکمیسیونها صورت گرفته است . 

قرار شرح فوق فشرده از فعالیت های مشرانوجرگه درسال سوم دورشانزدهم تقنینی تقدیم است.