صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز پنج شنبه ۲ جوزا ۱۳۹۸

مصوبات جلسات عمومی مشرانوجرگه

 

شامل (قوانین;معاهدات;میثاقها;لوایح داخلی، طرحها، قطعنامه ها و اعلامیه ها )

 

ازآغاز کار شورای ملی 29/9/1384

 

در سال اول تقنینی 1384-1385:

اجلاس اول از 29 قوس1384 الی 15 جوزای 1385 (17) سند تصویب شده است .

اجلاس دوم از 1اسد1385 الی 15 قوس1385 (13) سند تصویب شده است .

مجموعا 30 سند تصویب گردیده است .

 

در سال دوم تقنینی 1385-1386:

دراجلاس اول از 1دلو1385 الی 15 جوزا 1386 (14) سند تصویب شده است .

دراجلاس دوم از 1اسد1386 الی 15قوس 1386 (17) سند تصویب شده است .

مجموعا 31 سند تصویب گردیده است .

 

در سال سوم تقنینی1386-1387:

اجلاس اول از 1دلو 1386 الی 15 جوزا 1387  (21) سند تصویب گردیده است.

اجلاس دوم از 1اسد 1387 الی 15قوس 1387(16) سند تصویب گردیده است.

 مجموع : 37 سند تصویب گردیده است.

 

درسال چهارم تقنینی  1387- 1388:

اجلاس اول از 1  دلو 1387 الی 17جوزا 1388  ( 32 ) سند تصویب گردیده است.

مجموعا ( 47) سند تصویب گردیده است.

 

درسال پنجم تقنینی  1388- 1389:

اجلاس اول از 1  حوت 1388 الی 15جوزا 1389  ( 12  ) سند تصویب گردیده است.

اجلاس دوم از 1  اسد 1389 الی 15 قوس 1389 (       ) سند تصویب گردیده است.

 مجموعا () سند تصویب گردیده است.

معلومات تفصیلی در مورد اسناد تصویب شده :

 

 

 

سال اول تقنینی

 

اجلاس اول از 29قوس 1384 الی 15 جوزا 1385

 

1- تصویب اصول وظایف داخلی مشرانو جرگه ؛

2- تصویب قطعنامه در مورد حوادث ناگوار هرات ؛

3- تصویب طرح 21 فقره ی مشرانوجرگه در مورد اوضاع امنیتی و سیاسی ؛

4- اعلامیه مطبوعاتی در مورد تقبیح انفجار اماکن مقدسه در عراق ؛

5- تصویب ضمیمه شماره (1) اصول وظایف داخلی مشرانو جرگه ؛

6- پیام مشرانو جرگه عنوانی کنفرانس لندن در مورد افغانستان ؛

7- اعلامیه مطبوعاتی در مورد نکوهش اظهارات پرویز مشرف  رئیس جمهور پاکستان درباره افغانستان ؛

8- اعلامیه مطبوعاتی مشرانو جرگه در رابطه به حمله انتحاری علیه رئیس مشرانو جرگه

9- تصویب طرح کمیسیون مصوونیت و امتیازات

10 تصویب نظریات مشورتی درمورد بودجه ملی سال 1385؛

11- تصویب طرح ولسی جرگه در مورد روز26 دلو هر سال بحیث روزتاریخی و تعطیل عمومی ؛

12- پیام احتجاجیه مشرانو جرگه درمورد نشرکاریکاتور پیامبراسلام درنشریه جیلاندس پوستون دنمارک و سایر کشورها

 13- تعدیل مواد 22 و 35 اصول وظایف داخل مشرانوجرگه ؛

14- تصویب طرح  در مورد امتیازات اعضاء مشرانو جرگه ؛

 15تصویب طرح کمیسیون اقوام قبایل و امور سرحدات در مورد بهبود وضع امنیتی مناطق جنوب کشور.

16- تصویب طرح کمیسون اقتصاد ملی در مورد منع فعالیت شورای سنلیس در افغانستان در رابطه با قانونی ساختن کشت کوکنار؛                           

17- تصویب خطوط اساسی کاری وظایف کمیسیونها مشرانو جرگه .

 

اجلاس دوم از 1 اسد 1385 الی 15 قوس 1385

1- اعلامیه مطبوعاتی مشرانوجرگه پیرامون وضع و حالت جنگی در لبنان ؛

2- تصویب اصول استجواب وزرا در کمیسیونهای مشرانو جرگه ؛

3- تصویب طرز العمل تعیین وقت ملاقات اعضای شورای ملی با مسوولین حکومت ؛

4- تصویب قانون شوراهای ولایتی ؛

5- اعلامیه مطبوعاتی درمورد اظهارات پاپ بندیکت رهبر کاتولیکهای جهان در مورد اسلام ؛

6- تصویب طرزالعمل سفرهای داخلی و خارجی اعضای مشرانو جرگه ؛

7- تصویب قانو ن محیط زیست ؛

8- تصویب قانون محابس وتوقیف خانه ها ؛

9- تصویب طرح کمیسیون امور شهدا و معلولین ؛

10- تصویب طرح امتیازات اعضای شورای ملی ؛

11- تصویب قانون کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانو ن اساسی ؛

12- تصویب قانون رسیده گی به تخلفات اطفال ؛

13- تصویب طرح در مورد کمیسیونهای سیزده گانه مشرانو جرگه ؛

 

سال دوم تقنینی

 

اجلاس اول از 1دلو 1385 الی 15جوزا 1386

 

 1- تصویب طرح منشور مصالحۀ ملی ارسالی ولسی جرگه ؛

2- تصویب طرح درمورد سفر کمیسیونها به ولایات ؛

3- اعلامیۀ مطبوعاتی درمورد کمک به مصیبت زده گان ومتضررین سیلابها درمرکز وولایات کشور؛

4- اعلامیۀ مطبوعاتی درمورد تقبیح قتل اجمل نقشبندی خبرنگار و مولوی محمد انور رئیس شورای علمای خوست وقتل شش تن ازکارمندان مؤسسۀ ماین پاکی؛

5- تصویب قانون مصالحۀ ملی وعفو عمومی ؛

6- تصویب طرح کمیسیون اقوام وقبایل درمورد مصالحۀ ملی ؛

7- تصویب  ؟ فرمان شماره(103) ریاست جمهوری پیرامون تعدیل بعضی مواد قانون تصدیهای دولتی ؛

8- تصویب تعدیل مادۀ (15) قانون گمرکات ؛

9- تصویب تعدیل وایزاد مادۀ (59) وتعلیق مؤقت مادۀ (35) قانون امورذاتی افسران قوای مسلح ؛

10- تصویب ایزاد یک فقره درمادۀ (28) قانون ادارۀ امور مالی ومصارف عامه ؛

11- تأیید استقراض 119.1میلیون دالری حکومت ازصندوق وجهی بین المللی(IMF) ؛

12-  تصویب طرح درمورد توزیع پاسپورت درمرکز ولایات کشور؛

13- تصویب عضویت شورای ملی در اتحادیۀ بین الپارلمانی (IPU

14- تصویب نظریات مشورتی مشرانوجرگه درمورد طرح بودجۀ دولتی سال 1386.

 

 

اجلاس دوم از 1 اسد 1386 الی 15قوس 1386

 

1-       تصویب قانون رسانه های همه گانی؛

2-       تصویب قانون فروش عقاربه مؤسسات بین المللی ونماینده گی های سیاسی کشورها ؛

3-       اعلامیۀ مطبوعاتی در مورد تقبیح حملۀ انتحاری مؤرخ 7/7/1386 درشهر کابل ؛

4-       تعدیل مادۀ (69) قانون امور زمینداری ؛

5-       تصویب قانون وکلای مدافع؛

6-       تصویب طرح قانون کمیسیون اصلاحات پولیس؛

7-       تصدیق قرار داد تحویلدهی محبوسین میان افغانستان و فدراسیون روسیه ؛

8-       تصدیق موافقتنامه  تبادلۀ محبوسین بین افغانستان وتاجکستان ؛

9-       تصدیق موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین افغانستان وایران ؛

10-   تصدیق میثاق ملل متحد علیه فساد اداری ؛

11-    تصویب قانون جزای عسکری ؛

12-   رد قانون ذاتی خورد ضابطان مکتبی و ساتنمنان قوای مسلح ؛

13-   تصدیق موافقتنامۀ همکاری قضائی بین افغانستان وایران ؛

14-    تصدیق موافقتنامۀ تشویق وحمایت متقابل از سرمایه گذاری بین افغانستان وایران ؛

15-   تصدیق موافقتنامۀ همکاری درزمینه حفظ نباتات وقرنطینی  گیاهی بین افغانستان وایران ؛

16-   تصدیق موافقتنامۀ استرداد مجرمین بین افغانستان و ایران ؛

17-    تصویب تعدیدلات اصول وظایف داخلی مشرانو جرگه ؛

 

سال سوم تقنینی

 

اجلاس اول از 1دلو/1386 الی 15جوزای1387

 

1-     تصویب قانون اکادمی علوم افغانستان ؛

2-     تصویب قانون اجتماعات; اعتصابات و تظاهرات؛

3-     تصدیق معاهدۀ حسن همجواری; دوستی و همکاری بین افغانستان و جمهوری مردم چین ؛

4-     تصدیق کنواسیون چارچوب کاری سازمان صحی جهان راجع به کنترول تنباکو؛

5-     تصویب نظریات مشورتی مشرانو جرگه درمورد بودجۀ دولتی سال 1387؛

6-  تصویب   قانون کوپراتیف ها؛

7- اعلامیه مطبوعاتی درمورد نشر فلم اهانت امیز( فتنه)

8- تصویب قانون احزاب سیاسی;

9- تصویب قانون محصول حق العبور،

10- تصویب قانون کار؛

11- مصوبه درمورد جلوگیری ازبلند رفتن قیمت ها؛

12 - مصوبه درموردجلوگیری از نشرسریالها،فلمهای مبتذل وبرنامه های تصویری وصوتی مغایر احکام دین اسلام وعنعات افغانی؛

13 -  تصویب قانون طب عدلی،

    14  - تصویب  قانون امورذاتی خورد ضابطان مکتبی وساتنمنان قوای مسلح،

15- تصویب طرح مشرانوجرگه درمورد پالیسی سالم اقتصادی وجلوگیری ازصعود قیم;

16- قطعنامه مشرانوجرگه درمورد تقبیح عمل توهین آمیزعسکرامریکایی درکشورعراق به قران عظیم الشان کتاب مقدس مسلمانان جهان،

 17- تصویب قانون خدمات ملکی;

 18- تصدیق کنوانسیون راجع به تالابهای مهم بین المللی;

19 -  تصویب قانون ادویه;

20-  تصویب قانون احصاییه;

21-  تصویب قانون محاکم عسکری .

 

اجلاس دوم از 1اسد1387 الی 15قوس1387

     

1-     تصویب قانون مواد معدنی;

2-     تصویب قانون معاشات،مصارف وامتیازات مقامات دولتی ;

3-     تصویب قانون نفت وگاز،

4-     تصویب تعدیل ماده (21) قانون سرمایه گذاری خصوصی;

5-     تصویب قانون تشکیل; وظایف وصلاحیتهای کمیسیون مستقل انتخابات;

6-     تصویب قانون حقوق وامتیازات معلولین;

7-     تصویب طرح تعدیل ماده (19 و44)قانون مسافرت واقامت اتباع خارجی درج.ا.ا;

8-     تصویب طرح تعدیل قانون کارکنان خدمات ملکی;

9-     تصدیق موافقتنامه دوستی وهمکاری بین ج.ا اف وجمهوری تاجکستان

10- تصویب طرح تعدیل قانون اخذ قیمت اسنادمصدقه درنماینده گی های سیاسی وقونسلی ج.ا.ا;

11- تصویب ضمیمه شماره (1) قانون اکادمی علوم افغانستان

12- تصویب ضمیمه شماره (1) قانون تحصیلات عالی;

13- تصویب تعلیق مواد(59-62 ) قانون پاسپورت;

14- تصویب تعدیل ماده (110) قانون شرکتهای سهامی ومحدودالمسئولیت،

15- طرح بودجه نیمه سال 1387 دولت;

16- تصویب طرح مشرانوجرگه درمورد تنظیم;فعالیت وانکشاف امورترانسپودت زمینی افغانستان.

 

سال چهارم تقنینی :

 

اجلاس اول از 1دلو1387 الی 17جوزای1388

 

1- تصویب طرح تعدیل تعرفه محصول گمرکی درمحاکم ج.ا.افغانستان;

2- تصویب قانون مالیات برعایدات;

3- تصویب نظریات مشورتی درمورد طرح بودجه ملی سال1388،

4- تصویب قانون حقوق وامتیازات بازماندگان شهدا ومفقودین;

5- تائید فیصله ولسی جرگه درمورد قانون احوال شخصیه اهل تشیع;

6- تصویب طرح مشرانوجرگه درمورد ایجاد اداره مستقل جمع آوری عشر و زکات;

7- تصویب قانون اب;

8- تصویب قانون پولیس;

9- تصویب قانون رهن اموال غیر منقول درمعاملات بانکی

10- تائید سند اعطای قرضه چهارمیلیون یورو به بانکهای کوچک;

11- تصویب قانون صحت عامه;

12- تصویب قانون تشکیل وصلاحیت قوه قضاییه;

13- تصویب قانون رهن اموال منقول درمعاملات بانکی;

14 - تصویب قانون اجراات جزایی محاکم عسکری;

15- تصویب قانون استراد مظنونین،متهمین ومحکومین;

16- تصدیق کنوانسیون شماره 144 مشوره های سه جانبه(معیارهای بین المللی کار);

17- تصدیق کنوانسیون شماره 159 توانبخشی مسلکی افراد دارای معلولیت کاریابی;

18- تصدیق کنوانسیون شماره 182 درباره بدترین شکل کار اطفال;

19- تصدیق کنوانسیون تعدیل ماده 19 سازمان بین المللی;

20- تصدیق موافقتنامه بین حکومت قطروحکومت ج.ا.افغانستان درمورد تنظیم استخدام کارگران افغانی دردولت قطر؛

21- تصدیق پیمان تامین روابط همکاری میان ج.ا.افغانستان وجمهوری قزاقستان;

22- تصدیق میثاق حفظ وتوسعه تنوع بیان های فرهنگی سازمان یونسکو،

23- تصدیق کنوانسیون پاسداری ازمیراث های فرهنگی ناملوس;

24- تصدیق پروتوکول های علاوه شده برمیثاق های ژنو12اگست1949 مربوط کمیته بین المللی صلیب سرخ;

25- تصویب قانون امورذاتی افسران وبریدملان اردوی ملی;

26-  تصویب طرح قانون ثبت علایم تجارتی

27-  تصدیق موافقتنامه ترانسپورت زمینی بین المللی میان ج.ا.افغانستان وترکیه;

28- تصویب طرح اعضا پیرامون قانون معاش وامتیازات اعضای کادرعلمی موسسات تحصیلات عالی;

29- تصویب طرح قانون اتاقهای تجارت وصنایع افغانستان;

30- تصویب قانون حمل ونقل اموال;

31- تصویب طرح تعدیل وایزاد ماده 35 قانون کارکنان خدمات ملکی;

32- رد طرح قانون تنظیم روابط سلوکی مقامات دولت ج.ا.افغانستان;

33-  قانون تشکیلات اساسی دولت( بنابر وجود نواقص دوباره به ولسی جرگه مستردگردید)6/12/87;

 

جلسات هئیت مختلط مجلسین شورای ملی درمورد قوانین (اجلاس اول سال چهارم )

 

1- تدویر جلسه هیئت مختلط روی طرح تعدیلات قانون کارکنان خدمات ملکی;

2- تدویر جلسه هیئت مختلط روی طرح قانون تشكيل،وظایف وصلاحیتهای کمیسیون مستقل انتخابات;

3- تدویر جلسه هیئت مختلط روی قانون تعرفه محصول دولتی درمحاکم ج.ا.افغانستان;

4- تدویر جلسه هئیت مختلط پیرامون مواد 19 و44 قانون مسافرت واقامت اتباع خارجی درج.ا. افغانستان;

5-  تدویر جلسه هئیت مختلط پیرامون قانون اخذ قیمت اسناد مصدقه درنمایندگی های سیاسی  وقونسلی ج.ا. افغانستان;

6- تدویرجلسه هئیت مختلط روی قانون مالیات برعایدات;

7- تدویرجلسه هئیت مختلط روی قانون اب;

8- تدویر جلسه هئیت مختلط روی قانون حقوق وامتیازات معلولین;

9- تدویر جلسه هئیت مختلط روی قانون حقوق وامتیازات بازماندگان شهدا ومفقودین;

10- تدویر جلسه هئیت مختلط روی قانون صحت عامه ( به نتیجه نرسیده)

11- تدویر جلسه هیئت مختلط روی قانون پولیس;

البته روی ده مرود فوق هیات مختلفه به موافقت رسیده اند.

 

سال چهارم تقنینی :

اجلاس دوم از 1 اسد1388 الی 27جدی1388

 

1-      تصویب تعدیل ماده (10) قانون شرکتهای سهامی ومحدودالمسئولیت ;

2-      تصویب (13) پروژه انکشافی جدید; ضمیمه بودجه انکشافی سال جاری;

3-      اصدار قطعنامه در اعتراض به رهایی پرویز کامبخش;

4-      اصدار اعلامیه به مناسبت بزرگداشت از روز جهانی دموکراسی.(15 سپتمبر);

5-      تصویب قانون تخم های بذری;

6-      تصویب قانون تنظیم خدمات مخابراتی;

7-      تصویب قانون حمایت رقابت;

8-      تصویب نظریات مشورتی درمورد طرح بررسی وسط سال بودجه ملی سال1388

9-      تصویب قانون مبارزه علیه مواد مخدر;

10-  تصویب طرح ایزاد فقره دوم ماده سیزدهم قانون استملاک زمین ;

11-  تصدیق موافقتنامه بین الدول درباره شبکه شاهراه اسیایی;

12-             تصدیق کنوانسیون شماره (138) سال 1973م در رابطه به حد اقل سن شمولیت به کار;

13-  تصویب قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی;

14-  تصویب قانون سلاح ناریه;مهمات ومواد منفلقه;

15-  تائید موافقتنامه قرضه فعالیت های خاص مرحله اول پروژه احیای میدان هوایی ومحلی ازبانک انکشاف آسیایی;

16-               رد طرح قانون سرپرستی وزارت ( طرح اعضا);

 

جلسات هیئت مختلط مجلسین شورای ملی درمورد قوانین  اجلاس دوم سال چهارم

 

1- جلسه هیئت مختلط روی قانون اتاقهای تجارت وصنایع افغانستان مورخ  8/6/1388;

2- جلسه هیئت مختلط روی قانون حمل ونقل اموال مورخ   /6/1388

3- جلسه هیئت مختلط روی قانون اجراات جزای محاکم عسکری مورخ   17/6/1388

4-جلسه هیئت مختلط درمورد قانون تشکیل وصلاحیت قوه قضاییه.(به موافقه نرسید 16مورخ /6/1388  ;

5- جلسه هیئت مختلط درمورد قانون امورذاتی افسران وبرید ملان اردوی ملی  مورخ 23/6/1388;

6- جلسه هیئت مختلط درمورد قانون صحت عامه  مورخ 24/6/1388;

7- جلسه هیئت مختلط درمورد ماده (10) قانون شرکتهای سهامی ومحدودالمسئولیت مورخ 20/7/1388;

8- جلسه هیئت مختلط در مورد قانون تخم های بذری مورخ 29/7/1388;

9- جلسه هیئت مختلط در مورد قانون  استراد مظنونین،متهمین ومحکومین مورخ25/8/1388;

10- جلسه هیئت مختلط در مورد قانون مبارزه علیه مواد مخدر مورخ 2/9/1388;

11- جلسه هیئت مختلط در مورد قانون تنظیم خدمات مخابراتی مورخ 12/9/1388;

12- جلسه هیئت مختلط در مورد طرح ایزاد فقره دوم ماده سیزدهم قانون استملاک زمین.

13- جلسه هیئت مختلط در مورد قانون حمایت رقابت مورخ 1/10/;1388

14- جلسه هیئت مختلط در مورد قانون سرپرستی وزارت ( به نتیجه نرسید)

هیات مخطله از جمله 14 روی 13 مورد آن به موافقت رسیده اند.

 

سال پنجم تقنینی :

 

اجلاس اول از 1حوت1388 الی 15جوزای1389

 

1- تصویب نظریات مشورتی مشرانوجرگه درمورد طرح بودجه ملی سال 1389هـ مورخ 23/12/88

2- تصدیق منشور صندوق انکشافی  سارک مورخ 8/1/1389

3- تصدیق پیمان منطقوی سارک درمورد جلوگیری وسرکوبی تروریزم مورخ 8/1/1389

4- تصدیق موافقتنامه ضمیموی کنوانسیون منطقوی کشورهای سارک درمورد محو ونابود سازی دهشت تروریزم مورخ 17/1/1389

5- تصدیق موافقتنامه ساحه ازاد تجارتی اسیا وپروتوکول الحاق ج.ا.افغانستان به موافقتنامه ساحه ازاد تجارت درجنوب اسیا مورخ 17/1/1389

 6- تصویب تعدیل فقره یک ماده سی ام قانون کوپراتیف ها مورخ /5/2/1389

7-  تصدیق موافقتنامه تاسیس سازمان استندرد منطقه جنوب اسیا مورخ  5/2/1389

8- تصدیق پروتوکول ایجادروابط دیپلوماتیک میان افغانستان وکشورمالتا مورخ 21/2/1389

9- تصدیق موافقتنامه میثاق (ایکاو) سازمان بین المللی هوانوردی ملکی مورخ 21/2/1389

10- تصدیق موافقتنامه استرداد مجرمین  میان افغانستان وامارات متحده عربی 12 مورخ /2/1389

11- تصدیق موافقتنامه مساعدت قانونی متقابل درمسایل جنایی میان افغانستان وامارات متحده عربی 9/3/1389

12- تصویب قانون اجاره مالی مورخ 9/3/1389

 

جلسات هیئت مختلط مجلسین شورای ملی درمورد قوانین / اجلاس اول سال پنجم

 

1- جلسه هیئت مختلط در مورد قانون تنظیم خدمات مخابراتی.12/2/1389