صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز چهارشنبه ۲ حوت ۱۳۹۶

لست رؤسای کمیسیون های مشرانوجرگه

سال سوم دور شانزدهم

15/12/1391 – 15/12/1392

 

 

شماره                   کمیسیون                             رئیس                                 معاون                        منشی                   

 

1.  کمیسیون رفاه عامه ، منابع طبیعی            داکتر احمد بشیر صمیم      مولوی ملا محمد فیضی      روشن آرا الکوزی

محیط زیست (صحت ، کاروکارگر                    0789892007                0702171746              0799601981

،بیوه ها تربیت بدنی ، سره میاشت

  و اصلاحات اداری

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. کمیسیون مواصلات و مخابرات         انجنیر احمد جاوید رووف              هدایت الله احمدزی           سیداسدالله جعفری

(انکشاف شهری ، هوانوردی ،فواید             0799401619                    0799004420              0775413786

عامه ،شاروالی کابل ، تهیه مسکن

و تهیه آب و برق)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. کمیسیون روابط بین المللی              عارف الله پشتو                       شهناز غوثی                   نثار احمد حارس

                                                               0708899696                        0700405115              0700224845

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. کمیسیون سمع شکایات               داکتر زلمی زابلی                      گل احمد اعظمی               عبدالستار عفت

                                                 0706884753                        0799243761               0700683936

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. کمیسیون اقتصاد ملی،مالی،          مولوی عبدالوهاب عرفان            انجنیر محمد الدین همدرد       سید محمد سعیدی

بودجه و محاسبات عمومی               0700719969                       0700700083                  0772074399

(انکشاف دهات ، زراعت

و مالداری،انجوهای داخلی

وخارجی،تفتیش عمومی،

مبارزه علیه مواد مخدرو

مسکرات)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.کمیسیون امور دینی ،             مولوی محمود دانشجو              مولوی میر حمد الله منیب            محمد امین احمدی

فرهنگی ، معارف ،                   0702242258                      0705740720                        0793265162

تحصیلات عالی و تحقیقاتی

علمی

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. کمیسیون امور تقنینی،        مولوی غلام محی الدین منصف       حافظ عبدالقیوم                    حاجی عبدالله

عدلی وقضایی (نظارت                     0775927936                 0799823073                  0799056289

حقوقی، حقوق بشر و مبارزه

با فساد اداری)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. کمیسیون شوراهای ولایتی              مکرم خان ناصری              سید محمد خالد                  معاون احمد

وولسوالیهاومصونیت و امتیازات           0777776373                  0799197771                0795015451

اعضای جرگه

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.کمیسیون امنیت داخلی، امور        بی بی روح گل خیرزاد           حاجی محمد داود اساس          گلالی اکبری

دفاعی و ارگانهای محلی                 0799659800                    0706060035                    0799297601

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.کمیسیون امور زنان و جامعه        صدیقه بلخی                    خیر النساء غمی                      زهراشریفی

مدنی                                            0700202303                0797038718                      0799440748

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

11.کمیسیون امور اقوام قبایل،               لطف الله بابا           محمد عیسی خان شینواری                     فوزیه سادات

سرحدات ،مهاجرین و کوچیها                 0700919191       0799671522                               0775504604

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. کمیسیون امور معلولین،                نفیسه سلطانی              عبدالباقی بریال                               استاد عبدالشکور

بازماندگان شهدا و مهاجرین                 0799318375           0799343034                              0797869134