صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز شنبه ۲۹ جدی ۱۳۹۷

لست رؤسای کمیسیون های مشرانوجرگه

سال سوم دور شانزدهم

15/12/1391 – 15/12/1392

 

 

شماره                   کمیسیون                             رئیس                                 معاون                        منشی                   

 

1.  کمیسیون رفاه عامه ، منابع طبیعی            داکتر احمد بشیر صمیم      مولوی ملا محمد فیضی      روشن آرا الکوزی

محیط زیست (صحت ، کاروکارگر                    0789892007                0702171746              0799601981

،بیوه ها تربیت بدنی ، سره میاشت

  و اصلاحات اداری

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. کمیسیون مواصلات و مخابرات         انجنیر احمد جاوید رووف              هدایت الله احمدزی           سیداسدالله جعفری

(انکشاف شهری ، هوانوردی ،فواید             0799401619                    0799004420              0775413786

عامه ،شاروالی کابل ، تهیه مسکن

و تهیه آب و برق)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. کمیسیون روابط بین المللی              عارف الله پشتو                       شهناز غوثی                   نثار احمد حارس

                                                               0708899696                        0700405115              0700224845

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. کمیسیون سمع شکایات               داکتر زلمی زابلی                      گل احمد اعظمی               عبدالستار عفت

                                                 0706884753                        0799243761               0700683936

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. کمیسیون اقتصاد ملی،مالی،          مولوی عبدالوهاب عرفان            انجنیر محمد الدین همدرد       سید محمد سعیدی

بودجه و محاسبات عمومی               0700719969                       0700700083                  0772074399

(انکشاف دهات ، زراعت

و مالداری،انجوهای داخلی

وخارجی،تفتیش عمومی،

مبارزه علیه مواد مخدرو

مسکرات)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.کمیسیون امور دینی ،             مولوی محمود دانشجو              مولوی میر حمد الله منیب            محمد امین احمدی

فرهنگی ، معارف ،                   0702242258                      0705740720                        0793265162

تحصیلات عالی و تحقیقاتی

علمی

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. کمیسیون امور تقنینی،        مولوی غلام محی الدین منصف       حافظ عبدالقیوم                    حاجی عبدالله

عدلی وقضایی (نظارت                     0775927936                 0799823073                  0799056289

حقوقی، حقوق بشر و مبارزه

با فساد اداری)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. کمیسیون شوراهای ولایتی              مکرم خان ناصری              سید محمد خالد                  معاون احمد

وولسوالیهاومصونیت و امتیازات           0777776373                  0799197771                0795015451

اعضای جرگه

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.کمیسیون امنیت داخلی، امور        بی بی روح گل خیرزاد           حاجی محمد داود اساس          گلالی اکبری

دفاعی و ارگانهای محلی                 0799659800                    0706060035                    0799297601

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.کمیسیون امور زنان و جامعه        صدیقه بلخی                    خیر النساء غمی                      زهراشریفی

مدنی                                            0700202303                0797038718                      0799440748

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

11.کمیسیون امور اقوام قبایل،               لطف الله بابا           محمد عیسی خان شینواری                     فوزیه سادات

سرحدات ،مهاجرین و کوچیها                 0700919191       0799671522                               0775504604

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. کمیسیون امور معلولین،                نفیسه سلطانی              عبدالباقی بریال                               استاد عبدالشکور

بازماندگان شهدا و مهاجرین                 0799318375           0799343034                              0797869134