صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز شنبه ۴ حوت ۱۳۹۷

فشردۀ ازفعالیت های مشرانوجرگه طی سال دوم دوره شانزدهم تقنینی

 از اول دلو 1390 الی اول دلو1391

 طبق احکام قانون اساسی ،  شورای ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان به حیث عالی ترین ارگان تقنینی مظهر اراده مردم آن است وازقاطبه ملت نمایندگی میکند. شورای ملی یکی ازقوه های سه گانه کشور بوده که وظایف عمده آن عبارت از قانونگذاری ، نظارت ازتطبیق قوانین واجراات قوه اجراییه ونمایندگی از مردم می باشد. مدت سال تقنینی (9) ماه بوده که به دو اجلاس چهارونیم ماهه تقسیم می گردد.

  مشرانوجرگه وظایف خود را منحیث یک اتاق شورای ملی مطابق احکام قانون اساسی انجام داده است که قرار ذیل تقدیم می گردد.

خلاصه :

1-     تدویر (95) جلسه عمومی؛

2-     تدویر (1316) جلسات نوبتی کمیسیونها؛

3-     (624) مورد استجواب واستماع وزراء وسایرمقامات عالیرتبه دولتی درکمیسیونها وجلسات عمومی؛

4-      (85) مورد سفرنظارتی ومعلوماتی به ولایات وبازدید از ادارات شهرکابل؛

5-     (1085) مورد غور وبررسی عرایض وشکایات مردم وادارات؛

6-     تصویب (25) عنوان قانون ؛

7-     تصدیق  (28) عنوان معاهدات وکنوانسیون های بین المللی؛

8-     اصدار (62) مورد پیام ، اعلامیه وقطعنامه؛

9-        شرح بیشتر در زمینه:

الف : درعرصه قانونگذاری

تصویب قوانین :

1-     طی مراحل مسوده بودجه ملی سال 1391؛

2-     تصویب طرح قانون هوانوردی ملکی؛

3-     تصویب طرح ایزاد جز 11 درماده 41 قانون کار به متن ( 18 سنبله روزشهدای افغانستان و روز شهادت احمد شاه مسعود قهرمان ملی رخصتی)؛

4-     تصویب قانون تشکیل وصلاحیت قوه قضاییه؛

5-     تصویب تعدیل فقره سوم ماده 63 قانون مبازره علیه مسکرات ومواد مخدروکنترول آن؛

6-     تصویب تعدیل برخی مواد قانون محابس وتوقیف خانه ها؛

7-     تصویب تعدیل مجدد فقره یک ماده 16 قانون مراکز اصلاح وتربیت اطفال؛

8-     تصویب طرح قانون امورذاتی پولیس؛

9-     تصویب طرح قانون محصول حق العبور؛

10-  تصویب طرح قانون اداره عالی تفتیش؛

11-  تصویب طرح قانون استندرد ملی؛

12-  تصویب طرح اعضا درمورد کارمندان دیپلوماتیک وقونسلی؛

13-  تصویب طرح تعدیلات دربرخی ازمواد قانون صحت عامه؛

14-  تصویب ضمیمه شماره پنجم قانون خدمات ملکی؛

15-  تصویب پروگروام ارتقای ظرفیت وتداوم تعلیم وتحصیل زنان؛

16-  تصویب تعدیلات در قانون حقوق و امتیازات معلولین؛

17-  تصویب تعدیلات در قانون حقوق و امتیازات بازماندگان شهدا ومفقودین؛

18-  تصویب قانون تشکیل،وظایف وصلاحیت های کمیسیون  مستقل انتخابات؛

19-  تصویب طرح قانون منع احتکار؛

20-  تصویب طرح قانون احصاییه؛

21-  تصویب طرح تعدیل وایزاد دربرخی مواد قانون مالیا ت برعایدات؛

22-  تصویب طرح تعدیل ماده 61 قانون اداره مالی  ومصارف عامه؛

23-  طی مراحل مسوده بودجه ملی سال 1392،

24-  تصویب طرح قانون جمعیت ها؛

25-  تصویب طرح قانون تشکیل ، وظایف وصلاحیت های اداره څارنوالی؛

تصدیق معاهدات ومیثاقهای بین المللی:

1-  تصدیق قرار داد دوستی و همکاری میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و ترکمنستان؛

2- تصدیق  موافقتنامه تأسیس سازمان بین المللی انکشاف حقوق (ای دی ال او)

3- رد موافقتنامه تخنیکی نظامی فی ما بین نیروهای بین المللی  همکاری امنیت(ایساف) و اداره موقت افغانستان؛

4- تصدیق موافقتنامه همکاری استراتیژیک میان جمهوری اسلامی افغانستان وجمهوری هند؛

5تصدیق چارچوب موافقتنامه پایپ لاین گازمیان افغانستان ،ترکمنستان ،پاکستان و هند؛

6- تصدیق موافقتنامه افغانستان وایتالیا درمورد تمویل تطبیق برنامه ها وحمایت از برنامه زراعت و انکشاف دهات درولایات غربی؛

7- تصدیق موافقتنامه همکاری های درازمدت استراتیژیک میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان وایالات متحده امریکا؛

8-  تصدیق یادداشت تفاهم درمورد تأسیس روابط دیپلوماتیک میان افغانستان وجمهوری دومینیکن.

9- تصدیق  پروتوکول منعقده میان حکومت ج.ا.افغانستان وجمهوری ترکیه راجع به تعلیمات قطعات پرسونل قوای زمینی افغانستان درترکیه.

10- تصدیق الحاق د. ج.ا.افغانستان به پرتوکول اصلاحی معاهده یگانه مواد مخدرسال 1961 م برابربا 1340هـ. ش

11- تصدیق اساسنامه مرکز بین المللی  مطالعه ، حفظ و بازگردانی ملکیت های فرهنگی؛

12- تصدیق سند همکاری استراتیژیک دوامدار میان ج.ا.افغانستان و دولت شاهی بریتانیا وایرلند شمالی؛

13- تصدیق موافقتنامه همکاری درازمدت دوجانبه میان ج.ا.افغانستان وجمهوری ایتالیا؛

14- تصدیق کنواسیون بین المللی  برای سرکوبی تروریزم(دهشت گری) اتومی؛

15- تصدیق موافقتنامه سازمان همکاری های منطقوی جنوب اسیا (سارک) پیرامون تجارت خدمات؛

16- تصدیق معاهده همکاری میان ج.ا.افغانستان وجمهوری فرانسه؛

17- تصدیق موافقتنامه همکاری های دراز مدت فراگیر میان افغانستان واسترالیا؛

18- تصدیق موافقتنامه همکاری دوجانبه میان افغانستان وجمهوری فدرال المان؛

19- تصدیق موافقتنامه تاسیس اکادمی بین المللی ضد فساد بحیث یک سازمان بین المللی؛

20- تصدیق پروتوکول کیوتو درمورد کنواسیون تغییرات اقلیم(درچاچوب کنواسیون ملل متحد پیرامون تغییراقلیم).؛

21- تصدیق کنوانسیون سارک راجع به  همکاری های محیط زیست میان افغانستان وکشورهای عضو سارک؛

22- تصدیق پروتوکول کارتاجینا درمورد حفظ حیات، مربوط کنوانسیون تنوع بیولوژیکی؛

23- تصدیق موافقتنامه چند جانبه برای ایجاد یک نهاد تحقیقاتی بین المللی برای کشورهای محاط به خشکه درحال توسعه؛

24- تصدیق کنوانسیون استاکهلم پیرامون الاینده های مقاوم عضوی؛

25- تصدیق کنوانسیون روتردام پیرامون توافق مبنی براطلاع قبلی ازتجارت بین المللی یک تعداد مواد کیمیاوی وحشره کش خطرناک؛

26- تصدیق کنوانسیون باسیل درباره کنترول انتقالات فرامرزی زباله های خطرناک ودفع آنها؛

27- تصدیق معاهده پیمان انرژی واسناد چهارچوب قانونی برای همکاری بین المللی انرژی؛

28- تصدیق اساسنامه اژانس بین المللی انرژی قابل تجدید (ایرینا)؛

 تدویرجلسات هیئت مختلط مجلسین شورای ملی درمورد قوانین (طی سال دوم)

1-     روی طرح قانون هوانوردی ملکی؛

2-     روی طرح قانون تشکیل وصلاحیت قوه قضاییه؛

3-     روی طرح قانون محصول حق العبور؛

4-     روی طرح قانون اداره عالی تفتیش؛

5-     روی طرح قانون استندرد ملی؛

6-     روی طرح قانون کارمندان دیپلوماتیک وقونسلی؛

7-     روی ضمیمه شماره پنجم قانون خدمات ملکی؛

8-     روی تعدیلات در قانون حقوق وامتیازات معلولین؛

9-     روی تعدیلات در قانون حقوق وامتیازات بازماندگان شهدا ومفقودین؛

10- روی طرح قانون منع احتکار؛

11 -  روی طرح قانون احصاییه؛

12 -  روی تعدیلات قانون کارمندان دیپلوماتیک وقونسلی؛

ب :- در عرصه نمایندگی وانعکاس خواستها و مشکلات مردم :

اعضای مشرانو جرگه طی سال دوم دورشانزدهم تقنینی در جلسات مختلف مجلس عمومی و کمیسونها ، مسایل و مشکلات اساسی مردم را طرح و در مواردی از طریق کمیسونها و ادارات مربوطه دولتی خواستار پیگیری و رسیده گی به آنها شدند که مجموعاً (1085) مورد عرایض وشکایات مردم وادارات طی سال دوم دورشانزدهم تقنینی درجلسات عمومی وکمیسیونها تحت غور وبررسی قرارگرفته  وجهت اجراآت به مراجع ذیربط ارسال گردیده است وهمچنان بعد از بحث روی مسایل مهم ملی وبین المللی به تعداد ( 62) مورد پیام ، اعلامیه وقطعنامه صادرگردیده است.

اعلامیه ها ،قطعنامه ها وپیام ها:

1-  پیام تسلیت وهمدردی رئيس واعضاي مشرانو جرگه شورای ملی به نسبت وفات حاجی عبدالحفیظ بای یکتن ازبزرگان قومی ولایت تخار؛

2- پیام مشرانوجرگه مناسبت شهادت امان الله شهاب زی عضو شورای ولایتی بادغیس وتنی چند از اهالی ملکی ولسوالی غورماچ ؛

3- اعلامیۀ مشرانو جرگه شورای ملی د.ج.ا.ا به مناسبت شهادت سناتور مولوی محمد ارسلان رحمانی؛

4- پیام مشرانو جرگه شورای ملی د.ج.ا ا ،به مناسبت اول می روز جهانی کارگر؛

5- پیام تبریکیه مشرانو جرگۀ شورای ملی د. ج .ا.ا به مــناسبت فرا رسیدن بیستمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی افغانستان ؛

6- اعلاميه مشرانوجرگه دررابطه به حملات زنجیره ی تروریستی در مرکز وولایات کشور وبه خصوص مقر شورای ملی ؛

7- اعلامیه ی مشرانو جرگۀ شورای ملی در مورد اظهارات اخیر محمود احمدی نژاد رئیس جمهورایران در رابطه به افغانستان؛

8- پیام تسلیت وهمدردی مشرانو جرگۀ شورای ملی به نسبت شهادت حاجی خیروجان عضودوره پانزدهم مجلس سنا؛

9- پیام مشرانوجرگۀ شورای ملی د. ج.ا. افغانستان به مناسبت حلول سال ۱۳۹۱ هجری شمسی؛

10- پیام مشرانوجرگه شورای ملی به یاد بود قیام شهریان هرات در ۲۴ حوت ۱۳۵۷علیه رژیم کمونیستی؛

11- پیام تسلیت مشرانو جرگۀ شورای ملی به نسبت وفات عبدالجبارقیومی یکتن ازمتنفذین مردم ولایت کابل ؛

12- اعلامیۀ مشرانوجرگه شــورای مـلي د. ج.ا.ا ،به نسبت واقعۀ المناک ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار؛

13- پیام تبریکیه ی مشرانو جرگه شورای ملی به مناسبت هشتم مارچ روز بین المللي زن؛

14- پیام مشرانو جرگه شورای ملی د.ج.ا.ا ، به مناسبت یاد بود از شهدای پایتخت کشوردر قیام سوم حوت سال ۱۳۵۸ علیه قشون اشغالگر شوروی سابق؛

15- پیام تسليت مشرانوجرگۀ شورای ملی به نسبت وفات حاجی محبوب خان گرمسیری سناتورولایت هلمند در دور پانزدهم شورای ملی؛

16- پیام مشرانو جرگۀ شورای ملی د.ج.ا.ا، به مناسبت ۲۶ دلو روز خروج ننگین قشون سرخ شوروی سابق ازافغانستان؛

17- پیام تبریکیه مشرانوجرگه شورای ملی د. ج . ا . ا به مناسبت روز میلاد مسعود سرور کائینات و ناجی بشریت حضرت محمد مصطفی "ص" پیامبر بزرگ اسلام؛

18- اعلامیۀ رئیس وهیأت اداری مشرانو جرگۀ شورای ملی،پیرامون تقبیح بی حرمتی به اجساد افغانها توسط نیروهای امریکائی؛

19- اعلامیۀ مشرانو جرگۀ شورای ملی در رابطه به حملۀ سازمان یافتۀ تروریستی در شهر شرنۀ ولایت پکتیکا .

20- اعلامیۀ مشرانو جرگۀ شورای ملی د. ج.ا.ا، به مناسبت سی و دومین سالروز تجاوز قوای سرخ شوروی سابق به افغانستان.

21- اعلامیه مشرانوجرگه شورای ملی در مورد حمله تروریستی در شهر تالقان ولایت تخار مورخ 4/10/ ۱۳۹۰ خورشیدی؛

22- اعلامیۀ رئیس وهیأت اداری مشرانو جرگۀ شورای ملی،پیرامون تقبیح تلاشی شبانه درولایت پکتیا؛

23- اعلامیۀ هیئت اداری مشرانوجرگه شورای ملی به نسبت تلفات سنگین انسانی در حملات زنجیره ی تروریستی درمراسم عزاداری عاشورای حسینی در شهرهای کابل، مزار شریف وکندهار؛

24- اعلامیۀ مشرانو جرگۀ شورای ملی در مورد مشکلات به وجود آمدۀ ناشی از سیستم جدید ثبت نام حجاج؛

25- اعلامیه ی مشرانوجرگه به نسبت تلفات سنگین ناشی از حملات انتحاری درولایت کندهار؛

26- مراتب تسليت مشرانوجرگۀ شورای ملی به نسبت وقوع زلزلۀ ویرانگر که بیست وپنج منزل در ولسوالی برکۀ ولایت بغلان زیر آوار گردیده ویک تعداد هموطنان در این حادثه جان باخته ان؛

27- تهنیت نامۀ مشرانوجرگه شورای ملی د. ج . ا .ا به مناسبت بیست و چهارم جوزا روز مادر؛

28- اعلامیۀ مطبوعاتی مشرانو جرگۀ شورای ملی به نسبت تداوم حملات توپخانه ی پاکستان به خاک افغانستان؛

29- پیام تسلیت مشرانو جرگه شورای ملي به نسبت وفات اميرنايف ابن عبدالعزيز آل سعود؛

30- پیام تسلیت وهمدردی مشرانو جرگۀ شورای ملی به مناسبت وفات سردار سلطان محمود خان غازی؛

31- پیام تبریکیه فضل هادی مسلمیار رئیس مشرانوجرگه شورای ملی ، عنوانی رئیس مجلس سنای کانادا، به مناسبت اول جولای روز ملی آنکشو؛.

32- پيام مشرانوجرگه در مورد تقيبح كشتار افراد ملكي در ولايات كندهار و ارزگان؛

33- پیام تبریکیه ی فضل هادی مسلم یار رئیس مشرانوجرگۀ شورای ملی، عنوانی جان پیری بل رئیس سنای فرانسه، به مناسبت چهاردهم جولای روز ملی آن کشور ؛

34- اعلامیۀ مشرانوجرگه شورای ملی به نسبت شهادت الحاج احمد خان سمنگانی عضو ولسی جرگه وشهادت ومجروحیت بیش از صد تن اهالی ولایت سمنگان به شمول مسوولین حکومتی در یک حملۀ انتحاری تروریستی ؛

35- پيام تبريكيه مشرانوجرگه شورای ملي د. ج . ا . ا به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان؛

36- پیام تسلیت وهمدردی مشرانو جرگه به مناسیت وفات الحاج محمد شريف عظيم رئیس شورای همگرایی واجتماعی ولایت هرات و رئيس اسبق اطاقهای تجارت و صنايع این ولایت؛

37- پیام تسلیت و همدردی رئیس واعضای مشرا نو جرگه ،به نسبت وفات مولوی عبدالقدیر شهاب؛

38- اعلامیه ی مشرانوجرگه شورای ملی درمورد تقبیح انفجارماین دریکی ازمساجد ولایت ننگرهار؛

39- پیام تسلیت وهمدردی مشرانو جرگۀ شورای ملی به نسبت شهادت حاجی حیات الله بيګ سناتوراسبق وعضوشورای ولایتی ولایت غور؛

40- پیام تبریکیه ی مشرانو جرگه شورای ملی د.ج.ا.ا ،به مناسبت حلول عید سعید فطر؛

41- پیام تبریکیه ی مشرانو جرگه شورای ملی د.ج.ا.ا ، به مناسبت نودوسومین سالروز حصول استقلال افغانستان؛      

42- اعلامیه مشرانو جرگۀ شورای ملی درمورد تقبیح حملات اخیر تروریستی وانتحاری درولایات نیمروز،کندز،تخار،پکتیا،خوست وهرات که منجر به شهادت ومجروحیت شماری ازهموطنان ماگردید.

43- اعلامیۀ مشرانو جرگۀ شورای ملی،پیرامون شهادت مردم بی گناه درولایت کندز؛

44- اعلامیۀ مشرانو جرگۀ شورای ملی دولت جمهوری اسلامی  افغانستان درمورد نشرمضمونی در شمارۀ ۶۷۷ مؤرخ ۱۴/۶/۱۳۹۱ روزنامۀ سرنوشت تحت عنوان " تر ۲۰۱۴ وروسته دافغانستان د تجزیې پلان " .

45- پیام مشرانو جرگه شورای ملی به مناسبت یادبوداز روز شهدای افغانستان و شهادت قهرمان ملی کشوراحمدشاه مسعود؛

46- اعلاميه ی مشرانوجرگه شورای ملي د.ج.ا.ا، در تقبيح توليد فلم ويديويی اسلام ستيز كشيش امريكايي و همكارانش؛

47- پيام تسليت مشرانوجرگه شورای ملی ، به مناسبت وقوع حادثه ترافيكی در مربوطات ولايت غزني ؛

48- پیام تعزیت وتسلیت رئیس مشرانوجرگه عنوانی رئیس مجلس سنای کشورجمهوری اسلامی پاکستان به نسبت تلفات سنگنین دو اتش سوزی مهیب درشهرکراچی ولاهور آن کشور.

49- پیام مشرانوجرگه شورای ملی،به مناسبت گرامی داشت هفتۀصلح ویاد بود ازاولین سالگرد شهادت پروفیسوراستاد برهان الدین ربانی؛

50- پیام تبریکیه ی مشرانو جرگۀ شورای ملی ،به مناسبت سیزدهم میزان روزمعلم؛

51- پیام تسلیت وهمدردی مشرانوجرگه شورای ملی به مناسبت شهادت ومجروحیت ورزشکاران ومردم عامه درحادثه ترافیکی مسیر جادۀ شبرغان- کابل؛

52- پیام تسلیت وهمدردی مشرانو جرگه شورای ملی به مناسبت تلفات سنگین اهالی ملکی در ولسوالی دولت آبا د ولایت بلخ وشهادت مرموز شش تن از هموطنان ملکی در ولایت زابل از سوی نیرو های خارجی؛

53- تهنیت نامۀ مشرانو جرگه شورای ملی به نسبت پیروزی حمید رحیمی، مشت ‌زن افغان بر حریف تانزانیایی اش در نخستین مسابقه بوکس حرفه‌ای در افغانستان؛

54- پیام تسلیت وهمدردی مشرانو جرگۀ شورای ملی به مناسبت وفات مرحوم حاجی محمد څمكني عضو سابق مجلس سنای افغانستان؛

55- اعلامیۀ مشرانو جرگۀ شورای ملی د.ج.ا.ا،به مناسبت حملات هوایی اسرائیل بر نوار غزه در فلسطین؛

56- پیام مشرانو جرگۀ شورای ملی د. ج.ا.ا، به مناسبت دهم محرم الحرام روز عاشورای حسینی؛

57- پیام تسلیت مشرا نو جرگه ،به نسبت وفات مولوی عبدالحق ریان يكتن ازمتنفذین ولایت کندز؛

58- اعلامیه مشرانوجرگه شورای ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان به نسبت حمله ترورستی به جان اسدالله خالد رئیس عمومی امنیت ملی؛

59- پیام تسلیت وهمدردی فضل هادی مسلم یاررئیس مشرانو جرگۀ ، هیئت اداری وسناتوران به نسبت تلفات انسانی ازاثرانفجارماین درننگرهاروحمله انتحاری درناحیه نهم شهرکابل؛

60- اعلامیه مشرانو جرگه شورای ملی د.ج.ا.ا،به مناسبت سی وسومین سالروز تجاوز قشون سرخ شوروی سابق به افغانستان ؛

61- اعلامیه کمیسیون اموربین المللی مشرا نو جرگه پارلمان افغانستان،به نسبت مسدودشدن بندر تورخم درولایت ننگرهار؛

62-.پیام تسلیت مشرانوجرگه بمناسبت وفات دوکتور عبدالصمد حامد ، شخصیت علمی و سیاسی کشور؛

   ج :- در عرصه نظارت پارلمانی :

نظارت از تطبیق قوانین واجراآت قوه اجرائیه یکی از وظایف مهم و اساسی پارلمان بوده که قانون اساسی این صلاحیت را به پارلمان تفویض نموده است .

مشرانوجرگه دراین عرصه طی سال دوم دورشانزدهم تقنینی ضمن مطالبه و ارزیابی پلانهای کاری و تشکیلات تعدادی از وزارت خانه ها و ادارات دولتی توسط کمیسیونهای ذیربط  عده از اراکین حکومتی را جهت استماع واستجواب به جلسات عمومی وجلسات کمیسیونهای دوازده گانه دعوت نموده ودرموارد مختلف ازآنها خواهان ارایه معلومات گردیده است ، همچنان اعضای مشرانوجرگه درترکیب هیئت ها (85) مورد سفرهای نظارتی را به ولایات وبازدید از ادارات شهرکابل انجام داده اند .

  درجلسات عمومی:                   

مشرانوجرگه طبق طرزالعمل درهفته دو روز جلسه عمومی و سه روز جلسات کمیسیونها را دایرمی نماید ، مشرانوجرگه دریک سال گذشته (95) جلسه عمومی را دایرنموده که به تعداد (25) عنوان قانون و (28) عنوان معاهدات وکنوانسیون های بین المللی تصویب وتصدیق گردیده است .درجلسات عمومی معمولاً طرح قوانین و موافقتنامه ها ، مسایل مهم ملی و استجواب وزراء مورد بحث  قرارمی گیرد .طی یک سال گذشته ذوات آتی به جلسات عمومی فراخوانده شده اند:

 دعوت وفراخوانی وزیر مالیه وتیم بودجه آن وزارت غرض ارایه توضیحات درمورد بودجه ملی سال 1391 به اعضای مجلس. دعوت وزیرامورداخله ، مشاورشورای امنیت ، وزیرامورخارجه درمورد انتقال مسوولیت های امنیتی به نیروهای افغان . دعوت محترم جاوید لودین معین سیاسی وزارت خارجه درمورد مشکلات محصلین ومحبوسین افغان درکشورهای هندوستان وایران ونحوه استخدام مامورین درسفارت خانه ها . دعوت اعضای کمیته حالات اضطرار( وزرای انکشاف دهات ، فواید عامه ، زراعت ، و رؤسای سره میاشت  ومبارزه با حوادث) درمورد کمک به سیلاب زدگان و اخذ تدابیر غرض جلوگیری ازتلفات حوادث طبیعی ، خشکسالی وآفات زراعتی. دعوت محترم سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات وفرهنگ درمورد نشرات تلویزیون ملی ونشرسریال ها وکنسرتهای مبتذل درتلویزیون های خصوصی. دعوت وزرای معارف ، تحصیلات عالی وکارواموراجتماعی درمورد نتایج امتحان کانکورسال 1390 ، بورسیه های تحصیلی وکاریابی برای فارغین بی نتیجه. دعوت وزیردولت درامورپارلمانی درمورد عدم حضورعده از مسوولین حکومتی غرض استجواب درجلسات مشرانوجرگه. دعوت رئیس عمومی اداره عالی مبارزه با فساد اداری و رئیس اداره کنترول وتفتیش درمورد عواید گمرکات ولایات ننگرهار و بلخ . دعوت وزرای مالیه ، زراعت ، اقتصاد ، تجارت ومشاوراقتصادی ریاست جمهور در مورد سیاست اقتصادی حکومت دراستانۀ انتقال مسوولیت های امنیتی بعد از سال 2014 و نگرانی های ناشی ازآن. دعوت وزیر امورداخله ، معاون ریاست عمومی امنیت ملی و لوی درستیز وزارت دفاع ملی درمورد اوضاع امنیتی کشور. دعوت وزیرامورخارجه و وزیرتجارت درمورد مشکلات تجارتی وترانزیتی وعدم تطبیق موافقتنامه ترانزیتی میان افغانستان وپاکستان . دعوت وزیر انرژی وآب درمورد مشکلات کمبود برق ولایت ننگرهار وسایر ولایت.

دعوت وزیرشهرسازی درمورد شهرجدید کابل ، غصب زمین های دولتی واعمار شهرک های غیرقانونی. دعوت وزیر معادن در مورد قراردادها و استخراج غیرقانونی معادن درکشور. دعوت رئیسه عمومی جمعیت افغانی سره میاشت درمورد ایجاد خانه های کهن سالان و چگونگی توزیع کمک ها به ضرورتمندان. دعوت وزیرمالیه وتیم بودجه آن وزارت غرض ارایه توضیحات درمورد بودجه ملی سال 1392به اعضای مجلس. دعوت رئیس اداره حفاظت محیط زیست درمورد آلودگی آب و هوای کابل وسایرولایات. دعوت وزیرامورخارجه درمورد اعدام محیوسین افغان درکشورایران . دعوت رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی در مورد نحوه استخدام کارمندان وموجودیت فساد درآن اداره .

درجلسات کمیسیونها :

 کمیسیونهای مشرانوجرگه درهفته سه روز تدویرجلسه می نماید که طی یک سال گذشته (1316) جلسه دایرگردیده است، مشرانوجرگه دارای دوازده کمیسیون بنام های کمیسیون امور بین المللی ، کمیسیون شوراهای ولایتی مصئونیت وامتیازات اعضا ،کمیسیون سمع شکایات ، کمیسیون اقوام ، قبایل وکوچی ها ، کمیسیون امور دفاعی ،امنیت داخلی وارگانهای محلی ، کمیسیون اقتصاد ملی ، مالی وبودجه ، کمیسیون مواصلات ومخابرات ، کمیسیون امور تقنینی عدلی وقضایی ، کمیسیون  امور دینی ، فرهنگی ، معارف ، تحصیلات عالی وتحقیقات علمی ، کمیسیون امور زنان وجامعه مدنی ، کمیسیون رفاۀ عامه ومحیط زیست و کمیسیون معلولین ، بازماندگان شهدا وامورمهاجرین می باشد.

کمیسیونها وظایف خودرا مطابق خطوط اساسی کاری خویش که موارد عمده آن عبارت از بررسی طرح مسودات ارائه شده از جانب حکومت واعضاء ،بررسی مصوبات واصله ولسی جرگه و پیشنهاد تصویب ،تعدیل یا لغو قوانین ویا فرامین تقنینی شامل صلاحیت کمیسیون وتقدیم گزارش به مجلس عمومی می باشد انجام میدهد برعلاوه کمیسیونها غرض حل مشکلات مردم و نظارت از کارکردهای قوۀ اجراییه از طریق استجواب ، بازدیدها وارسال مکاتیب رسمی به مراجع ذیربط سعی وتلاش نموده اند که مجموعاً (624) مورد استجواب واستماع وزراء وسایرمقامات عالیرتبه دولتی درکمیسیونها وجلسات عمومی صورت گرفته است .