صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز یک شنبه ۲۷ اسد ۱۳۹۸

 نوت :  برای باز کردن لینک های ذیل صرف بالای ارگان که شما میخواهید صفحه انترنتی شان را باز کنید صرف بالای ان کلیک نمائید.                                                       

جمهوري اسلامي افغانستان  

سايت وزارتخانه هاي افغانستان
    سايت هاي کميسيون ها و نهاد هاي دولت افغانستان

سايت هاي سازمان هاي داخلي و خارجي و نهاد هاي خصوصي
     پروژه بازسازي افغانستان، مرکز همکاري بين المللي، پوهنتون نيويارک
     آرشيف افغان - جرمن، انستيتوت تحقيق انکشافي، پاليسي پوهنتون بوخم
     دفتر هماهنگي کمک ها براي افغان ها (ACBAR)
     واحد تحقيقاتي و ارزيابي افغانستان (AREU)
     مرکز مطالعات افغانستان، پوهنتون نبراسکا
     شبکه انکشافي آغا خان (AKDN)
     سازمان نظارت بر حقوق بشر
     انستيتوت مطالعات افغانستان
     اطاق تجارت افغان- امريکا
      کتابخانه ديجيتل افغانستان
     گروپ تحقيقاتي افغانستان
     اطاق تجارت افغانستان
     گروه بين المللي بحران
     شبکه امداد افغانستان
     شبکه حقوق بشر

سايت هاي دفاتر و نمايندگي هاي ملل متحد
     
سازمان بين المللي کار (ILO) - ديتابس NATLEX در مورد قانون ملي کار افغانستان

      دفتر هماهنگي کمک هاي انسان دوستانه ملل متحد (UNOCHA)
      
سازمان بين المللي مهاجرين برنامه بازگشت افغانهاي متخصص
      سازمان آموزشي علمي و فرهنگي ملل متحد (UNESCO)
     شبکه يکپارچه اطلاعات منطقه اي ملل متحد- آسيا (IRIN)
    
کميشنري عالي ملل متحد براي پنادهنده گان (UNHCR)
     برنامه همکاري ملل متحد براي افغانستان (UNAMA)
     صندوق کودکان ملل متحد براي افغانستان (UNICEF)
     صندوق انکشافي ملل متحد براي زنان (UNIFEM) 
     
برنامه محيط زيست ملل متحد (UNEP)
     برنامه انکشافي ملل متحد (UNDP)
     سازمان بين المللي مهاجرت (IOM)
      برنامه غذا و زراعت (FAO)
     
سازمان بين المللي کار (ILO)
    برنامه جهاني غذا (WFP) 

سايت هاي موسسات و نهاد هاي داخلي و خارجي 
     دفتر انکشافي بين المللي ايالات متحده امريکا افغانستان (USAID- Afghanistan)
     دفتر همکاري انکشافي هالند - سازمان همکاري اقتصادي
     دفتر انکشاف بين المللي کشور انگلستان (DFID) 
     دفتر همکاري بين المللي کشور جاپان (JICA)
     دفتر انکشافي بين المللي کانادا (CIDA)
     سازمان همکاري اقتصادي (ECO)
     صندوق بين المللي پول (IMF) 
     بانک انکشاف آسياي (ADB)
     بانک جهاني مقيم افغانستان

سفارت خانه هاي افغانستان
     سفارت افغانستان در کشور آستراليا و زيلاند جديد
     سفارت افغانستان در کشور ايالات متحده امريکا
     سفارت افغانستان در کشور کورياي جنوبي
     سفارت افغانستان در کشور فرانسه
     سفارت افغانستان در کشور ناروي
     سفارت افغانستان در کشور ماليزيا
     سفارت افغانستان در کشور جاپان
     سفارت افغانستان در کشور کانادا
     سفارت افغانستان در کشور پولند