صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز دو شنبه ۲۹ میزان ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۷ میزان ۱۳۹۸ هجری شمسی

جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه امروز روی موضوعات مختلف تدویرگردید.

   درجلسه کمیسیون اموردینی، فرهنگی، معارف وتحصیلات عالی به ریاست مینا شیرزاد منشی کمیسیون، ضمن محکوم نمودن حمله دیروز برنمازگزاران درمسجد جامع جودرۀ ولسوالی هسکه مینۀ ولایت ننگرهار، ازنخستین سالروزشهادت وکارنامه های درخشان وماندگارسترجنرال عبدالرازق فرمانده امنیه پیشین ولایت کندهاریاد آوری گردیده، مرگ وی یک ضایعه بزرگ وجبران ناپذیر به مردم افغانستان دانسته شد.

    دربخش دیگرجلسه، پیرامون امورمربوط به روند حج سال جاری به ویژه چگونگی سهمیه حجاج کشور، نحوه استخدام پرسونل اداری وهیئت بعثه، چگونگی انتقال حجاج وقرارداد آن با شرکت های هوایی وبرخی مسایل ذیربط به این موضوع مورد بحث قرارگرفت وقرارشد که سرپرست وزارت ارشاد، حج واوقاف دریکی ازجلسات اشتراک ورزد.

 27-Mizan98-Farhangi.JPG

    درجلسه کمیسیون شوراهای ولایتی، مصونیت وامتیازات به ریاست قاری میرحاتم تره خیل رئیس کمیسیون، روی اساسنامه انستیتیوت منطقه ای استاندارد سازی، ارزیابی، انطباق، تایید صلاحیت واندازه شناسی(ریسکام) صحبت وادامه بحث به نشست های بعدی موکول شد.

   دربخش دیگرجلسه، حمله دیروز برنمازگزاران درمسجد جامع جودرۀ ولسوالی هسکه مینۀ ولایت ننگرهار که حدود صدتن درآن شهید وزخمی شدند محکوم گردیده، ضمن ابرازتسلیت به فامیل های شهدا، ازنیروهای امنیتی خواسته شد که به امنیت مردم توجه نمایند. 

 27-Mizan98-Emtiazat.JPG

      درجلسه کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی به ریاست صدیقه بلخی معاون کمیسیون، ازاقدام رئیس جمهورمبنی نامگذاری اکادمی پولیس به نام شهید سترجنرال عبدالرازق قدردانی صورت گرفت ودرضمن ازکارنامه های درخشان موصوف حین اجرای وظایف هم تذکراتی به عمل آمد.

      دربخش دیگرجلسه، درمورد پالیسی افزایش مشارکت زنان درادارات خدمات ملکی نظریاتی ارایه گردیده گفته شد موضوع جنسیت، جهان شمول بوده مختص به یک ملت، نژاد وقوم خاص نمی باشد اما ماهیت آن ازیک کشورتا کشور دیگرفرق دارد ازاین لحاظ همه شهروندان اعم زنان ومردان برای سهمگیری درتوسعه کشور نیازدارند که فرصت مساوی داشته باشد وافزودند برمبنای گزارش بانک جهانی نزدیک به چهل درصد نیروی کار را درجهان زنان تشکیل می دهد وبه همین منظورتاکید گردید که کمیسیون با همکاری ارگان‌های ذیربط برای مشارکت زنان درادارات خدمات ملکی تلاش می نماید.

27-Mizan98-Zanan.JPG 

    درجلسه کمیسیون اموربین المللی به ریاست انجنیرفرهاد سخی رئیس کمیسیون، ضمن محکوم نمودن حمله دیروز برنمازگزاران درمسجد جامع جودرۀ ولسوالی هسکه مینۀ ولایت ننگرهار، حمله بالای موترمولوی عبدالله قرلق منشی مشرانوجرگه که ازاثرآن راننده وی زخم برداشته است شدیداً نکوهش گردیده ازارگان های کشفی وامنیتی خواسته شد که عاملین این قضیه را شناسایی وبه پنجه قانون بسپارد ودرضمن تدابیرلازم برای تامین امنیت شهروندان به ویژه نمایندگان مردم درپارلمان اتخاذ نماید.

همچنان درجلسه، روی اساسنامه انستیتیوت منطقه ای استاندارد سازی، ارزیابی، انطباق، تایید صلاحیت واندازه شناسی(ریسکام) صحبت وادامه بحث به نشست های بعدی موکول شد.

    همینگونه درجلسه، خاطرنشان گردید که دید وبازدید سفرای کشورهای خارجی درشرایط کنونی با کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی خلاف عرف دیپلوماتیک می باشد ودرضمن تذکررفت که مردم ازروند کاری کمیسیون های انتخاباتی تا فعلاً خشنود اند که باید کمیسیونهای مذکور استقلالیت خویش را حفظ نماید تا بی باوری های گذشته تکرار نگردد.

    همین ترتیب درجلسه درمورد چگونگی توزیع ویزای کشورترکیه ومشکلات کمیشن کاران درقونسلگری پاکستان وبرخی مواردذیربط صحبت وقرارشد که رئیس قونسلی وزارت امورخارجه ومسوولان دسک کشورهای متذکره دریکی ازنشست ها حضوریابند.

   دراخیرجلسه کمیسیون به رئیس هوتل انترکانتینتل شهرکابل اطمینان دادند که بخاطر بازار یابی با این هوتل قدیمی کشور وجلب توجه سفرای خارجی ومقامات داخلی بخاطراستفاده ازآن تا حد امکان همکاری خواهند کرد.

 27-Mizan98-Bio.JPG

    درجلسه کمیسیون رفاه عامه، منابع طبیعی ومحیط زیست به ریاست داکترگل محمد رسولی رئیس کمیسیون، خاطرنشان گردید که به اساس اطلاعات واصله، مشکلات معلمان درساحات نا امن ولایت بدخشان ازسوی ریاست معارف آنولایت حل گردیده ولازم دیده نمی شود که معین آنوزارت که قبلاً دعوت گردیده بود درجلسه اشتراک نماید وکمیسیون ازحل مشکلات معلمان ازسوی ادارات ذیربط ابرازقدردانی می نماید.

دربخش دیگرجلسه قرارشد که دریکی ازنشست های آینده با کارشناسان حقوقی ومسلکی وزارت عدلیه درمورد چگونگی استفاده ازنوشابه های گازدار ومواد خوراکی که به صحت انسان ها مضرمی باشد صحبت وراه های جلوگیری از آن مورد بحث قرارگیرد.

27-Mizan98-Rifai.JPG 

       درجلسه کمیسیون اقتصاد ملی، مالی وبودجه به ریاست محمد عظیم قویاش رئیس کمیسیون،  توضیحات سرپرست معینیت مالی واداری ورئیس انکشافی پارکهای صنعتی وزارت صنعت وتجارت درمورد عدم تطبیق پروژه های انکشافی وزارت مذکور مورد قناعت قرارنگرفته تاکید گردید که وزارت مذکورگزارش دقیق مصرف بودجه را با ذکر ارقام آن ارایه بدارد.

     دربخش دیگرجلسه توضیحات معین امورساختمانی ورئیس مالی وزارت امورشهرسازی واراضی نیزدرمورد چگونگی مصرف بودجه انکشافی آن وزارت مورد قناعت قرارنگرفت ولی تاکید به عمل آمد که وزارت مذکور درتفاهم با وزارت مالیه گزارش پروژه های انکشافی را با ذکر ارقام به کمیسیون ارسال بدارد تا برمبنای آن تصامیم مقتضی اتخاذ گردد.

     دراخیرجلسه معین مالی وپالیسی اداره ملی محیط زیست درمورد چگونگی تطبیق سه پروژه انکشافی آن اداره معلومات داد که گزارش مذکور ازطرف نماینده گان وزارت مالیه که درکمیسیون حضور داشتند مورد تایید قرارگرفت. گفتنیست که درجلسه مسوولان وزارت صنعت وتجارت وامورشهرسازی واراضی نماینده گان وزارت مالیه نیزحضورداشتند.

27-Mizan98-Mali.JPG 

           درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست داکترزلمی زابلی رئیس کمیسیون، شکایت واصله شورای ولایتی، جامعه مدنی وبزرگان قومی ولایت میدان وردک دراعتراض به تداوم حملات شبانه قطعه صفریک امنیت ملی که موجب شهادت وجراحت شماری ازباشنده گان آن ولا گردیده است که ازسوی کمیته روسا به کمیسیون ارجاع گردیده است مطالعه گردید، ایشان مدعی اند که چندین بار نزد مقامات محلی ومرکزی مراجعه نموده اند ولی تاکنون نتیجه درقبال نداشته است، کمیسیون درپیوند به آن فیصله نمود که معاون دفترشورای امنیت ملی، سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی، والی همراه با مسوولان ذیربط ولایت میدان وردک درجلسه آینده پاسخ دهند.

    همچنان شکایات بزرگان قومی ولسوالی قادس ولایت بادغیس علیه مسئولین برنامه میثاق شهروندی ومعارف آن ولا مبنی براقدام به اعماریک باب مکتب درمربوطات آن ولسوالی ازطریق برنامه مذکور بدون مشوره با ایشان با رئیس عمومی برنامه میثاق شهروندی وزارت احیأ وانکشاف دهات، مسئول برنامه میثاق شهروندی بادغیس، مشاور وزارت معارف ورئیس معارف آنولا مطرح گردید.

 اعضای کمیسیون پس ازاستماع اظهارات اراکین مذکور، رضایت اولیای شاگردان ودسترسی کلیه متعلمین قریه جات را به مکتب مذکورضروری دانسته تاکید نمود که درتفاهم متنفذین این موضوع حل گردد، که ازسوی اراکین اطمینان داده شد که فیصله کمیسیون را عملی خواهند ساخت.

هکذا شکایت تعدادی ازمحصلین شبانه پوهنتون دولتی ولایت ننگرهاردراعتراض به افزایش فیس تحصیلی درحضورداشت رئیس مالی واداری وزارت تحصیلات وآمرانکشاف برنامه های تحصیلی آن وزارت مطرح بحث قرارگرفت.

   کمیسیون اظهارات اراکین را درمورد چگونگی اخذ فیس مغایرماده چهل وسوم  قانون اساسی دانسته گفتند ماده قانون کاملاً صراحت داشته وهیچ شخصی ویا ارگانی نمی تواند با استناد به مقرره نص صریح قانون اساسی را نقض نماید ودرپیوند به آن فیصله گردید که مقرره مذکورفاقد اعتباربوده ازاجرای آن خود داری صورت گیرد درغیرآن موضوع ازمجاری قانونی آن پیگیری خواهدشد.

   دربخش دیگرجلسه شکایت تعدادی ازباشند گان ناحیه سیزدهم شهرکابل مبنی برغصب ملکیت شان ازسوی زورمندان وعدم همکاری مسئولین حوزه وناحیه مربوطه درامرجلوگیری ازآن با آمرحوزه هجدهم ومعاون ریاست ناحیه سیزدهم مطرح بحث قرارگرفت.

     کمیسیون ضمن عدم قناعت به اظهارات ایشان تاکید نمود که الی یک هفته درراستای جلوگیری ازغصب ملکیت ها اقدام گردد، درغیرآن کمیسیون مسئولین را درتبانی  با غاصبین به ارگان های عدلی وقضایی معرفی خواهند کرد.

     همین ترتیب شکایت واصله تعدادی ازمحبوسین محبس بگرام دراعتراض به عدم تطبیق فقره پنجم ماده نهم فرمان تقنینی ضمیمه شماره اول قانون اجراات جزایی مبنی برانتقال آن عده محبوسین که بیشتراز60 سال عمرداشته یا مصاب به امراض صعب العلاج باشند به محابس مرکزی یا محابس زون ها درحضورداشت رئیس عمومی تنفیذ احکام لوی سارنوالی مطرح بحث قرارگرفت.

موصوف نیزضمن تائید این موارد، بروکراسی ناشی از مدیریت زندان وعدم هماهنگی ادارات مربوطه دراین زمینه را یکی ازعوامل عدم تطبیق حکم تلقی نمود. اعضای کمیسیون ضمن استماع اظهارات وی فیصله نمودند تا این موضوع طی ملاقاتی به زودی با رهبری لوی سارنوالی مطرح خواهندشد.

27-Mizan98-Shikayat.JPG 

    دراخیرجلسه، شکایت صدها تن از کارمندان مس عینک بخش باستان شناسی وزارت اطلاعات وفرهنگ  که درمقابل دروازه شورای ملی به دلیل عدم تادیه معاشات وسایرامتیازات شان اعتراض نموده بودند درحضورداشت بیست تن ازنماینده گان آنها استماع وفیصله شد تا سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ همراه با رئیس باستان شناسی آن اداره ، والی ورئیس اطلاعات وفرهنگ ولایت لوگر درجلسه آینده شرکت نماید.

   درجلسه کمیسیون اموراقوام، قبایل وسرحدات وکوچی‌ها به ریاست داکترمحمد آجان منگل رئیس کمیسیون، اساسنامه انستیتیوت منطقه یی استاندارد سازی، ارزیابی، انطباق، تایید صلاحیت واندازه شناسی(ریسکام) وکنوانسیون 1907 پیرامون حل صلح آمیزمنازعات بین المللی بعد ازمطالعه مورد تایید قرارگرفت.

     هکذا درجلسه ضمن محکوم نمودن حمله دیروز برنمازگزاران درمسجد جامع جودرۀ ولسوالی هسکه مینۀ ولایت ننگرهار، ازنخستین سالروزشهادت وکارنامه های درخشان وماندگارسترجنرال عبدالرازق فرمانده امنیه پیشین ولایت کندهاریاد آوری گردیده، مرگ وی یک ضایعه بزرگ وجبران ناپذیر به مردم افغانستان دانسته شد.

27-Mizan98-Aqwam.JPG 

درجلسه کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف رئیس کمیسیون، با معین مالی واداری وزارت عدلیه درمورد برخی ابهامات درارقام بودجه انکشافی وعادی ومصارف آن درسال گذشته وبرخی موارد مرتبط با آن وزارت مباحثی صورت گرفت.

    معین وزارت عدلیه ضمن صحبتی گفت بودجه سال مالی 1397 وزارت مذکور بالاتر از92 فیصد به مصرف رسیده است ونواقص که درارقام وجود دارد قبل ازتهیه قطعیه می باشد وافزود ارایه خدمات ازسوی کارمندان این وزارت درولایات جریان داشته ودرصورت که برخی دفاتر تحت تهدید امنیتی قرارداشته باشند تدابیرلازم برای بیرون رفت ازآن اتخاذ می گردد.

27-Mizan98-Adli.JPG 

    با ارایه توضیحات موصوف، کمیسیون تصمیم گرفت که گزارش بودجه انکشافی وعادی وزارت مذکور را همراه با پلان کاری سال جاری آن وزارت درجلسات آینده مورد ارزیابی قراردهد.