صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز چهارشنبه ۵ قوس ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۳ قوس ۱۳۹۹ هجری شمسی

جلسات شماری ازکمیسیون‌های مشرانوجرگه امروز روی موضوعات مختلف تدویرگردید.

درجلسه کمیسیون امور زنان وجامعه مدنی به ریاست گلالی اکبری رئیس کمیسیون درحضورداشت محمد علم ایزدیارومحمد اکبرستانکزی نایبان مجلس، ازکارکردهای رضوان الله احمدزی مشاورارشد رئیس جمهور درامورصحت عامه و رئیس شفاخانه سیتی وآقای حلیمزی معاون شفاخانه مذکور و داکترواحد صدیقی رئیس شفاخانه آریانا را با اهدای نشان وتقدیرنامه افتخاری مورد تحسین قرارگرفت.

درجلسه سناتوران ازخدمات وکارکردهای شفاخانه‌های مذکور درتداوی مریضان به ویژه مریضان کوید 19ابراز قدردانی نموده، خواهان مؤفقیت‌های بیش‌ترشان درامورمحوله شدند.

سپس مسوولان شفاخانه‌های مذکور ازتقدیرمعنوی مجلس سنا ابرازخرسندی نموده گفتند تلاش می‌نمایند که شفاخانه‌های شان به سطح بین المللی ارتقا نمایند تا مریضان ازرفتن به کشورهای بیرونی پرهیزنموده درداخل کشورمورد مداوا قرارگیرند.

3-Qaws99-Zanan.JPG 

درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست داکترزلمی زابلی رئیس کمیسیون، نخست ازکارکردها وخدمات رهبری وزارت صحت عامه  به ویژه سرپرست آن وزارت درحل مشکلات صحی ولایات  درهماهنگی با سناتوران ابرازقدردانی صورت گرفته، تقدیرنامه کمیسیون به داکترجواد عثمانی سرپرست وزارت صحت عامه تقدیم گردید.

سرپرست وزارت صحت عامه با سپاسگزاری ازاعضای کمیسیون، تعهد سپرد که شکایات واصله ازنحوه ارایه خدمات صحی را به گونه جدی تعقیب نموده وباهمکاری سناتوران به ویژه کمیسیون سمع شکایات درحل آن خواهند پرداخت.

دربخش دیگرجلسه، شکایات واصله مبنی برعدم اکمال ادویه وتجهیزات طبی، عدم پرداخت به موقع معاشات، سهل انگاری مؤسسه همکاربا وزارت صحت عامه درولایات فاریاب، زابل وارزگان درحضورداشت معین عرضه خدمات صحی ورئیس امورولایات وزارت صحت عامه ورئیس موسسه همکار با وزارت صحت عامه مطرح بحث قرارگرفت. اراکین مذکور با ارایه توضیحاتی پیرامون موضوع و تاکید برنبود ظرفیت وصداقت موسسه همکارمتعهد گردیدند که  وزارت صحت عامه غرض بررسی موضوع هیئت جداگانه را به ولایات اعزام خواهند داشت که با مواصلت گزارش مذکورتصمیم اتخاذ خواهند گردید.

دراخیرجلسه، شکایت واصله سردارمحمد نادرنعیم مبنی برادعای واگذاری غیرقانونی موازی 135 جریب ملکیت ایشان درمربوطات قریه کوچکین ولسوالی شکردره و صدورقراراداره عالی لوی سارنوالی مبنی برغیرقانونی بودن اجراآت مسئولین ولسوالی مذکوردرحضورداشت معاون ولایت کابل، ولسوال شکردره وآمرسارانوالی آن ولسوالی مطرح بحث قرارگرفت. اعضای کمیسیون ضمن استماع اظهارات ایشان فیصله نمودند تا مسئولین قرار اداره عالی لوی سارنوالی را درزمینه تطبیق نمایند.

3-Qaws99-Shikayat.JPG 

درجلسه کمیسیون اموراقوام، قبایل، سرحدات، کوچی‌ها، مهاجرین، معلولین  وورثه شهدا به ریاست داکترمحمدآجان منگل رییس کمیسیون، روی طرح تعدیل قانون تربیت بدنی و ورزش بحث و جهت مطالعه بیش‌تربه جلسه بعدی واگذارشد.

همینگونه فیصله شد تا وزیر دولت در امور شهدا و معلولین در ررابطه به عدم پرداحت حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت و ورثه شهدا در یکی ازجلسات آینده کمیسیون، استجواب و وتوضیحات ارایه نماید.

در بخش دیگر ازپرچاوی‌های بیش ازحد برق درکابل ابرازنگرانی شد و ازنهادهای مسئول خواسته شد تا برای حل این مشکل توجه لازم نمایند.

3-Qaws99-Aqwam.JPG 

 جلسه کمیسیون اقتصادملی، مالی وبودجه به ریاست مولوی عبدالوهاب عرفان رییس این کمیسیون دایرگردید.

نخست موضوع پروژه‌های انکشافی که درسند بودجه ملی سال 1399 شامل بودجه انکشافی وزارت‌های احیا و انکشاف دهات، فوایدعامه وشهرسازی بوده و سروی مقدماتی آن نیز انجام شده، اما درمسوده بودجه سال 1400حذف شده است با مسئول عملیاتی بودجه ملی وزارت مالیه بحث و تأکید شد که آن وزارت دوباره پروژه‌های ذکرشده را شامل سند بودجه ملی سازد.

همین‌گونه فیصله گردید که وزارت مالیه لست پروژه‌های انکشافی که درضمیمه بودجه توسط وزارت‌های سکتوری پیشنهاد شده است، مجدداً اصلاح و آن ‌را مد نظرگیرند.

3-Qaws99-Mali.JPG 

در جلسه کمیسیون امورتقنینی، عدلی و قضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف رییس کمیسیون، روی گزارش ارسالی کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی بحث شد.

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون ذریعه این گزارش رسمی د لایل ایجاد و وظایف خویش در روشنایی قانون را مفصلاً تشریح ساخته است که بعد ازمطالعه یک بخش گزارش، تصمیم برآن‌شد تا روی متباقی آن درجلسات بعدی بحث گردد.

3-Qaws99-Adli.JPG 

جلسه کمیسیون رفاه عامه و محیط زیست به ریاست محمدنادربلوچ رییس کمیسیون دایرگردید.

نخست پیرامون چگونگی آمادگی‌های زمستانی کمیته حالت اضطرار بحث و تأکید شد که باید تمامی ادارات عضو کمیته عالی دولتی رسیدگی به حوادث یا حالت اضطرارمطابق به وظایف و مکلفیت‌هایشان آمادگی لازم گیرند.

دربخش دوم جلسه روی مشکلات دانشجویان که درمراکز تحصیلی خصوصی طبی تحصیل می نمایند، اما نسبت نداشتن شفاخانه‌های تخصصی مجبوراند دوره ستاژه خویش را به صورت رایگان در شفاخانه‌های دولتی سپری نمایند که بعد ازمباحث در زمینه، فیصله شدکه نباید وزارت‌های تحصیلات عالی و صحت عامه به نهادهای تحصیلی که شفاخانه‌های تخصصی ندارند اجازه فعالیت دهند.

3-Qaws99-Rifai.JPG 

درجلسه کمیسیون اموردینی، فرهنگی، معارف وتحصیلات عالی به ریاست عبداللطیف نهضت یار رئیس کمیسیون، روی مسوده بودجه ملی سال مالی 1400 خورشیدی به ویژه بودجه وزارت‌های معارف وتحصیلات عالی صحبت ودیدگاه‌های کمیسیون درزمینه یاد داشت گردید.

دربخش دیگرجلسه، مکتوب وزارت دولت درامورپارلمانی در رابطه به شرکت مسئولان بخش تقنینی وزارت‌خانه‌ها درهمراهی نماینده بخش مربوطه ریاست تقنین وزارت عدلیه درنشست‌های کمیسیون مطالعه واین اقدام مورد تمجید قرارگرفت.

3-Qaws99-Farhangi.JPG 

درجلسه کمیسیون اموربین المللی به ریاست انجنیرحسیب الله کلیمزی رئیس کمیسیون، فرمان تقنینی شماره 318پیرامون قانون تربیت بدنی وورزش مطالعه وجهت غور بیش‌تربه نشست بعدی واگذارشد.

در بخش دیگر پیرامون علل وعوامل پناهندگی یکتعداد دیپلوماتان وزارت امورخارجه صحبت وقرارشد که رئیس منابع بشری وزارت امورخارجه دریکی ازنشست‌های کمیسیون توضیحات ارایه نماید.

3-Qaws99-Bio.JPG 

دراخیرجلسه پیرامونفعالیت موسسات غیردولتی وموسسات تحصیلی خارجی در کشور صحبت و قرار شد که درزمینه مسئولین ذیربط وزارت اقتصاد و رؤسای موسسات تحصیلات عالی خصوصی و روابط خارجی وزارت تحصیلات عالی دریکی ازجلسات توضیحات دهند.