صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز سه شنبه ۴ ثور ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۳ ثور ۱۳۹۷ هجری شمسی

جلسات کمیسیونهای دوازه گانه مشرانوجرگه امروزروی موضوعات مختلف تدویریافت

درجلسه کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی به ریاست صدیقه بلخی، باحضورداشت معاون ریاست عمومی تقنین وزارت عدلیه، مشاورآن ریاست وبرخی روسای کمیسیونهای مشرانوجرگه، روی فرمان تقنینی شماره 146قانون اعتصابات، اجتماعات ومظاهرات بحث گردیده، تعدیلات کمیسیون امورزنان موردتایید اعضای جلسه قرارگرفته، فیصله شدکه فرمان متذکره جهت تصویب به جلسه عمومی ارایه گردد.

همچنان درجلسه اعضای کمیسیون حمله تروریستی روزیکشنبه درمرکزتوزیع تذکره درساحه ناحیه ششم شهرکابل راکه شماری کثیری ازهموطنان مادرآن به شهادت رسیده ویامجروح گردیدند، به شدیدترین الفاظ تقبیح نموده، آنراخلاف تمام موازین اسلامی وبشری دانستند وازبارگاه ایزدمنان برای شهدابهشت برین وبرای مجروحین شفای عاجل استدعاشد.

هکذادرجلسه روی شکایت یکتن ازباشندگان ولسوالی دره صوف ولایت سمنگان مبنی براینکه نامزادبرادرش ازسوی الماس نام یکتن فرمانده های محلی برای محافظش به نکاح درآورده شده است وباوجود مراجع بانهادهای عدلی وقضایی ومسوولان محلی به این قضیه رسیدگی صورت نگرفته است، صحبت به عمل آمده،تاکید گردید که قوماندان امنیه وارگانهای عدلی وقضایی آنولایت به این معضل رسیدگی جدی نمایند.

3-Sawr97-Zanan.JPG 

دراخیرجلسه ازمسموم شدن حدود36تن متعلمین اناث درمرکزولایت بامیان ابرازنگرانی گردیده،خاطرنشان گردید که ارگانهای ذیربط  ضمن بررسی قضیه تدابیرپیشگیرانه درجهت جلوگیری ازهمچوواقعات اتخاذنمایند.

درجلسه کمیسیون اموردینی، فرهنگی، معارف وتحصیلات عالی به ریاست عبداللطیف نهضت یار، نخست حمله خونین انتحاری دیروزدریکی ازمحلات اداره ثبت واحوال نفوس درشهرکابل با شدیدترین الفاظ نکوهش گردیده، برای شهدا بهشت برین وبه بازماندگان آن صبرجمیل وبه مجروحان شفای عاجل استدعا شد اما تاکید به عمل آمد که ارگان های مسوول درتأمین امنیت مراکزثبت نام رای دهنده گان وتوزیع تذکره تدابیرلازم را اتخاذ نماید.

دربخش دیگرجلسه، فرمان تقنینی رئیس جمهور درمورد قانون اجتماعات، اعتصابات وتظاهرات مطالعه وپس استماع دیدگاه های سناتوران فرمان مذکورمورد تایید قرارگرفت.

   دراخیرجلسه پیرامون نحوه بهترحفظ آبدات تاریخی درکشور، چگونگی جلوگیری ازانهدام آثارعتیقه ، منار ها ومکان های باستانی نظریاتی ارایه و تصامیم لازم اتخاذ شد.

3-Sawr97-Farhangi.JPG 

درجلسه کمیسیون اقتصاد ملی، مالی وبودجه به ریاست محمد عظیم قویاش، گزارش مصارف ربع اول سال مالی 1397 خورشیدی اداره مرکزی احصایه که شامل اعمار تعمیر آمریت احصائیه پکتیا وبرخی مسایل دیگر می باشد ومصرف بودجه همین ربع وزارت انرژی وآب مطالعه وغرض غوربیشتربه نشست های بعدی موکول شد اما تاکید به عمل آمد که ادارات مذکور گزارش مفصل پروژه های انکشافی شانرا به کمیسیون ارسال بدارند.

دراخیرجلسه پیرامون چگونگی سفرهییت کمیسیون اقتصاد ملی، مالی وبودجه به ولایات بلخ، سرپل وبندرآقینه صحبت وتصامیم اتخاذ شد.

3-Sawr97-Mali.JPG 

درجلسه کمیسیون رفاه عامه ومحیط زیست به ریاست طیبه زاهدی معاون کمیسیون، اعضای کمیسیون حمله انتحاری دیروز دریک مرکز توزیع شناسنامه واقع ناحیه سیزدهم شهرکابل که درآن تعدادی زیادی ازهموطنان مان شهید وزخمی گردید به شدید ترین الفاظ تقبیح نموده، از نیروهای امنیتی خواسته شد تا درقسمت تأمین امنیت مراکز ثبت نام رای دهنده گان تدابیرجدی اتخاذ نمایند.اعضای کمیسیون ضمن حمایت ازبرگزاری انتخابات افزودند که مردم افغانستان مسیری راکه انتخاب کرده اند به آن ادامه میدهند دشمنان دین وانسانیت باید بدانند که با چنین اعمال نابخشودنی شان نمیتوانند به اهداف شوم شان نایل گردند.

همینگونه درجلسه پیرامون عریضه برخی از باشنده گان شهر کابل مبنی بر نداشتن آب صحی ، عریضه برخی از روئسای وزارت صحت عامه که در امتحان رقابتی برنامه سی بی آر موفق گردیده اند ولی پروسه استخدام شان به دلایل نامعلوم طی مراحل نگردیده است، بحث صورت گرفته ودر رابطه به موارد متذکره تصامیم لازم اتخاذ شد.

دراخیرجلسه پیرامون موافقتنامه قرضه میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان وبانک انکشافی اسلامی درمورد تطبیق پروژه سرک حلقوی شهر کابل بحث صورت گرفته مورد تأئید اعضای کمیسیون قرارگرفت.

3-Sawr97-Rifai.JPG 

درجلسه کمیسیون مواصلات ومخابرات به ریاست الحاج لطف الله بابا ، پیرامون مشکلات موجود مبنی بر بی کفایتی ورفتارناشایسته یکتعداد از کارمندان خاصتا سمونوال دوست محمد  نوکریوال شب یکشنبه  میدان هوایی حامد کرزی  در برابر220 تن از  مریضان و مسافرین  مباحثی صورت گرفت وقرارشد رئیس اداره هوا نوردی ملکی ،میدان هوایی ، قوماندان عمومی وقوماندان عمومی سرحدی میدان هوایی ،رئیس آریانا و مسوولین بخش( وی آی پی ) وسمونوال دوست محمد در یکی از جلسات کمیسیون غرض وضاحت در زمینه دعوت گردند. در بخش دیگر پیرامون انتقال حجاج در سال 1397 که از سوی شرکت هوایی کام ایر صورت میگیرد صحبت و گفته شد شرکت متذکره بنابر  مقروضیتش از شرکت آریانا ، نمیتواند به پروسه تدارکات شرکت نماید و نیز فیصله محکمه به این  کمیسیون مواصلت نموده است که  شرکت کام ایر از شرکت آریانا مقروض میباشد  باید پرداخته شود بنآ کمیسیون از مقامات و ادارات ذیدخل تقاضا مینماید  این موضوع را جدآ پیگیری نمایند .در بخش اخیرحادثه دلخراش حمله تروریستی بر یکی از مراکز توزیع تذكره در غرب کابل با شدیدترین الفاظ نکوهش گردیده ،اعضای کمیسیون گفتند تروریست ها با انجام حملات دهشت افکنانه و مذبوحانه سعی می کنند مردم ما را ازروند انتخابات باز دارند،اما مردم ما به اثبات رسانده اند که این مسیر ادامه خواهد داشت  وتمام شهروندان کشور در  پروسه انتخابات  اشتراک خواهد نمود.

درجلسه کمیسیون امورشوراهای ولایتی، مصونیت وامتیازات به ریاست قاری میرحاتم تره خیل موافقتنامه قرضه میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان وبانک انکشافی اسلامی درمورد تطبیق پروژه سرک حلقوی شهرکابل مطالعه ومورد تایید قرارگرفت.

دربخش دیگرحملات انتحاری وانفجاری دیروزدریکی ازمحلات اداره ثبت واحوال نفوس درشهرکابل ومرکز رایدهی درولایت بغلان با شدیدترین الفاظ مورد نکوهش قرارگرفته برای شهدا بهشت برین وبه بازماندگان آن صبرجمیل وبه مجروحان شفای عاجل استدعا شد اما تاکید به عمل آمد که ارگان های مسوول درتامین امنیت مراکزثبت نام رای دهنده گان وتوزیع تذکره تدابیرلازم را اتخاذ نماید.

    دراخیرجلسه پیرامون برخی مشکلات شوراهای ولایتی صحبت به عمل آمده خاطرنشان گردید که شوراهای ولایتی کشورکتباً مشکلات وپیشنهادات شانرا عنوانی کمیسیون ارسال بدارد تا برمبنای آن تصامیم مقتضی اتخاذ گردد.

3-Sawr97-Emtiazat.JPG 

درجلسه کمیسیون اموربین المللی به ریاست انجنیراحمدجاویدرووف، باحضورداشت حمیدالله طهماسی وزیرترانسپورت، رئیس ترانسپورت آنوزارت ورئیس امورسازمان تجارت جهانی وزارت تجارت وصنایع پیرامون وضعیت تجارت وترانزیت درکشورمباحثی صورت گرفت.به گفته مسوولان افغانستان پس ازعضویت درسازمان تجارت جهانی توانسته است به رشد مناسب نایل آید وابرازامیداوری نمودندکه بنابرمحاط بودن افغانستان به خشکه، کشورهای منطقه درزمینه فراهم آوری سهولت های لازم وراه یابی به بنادرشان به منظورگسترش واردات وصادرات محصولات تجارتی افغانستان همکاری همه جانبه نمایند.

همچنان اعضای کمیسیون ابرازداشتندکه بهبودامورتجارت مستلزم بازنگری وتعدیل موافقتنامه های دویاچندجانبه ویاانعقادت توافقات جدیدباکشورهای همسایه ومنطقه می باشد ونیزبرمعیاری واستندردشدن وسایل باربری واعمارشاهراه های ترانزیتی استندردتاکیدصورت گرفت.

3-Sawr97-Bio.JPG 

درجلسه کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی به ریاست محمدهاشم الکوزی حمله انتحاری دیروزی شهرکابل که به اثر آن شماری زیاد از هموطنان شهید ومجروح گردیدند به شدت نکوهش گردیده گفته شد که دشمنان مزدورافغانستان ثابت نموده اند که به هیچ اصول پابند نبوده بلکه همواره در صدد اعمال ضد بشریت می باشند.

دربخش دیگرجلسه کاکردها وفعالیت های موثر لوی پاسوال عبدالعلیم کوهستانی رییس عمومی محابس وتوقیف خانه های وزارت امورداخله ومل پاسوال شاه میر رییس ارتباط بامحاکم آنریاست  که توانستند برخی سهولت های را برای محبوسین کشور به میان آورند از سوی اعضای کمیسیون بااهدای تقدیرنامه ها مورد تحسین قرارگرفت.

همچنان درجلسه امروزی معین اداری ورییس بودجه وزارت مالیه همراه بارییس تدارکات وزارت امورداخله درمورد عدم پرداخت پول های قرار دادری وزارت امور داخله به اعضای کمیسیون معلومات ارایه نمودند.

نماینده وزارت امورداخله درزمینه گفت بیشتر ازسه ونیم میلیارد افغانی پول قراردادی ها پرداخت نشده وبعدازاینکه وزارت مالیه این پول را دراختیار آنان قراردهد دراجرای آن اقدام خواهدکرد وگفت دربرخی حالات قراردادیان نظر به امرمقامات این وزارت تحکیمات وتأسیسات را احیا نموده اند اما ازسال های متمادی بدینسو حقوق شان پرداخت نشده است وباید برای حل مشکل آن اقدامات مشترک میان نهادهای مربوطه صورت گیرد.

اما معین وزارت مالیه درزمینه اظهارداشت بودجه قرار داد ها ازسوی پروژه سیستیکا دراختیار وزارت امورداخله قرار گرفته است وازسوی دیگر قرار دادهای اعمار تأسیسات بدون طی مراحل قانونی آن انجام شده است که ایجاب می کرد وزارت داخله مطابق مسئولیت هایش در زمان معینه پول های قرار دادیان را پرداخت می نمود حل آنکه تااکنون مسئولیت پذیری ننموده وبه حل این مشکل طور که لازم بود نپرداخته است، موصوف همینگونه خواستار اعزام هیئت فنی ازسوی این وزارت جهت نظارت وبررسی از پروژه ها به ساحات مورد نظرگردید.

3-Sawr97-Dfai.JPG 

اعضای کمیسیون بعد ازاستماع نظریات مسئولین فیصله نمودند که موضوع عدم پرداخت پول های قرار دادیان درحضور داشت وزرای مالیه وامور داخله مطرح وبه بحث گرفته شود.

درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست گل احمد اعظمی معاون کمیسیون، معین پالیسی، همراه با رؤسای بررسی ونظارت ازقوانین صحی وسکتورخصوصی وزارت صحت عامه ومسئولان انجمن شفاخانه های خصوصی، دررابطه به شکایات واصله مبنی برارایه خدمات بی کیفیت صحی،‌ موجودیت اشخاص تحت نام متخصصین خارجی درشفاخانه ها وکلینیکهای خصوصی، تجویزمعاینات غیرضروری به مریضان، اخذ فیس بلند ازبستروبرخی مسایل دیگر مطرح شد.

معین پالیسی وزارت صحت عامه، ضمن ارائه توضیحاتی گفت به اساس بررسی های تیم های متخصص این وزارت اخیراً از 46 باب شفاخانه خصوصی به 26 باب آن  توصیه و به ده  شفاخانه دیگراخطاریه صادرگردیده است که این وزارت با بررسی دوامدارتلاش می نماید تا تمامی شفاخانه های خصوصی را مطابق به قانون ومقررات موجود وزارت صحت عامه بررسی وعیارنماید.

      متعاقباً رئیس وتعدادی ازمسئولین انجمن شفاخانه های خصوصی ضمن بیان بعضی ازمشکلات شان ازجمله اخذ گزاف مالیات، بلند بودن مصرف صرفیه برق ، بلند بودن کرایه تعمیرونبود مکان مناسب وابسته بودن تعدادی ازشفاخانه های خصوصی را به افراد زورمند مطرح نموده، خواهان حل مشکلات شان گردیدند.

       درمقابل سناتوران اقدامات وزارت صحت عامه را درمورد شفاخانه های خصوصی ناکافی دانسته، خاطرنشان گردید که اتکا به بررسی اسناد ومدارک نمی تواند نتیجه مطلوبی را به دست آورد، بلکه درکنار تیم های بررسی روند ومیتود کاری داکتران شفاخانه های خصوصی منجمله اجرای عملیات های جراحی، جریان معاینات صحی در‌لابرتوارها وسایرخدمات ضروری صحی را نظارت نمایند درصورت که به لحاظ مسلکی وعلمی اقناع تیم بررسی فراهم نگردد درروشنای قوانین ومقررات نافذه تصامیم مقتضی علیه ایشان اتخاذ گردد وشفاخانه های که با اهداف وانگیزه عالی درارایه خدمات موفق وبا تجهیزات نسبی مجهز اند برای شان سهولت های لازم ازسوی حکومت فراهم گردد.

       اعضای کمیسیون خطاب به مسوولان شفاخانه های خصوصی گفتند  بعضی ازشفاخانه با سؤاستفاده ازفهم بازارآزاد هرآنچه به میل شان خطورنماید بالای مردم تحمیل می نمایند که باید ازچنین اقدامات خود سرانه جلوگیری نموده درخدمت مردم قرارداشته باشند.

     همچنان درجلسه رئیس عمومی ترانسپورت وزارت ترانسپورت دررابطه به مشکلات وشکایات واصله ازدریوران ومالکین وسایط نقلیه ولایت فراه ، نبود نظم دراداره ترانسپورت ولایت فراه، سرپرست بودن تعدادی زیادی ازمسئولین ولایتی این وزارت  به پرسشهای سناتوران پاسخ ارایه نمود.

     موصوف ضمن ارایه توضیحاتی گفت این اداره  درتلاش است تا سیستم ها درآن اداره عصری گردد که با تکمیل شدن این پروسه  ازفساد اداری جلوگیری خواهند شد وافزود  به تعداد دوازده بست روئسای ولایتی این اداره به اساس پروسه سی بی آر به اعلان سپرده شده وبه زودی امتحان بست های مذکورازواجدین شرایط اخذ خواهند شد ،اعضای کمیسیون ضمن استماع اظهارات موصوف تاکید نمودند که به منظورسهولت درتقرری های آن اداره باید همانند سایرادارات دولتی با مسئولین سی بی آرتفاهم بیشترصورت گیرد. 

3-Sawr97-Shikayat.JPG 

     دراخیرجلسه، شکایت خانم طوبی مبنی برتعلل درپرداخت پول تقاعد شوهرش ازسوی ریاست خزینه تقاعد با رئیس عمومی ومسئول بخش نظامی آن اداره مطرح گردید.

    کمیسیون با استماع شکایات موصوف ازضعف مدیریت و رفتار نامطلوب کارمندان خزینه تقاعد با مراجعین انتقاد نموده تاکید صورت گرفت که باید درزمینه توجه لازم صورت گیرد درغیرآن مسوولان که درخزینه تقاعد غفلت وظیفوی می نمایند با ایشان برخورد جدی وقانونی صورت خواهند گرفت.

درجلسه کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف، حمله خونین انتحاری دریکی ازمحلات اداره ثبت واحوال نفوس درقلعه ناظر حوزه ششم شهرکابل با شدیدترین الفاظ نکوهش گردیده برای شهدا بهشت برین وبه بازماندگان آن صبرجمیل وبه مجروحان شفای عاجل استدعا شد .

دربخش دیگرجلسه، روی موافقتنامه قرضه میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان وبانک انکشافی اسلامی درمورد تطبیق پروژه سرک حلقوی شهرکابل مطالعه وادامه بحث به نشست های بعدی موکول شد.

همینگونه اعضای کمیسیون به اساس فیصله نشست عمومی، امروزدرجلسه مشترک کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی به بخاطرغور مجدد درقانون اجتماعات، اعتصابات وتظاهرات شرکت نمود.

 3-Sawr97-Adli.JPG

درجلسه کمیسیون اموراقوام، قبایل وسرحدات به ریاست محمداجان منگل روی موافقت نامه قرضه میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان وبانک انکشاف اسلامی درمورد تطبیق پروژه سرک حلقوی شهرکابل بحث وجهت مطالعات بیشتر به جلسه بعدی ارجاع شد.

دربخش دیگر جلسه حمله انتحاری دیروزی شهرکابل که به اثر آن شماری زیاد ازهموطنان شهیدومجروح گردیدند به شدت نکوهش گردیده ضمن ابراز تسلیت باخانواده های قربانیان این جنایت از مسئولین امنیتی خواسته شد تا درتأمین امنیت مراکز رای دهی وتوزیع تذکره ها اقدامات بیشتر انجام دهند ونگذارند دشمنان اجیر وبیگانه پرست به اهداف شوم شان برسند.

به همینگونه کشته شدن یک طفل توسط نیروهای خارجی درسرک میدان هوایی کابل محکوم واز حکومت خواسته شد تا این قضیه را تعقیب جدی نموده ونیروهای خارجی را وادارد تا به خانواده طفل شهید غرامت پرداخت نمایند.

3-Sawr97-Aqwam.JPG

درجلسه کمیسیون امورمعلولین وبازماندگان شهدابه ریاست نفیسه سلطانی، حمله تروریستی دیروزدرمرکزتوزیع تذکره درساحه دشت برچی مربوط ناحیه ششم شهرکابل که شماری کثیری ازهموطنان مادرآن به شهادت رسیده ویامجروح گردیدند، به شدیدترین الفاظ تقبیح گردیده ازبارگاه ایزدلایزال برای شهدابهشت برین وبرای مجرومحین شفای عاجل استدعاگردید.

3-Sawr97-Malolin.JPG 

طبق یک خبردیگراعضای کمیسیون امورمعلولین دیروزازبخش های مختلف موسسه تحصیلی مورابازدیدبه عمل آورد.

دراین بازدید نخست اعضای کمیسیون با رئیس موسسه تحصیلی مذکورملاقات نموده که ازسوی موصوف پیرامون فعالیت هاودست آوردهای آن نهاد معلومات مفصل ارایه شد.همچنان اعضای کمیسیون ازکتابخانه موسسه تحصیلی مورادیدارنمود که قرارگفته مسوولین حدود85000جلدکتاب درآن موجودمی باشد که برعلاوه محصلین آن نهاد تحصیلی، سایرمحصلین نیزمیتوانند استفاده نمایند وعلاوه کردکه 5فیصدتخفیف برای معلولین ،بازماندگان شهدا وآنانیکه دچارمشکلات اقتصادی می باشند درنظرگرفته شده است ونیززمینه  فراگیری آموزش برای معلولین فراهم گردیده است همچنان برای بانوان که باخود اطفال دارند، کودکستان درمحوطه موسسه تحصیلی مورا درنظرگرفته شده است ومیتوانندباخاطرآرام به دروس شان ادامه دهند.اعضای کمیسیون ضمن بازدیدازبخش های مختلف نهادتحصلی مذکورمشکلات رهبری آن نهادرادرخصوص بلندبودن تکس مالیاتی ومحصول برق استماع نموده درزمینه وعده همکاری ازسوی اعضای کمیسیون داده شد.