صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز پنج شنبه ۳ میزان ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۰ میزان ۱۳۹۹ هجری شمسی

جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه امروز روی موضوعات مختلف تدویر گردید.

درجلسه کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف رئیس کمیسیون، فرمان تقنینی شماره323 درمورد طرح قانون شاروالی ها مطالعه وتعدیلات پیشنهادی سناتوران به کمیسیون مواصلات ومخابرات ارجاع گردید تا درطرح مذکورشامل گردد.

2-Mizan99-Adli.JPG 

جلسه کمیسیون رفاه عامه، منابع طبیعی، محیط زیست و تربیت بدنی ریاست محمد نادر بلوچ رئیس کمیسیون، با حضور مسوولان  تربیت بدنی وسپورت ،کرکت بورد و فدراسیون فوتبال دایرگرید.

درجلسه رئیس عمومی تربیت بدنی وسپورت با ارایه گزارشی گفت از 54 فدراسیون ورزشی 52 فدراسیون آن زیر چتراین اداره فعالیت می نمایند که روئسای تمامی  فدراسیون‌ها ورزشی انتخابی می باشند اما ادرات فوتبال وکرکت مستقلانه فعالیت دارند.

موصوف با یاد آوری ازجزئیات طرح ده ساله ورزش وارسال آن غرض تأیید به حکومت گفت همین اکنون کاراعمار چندین میدان ورزشی در بخش‌های مختلف کشور جریان دارد و افزود بخاطر رشد ورزش تلاش جریان دارد که بودجه بیشتربه ولایات درجه سوم ودوم مد نظرگرفته شود وافزود  فدراسیون فوتبال و کرکت بورد کشور در سطح جهان به خصوص قاره آسیا از جایگاه ویژه برخوردار می‌باشند.

سپس رئیس اجرائیوی کرکت بورد با ارایه توضیحاتی گفت  کرکت بازان کشور خوشبختانه از توانای های ودستاوردهای خوبی در جهان برخوردار می باشند واین داره در حالت خود کفاشدن قراردارد وتنها ده فیصد مصارف مالی کرکت ازسوی حکومت پرداخت می شود وافزود بخاطردرخشش بهتر درمیدان های بین المللی جوان سازی تیم کرکت جریان دارد و درضمن تلاش می نمایم که  ورزش را به طرف تجارتی شدن سوق دهیم تا برمبنای آن بازیکنان ما سرمایه دارشوند واین کارباعث خواهند شد که سایرکشورها نتوانند بازی کنان را خریداری نماید.

متعاقباً رئیس فدراسیون فوتبال کشور ازآغاز لیک برتر فوتبال مردان وزنان یاد آوری نموده گفت این مسابقات  قراراست درآینده نزدیک مطابق رهنمود های صحی آغازگردد.

مسوولان ضمن تاکید برجلب توجه بیشتر نمایندگان مردم درشورای ملی بخاطرافزایش بودجه نهادهای ورزشی،  ازفعالیت تمامی رشته‌ها درسطح کشوربا رعایت توصیه‌های بهداشتی معلومات داده گفتند اکثریت بازی ها ومسابقاتی که همین اکنون جریان دارد درپشتیبانی ازروند صلح می‌باشد.

با استماع گزارشات مسوولان، کمیسیون رفاه عامه وتربیت بدنی مجلس سنا، از خدمات ایشان  ابرازقدر دانی نموده، پشیبانی وهم‌کاری شانرا با تمامی نهادهای ورزشی کشوراعلام نمودند.

2-Mizan99-Rifai.JPG 

جلسه کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی به ریاست محمد هاشم الکوزی رئیس کمیسیون، با اشتراک سرپرست وزارت صحت عامه، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امورداخله، فرمانده امنیه کابل وبرخی مسوولان دیگردایرگردید.

محوراین نشست را که بهبود وضع امنیتی شهرکابل تشکیل می داد گفته شد معتادین مواد مخدردر که نا امنی ها و جابجایی ماین های چسپکی دروسایط نقلیه دست داشته باید بخاطررفع این معضل درتداوی وجمع آوری معتادین آلوده به مواد مخدر ارگان ای ذیربط تدابیرلازم ومقتضی اتخاذ نمایند.

دراین جلسه، احمد جواد عثمانی سرپرست وزارت صحت عامه درمورد نحوه جمع آوری وتداوی معتادین وظرفیت وزارت صحت عامه برای بیرون رفت ازاین چالش معلومات ارایه نموده گفت همواره یکتعداد معتادین به مدت چهل وپنج روز تحت تداوی ومراقبت ازسوی وزارت صحت عامه درنقاط مختلف کشور قرارمی‌گیرند ولی به نسبت نبود کاروشغل، ودسترسی آسان به مواد مخدر یک‌تعداد آنها دوباره به اعتیاد روی می آورند وافزود وزارت صحت عامه تلاش می نماید بخاطرمشوره وتداوی مبتلایان مواد مخدر یکتعداد داکتران  را به قرا وقصبات اعزام نماید تا ایشان ازنزدیک معتادین را شناسایی ودرمان نمایند.

سرپرست وزارت صحت عامه درسخنانش گفت درساحه پلچرخی شهرکابل برای هفت هزارمعتاد به مواد مخدر بستر موجود می باشد وانتظار میرود که حوزه های امنیتی شهرکابل درجمع آوری وانتقال معتادین به این مرکزهمکاری بیشترنمایند.

سپس محمد هاشم اورتاق معین مبارزه با مواد مخدروزارت امورداخله ضمن برشمردن مکلفیت های آن اداره گفت تداوی معتادین زمانی نتیجه بخش خواهند بود که وزارت کارواموراجتماعی زمینه آموزش حرفه ها را به شمول ترمیم موتر، خیاطی، حلبی سازی، فلز کاری وسایرحرفه ها را بیاموزاند چون آموختن حرفه باعث خواهند شد که این قشرجامعه دوباره به اعتیاد روی نیاورند.

همچنان دراین نشست قوماندان امنیه کابل ومعاون ریاست امنیت ملی کابل درمورد نحوه جمع آوری معتادین ومبارزه با قاچاقچیان مواد مخدربه سناتوران معلومات دادند

کمیسیون پس ازاستماع توضیحات مسوولان، معضل معتادین را گسترده عنوان نموده تاکید نمود که  برای بیرون رفت ازاین معضل اجتماعی، خانواده ها، علمای کرام، وزارت‌خانه های، معارف، حج واوقاف، کارواموراجتماعی، صحت عامه، امورداخله وسایرارگان های ذیربط مشترکا تلاش نمایند تا جامعه ازاین معضل اجتماعی درامان نگهداشته شود.

 2-Mizan99-Dfai.JPG

دربخش دیگرجلسه با معاون قوماندانی حمایوی وزارت امورداخله درمورد اکمالات به موقع منسوبان پولیس درولایات مباحثی صورت گرفت ودرضمن کمیسیون ازعدم حضور رئیس این بخش انتقاد نمود.

درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست دکترزلمی زابلی رئیس کمیسیون، با معاون اداره زندان‌ها ورئیس محبس پلچرخی، شکایت تعدادی اززندانیان ازنبود شفافیت درتطبیق فرامین عفو وتخفیف، تفکیک نشدن برخی زندانیان مخالفین با سایرمحبوسین، انتقال مواد مخدر به زندان درتبانی بعضی ازمسوولان بلاک‌ها، بی سرنوشتی تعدادی اززندانیان، موجودیت افراد دارای کبر سن ومصاب به امراض صعب العلاج در محابس مطرح بحث قرارگرفت.

اراکین مذکورضمن برشمردن دستآورد هاو پلان‌های شان از فراهم آوری سهولت‌های لازم به پایوازان، نحوه کنترول انتقال مواد مخدر، مبارزه با فساد اداری، دست‌گیری یکتعداد مسوولان آغشته به فساد وبرخی مسایل دیگرتوضیحات ارایه نمودند، اماکمیسیون پاسخ‌های ارایه شده را نظربه کثرت شکایات قناعت بخش ندانسته، فیصله نمود تا هیئت کمیسیون به زودی ازوضعیت محبوسان نظارت نماید.

هم‌چنان درجلسه، موضوع حقوقی دوتن ازباشنده گان ناحیه ششم شهرکابل با رئیس حقوق وسایرمسوولان ذیربط  ولایت کابل مطرح نمود.  کمیسیون با استماع اظهارات طرفین و اراکین حکومتی تاکید برتطبیق قرار صادره دیوان مدنی ستره محکمه نموده وریاست حقوق را مکلف به تطبیق حکم نهایی محاکم ذی‌صلاح نمودند.

هکذا دراین نشست شکایت تعدادی ازمحصلین موسسه تحصیلات عالی اراکوزیا مبنی برلغو آن نهاد وبی سرنوشتی شان و شکایت محصلان بخش شبانه پوهنتون کابل ازافزایش فیس تحصیلی مطرح بحث قرارگرفته ودرنتیجه فیصله شد تا مطابق به حکم مقام عالی ریاست جمهوری و فیصله کابینه مؤسسه مذکوربه شکل تدریجی لغو جواز گردیده وسرنوشت محصلان آن مطابق به پروسیجر وزارت تحصیلات عالی مشخص گردد وهمچنان شکایت محصلین پوهنتون کابل درجلسات بعدی پیگیری گردد.

دراخیرجلسه، شکایت تعدادی ازاهالی مساجد اتفاق ودیانت ساحه بیست هزاری دشت برچی شهرکابل که مدعی اند به اثرهمکاری کمیسیون سمع شکایات سه هزار فامیل این ساحه ازطریق وزارت امور شهرسازی وبه همکاری مالی کشور کوریا معضل آب آشامیدنی شان حل گردیده است ولی حدود پنجصد خانواده دیگر درپهلوی پروژه مذکور هنوزهم دچارمشکل اند.

2-Mizan99-Shikayat.JPG 

کمسیون درزمینه فیصله نمود تا معین وزارت امورشهرسازی همراه با مسئولین شرکت‌های قراردادی به منظور دریافت راه حل درجلسه بعدی اشتراک نمایند.

درجلسه کمیسیون امور شورای ولایتی مصونیت و امتیازات به ریاست قاری میرحاتم تره خیل ، برعلاه بررسی عرایض واصله ،روی مسایل مالی و اداری ریاست عمومی دارلانشای مشرانوجرگه صحبت و قرار شد تا رئیس مالی و خدمات و رئیس منابع بشری ریاست دارالانشا درجلسه کمیسیون مورخ 7میزان جهت ارایه توضیحات در زمینه دعوت گردند.

2-Mizan99-Emtiazat.JPG 

درجلسه کمیسیون اموردینی، فرهنگی، معارف وتحصیلات عالی به ریاست عبداللطیف نهضت یار رئیس کمیسیون، پرسشهای درمورد روندامتحان کانکور واخذامتحانات درموسسات تحصیلی خصوصی، نصاب درسی درموسسات وپوهنتون های دولتی وخصوصی، شکایات محصلین شبانه پوهنتون کابل وسیدجمال الدین افغانی ولایت کنردر رابطه به تخفیف فیس وبرخی موارددیگر ازمعین امورمحصلان وبرخی روسای وزارت تحصیلات عالی مطرح گردید.

سپس معین وزارت وزارت تحصیلات عالی طی صحبتی گفت باآغازسال جدید تعلیمی به اثرشیوع ویروس کرونا وجلوگیری ازآن نهاد های تحصیلی تعطیل گردید که بدون شک اثرات منفی به جاگذاشت. وی درقسمت ایجادکمیته امتحانات وچگونگی اجرای پروسه امتحانات گفت درمجموع پروسه امتحان کانکوردرقیمومیت این وزارت بوده واداره امتحانات همکاری تخنیکی دراین پروسه را دارند.

همچنان مسوولین ذیربط وزارت تحصیلات عالی درمورد مشکلات محصلین  موسسات تحصیلی یومف سویس وتنویرپاسخ ارایه نموده افزودند که طرح دراین مورد روی دست بوده که بربنیاد آن به شمول نهاد های تحصیلی یادشده مشکلات 9نهاد تحصیلی دیگرمبنی برعدم رسمیت برخی پوهنزی ها مرفوع خواهدگردید.

همینگونه مسوولین به رابطه به چگونگی توزیع دیپلوم برای فارغان نهادهای تحصیلی خصوصی، ایجاد برنامه های دوره های بالاترازلسانس وبرخی موارد پاسخ داده ازایجاد طرح درزمینه وشریک ساختن آن به اعضای مشرانوجرگه اطمینان دادند ونیزدرجلسه به عرایض واصله رسیدگی صورت گرفت.

2-Mizan99-Farhangi.JPG 

درجلسه کمیسیون اموراقوام، قبایل وسرحدات به ریاست داکتر محمد آجان منگل رئیس کیمسیون، اعضای کمیسیون با برخی سخنان محمد سروردانش معاون دوم رئیس جمهور که درولایت بامیان ارایه نموده بود، واکنش تندی نشان داده، سخنان وی را درشرایط کنونی حساسیت برانگیز، شرم آور، میان تهی، نامناسب، غیرمسوولانه وتوهین آشکارا به افتخارات وداشته‌های تاریخی افغانستان عنوان نموده گفتند باید آقای دانش هرچه زود تراز این گفته‌‌هایش از ملت افغانستان، عذرخواهی نماید درغیرآن با راهپیمایی‌های گسترده اعتراضی درنقاط مختلف به ویژه در لوی کندهارمواجه خواهند شد.

سناتوران حینی‌که درمورد صحبت‌های موصوف واکنش نشان می‌دادند ازکارنامه‌ها، افتخارات، کشورگشایی احمد شاه بابا مؤسس وبنیان‌گذارافغانستان وغازی امان الله خان بانی استقلال کشور، یاد آوری نموده تاکید داشتند که همه هموطنان به ویژه مسوولان رده اول، درهمچو مسایل، صحبت‌های مسوولانه نموده اجازه ندهند که دشمنان این سرزمین ازاین حرکات بیجا، سؤ استفاده نمایند.

اعضای کمیسیون اضافه نمودند دراین مقطع زمانی که بحث‌های صلح  جریان دارد، این‌گونه اظهارات معاون دوم ریاست جمهوری به فرمایش کشورهای همسایه ودشمنان صلح افغانستان، صورت گرفته است ودرضمن برخی اعضا سکوت رئیس جمهور را دربرابرسخنان سروردانش که درآن نشست حضور داشت نیز تأسف بارخواندند.

هم‌چنان اعضای کمیسیون با ابرازتبریکی از روزجهانی صلح، پیرامون گفتگوهای صلح میان نمایندگان دولت جمهوری اسلامی افغانستان وگروه طالبان دیدگاه های شان را ارایه نموده ابرازامیدواری نمودند که این گفتگوها به آتش بس دایمی بی‌انجامد وافزودند ایجاب می‌نماید جلوکسانیکه می‌خواهند به نحوی ازانحا درپروسه صلح، چالش ایجاد نماید گرفته شود.

 2-Mizan99-Aqwam.JPG

در جلسه کمیسیون امور زنان و جامعه مدنی به ریاست گلالی اکبری رئیس کمیسیون ،با اشتراک رئیس اقتصاد خانواده وزارت زراعت و مالداری ،مدیر عمومی نظارت از تطبیق استراتیژی جندر وزارت مهاجرین، آمر تفتیش ریاست آبرسانی عضوکمته منع آزار و اذیت زنان و اطفال ،رئیس حقوق بشر وزارت امور داخله ،آمر جندر شاروالی  کابل در موردکاروفعالیت کمیته منع آزار و اذیت زنان واطفال و چگونگی میکانیزم تطبیقی جهت منع آزار واذیت زنان در ادارات دولتی مباحثی صورت گرفت ونظریات مسوولین در مورد توانمند سازی زنان در بخشهای مختلف وپیشرفت ها در خصوص تأمین حقوق زنان و مشارکت زنان در عرصه های سیاسی و اجتماعی یادداشت گردید.

 اشتراک کننده گان در جلسه پیشنهاد نمودند در راس این کمیته باید زن انتخاب گردد زیرا وقتی متضرر آزار واذیت جهت شکایت به این کمیته مراجعه میکند قضیه باید عادلانه بررسی شود.قرارکمیسیون بعد از استماع مسوولین برآن شد مسوولین ادارات یک طرح جامع جهت بهبود کار کمیته منع و آزار واذیت زنان واطفال به وزارت کار امور اجتماعی ارایه نماید.ونیز در جلسه رئیس اقتصاد خانواده وزارت زراعت و مالداری در مورد میکانیزم تطبیقی زمینه اشتغال زایی برای زنان نیازمند وبیوه های شهدا نظامی توضیحاتی ارایه نموده گفت ما استراتیژی و پالیسی را برای مشارکت زنان در بخشهای مختلف در نظر گرفتیم که شامل مصونیت غذایی ،طرزالعمل تطبیق پروژه های عایداتی ، حمایت از نقش زنان در

2-Mizan99-Zanan.JPG

 زراعت در بخشهای باغچه های خانگی ،توانمند سازی زنان در زراعت ،برنامه های قرضه های کوچک زراعتی و مالداری میباشد ونیز برنامه صنایع دستی برای زنان در چهار ولایت کشور که تولیدات شان در بازاربه نفع خود شان میباشد وبرنامه مصونیت غذایی در ولایات بامیان ، بدخشان ،هرات ،بلخ ،کابل در نظر گرفته شده است که خوشبختانه هفتاد در صد زنان مشغول برنامه های زراعتی میباشند توضیحات مسوولن، قناعت اعضای کمیسیون را فراهم نموده و از کار وفعالیت آنها ابرازقدرانی نموده وخاطر نشان گردیدد که برای زنان بیوه های شهدا که به مشکلات اقتصادی مواجه اند اقدامات لازمرا در مورد برنامه های زراعتی رویدست گیرند.