صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز سه شنبه ۲۴ سرطان ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۳ سرطان ۱۳۹۹ هجری شمسی

برخی ازکمیسیون های مشرانوجرگه شورای ملی، امروزبا تدویرجلسات شان موارد مختلف رابه بحث گرفتند.

جلسه کمیسیون رفاه عامه ومحیط زیست به ریاست محمد نادر بلوچ رئیس کمیسیون باشرکت سکرتر جنرال و معاون سکرترجنرال جمعیت هلال احمر افغانی سره میاشت دایرشد.

نخست پرسش های مبنی بر عدم همآهنگی میان رهبری و کارمندان آن اداره ، عدم حضور رئیس عمومی در وظیفه ، موجودیت فساد اداری در توزیع زمین های رهایشی شهرک نانک چی آن اداره، سؤ استفاده از صلاحیت های وظیفوی و تقرر وتبدیلی برخی کارمندان بلند رتبه آن اداره خلاف اساسنامه جمعیت ملی وبرخی موضوعات دیگر ازسوی رئیس واعضای کمیسیون مطرح گردید.

 متعاقبا نیلاب مبارز سکرترجنرال جمعیت هلال احمر افغانی ضمن توضیحات پیرامون اجراآت کاری آن اداره در بخش های مختلف گفت باتاسف در جمعیت هلال احمر افغانی برخی مشکلات به ویژه در قسمت همآهنگی میان کارمندان بلند رتبه و آن عده کارمندان که بیشتر از ده سال دراین اداره وظیفه ایفامی نمایندو بخاطری بقای شان در بست های متذکره دست به راه اندازی برخی اختلافات میزنند که این عملکرد شان مانع تطبیق پلان ها می گردد.

موصوف همچنان موجودیت فساد گسترده در توزیع زمین های شهرک رهایشی نانک چی جمعیت هلال احمر افغانی را تأئید نموده گفت چند مورد فساد را به ریاست تفتیش داخلی آن اداره غرض بررسی ارسال نموده است؛ ولی تاکنون پاسخ دریافت نکرده است.

 به همینگونه موصوف در قسمت توزیع مواد به نیازمندان، آغاز فعالیت شفاخانه کوید 19 آن اداره و چگونگی روابط با دونر ها و موسسات همکار وبرخی موضوعات دیگر توضیحات ارایه نموده، خواهان همکاری جدی کمیسیون درمورد گردید.

در جمع بندی جلسه رئیس کمیسیون از موجودیت برخی مشکلات در جمعیت ملی ابراز نگرانی نموده و تاکید کرد که باید مجمع عمومی آن اداره دایر و پیرامون برخی مشکلات تصامیم لازم گرفته شود.

 23-Saratan99-Rifai.JPG

همچنان وعده سپرد که کمیسیون مطابق صلاحیت های وظیفوی خویش تمام مشکلات موجود در سره میاشت را بررسی و در قسمت دریافت راه حل آن در مشوره با اعضای بورد رهبری تصمیم لازم ومقتضی اتخاذ خواهد نمود وعلاوه کرد که باید مطابق به اساسنامه بورد رهبری درقسمت تعیین و بتدیلی کارمندان بلند رتبه تصمیم اتخاذنماید .

درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست دکترزلمی زابلی رئیس کمیسیون، موضوع شکایت تعدادی ازاهالی شهرک ذاکرین ساحه خیرخانه مبنی برادعای منع اعمار منازل شان ازسوی ریاست تاسیسات وزارت دفاع ملی درحضورداشت رئیس قضایای دولت ورئیس تاسیسات وزارت دفاع ملی مطرح بحث  قرارگرفت که توضیحات مسوولین درپیوند به ادعای عارضین ازسوی اعضای کمیسیون ضد ونقیض تلقی گردیده وفیصله به عمل آمد تا اراکین متذکره درجلسه بعدی کمیسیون همراه با معلومات واسناد دست داشته شان شرکت نمایند.

همچنان درجلسه  شکایت تعداد ازباشنده گان ولایت بلخ وسناتور غلام عباس اخلاقی نماینده منتخب مردم بلخ درمشرانوجرگه که مدعی اند اسامی جنرال نصرت با استفاده ازفریب ونیرنک اسناد قباله شرعی ملکیت ایشان را دربدل اخذ پول هنگفت ازپشتنی بانک بدون رضایت واسیتذان قبلی ایشان به تضمین گذاشته است که با سپری شدن میعاد قرضه اکنون مسئولین پشتنی بانک ازطریق محکمه ذیصلاح خواهان فروش ملکیت های مذکور وتحصیل پول پشتنی بانک می باشند که موضوع درحضورداشت معین وزارت عدلیه ، رئیس حقوق آن وزارت ورئیس پشتنی بانک مطرح بحث  قرارگرفت.

اعضای کمیسیون از پروسه طی مراحل اخذ قرضه درجریان سالیان گذشته انتقاد نموده افزودند که همین سهل انگاری وعملکرد فراقانونی رئیس اسبق بانک مذکور سبب تعقیب عدلی موصوف و ورود خساره به بانک ومشتریان این بانک گردیده است، اشتراک کننده گان جلسه با تفاهم تاکید نمودند درصورت اسناد تحت تضمین دربانک مذکور فاقد اعتبارقانونی وبدون رضایت مالکین جایداد باشد، پروسس قرضه هم به لحاظ قانون با اشکال مواجه می باشد وفیصله گردید تا درجلسه آینده کمیسیون با حضورداشت اراکین مذکورموضوع چگونگی اشکال درتنفیذ حکم محکمه مورد ارزیابی قرارگیرد.

همچنان دربخش دیگرجلسه شکایت دکترعبدالکبیررنجبروکیل اسبق ولسی جرگه مبنی برادعای عدم تطبیق حکم نهایی محکمه ذیصلاح درموضوع درخواست قرضه اش ازپشتنی بانک مطرح بحث قرارگرفته وادامه بحث به جلسه آینده کمیسیون موکول گردید.

همچنان دربخش دیگرجلسه شکایت محمد نادرنعیم مبنی برادعای تصرف  حدود120 جریب ملکیت موصوف درمربوطات ولسوالی شکردره ازسوی افراد زورمند درتبانی با برخی مسوولین آن ولسوالی درحضورداشت معاون والی کابل ، معاون قومندانی امنیه ولایت کابل وولسوالی وقومندان امنیه ولسوالی مذکور وشخص عارض مطرح بحث اعضای کمیسیون قرارگرفته که اراکین مذکور ضمن ارائه وضاحت پیرامون موضوع، نزاع موجوده را یک نزاع حقوقی فامیلی تلقی نموده،  افزودند که قرارفیصله صادراداره عالی لوی سارنوالی هیاتی آن اداره غرض تطبیق قباله درساحه اعزام گردیده بود، اعضای کمیسیون با ضمن استماع توضیحات مسوولین افزودند که تنها حکم  محکمه ذیصلاح با صدور حکم قانونی وقطعی خویش میتواند مدار تطبیق باشد و اداره حارنوالی درزمینه صلاحیت موضعی وموضوعی ندارند وموضوع چگونگی ادعای  تبانی مسئولین با جانب مقابل عارض بااعزام هیات کمیسیون به ساحه  ازنزدیک بررسی خواهدشد.

 

به همین ترتیب دربخش اخیر جلسه شکایت شماری ازپرسونل قوایی هوایی ومدافعه هوایی که مدعی اند یکتن آنها درحالیکه حیات بود، شهید تلقی گردیده و دوتن دیگر ایشان بعد ازاخذ پارچه رخصت به دلایل نامعلوم ازوظیفه منفک گردیده است، که موضوع درحضورداشت عارضین مطرح بحث قرارگرفته وفیصله به عمل آمد تا مسئولین ذیربط درجلسه بعدی کمیسیون درمورد توضیحات ارائه نمایند.  

23-Saratan99-Shikayat.JPG

درجلسه کمیسیون مواصلات ومخابرات به ریاست لطف الله بابا رئیس کمیسیون، روی شکایت مسوولین شرکت افغان دیتاکام به منظورعدم اجازه ارایه خدمات انترنتی ازطریق فایبر نوری ازسوی اداره اترا به آن شرکت صحبت گردیده، قرارشدمسوولین اداره اترا درجلسه بعدی کمیسیون درزمینه معلومات دهند.

دربخش دیگرجلسه روی مشکلات موجوده سرک کابل- جلال آباد صحبت گردیده، تصمیم بران شد تا سرپرست وزارت فواید عامه همراه با تیم تخنیکی ومعاون والی ولایت ننگرهاردرجلسه بعدی کمیسیون درمورد وضاحت دهند.

همینگونه درجلسه دررابطه به مشکلات لین دوم برق ولایت مشرقی بحث وقرارشد سرپرست وزارت انرژی وآب همراه باتیم تخنیکی ورئیس شرکت برشنا درمورد یادشده توضیحات ارایه نمایند.

23-Saratan99-Mukhabirat.JPG 

در جلسه کمیسیون امور زنان وجامعه مدنی به ریاست گلالی اکبری رئیس کمیسیون، از اقدام رئیس جمهور کشور مبنی بر تعینات یک معاون والی زن در تمام ولایات کشور ابرازقدردانی گردیده، آنرا یک گام مثبت در افزایش مشارکت سی فیصدی زنان در خدمات ملکی تلقی نمودند.

در بخش دیگر جلسه دررابطه به خشونت هاعلیه زنان، فقر، رفتار های سنتی و برخی اعتقادات در کشور که سبب شده تا دختران زیر سن در معرض خطرقرار گیرند بحث صورت گرفته، فیصله شد تا مسوولین با صلاحیت وزارت های امور زنان ،امور داخله و احیا و انکشاف دهات در جلسه بعدی کمیسیون ازاجراات شان درزمینه معلومات دهند.

همچنان درجلسه اعضای کمیسیون در مورد فعال شدن دوباره شفاخانه صد بستر دشت برچی بحث گردیده تاکید شد که وزارت صحت عامه درهمکاری با نهاد های امنیتی کشور جهت جلوگیری ازوقوع حملات  مشابی در آینده تدابیر بهترامنیتی را درشفاخانه مذکوراتخاذ نمایند.

دربخش دیگرجلسه روی شکایت یکتن ازباشندگان ولایت غزنی مبنی برعدم بی سرپرستی ونفقه فرزندانش ازسوی شوهروخانواده صحبت گردیده قرارشد جهت رسیدگی به مشکلات  یادشده، طرفین درجلسه بعدی کمیسیون حضوربه هم رسانند.

در اخیرروی پلان کاری کمیسیون درایام تعطیلات تابستانی بحث وتصامیم لازم اتخاذشد.

23-Saratan99-Zanan2.JPG 

درجلسه کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی مورخ21سرطان ماه روان به ریاست محمدهاشم الکوزی رئیس کمیسیون، باحضورداشت برخی آمرین حوزه ها و مسوولین  پیرامون وضعیت امنیتی درکشور به ویژه شهرکابل مباحثی صورت گرفت.

درنخست فرمانده امنیه ولایت هرات ضمن یاد آوری ازدست آوردهای منسوبین آن قوماندانی، دررابطه به ناامنی هااخیر توضیحات مفصل ارایه نموده افزود ولایت هرات با داشتن پنج شاهراه مهم به ویژه شاهراه اسلام قلعه وتورغندی، تشکیل پولیس درآن ولایت بسنده نمی باشد. وی علاوه کرد شماری ازمجرمین اخیراًگرفتار و اخاذی ها نیزدرهرات کاهش یافته است همچنان شماری ازمنسوبین پولیس بنابرشکایت تعدادی ازتاجران ولایت هرات ازوظایف شان منفک ویا هم به احتیاط پیژنتون معرفی گردیده اند.

21-Saratan99-Dfai.JPG 

همینگونه دربخش دیگرجلسه آمرین حوزه های ششم، یازدهم وهجدهم شهرکابل، برعلاوه یادآوری ازدست آوردها پیرامون شکایات واصله به کمیسیون، افزایش جرایم، کمبودها، چالش ها ومشکلات درحوزه های مربوطه توضیحات ارایه نموده، درراستای رسیدگی به مشکلات مردم وتامین امنیت شهروندان پایتخت اطمینان دادند.