صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز پنج شنبه ۳۱ جوزا ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۳۰ جوزا ۱۳۹۷ هجری شمسی

جلسات برخی کمیسیونهای مشرانوجرگه امروز تدویریافتند.

درجلسه کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی به ریاست صدیقه بلخی، علاوه ازبحث وتایید موافقتنامه میان جمهوری اسلامی افغانستان وجمهوری ازبیکستان درموردترانزیت اموال، اعضای کمیسیون ازاعلام آتش بس ازسوی رئیس جمهوری کشوراستقبال نموده، آنرایک اقدام نیک وتلاش برای برآورده شدن صلح درکشوردانستند.

دربخش دیگرجلسه اعضای کمیسیون حمایت شانراازکاروان صلح هلمندیان ابرازداشته، ازمسوولین خواستندتاازهرنوع کمک وهمکاری به آنان دریغ نورزند.

30-Jawza97-Zanan.JPG 

     درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست حاجی محمد حنیف حنفی، شکایت کارمندان تصدی باربری کاماز وزارت ترانسپورت مبنی برادعای غصب ملکیت این تصدی وعدم توزیع ملکیت های آن مطابق به تعهدات قبلی مسئولین درحضورداشت معینان وزارت های ترانسپورت و امورشهرسازی ، نماینده گان اداره امورریاست جمهوری ، اداره مستقل اراضی ، لوی حارنوالی ، شاروالی کابل مطرح بحث قرارگرفته بود که درابتدا نماینده گان لوی حارنوالی دررابطه به نحوه غصب ملکیت تصدی کامازوسایرملکیت های عامه درساحه مذکورمعلومات ارائه نموده افزودند شرکت لیگوگلوبل واسامی قوماندان رحمن یکتن اززورمندان غیرمسئول با تبانی بعضی افراد باالترتیب هریک موازی 718 جریب زمین و35 جریب دیگررا غصب نموده بودند که مقام عالی ریاست جمهوری حین اطلاع به نهادهای ذیربط هدایت سپردند تا غاصبین را مورد پیگرد قراردهند وملکیت های دولتی را ازتصرف ایشان استرداد نمایند که موضوع ازمجاری حارنوالی مبارزه با جرایم سنگین تعقیب ومحول محکمه گردیده که درقسمت غصب ملکیت دولتی توسط اسامی قوماندان رحمن ، موصوف ذریعه حکم محاکم ثلاثه به 8 ماه حبس محکوم وملکیت غضب شده توسط وی استرداد گردد وهمچنان درقسمت موازی بیش از700 جریب زمین غصب شده توسط شرکت لیگوگلوبل که ملکیت مذکورازجانب شرکت مذکور به ده هاتن به فروش رسانیده شده بود ، محکمه ذیصلاح به منظورجلوگیری ازضرربه افراد ثالث قرارطرح برنامه اصلاحی عنوانی شاروالی کابل هدایت سپرده بودند تا شاروالی کابل دربدل اخذ مبلغ معین به افراد مذکورسند ملکیت توزیع نماید ، همچنان درقسمت توزیع نمرات به کارمندان تصدی معین وزارت ترانسپورت افزودند این وزارت هرآن طرحی قانونی  که به نفع کارمندان باشد استقبال مینمایید، که معین وزارت امورشهرسازی با استناد به ماسترپلان عمومی کابل امکان توزیع نمرات را به کارمندان مذکورغیرممکن تلقی نموده افزودند اگرمقامات وزارت ترانسپورت با این وزارت هماهنگ باشند کشورچین درنظردارد تا 2500 باب مسکن قابل استطاعت را با وزارت امورشهرسازی همکاری نمایند ومقامات این دووزارت با هماهنگی پیشنهادی را ترتیب وبه مقام عالی ریاست جمهوری ارائه نمایند . کمیسیون ضمن استماع اظهارات مسوولان تعلل اراکین را درامرعدم جلوگیری به موقع ازغصب ملکیت های عامه به شدت انتقاده نموده تصمیم اتخاذ نمودند تا وزیرترانسپورت ، سرپرست وزارت امورشهرسازی ، سرپرست شاروالی کابل درجلسه آینده به سوالات پاسخ ارائه نمایند .

    هکذا ازعدم حضوربعضی اراکین حکومتی به شمول نماینده ذیصلاح اداره تدارکات ملی  و رئیس اداره شاروالی های ارگانهای محل درجلسه امروز انتقاد گردیده فیصله شد تا درنشست آینده همراه با مسئولین مربوطه وزارت دولت درامورپارلمانی دعوت وبه سوالات سناتوران پاسخ ارائه نمایند .

30-Jawza97-Shikayat.JPG 

   در اخیر شکایت بعضی ازپوهنتون های خصوصی مبنی برموجودیت موانع فراه راه این نهادها ازجانب دولت که موضوع درجلسات قبلی کمیسیون نیزدرحضورداشت معین وزارت تحصیلات عالی ورئیس پوهنتنون های خصوصی آن وزارت بحث گردیده بود ومعین وزارت تحصیلات عالی تعهد سپرده بود که پروگرام نظارت وتثبیت کیفیت این اداره آغازگردیده وبعدازختم این روند وتثبیت نهاد های تحصیلی بهترموانع مذکوربرچیده خواهد شد ولی تااکنون درزمینه کدام گزارشی عنوانی کمیسیون سمع شکایات مواصلت نورزیده است بابحث مجدد فیصله گردید که وزیرتحصیلات عالی همراه با مسئولین ذیربط آن وزارت درجلسه آینده دعوت گردند.

   درجلسه کمیسیون اموراقوام، قبایل وسرحدات به ریاست خانم روشن آرا الکوزی معاون کمیسیون، روی طرح قانون امورترجمه وتصدیق اسناد رسمی صحبت وادامه بحث به نشست های بعدی موکول شد.

    دربخش دیگرجلسه، پیرامون گزارش کمیساری عالی پناهنده گان سازمان ملل متحد صحبت گردید درگزارش آمده است درسطح جهان افغانستان دومین کشوری است که بیشترین مهاجروآواره را دارد که همه اینها ازاثرجنگهای چند دهه پسین، فقر،بیکاری وسایرعوامل می باشد، کمیسیون ضمن ابراز نگرانی ازچنین وضعیت ازحکومت به ویژه وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان می خواهد که دررفع مشکلات ودفاع ازحقوق مهاجرین دربیرون ازکشورتلاش های بیشتر نماید ونیز ارگان های مسوول دررفع مشکلات وچالش های بیجاشده گان داخلی نیزتوجه لازم را به خرچ دهد.

30-Jawza97-Aqwam.JPG 

درجلسه کمیسیون امورشوراهای ولایتی، مصونیت وامتیازات به ریاست قاری میرحاتم تره خیل، اعضای کمیسیون اعلان آتش بس درایام عیدسعیدفطر ازجانب سوی رئیس جمهوری کشوررایک اقدام نیک تلقی نموده، ازرهبران جهادی، سیاسیون ومتنفذین قومی افغانستان خواسته شدتادرتامین صلح سراسری درکشورتلاش نموده تاهموطنان مادرفضای صلح زندگی خویش راسپری نمایند.

دربخش دیگرجلسه اعضای کمیسیون حمله تروریستی انتحاری درایام عیدسعیدفطر درولایت ننگرهارکه دراثرآن شماری ازهموطنان ماشهیدومجروح گردیدند، به شدت تقبیح نموده، ازبارگاه ایزدمنان برای شهدا بهشت برین وبرای زخمیان شفای عاجل استدعاءگردید.

دراخیرجلسه موافقتنامه همکاری میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان وجمهوری پولند وموافقتنامه  میان حکومت جمهوری اسلامی افغانستان وجمهوری ازبکستان مطالعه گردیده، جهت بحث وتدقیق بیشتربه جلسه بعدی کمیسیون موکول شد.

 30-Jawza97-Emtizat.JPG

درجلسه کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف، روی طرح قانون امورترجمه وتصدیق اسناد رسمی صحبت وتصمیم اتخاذ شد که بخاطرغنامندی بیشترقانون درنشست های بعدی با کارشناسان مسلکی صحبت گردد.

30-Jawza97-Adli.JPG