صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز شنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۶

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۲ قوس ۱۳۹۶ هجری شمسی

جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه شورای امروزروی موضوعات مختلف تدویرگردید

درجلسه کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف، پیرامون موافقتنامه میان جمهوری اسلامی افغانستان وامارات متحده عربی درمورد خدمات هوایی درمیان وفراتر ازقلمروهای مربوط شان بحث و مورد تایید اعضای کمیسیون قرارگرفت.

دربخش دیگرجلسه برخی ازمواد قانون اشاعه وثبت دارای های مقامات وکارکنان دولتی مطرح بحث اعضای کمیسیون قرارگرفته، قرارشد که یکتن ازمشاورین حقوقی ریاست امورتقنین وزارت عدلیه درنشست 25 قوس کمیسیون درزمینه توضیحات ارایه نماید.

  اما درآغازجلسه ازعدم حضور رئیس محبس بگرام انتقاد گردیده تاکید به عمل آمد که نامبرده دریکی ازنشست های کمیسیون پیرامون برخی مسایل ازجمله وضعیت کنونی محبس مذکور به پرسشهای سناتوران پاسخ ارایه نماید.

22-Qaws96-Adli.JPG

درجلسه کمیسیون امورمعلولین ورفاه عامه  به ریاست نثاراحمدحارس،  اعضای کمیسیون ضمن انتقاد ازعدم حضورسرپرست معینیت تأمیناتی وزارت امورداخله ونماینده اداره تدارکات ملی، نگرانی هایشان را از ادامه تعلیق فعالیت های کمیته جهانی صلیب سرخ درشمال افغانستان ابراز داشته و از رهبری جهانی کمیته صلیب سرخ خواستن درقسمت ادامه وآغاز فعالیت دوباره شان برای مظلوم ترین قشردرشمال افغانستان اقدام نمایند و ازمسوولین امنیتی خواسته شد درقسمت تأمین امنیت مطمئین دفاتر وکارمندان نهاد های امداد رسان در داخل افغانستان توجه لازم نمایند.

متعاقبا درجلسه امروزی مطابق اجندا پیرامون عریضه شرکت ساختمانی صادق نوبهار قراردادی تعمیر هفت طبقه ای معینیت تأمیناتی وزارت امورداخله که عارض مدعی است برعلاوه متن اصلی قرارداد 35 فیصد اضافه کاری را نیزانجام داده که کارساخت تعمیر مذکورهشتاد فیصد تکمیل گردیده و کارپروژه ازسوی انجنیران وزارت شهرسازی و  وزارت امورداخله بررسی و مورد تأئید نیزقرارگرفته؛ اما دراین اواخر بدون کدام دلیل مقنع و پرداخت  کارکرده گی شان وحقوق اضافه کاری را که انجام داده اند قراراست قرارداد باموصوف فسخ و با ریاست قصبه خانه سازی عقد قرارداد گردد، که موضوع بامسوولین ریاست تعمیرات وزارت امورداخله، اداره تمویل کننده پروژه ( نماینده سفارت چاپان واداره لتفا) مطرح بحث قرارگرفت و بنابرعدم حضورسرپرست معینیت تأمیناتی وزارت امورداخله و نماینده اداره تدارکات ملی درجلسه، تصمیم لازم در زمینه گرفته نشد وفیصله بر آن شد تا درجلسه روز دوشنبه مورخ 27 قوس 1396 کمیسیون نماینده اداره تدارکات ملی وسرپرست معینیت تأمیناتی وزارت امورداخله حاضرو در زمینه توضیحات لازم را ارایه بدارند تا به قناعت رئیس شرکت قرارداد کننده که باایشان چرا فسخ قرارداد صورت می گیرد پرداخته شود.

به همینگونه درجلسه پیرامون نامه ارسالی موسسه سبزجوانان افغانستان که به  کمیسیون که درآن نگاشته اند: موسسه مذکورازماه حمل سال جاری بدینسودرحال تطبیق پروژه حفاظت ازتالاب بامحوریت جامعه درساحه حفاظت شده کول حشمت خان می باشد که یکی از فعالیت های عمده این پروژه مدیریت زباله های 1500 فامیل ساحه یادشده است؛ اما متاسفانه باوجود درخواست های مکرراین موسسه همکاری ازطرف ریاست تنظیف شاروالی کابل صورت نگرفته است صحبت گردیده، فیصله شد تا موضوع کتبا به شاروالی کابل ازحیث ارتباط ارسال وآن اداره ازطریق ریاست ریاست عمومی تنظیف خویش  در مورد رسیده گی نماید.

22-Qaws96-Rifai.JPG

درجلسه کمیسیون امور دینی فرهنگی معارف و تحصیلات عالی به ریاست عبدالطیف نهضت یار، سند موافقتنامه میان جمهوری اسلامی افغانستان و امارات متحده عربی در مورد خدمات هوایی مطالعه و مورد تائید اعضای کمیسیون قرار گرفت در ادامه جلسه پیرامون عریضه دوتن از محصلین پوهنتون خصوصی رابعه بلخی مبنی برمشکلات شان صحبت وقرار شد در جلسه مورخ 29 قوس رئیس پوهنتون رابعه بلخی همرا با مدیر بخش امور محصلان آن  در زمینه توضیحات ارایه بدارند .

22-Qaws96-Farhangi.JPG

درجلسه کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی به ریاست شفیقه نوروزخیل، پیرامون موافقتنامه میان جمهوری اسلامی افغانستان وامارات متحده عربی درمورد خدمات هوایی درمیان وفراتر ازقلمروهای مربوط شان بحث ومورد تایید اعضای کمیسیون قرارگرفت.

22-Qaws96-Zanan.JPG

   درجلسه کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی به ریاست محمد هاشم الکوزی، روی وضعیت جاری کشوربه ویژه بیجاشده گان داخلی مباحثی صورت گرفت و تاکید به عمل آمد که ارگانهای مسوول حکومتی به بیجاشده گان توجه لازم نموده ومناطقیکه دردست گروه های تروریستی قراردارد عملیات پاکسازی را آغاز نماید.

   دربخش دیگرجلسه  گل رحمن طوطا خیل معین اداره اراضی افغانستان درمورد کارکردها وفعالیت های آن اداره وبرخی پرسشهای اعضای کمیسیون معلومات ارایه نموده گفت درسراسرکشورحدود یک اعشاریه دوملیون جریب زمین ازسوی غاصبین غصب گردیده که تاحال لست شانزده هزارغاصب زمین آماده شده است وافزود به اساس حکم قوانین نافذه غصب زمین جرم بوده وقراراست به همین منظورمحکمه اختصاصی ایجاد گردد.

   موصوف ضمن ارایه معلومات درمورد قانون استملاک گفت بخاطراستملاک وجلوگیری ازغصب زمین های دولتی دو طرح جامع آماده شده است که با تطبیق آن ازغصب زمین های دولتی تاحدی زیادی جلوگیری به عمل خواهند آمد.

   وی درمورد شهرکهای غیرقانونی نیزپاسخ ارایه نموده گفت دراین مورد با وزارت امورشهرسازی روی طرح کارخواهند شد تا ازایجاد شهرکهای غیرقانونی جلوگیری به عمل آید  که توضیحات موصوف مورد قناعت کمیسیون قرارگرفته، اما یک سلسله راهنمایی های لازم بخاطربهبود امور ازسوی سناتوران ارایه شد.

    دراخیرجلسه ازسمونوال عبدالکریم حمیدی مدیراستخبارات، سمونموال رحمت الله الکوزی مدیرمواد مخدر قوماندانی امنیه ولایت هلمند، سارمن نذیراحمد قوماندان تولی نظم وعامه میدان وردک، سارمن سید عبدالغفارنوری قوماندان کندک شاهراه فراه با اهدای تقدیرنامه تحسین به عمل آمد.

22-Qaws96-Dfai.JPG

    درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست حاجی محمد حنیف حنیفی، از سرپرست جمعیت هلال احمرافغانی، پیرامون آماده گی های آن اداره درزمستان، مقرری کارمندان به اساس سلیقه های شخصی وبرخی مسایل دیگرسوالاتی مطرح شد.

     سرپرست اداره مذکور ضمن ارایه توضیحاتی گفت درسال جاری به 3519 خانواده مواد غذایی، به 8181 بیجاشده داخلی کمک های نقدی ومواداولیه توزیع گردیده است واین اداره 493 تن اجساد را بین نیروهای دولتی ومخالفین مسلح درمیدان های نبرد تبادله کرده است.

   موصوف گفت  نظربه درخواست خانواده ها 806 تن مفقودین یا محبوسین را که فامیل هایشان ازوضعیت آنها آگاه نبود ردیابی نموده که به تعداد 749 تن آنها از صحت شان اطمینان داده است وبرای دریافت سرنوشت سایرین نیزتلاش جریان دارد.

    سرپرست جمعیت افغانی سره میاشت درسخنانش گفت  این اداره آماده کمک رسانی به دوازده هزار خانواده های آسیب پذیر ازحوادث  طبیعی احتمالی درولایات   بدخشان، نورستان ، بامیان وپنجشیر می باشد.

    کمیسیون با استماع توضیحات موصوف،  پاسخ های وی را  دربخش تعینات قناعت بخش تلقی ننموده تاکید به عمل آمد که باید شکایات واصله درزمینه طورجدی پیگیری واصلاحات لازم به وجود آید.

   هکذا با قوماندان ورکشاپ های وزارت دفاع ملی، شکایت یکتن ازبریدملان آن وزارت که ادعا دارد به اثرموافقه وامرمقامات ذیصلاح درمربوطات قوماندانی ورکشاپ های وزارت دفاع ملی تعین بست گردیده بود ولی شخص دیگربه عوض وی مقررشده است  مطرح و فیصله شد که هرآن شخص که تاریخ صدورحکم تعین بستی شان مقدم ترباشد دربست مذکور وشخص دوم نیزدریکی ازبست های مناسب تعیین بست گردد.

      دربخش دیگرجلسه باسترپاسوال مراد علی مراد معین ارشد امورامنیتی وزارت امورداخله، دررابطه به شکایات واصله ازولایات ارزگان، فاریاب، نیمروز، غوروفراه مبنی برمشکلات روزافزون امنیتی، غفلت وظیفوی مسئولین ومقامات امنیتی، ایفای وظیفه دوامدار یک شخص دریک ولایت ورعایت نشدن پروسه تبدیلی وریفورم، تهدیدات روزافزون مخالفین در شاهراه های عمومی  به ویژه  ولایات شمال، ضعف مدیریتی درقوماندانی های امنیه ولایات ارزگان ونیمروز وبرخی مسایل دیگر مطرح شد.

22-Qaws96-Shikayat.JPG

   معین ارشد امورامنیتی وزارت امورداخله ضمن تائید بعضی ازمشکلات گفت این وزارت باوجود داشتن کادرهای متخصص ومتعهد درسالهای اخیرازامکانات وظرفیت های خوبی تخنیکی ونظامی درعرصه مبارزه با جرایم جنایی برخوردار گردیده که نمونه آن گرفتاری عاملین قتل دوازده  عضو یک خانواده درناحیه پانزدهم شهرکابل درظرف 24 ساعت  می باشد وافزود توجه جدی این وزارت دربخش اصلاحات درمراکزتعلیمی بوده وسیزده هزار منسوب پولیس دربخش احتیاط قراردارند  که متاسفانه یکتعداد این افسران حاضرنیستند که به ولایات اعزام شوند که وزارت امورداخله درآینده نزدیک هرآن منسوب پولیس را  که ازاعزام شان به ولایات خودداری نمایند، معاشات وامتیازات شان را  قطع خواهد کرد.

    معین وزارت امورداخله درادامه سخنانش گفت قراراست امروزجلسه هماهنگی ارگانهای پولیس ازسراسرولایات درمقروزارت امورداخله برگزارگردد که آجندای مهم این جلسه آوردن اصلاحات جدی درسطوح پولیس ملی بوده ودیدگاه های اعضای کمیسیون سمع شکایات نیزدراین جلسه مطرح خواهد شد.

درجلسه کمیسیون شورای ولایتی مصونیت و امتیازات به ریاست قاری میرحاتم تره خیل ، برعلاوه بررسی عرایض واصله ، موافقتنامه میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و امارات متحده عربی در مورد خدمات هوایی مطالعه وقرار شد دید گاههای اعضای کمیسیون پیرامون آن د رجلسه عمومی ارایه گردد.


هکذادرجلسه روی مسایل امنیتی شورای ملی صحبت و در رابطه به بهبود امنیت هرچی بیشتر تامین امنیت مشوره های لازم صورت گرفت ونیزروی مشکلات جوانان ولایت لغمان در حضور نماینده های شان صحبت وعریضه آنها از حیث ارتباط به کمیسیون اختصاصی آن محول گردید.