صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزلعمل های داخلیExpand طرزلعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز پنج شنبه ۱۰ حمل ۱۳۹۶

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 9 حمل 1396 هجری شمسی

جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه امروزروی موضوعات مختلف تدویریافت

درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست حاجی محمد حنیف حنفی، شکایت شرکت امریکایی لکشور روسای دفتروحقوق وزارت دفاع ملی مطرح شد. مسوولان شرکت مذکور مدعی اند که به تعداد چهارقلم اجناس ان شرکت درمیدان هوایی شیندند هرات بوده ولی وزارت دفاع ملی ازتسلیمی آن ابا می ورزد. مسوولان مذکور ضمن ارایه توضیحاتی گفتند حین که میخواستند اجناس مذکور را برای شرکت لکشورتسلیمی نمایند یک شرکت دیگر امریکایی بنام فکس ادعا نموده که این چهارقلم اجناس مربوط ایشان می باشد که موضوع درمحاکم امریکا تحت دوران قراردارد ونیز به همین منظورمحکمه ذیصلاح امریکایی اسنادی را فرستاده که تحت بررسی وزارت دفاع ملی قراردارد. هکذا درجلسه عدم حضور مکرررئیس اداره وبرخی مسوولاین دیگر آن مورد انتقاد شدید قرارگرفته تاکید به عمل آمد که نامبرده گان درنشست بعدی حاضرگردند درغیرآن موضوع ازمجاری دیگر پیگیری خواهند شد. همچنان درجلسه عریضه اهالی خاص ارزگان مبنی برعدم رسیده گی به آسیب دیده گان حوادث طبیعی، عدم توزیع تخم های بذری وتقاضای اهالی برای شروع مجدد برنامه همبستگی ملی با معینان وزارتهای زراعت، انکشاف دهات وحوادث طبیعی مطرح شد. مسوولان مذکور پلان های شانرا درزمینه برشمرده وعریضه اهالی خاص ارزگان به ادارات مذکور گسیل گردیده وتاکید شد که به آن رسیده گی صورت گیرد. دراخیرجلسه قراربود که با رئیس اداره تنظیم خدمات مخابراتی مساله چگونگی فروش سیم کارت ها وجلوگیری ازفروش سیم کارتهای راجسترناشده، بلند بردن کیفیت خدمات مخابراتی مباحثی صورت گیرد اما عدم حضور مسوولان شرکت های مخابراتی این مساله به جلسه بعدی موکول شد.

در جلسه کمیسیون٫امور شهدا و معلولین٫رفاه عامه ومحیط زیست به ریاست نثار احمد حارس ،باحضورمسولین وزارت عدلیه٫ شاروالی کابل وبرخی نمایندگان اتحادیه رهنمای معاملات پیرامون چگونگی تطبیق طرزالعمل پذیرش اسناد عرفی در تضمین رهنمای معاملات معلومات ارایه نمودند. نخست رییس و اعضای کمیسیون شکایات واصله از جانب اتحادیه های رهنمای معاملات را مبنی بر چگونگی ساختار فورم طی مراحل سند عرفی و مشکلات ناشی از ان که تا حال جنبه تطبیقی را بخود نگرفته وهمه روزه مشکلات در این راستا ببار آورده و خواهان اظهارات مسوولین در این رابطه گردیدند. متعاقبآ مسوولین مشکلات حقوقی موضوع را بررسی نموده و راه های بیرون رفت ازان را در جلسه مطرح نمودند.دراخیر فیصله بعمل آمد تا متن ذیل در ستون اخیر فورم تضمین سند عرفی توافق صورت گرفت تا در ستون اخیر فورم تضمین سند عرفی مطابق پیشنهادات ارایه شده تغییرات لازم بوجود اید و طی نامه به عنوان فیصله کمیسیون با ادارات مربوط غرض تطبیق ارسال شود. در بخش دیگر جلسه در حالیکه داکتر محمد اصف صدیقی نائب دوم مجلس نیز حضور داشت مشکلات تعدادی از نمایندگان معلولین و معیوبین استماع و عرایض واصله از جانب انها به کمیسیون های مربوطه راجع شد. به همینگونه در جلسه روی اساسنامه شورای اسلامی هوانوردی ملکی و موافقتنامه سازمان همکاری های اسلامی در خصوص مصئونیت ها وامتیازات بحث و مورد تائید قرار گرفت.

همینگونه درجلسه دیروز عبدالباقی بریال ضمن ارایه گزارش ازوضعیت اشخاص دارای معلولیت وورثه شهدا،پیشنهادات رادرجهت حل مشکلات معلولین وورثه شهدا ارایه کردکه ازجمله ایجادشورای عالی معلولیت،ایجادپوست مشاوریت درامورمعلولیت وورثه شهدادرساختارتشکیلاتی دولت ووزارتخانه ها،تطبیق سیستم بایومتریک ودیتابیس درمرکزوولایات جهت بیرون رفت ازمشکلات،اجرای حقوق وامتیازات معلولین وورثه شهداازبابت سالهای گذشته درمرکزوولایات،توجه به استخدام واشتغال زایی اشخاص دارای معلولیت درادارات دولتی وسکتورخصوصی مطابق به قانون امتیازات معلولین،آغازکارسروی واحصایه گیری اشخاص داراری معلولیت حین توزیع شناسنامه های برقی،تکمیل پروسه قباله های ملکیت شهرک شیخ زاهد،حمایت کامل حکومت ازبه میان آوردن زمینه سازی جهت ایجادفدراسیون نهادهاوانجمن های اشخاص دارای معلولیت وتقویه انجمن های اجتماعی ومدنی معلولین ،اعزام اشخاص دارای معلولیت وتثبیت سهمیه شان جهت ادای مراسم حج وبرخی موارددیگرمطرح نمود.

درجلسه کمیسیون اموردینی ،فرهنگی ،معارف وتحصیلات عالی به ریاست عبدالطیف نهضت یار،رئیس واعضای کمیسیون نظارت برقانون دسترسی به اطلاعات،پیرامون چگونگی تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات ،ایجادواحدهای اداری ،تسجیل درقانون مذکور،بودجه،ساخت وتدوین وتوزیع فورم اطلاعات وبرخی موارد دیگر پاسخ ارایه نمودند. رئیس کمیسیون متذکره دررابطه به اهمیت وهدف قانون دسترسی به اطلاعات وضاحت داد گفت کمیسیون نظارت برقانون دسترسی به اطلاعات 54برنامه آگاهی دهی رابه ادارات عامه ارایه نموده است ودررابطه به استراتیژی وزارتخانه هاتلاش های زیادی صورت گرفته است،مقررات ولوایح ساخته شده است واکنون مقرره جدید درکمیته قوانین ریاست جمهوری قراردارد. وی ازتلاش های آن کمیسیون یادآوری نموده گفت این کمیسیون تاکنون حدود 100تن ازفعالان جامعه مدنی و100تن ازژورنالیستان رادررابطه به قانون مذکورآموزش داده است و60 اداره نماینده خودرابه این کمیسیون معرفی نموده است.مسوولان ضمن شکایت ازعدم همکاری برخی ادارات حکومتی نبودجای ودفاترکاری ،نبودبودجه کافی برای آگاهی دهی عامه ،عدم چاپ فورم اطلاعات ازسوی وزارت مالیه وعدم ارسال تخصیص بودجه به آن کمیسیون ازسوی وزارت اطلاعات وفرهنگ ازمشکلات فراراه آن کمیسیون عنوان نموده خواهان حمایت نمایندگان مردم گردیدند.دراخیرقراربران شدتاجلسه مشترک راباوزرای مالیه ،عدلیه ،اطلاعات وفرهنگ ونماینده کمیته قوانین شورای وزیران تدویرنموده تصامیم اتخاذخواهدشد ونیزروی عرایض واصله رسیدگی صورت گرفت.

درجلسه کمیسیون امورتقنینی،عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف،شکایت نمایندگان متقاعدین ولایت جوزجان که مبنی براینکه ماکول جزمعاش می باشد خواهان تادیه حقوق شان گردیدندونیزمدعی هستند که ازمدت پنج سال به منظوررسیدگی به خواست شان به ارگانهای مختلف مراجع نموده امانتایج مطلوبی بدست نیاوردند که موضوع بامسوولین ریاست عمومی خزینه تقاعدوزارت مالیه مطرح گردیده ،امامسوولین عارضین رامستحق حکم فرمان مقام ریاست جمهوری ومصوبه شورای وزیران مبنی براینکه ماکورجزمعاش می باشد ندانسته ،علاوه کردندکه این موضوع به دلیل هزینه هنگفت که بالغ به هشت ملیاردافغانی میگردد، ازحیطه صلاحیت کاری شان نمیدانندوافزودندکه به اساس ضرب الاجل بانک جهانی سیستم پرداخت حقوق متقاعدین ازسال 1394بانکی شده وتوسط کارت های مخصوص معاشات شانرادریافت می نمایند.کمیسیون بادرنظرداشت شکایت فیصله نمودتاموضوع غرض رسیدگی به اداره امورشورای وزیران راجع وراه حل مناسب درپرداخت حقوق متقاعدین راتدارک نمایند.Top of FormBottom of Form

Top of Form

Bottom of Form

 

هکذا درجلسه عمومی دیروز گزارش ولایتی سناتوران ولایت کاپیسا توسط سناتورمولوی غلام محی الدین منصف ارایه شد ، موصوف گفت وضع امنیتی ولسوالی های تگاب، اله سای وقسمتی ازنجراب قناعت بخش نبوده ومردم ازگشت وگذار افراد مسلح غیرمسوول که باعث قتل وقتال می گردد، درکاپیسا نگران اند وافزود اکثرمکاتب درکاپیسا فاقد تعمیر وکمبود تشکیل بوده و بخش ازپوهنتون البیرونی فاقد احاطه می باشد ومحصلین ازکمبود اتاق لیلیه ها رنج برده ونیاز جدی به اعمار یک محراب مسجد شریف درمحوطه پوهنتون وجود دارد. سناتورمنصف افزود دهاقین درکاپیسا خواهان توجه مسوولان وزارت زراعت به توزیع کود کیمیاوی وتخم های اصلاح شده، حمایت ازکشت زعفران، فعال سازی فارم های زراعتی ومالداری وصادرات انارولسوالی تگاب می باشد وافزود عدم توجه حکومت به اعماردیوار استنادی درمسیر دریای پنجشیر درولسوالی های حصه اول و دوم کوهستان، نجراب ومرکزکاپیسا باعث شده که درآبخیزی های موسومی زمین های زراعتی مردم تخریب گردد. موصوف گفت فعالیت ریاست امورزنان قناعت بخش می باشد، ولی این ریاست درولسوالی های نماینده گی ندارد ونیزریاست استیناف سارنوالی ومحکمه مرکز وولسوالی های آنولایت ازتعمیرمعیاری محروم بوده وباوجود که محبس کاپیسا به شکل معیاری اعمارگردیده ولی کمبود تشکیل ازمشکلات عمده آن می باشد وافزود باوجود وعده های مکررمقامات بلند رتبه شفاخانه مرکزی کاپیسا هنوز اعمار نگردیده ومردم سخت ازاین ناحیه شاکی اند که باید دراعمار آن وبه بهره برداری شفاخانه 50 بسترولسوالی نجراب اقدامات لازم را رویدست گرفته شود. مولوی منصف اضافه کرد بند برق باغدره که ازجمله پروژه های ملی وعایداتی درسطح کشور می باشد هیچگونه توجه به آن صورت نگرفته است درصورتیکه این پروژه تکمیل گردد علاوه ازولایات شمال کابل بخش ازشهرکابل نیزازبرق آن مستفید خواهند شد وافزود باشنده گان مسیرچهاراهی جمال آغه الی ولسوالی کوهبند که خسارات مالی را ازتوسعه سرک متقبل شده اند برایشان خسارات آن پرداخت نگردیده است درحالیکه این مردم اکثران زراعت پیشه ومستضعف می باشد ونیز تاکید کرد که باید پخش ونشررادیو تلویزیون کاپیسا به تمام ولایت توسعه یابد. درگزارش ولایت کاپیسا همچنان تذکررفت که کمبود سهمیه حج، کمبود تشکیل مساجد، عدم استخدام معلمین حج به شکل متوازن ازولسوالی ها، کمبود محافظ برای ولسوالان واعضای شورای ولایتی، کمبود تشکیل شهرداری، کمبود بانکها برای توزیع معاش ورثه شهدا ومعلولین، نیز ازمشکلات درآن ولایت می باشد وتاکید کرد که مردم خواهان اعمارشهرک جدید درساحه صیاد مرکزکاپیسا می باشد . سناتور کاپیسا با ارایه گزارش ازهییت اداری مجلس خواست که این پیشنهادات را به کمیسیونها مربوط راجع ساخته تا ازآن طریق با مسوولان درمیان گذاشته شود.

درجلسه کمیسیون امورزنان،جامعه مدنی وحقوق بشربه ریاست شفیقه نوروزخیل،وضعیت بیجاه شدگان داخلی درکشوربخصوص ولایات کندز،بغلان،ننگرهار،هلمند،وفاریاب بشمول زنان واطفال رانگران کننده دانسته ازارگانهای ذیربط خواسته شدتادرموردتوجه جدی مبذول بدارند.دربخش دیگرجلسه پیرامون وضعیت زنان درکشوروتجاوزبالای طفل هفت ساله ویازده ساله به شدیدترین الفاظ محکوم گردیده ازارگانهای عدلی وقضایی تقاضاگردید عاملین این قضایاراموردمجازات قراردهند.

درجلسه کمیسیون مواصلات ومخابرات به ریاست لطف الله بابا،پیرامون مشکلات عقب مانی کارپروژه کابل جدیدصحبت گردیده ،قرارشد رئیس ومسوولین بخش های بوردمستقل پروژمذکوردریکی ازجلسات کمیسیون درزمینه وضاحت دهند.ونیزفیصله بعمل آمدکه وزیرارشادحج واقاف درموردپروسه انتقال حجاج وچگونگی قرارداد پروسه درجلسه کمیسیون روزدوشنبه پیرامون موضوع معلومات دهد.دربخش دیگرجلسه روی مشکلات شرکت آبرسانی وکانالیزسیون درمرکزوولایات بحث گردیده،خاطرنشان گردیدکه شرکت مذکور ازبدوتاسیس تاکنون نتوانسته خدمات متوقعه رابرای شهروندان درمرکزوولایت انجام دهد.که درزمینه فیصله شدکه رئیس شرکت متذکره دریکی ازجلسات کمیسیون درموردوضاحت دهد.

درجلسه کمیسیون اموربین المللی به ریاست لطیف خان ژوندی ،پیرامون ملاقات رئیس جمهوری کشورباسفیرجدیدملکی ناتوبرای افغانستان وقدردانی رئیس جمهورازهمکاری های ناتوبه افغانستان بخصوص مبارزه ترویزم ،صحبت گردید.اعضای کمیسیون نقش ناتورا درجهت ثبات درافغانستان ومنطقه موثردانسته ،خاطرنشان ساختندازآنجایکه نیروهای امنیتی ودفاعی کشورهمواره باتروریزم درمبارزه می باشد،لذابرای فایق آمدن دراین راستابه همکاری های بیشتر ناتونیازمی باشد ونیزدرجلسه درمورداظهارات رئیس شورای امنیت ملی کشورراباهمتای امریکایی اش درموردکنفرانس مسکو صحبت گردیده اعضای کمیسیون هماهنگی میان امریکاوروسیه درزمینه مبارزه باتروریزم رابه نفع افغانستان ومنطقه دانستند.همینگونه درجلسه ازمشکلات درخصوص صدورویزه ازسوی سفارت پاکستان درکابل وقونسلگری آنکشوردرجلال آباد ابرازنگرانی گردیده،ازمسوولین وزارت امورخارجه خواسته شدتادرموردباسفیرآن کشوردرزمینه صحبت نمایند.

درجلسه کمیسیون امورشورای ولایتی ،مصونیت وامتیازات،به ریاست قاری میرحاتم تره خیل گزارش کاری شورای ولایتی ننگرهارمطالعه وارزیابی گردیده،فعالیت های آن شوراموردتمجید اعضای کمیسیون قرارگرفت .دربخش دیگرجلسه فضل الرحمان مخترع کشور درزمینه اختراعات خویش ازجمله مهارنمودن آب معلومات داده افزود درصورتیکه امکانات دراختیارموصوف قرارگیرد، بخاطرمهارساختن آب های کشورپلانهای روی دست داردتا درقسمت زراعت وانرژی استفاده موثرازآن گرفته شودومیتوانندمردم بامصارف کم ازانرژی برق مستفیدگردند.درجلسه روی عرایض واصله نیزرسیدگی صورت گرفت.