صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز پنج شنبه ۲۱ قوس ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۰ قوس ۱۳۹۸ هجری شمسی

جلسات کمیسیون‌های مشرانوجرگه موضوعات مختلف را به بحث گرفتند.

درجلسه کمیسیون مواصلات ومخابرات به ریاست لطف الله بابا رئیس کمیسیون، موضوع فسخ قرارداد اجاره زمین‌های شرکت زراعتی وادی ننگرهاربا اجاره کنندگان ومالکان پمپ استیشن‌های تیل ولایت ننگرهارباحضورداشت معینان وزارت‌های زراعت، اقتصاد، شهرسازی واراضی، رئیس عمومی اراضی، رئیس شرکت زراعتی وادی ننگرهار، نمایندگان وزارت‌های مالیه وانرژی وآب مطرح بحث اعضای کمیسیون قرارگرفت. شکایت کنندگان گفتند که پمپ استیشن‌های ولایت ننگرهار زمین‌های غیرزراعتی شرکت وادی ننگرهاررا طبق قانون به اساس قرارداد به اجاره گرفته وبدون کدام تخلف سالانه پول آن را تحویل خزانه حکومت می‌نمودند؛ اما عده ازافراد استفاده جو به مراجع ذیصلاح اعمال نفوذ نموده ازطریق وزارت زراعت پیشنهاد فسخ قرارداد راعنوانی مقام ریاست جمهوری نموده است و ازسوی آن مقام نیزمنظورگردیده است که این موضوع مایه نگرانی آنان گردیده است وافزودند درحالی‌که بیش‌ترازسیزده میلیون دالردرآن ساحه سرمایه‌گذاری شده است حدودیک هزاروپنجصد تن درآن مصروف کارمی‌باشند.

همچنان مسئولین متذکره گفتند که موضوع ایجاب می‌نماید درجلسه هیئت مدیره باحضورداشت معینان وزارت‌های اقتصاد، مالیه ، تجارت، زراعت وانرژی وآب مورد بحث قرارگرفته وتصامیم اتخاذ گردد.

دراخیرفیصله به عمل آمد که وزارت‌های شهرسازی واراضی وزراعت ومالداری همراه بامسئولین شرکت زراعتی وادی ننگرهار درمورد ثبت ومدیریت زمین‌های شرکت متذکره به اساس مصوبه شورای عالی توسعه شهری به توافق رسیده، ازاجراآت شان کمیسیون را اطمینان دهند ونیزقرارشد شرکت مذکوربه منظورتقویت چشمه‌های منابع عایداتی دولت ازمستاجرین پول اجاره را طبق فیصله مجلس اداری و وزارت زراعت ومالداری الی مواصلت تصمیم نهایی اخذ وتحویل بانک نمایند وشرکت متذکره نمی‌تواند مانع فعالیت‌های قراردادی‌ها گردد ونیزقرارشد ملکیت‌های تحت اجاره نیزبه اعلان مجدد سپرده شود و مقامات ذیصلاح درقسمت فسخ قرارداد تجدیدنظرنماید.

20-Qaws98-Mukhabirat.JPG 

درجلسه کمیسیون رفاه عامه ومحیط زیست به ریاست داکترگل محمدرسولی رئیس کمیسیون، روی طرح قانون تابعیت بحث گردیده تصامیم اتخاذشد. دربخش دیگرجلسه درمورد پروژه‌های انکشافی زراعتی که طی سال جاری درولایت فاریاب تکمیل وبرخی دیگر که درحال تکمیل شدن است صحبت گردیده، اعضای کمیسیون اقدامات وزارت زراعت رادرآن ولایت بسنده ندانستند وتاکید شد که درسال مالی1399درقسمت تطبیق پروژه‌های زراعتی درولایت فاریاب اقدامات بیش‌ترصورت گیرد. هم‌چنان درجلسه ضمن بررسی گزارش کاری کمیسیون دراین اجلاس، به عرایض واصله نیزرسیدگی لازم صورت گرفت.

 20-Qaws98-Rifai.JPG

درجلسه کمیسیون اموراقوام، قبایل، سرحدات وکوچی‌ها به ریاست داکترمحمد آجان منگل رئیس کمیسیون، فرمان تقنینی شماره313 درمورد انفاذ مجدد تشکیل وصلاحیت محاکم عسکری مطالعه وادامه بحث به نشست‌های بعدی واگذارشد.

دربخش دیگرجلسه عرایض واصله درمورد مشکلات وعدم پرداخت معاشات معلولان و ورثه شهدا بررسی گردید وازارگان‌های ذیربط تقاضا به عمل آمد تا به این مشکلات توجه لازم نماید.هم‌چنان درمورد مشکلات باشندگان شهرک شیخ زاهد ابن سلطان آل نهیان ازرهگذر نبود آب آشامیدنی صحی، نبود مسجد، خامه بودن کوچه‌ها وبرخی مسایل دیگرصحبت وموضوع ازحیث ارتباط به ارگان‌های ذیربط ارجاع شد.

20-Qaws98-Aqwam.JPG 

درجلسه کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی به ریاست گلالی اکبری رئیس کمیسیون، درمورد فرمان تقنینی شماره 351 دررابطه به قانون اصول محاکمات صحبت وتصامیم اتخاذ شد.

دربخش دیگرجلسه تقدیرنامه کمیسیون به سارنوال لیدا حبیب آمرنظارت برتوقیف خانه‌های ریاست عمومی محابس وزارت امورداخله تفویض گردید ودرضمن ازکارکردهای مثبت وی دربخش دفاع ازحقوق بشری محبوسین به نیکویی یاد آوری به عمل آمد.

20-Qaws98-Zanan.JPG 

 درجلسه کمیسیون اموردینی، فرهنگی، معارف وتحصیلات عالی به ریاست عبداللطیف نهضت یاررئیس کمیسیون، فرمان رئیس جمهور درمورد قانون طرزتحصیل حقوق بعد ازمطالعه مورد تایید قرارگرفت ونیز پیرامون فرمان تقنینی شماره356 قانون رهنمای معاملات، صحبت وتصامیم لازم درزمینه اتخاذ شد.

دراخیرجلسه ازاقدام سفارت جاپان مقیم کابل بخاطر گذاشتن کتاب تسلیت وتحریریاد داشت به داکترتتسو ناکامورا مدیرموسسه خدمات صحی صلح جاپان، یک قدم نیک برای تامین روابط فرهنگی میان دوکشور وتداوم کمک‌های جاپان برای افغانستان عنوان نمودند ودرضمن ازحکومت افغانستان خواستند که یک برنامه را بخاطرزنده نگهداشتن کارکردهای ناکامورا را اندازی نماید.

20-Qaws98-Farhangi.JPG 

درجلسه کمیسیون اموربین المللی به ریاست فوزیه سادات څمکنی منشی کمیسیون، درمورد فرمان تقنینی شماره307 درمورد ضمیمه شماره( 1)قانون سلاح ناریه مهمات ومواد منفلقه وطرح قانون تابعیت بحث گردیده جهت تدقیق بیش‌تربه جلسه بعدی موکول شد.

همین‌گونه درجلسه پیرامون اعلان نتایج انتخابات ریاست جمهوری صحبت گردیده، ازکمیسیون مستقل انتخابات خواسته شد تا نتایج ابتدایی را اعلان نموده تا به نگرانی مردم ازاین ناحیه پایان داده شود.

 20-Qaws98-BIo.JPG

دراخیرجلسه برعلاوه رسیدگی به عرایض واصله، اعضای کمیسیون حمله تروریستی بالای آمرشهدا ومعلولین ولایت غزنی رابه شدت محکوم نموده ازمسئولین ذیربط امنیتی خواسته شد تا درقسمت شناسایی عاملین این قضیه اقدام نمایند.