صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز جمعه ۲۴ قوس ۱۳۹۶
جلسۀکمیته رؤسای مشرانوجرگه که دردوبخش به ریاست محمد علم ایزدیار وداکترمحمد آصف صدیقی نایبان مجلس وبه شرکت نایب منشی، رؤسا ومعاونین کمیسیونها ورئیس عمومی دارالانشأ تدویرگردید.
درجلسه فیصله شد که درنشست عمومی روزیکشنبه چهاردهم عقرب علاوه ازبحث آزاد، گزارش هیئت مجلس ازکشوراندورا وهیئت کمیسیون سمع شکایات ازولایت نیمروزاستماع گردد ونیزدرجلسه عمومی شانزدهم عقرب علاوه ازبحث آز...
Document چهارشنبه ۱۰ عقرب ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
جلسه کمیتۀ رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یاروبه شرکت نایب اول،نایب دوم،منشی، شماری از روسا و معاونین کمیسیونها و رئیس عمومی دارالانشای آن جرگه دایرگردید.
در جلسه فیصله شد که درنشست عمومی روزیکشنبه هفتم عقرب علاوه ازبحث آزاد گزارش هیئت های مجلس اززندان پلچرخی کابل وکشورچک استماع گردد ودرجلسه عمومی روزسه شنبه نهم عقرب گزارش هیئت های مجلس ازکشورهای اند...
Document چهارشنبه ۳ عقرب ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
درجلسه کمیتۀ رؤسای مشرانوجرگه به ریاست محمد علم ایزدیارنایب اول مجلس، فیصله شد که :
درنشست عمومی روزیکشنبه ۳۰میزان علاوه ازبحث آزاد، گزارش سفرهییت های پارلمانی مجلس ازکشورهای رومانیا، اندورا وسویس استماع گرددونیزدرنشست عمومی روزسه شنبه دوم عقرب وزیرامورخارجه ویا معین سیاسی آن وزار...
Document چهارشنبه ۲۶ میزان ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
درجلسه فوق العاده کمیته رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یاررئیس مجلس؛ مشکلات محیطی باشندگان شهرکابل باسرپرست شاروالی کابل مطرح گردید.
درجلسه، رؤسای کمیسیون‌های مواصلات ومخابرات، امورمعلولین ورفاه عامه وشماری ازسناتوران سوالات شانرا مبنی برعدم حضورسرپرست شاروالی کابل به کمیسیون مربوطه، عدم آغازکارعملی شهرک پدوله وخدمات زیربنایی...
Document شنبه ۲۲ میزان ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
جلسه کمیته رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یاررییس آن جرگه تدویریافت.
جلسه کمیته رؤسا فیصله نمودکه درجلسه عمومی روزیکشنبه مورخ ۲۳ماه روان علاوه ازمباحث آزاد؛ فرمان تقنینی شماره ۲۴۹رییس جمهوری درمورد قانون استملاک جهت بحث به جلسه پیشکش گردد ونیزبه اساس فیصله جلسه عموم...
Document چهارشنبه ۱۹ میزان ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...