صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزلعمل های داخلیExpand طرزلعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز جمعه ۲۷ اسد ۱۳۹۶
درجلسۀ فوق العاده کمیتۀ رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار رئیس مجلس سنا؛ فیصله شد که:
درنشست عمومی روزیکشنبه هفدهم ثورعلاوه ازمباحث آزاد، گزارش هیئت های مجلس ازولایت نیمروز وکشور بحرین ودرجلسه روزسه شنبه نزدهم ثورضمن بحث آزاد، گزارش هییت مجلس ازکشورسریلانکا استماع گرددونیزکمیسیون ا...
Document شنبه ۱۶ ثور ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
درجلسه کمیته رؤسای مشرانوجرگه امروزبه ریاست محمدعلم ایزدیارنایب اول مواردذیل فیصله گردید:
درجلسه عمومی روزیکشنبه مورخ ۱۰ثورعلاوه ازبحث آزاد، گزارش ولایتی ولایت پروان به جلسه ارایه گردد ودرجلسه عمومی روز سه شنبه مورخ ۱۲ماه روان ضمن بحث آزاد الی حضورمهمانان ؛مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات...
Document چهارشنبه ۶ ثور ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
درجلسۀ امروزکمیتۀ رؤسای مشرانوجرگه به ریاست داکترمحمد آصف صدیقی نایب دوم مجلس فیصله شد که:
درنشست عمومی روزیکشنبه سوم ثورعلاوه ازبحث آزاد، گزارش ولایتی سناتورولایت ارزگان استماع گردد ونیزدرجلسه روزسه شنبه پنجم ثورضمن بحث آزاد، وزیرعدلیه د.ج.ا.ا درمورد چگونگی فعالیت احزاب سیاسی ونشرقوانی...
Document چهارشنبه ۳۰ حمل ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
درجلسۀ امروزکمیتۀ رؤسای مشرانوجرگه به ریاست محمد علم ایزدیار نایب اول مجلس فیصله شد که:
درنشست عمومی روزیکشنبه ۲۷ حمل علاوه ازبحث آزاد، وزیرعدلیه د.ج.ا.ا پیرامون چگونگی تطبیق وتنفیذ قانون احزاب سیاسی، نشرقوانین درجریده رسمی وبرخی مسایل مرتبط به آن وزارت به پرس‌شهای سناتوران پاسخ ارای...
Document چهارشنبه ۲۳ حمل ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
درجلسۀ امروزکمیتۀ رؤسای مشرانوجرگه به ریاست داکترمحمد آصف صدیقی نایب دوم مجلس فیصله شد که :
درنشست عمومی روزیکشنبه ۲۰ حمله علاوه ازبحث آزاد، گزارش هییت مشرانوجرگه ازفدراتیف روسیه استماع و روی اسناسنامه شورای اسلامی هوانوردی ملکی وموافقتنامه مصونیت ها وامتیازات برای سازمان همکاری های اسلام...
Document چهارشنبه ۱۶ حمل ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...