صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز دو شنبه ۲۸ حوت ۱۳۹۶
جلسۀ کمیته رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار وبه شرکت نایب دوم، نایب منشی، رؤسا ومعاونین کمیسیونها ورئیس عمومی دارالانشأ تدویرگردید.
درجلسه فیصله شد که درنشست عمومی روزیکشنبه پنجم قوس علاوه ازبحث آزاد، گزارش هییت مجلس ازکشورآلمان استماع و درجلسه عمومی هفتم قوس ضمن بحث آزاد، گزارش هییت مجلس از راکت پراگنی ها پاکستان به ولا...
Document چهارشنبه ۱ قوس ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
جلسۀکمیته رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار وبه شرکت نایب منشی، رؤسا ومعاونین کمیسیونها ورئیس عمومی دارالانشأ تدویرگردید.
درجلسه برفیصله مورخ ۱۷ عقرب کمیته روسا تاکید شدکه درنشست عمومی ۲۸ عقرب علاوه ازبحث آزاد، روی فرمان تقنینی رئیس جمهور درمورد قانون ثبت احوال نفوس مباحثی صورت گیرد و درجلسه عمومی سی ام عقرب وزیرم...
Document چهارشنبه ۲۴ عقرب ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
جلسۀکمیته رؤسای مشرانوجرگه به ریاست محمد علم ایزدیار نایب اول مجلس وبه شرکت نایب منشی، رؤسا ومعاونین کمیسیونها ورئیس عمومی دارالانشأ تدویرگردید.
درجلسه فیصله شد که درنشست عمومی۲۱ عقرب علاوه ازبحث آزاد، لوی درستیزاردوی ملی ومعین ارشد امورامنیتی وزارت امورداخله روی وضعیت کنونی کشور وپلان‌های عملیاتی، درفصل سرما برای سرکوب هراس افگنان معلو...
Document چهارشنبه ۱۷ عقرب ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
جلسۀکمیته رؤسای مشرانوجرگه که دردوبخش به ریاست محمد علم ایزدیار وداکترمحمد آصف صدیقی نایبان مجلس وبه شرکت نایب منشی، رؤسا ومعاونین کمیسیونها ورئیس عمومی دارالانشأ تدویرگردید.
درجلسه فیصله شد که درنشست عمومی روزیکشنبه چهاردهم عقرب علاوه ازبحث آزاد، گزارش هیئت مجلس ازکشوراندورا وهیئت کمیسیون سمع شکایات ازولایت نیمروزاستماع گردد ونیزدرجلسه عمومی شانزدهم عقرب علاوه ازبحث آز...
Document چهارشنبه ۱۰ عقرب ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
جلسه کمیتۀ رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یاروبه شرکت نایب اول،نایب دوم،منشی، شماری از روسا و معاونین کمیسیونها و رئیس عمومی دارالانشای آن جرگه دایرگردید.
در جلسه فیصله شد که درنشست عمومی روزیکشنبه هفتم عقرب علاوه ازبحث آزاد گزارش هیئت های مجلس اززندان پلچرخی کابل وکشورچک استماع گردد ودرجلسه عمومی روزسه شنبه نهم عقرب گزارش هیئت های مجلس ازکشورهای اند...
Document چهارشنبه ۳ عقرب ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...