صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز یک شنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۷
درجلسه کمیتۀ رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، اجندای جلسات عمومی هفتۀ بعدی تعیین و روی برنامه های کاری کمیسیونها مباحثی صورت گرفت.
درکمیتۀ روسا فیصله شد که درنشست عمومی ۱۹ حمل مجلس، علاوه ازمباحث آزاد، روی فرمان تقنینی درمورد (طی مراحل، نشروانفاذ اسناد تقنینی) کارصورت گیرد ودرنشست عمومی مورخ۲۱ حمل وزرای صحت عامه ومبار...
Document چهارشنبه ۱۵ حمل ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
جلسه نوبتی کمیته روسای مشرانوجرگه امروز،به ریاست فضل هادی مسلم یار رئیس مجلس تدویرگردید.
در جلسه ضمن تعیین اجندای جلسات عمومی هفته بعدی فیصله شد که درنشست عمومی روزیکشنبه ۱۲ حمل علاوه ازبحث آزاد وارایه گزارش های ولایتی سناتوران ، ازکارکردها وخدمات وزیردفاع ملی، وزیرامورشهرسازی ومسکن، ر...
Document چهارشنبه ۸ حمل ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
درنخستین جلسه کمیته روسای مشرانوجرگه، به ریاست فضل هادی مسلم یار اجندای جلسات عمومی هفته جاری تعیین گردید.
اما درآغازجلسه فضل هادی مسلم یار، انتخاب هییت اداری مجلس وهییت اداری کمیسیونها را تبریک گفته تاکید نمود که سناتوران مانند گذشته درنشست های عمومی وکمیسیونها حضورفعال اتخاذ نمایند تا درتصویب وتایی...
Document شنبه ۱۹ حوت ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
جلسۀکمیته رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یاروبه اشتراک منشی، رؤسا ومعاونین کمیسیونها ورئیس عمومی دارالانشأی مجلس تدویرگردید.
درجلسه فیصله شد که درنشست عمومی روزیکشنبه ۱۷ جدی علاوه ازمباحث آزاد، گزارش کاری کمیسیونهای اقتصاد ملی، اموردفاعی، امورزنان، امورمعلولین ورفاه عامه، اموربین المللی واموراقوام وقبایل ارایه گرد...
Document چهارشنبه ۱۳ جدی ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
جلسۀکمیته رؤسای مشرانوجرگه به ریاست محمد علم ایزدیار نایب اول و به اشتراک نایب دوم، منشی، رؤسا ومعاونین کمیسیونها ورئیس عمومی دارالانشأ آن جرگه تدویرگردید.
دراین جلسه فیصله شد که درنشست عمومی روزیکشنبه سوم جدی علاوه از مباحث آزاد، وزرای امورخارجه، دفاع، داخله، مشاورشورای امنیت ملی، روسای عمومی امنیت ملی واداره مستقل ارگانهای محلی در مورد حصارکشی پا...
Document چهارشنبه ۲۹ قوس ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...