صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز دو شنبه ۲۸ حوت ۱۳۹۶
محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه امروزدردفترکارش با والی ولایت غزنی صحبت نموده گزارش کاری وی را استماع نمود.
در این دیدارانجنیرعبدالکریم متین والی غزنی ضمن ارایه معلومات در بخش های انکشافی٬ فرهنگی، امنیتی وحکومتداری خوب درولایت عزنی اظهار داشت که طرح های رادرراستای تامین امنیت، تطبیق برنامه های انکشافی، ...
Document شنبه ۱۲ حوت ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
محمد علم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه، طی نشستی ،بار دیگر موضوع برق قریه پارنده مرکزولایت پنجشیر را با معین برق وزارت انرژی وآب، رئیس عمومی شرکت برشناونماینده قراردادی پروژه مذکور مطرح کرد.
نایب اول مشرانوجرگه ازتعلل بیش ازحد درتکمیل کار بند برق مذکورانتقاد نمود که مدت ده سال را دربر گرفته است واختلافات میان طرف های کاری، موجب طولانی شدن کار این پروژه شده است و خواهان اکمال پروژۀ مذک...
Document چهار شنبه ۲۵ دلو ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
استادمحمدطیب عطامنشی مشرانوجرگه امروزطی نشستی ازکاروفعالیت انجمن مهاجرین دنمارک (DRC )تقدیربعمل آورد.
دراین نشست که شماری ازاعضای رهبری آن انجمن حضورداشتند منشی مجلس سناازکارکردهای انجمن مذکوردرنقاط مختلف کشوریادآوری نموده بااهدای لوگووتقدیرنامه های مشرانوجرگه شورای ملی به رهبری آن نهادازفعالیت های...
Document سه شنبه ۲۴ دلو ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
محمد علم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه امروزدرحالیکه داکترمحمدآصف صدیقی نایب دوم وسناتوران ولایات پروان وکاپیسانیزشرکت داشتندخواستهای بزرگان، محاسن سفیدان ومتفذین ولسوالی
دراین نشست ولسوال وتنی چندازبزرگان صحبت نموده ضمن مطرح نمودن برخی مشکلات محیطی شان گفتند ایجاب می نماید که ولسوالی نجراب به دولسوالی ارتقا نموده و عملیات تصفیوی درساحات پچغان وافغانیه آن ولسوالی...
Document دو شنبه ۲۳ دلو ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
محمد علم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه، امروزدرحالیکه داکترمحمدآصف صدیقی نایب دوم مجلس نیزحضورداشت،خدمات وکارکردهای حبیب الله اصغری مشاوراداره اموروپوهاند سیداکرام الدین
حصاریان آمر دیپارتمنت فارسی دری پوهنځی ادبیات پوهنتون کابل را مورد تحسین قرارداد. دراین نشست نایب اول مجلس ازتلاش های مشاوراداره اموروپوهاند حصاریان درزمینه های تحکیم روابط میان حکومت ومردم، تح...
Document شنبه ۲۱ دلو ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...