صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز یک شنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۷
درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه به ریاست محمد علم ایزدیارنایب اول، ضمن نگرانی ازتشدید نا امنی‌ها ، کودتای هفتم ثورتقبیح و انقلاب اسلامی هشتم ثورخجسته باد گفته شد.
درآغازجلسه نایب اول وسایراعضا طی صحبت هایشان، کودتای کمونیستی هفتم ثورسال ۱۳۵۷ را محکوم نموده آنرا سرآغاز بدبختی های بیشماردرکشوردانسته گفتند تمام نابسامانی ها وبحرانهایکه طی چهاردهه اخیربرمرد...
Document یک شنبه ۹ ثور ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
درنشست روزسه شنبه مشرانوجرگه که دردوبخش به ریاست فضل هادی مسلم یار رئیس ومحمد علم ایزدیارنایب اول تدویرگردید، مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات واداره ثبت احوال نفوس،
مورد استجواب قرارگرفتند. اما درمباحث آزاد جلسه، سناتوران پیرامون حوادث اخیردرکشوربه ویژه حمله انتحاری بریک مرکز توزیع تذکره درناحیه ششم شهرکابل که تلفات گستردۀ انسانی را به جا گذاشت، سربریدن سه ...
Document سه شنبه ۴ ثور ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
درنشست امروزمشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، وزیرزراعت ومالداری و وزیردولت دراموررسیدگی به حوادث دربارۀ تدابیرشان بخاطرمبارزه با خشکسالی وموارد دیگر توضیحات دادند.
ازمسوولان مذکوردرحالیکه داکترکریم بازمعین وزارت دولت درامورپارلمانی نیزحضورداشت؛ سناتوران نثاراحمد حارس، محمد عظیم قویاش وسایراعضا پرسش‌های را پیرامون زیان‌های خشکسالی جاری درکشوربه ویژه ولایات ...
Document یک شنبه ۲ ثور ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، یک عنوان فرمان تقنینی وطرح اعضا تصویب وازپایمردی وشجاعت مسوولان ومردم خوست دردفع تجاوزات اخیرپاکستانی ها
طرح اعضا درمورد تعدیلات درقانون تنباکوکه درکمیسیون رفاه عامه، منابع طبیعی ومحیط زیست آماده شده بود وضمیمه شماره (۱) قانون صحت ازسوی رئیس وسایراعضای کمیسیون به مجلس ارایه ومورد تصویب قرارگرفت.
Document سه شنبه ۲۸ حمل ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
درجلسه روزیکشنبۀ مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، اعضای مجلس سنا ازآغاز ثبت نام رای دهندگان حمایت واستقبال نمودند.
سناتوران ازشروع ثبت نام رای دهندگان که دیروزبا حضورمحمد اشرف غنی رئیس جمهور و داکترعبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت آغازگردید، پشتیبانی واستقبال نموده گفتند انتخابات از ارکان تحقق دموکراسی ...
Document یک شنبه ۲۶ حمل ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...