صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز دو شنبه ۲۸ حوت ۱۳۹۶
درجلسه فوق العاده امروزمشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، علاوه ازارایۀ گزارش کاری یکسال تقنینی جاری مجلس، فرمان تقنینی درمورد (قانون امورذاتی افسران، بریدملان وساتمنان) تصویب گردید.
فرمان تقنینی درمورد تعدیلات در(قانون امورذاتی، افسران، بریدملان وساتمنان) که درکمیسیونهای مجلس مورد مطالعه قرارگرفته بود، توسط رئیس وسایراعضای کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی به جلسه ارایه گردید...
Document شنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، علاوه ازتصویب یک عنوان فرمان تقنینی، ورود هیئت شورای امنیت سازمان ملل متحد به کابل یک دستاورد بزرگ عنوان شد.
فرمان تقنینی درمورد (قانون تنظیم امورمالداری) که درکمیسیونهای مجلس سنا مطالعه گردیده بود توسط رئیس وسایراعضای کمیسیون اقتصاد ملی، مالی وبودجه به جلسۀ ارایه وبه اتفاق آرا، تصویب شد.
Document سه شنبه ۲۶ جدی ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
درجلسه روزیکشنبه به ریاست فضل هادی مسلم یار، علاوه ازتصویب دوعنوان فرمان تقنینی روی مسایل جاری کشورنظریاتی ارایه شد.
فرمان تقنینی درمورد قانون منع شکنجه وضمیمه شماره یک آن که درکمیسیون‌های مجلس مورد مطالعه وتدقیق قرارگرفته بود توسط رئیس وسایراعضای کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی ارایه وبه تصویب رسید ونیز...
Document یک شنبه ۲۴ جدی ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
درجلسۀ امروزمشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، علاوه ازتصدیق یک عنوان موافقتنامه بین المللی واهدای تقدیرنامه به رئیس عمومی دارالانشای مجلس، روی مسایل جاری کشوربحث گردید.
موافقتنامۀ میان افغانستان وامارات متحده عربی درمورد (خدمات هوایی درمیان وفراترازقلمروهای مربوطه شان) که درکمیسیونهای مجلس مورد مطالعه قرارگرفته بود، توسط معاون وسایراعضای کمیسیون اموربین المل...
Document سه شنبه ۱۹ جدی ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
درجلسه روزیکشبنه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، علاوه ازاستماع گزارش‌های کاری برخی کمیسیونها، روی مسایل مهم کشور مباحثی صورت گرفت.
درمباحث آزاد، سناتوران حمله انتحاری برمحل تجمع پولیس ضد آشوب وشورش درساحۀ بنایی شهرکابل را پرسش برانگیزدانسته گفتند درحالیکه پولیس درناوقت های شب با شراب فروشان وفروشنده گان مواد مخدردرگیربودن...
Document یک شنبه ۱۷ جدی ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...