صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز یک شنبه ۲۴ قوس ۱۳۹۸
از روز جهانی مادر امروز ازسوی مشرانوجرگه وریاست عمومی دارالانشای آن در شورای ملی تجلیل به عمل آمد.
این مراسم که به ابتکار کمیسیون امورزنان و جامعه مدنی وآمریت جندر دارالانشای مجلس سنا برگزار گردید؛ درنخست فضل هادی مسلم یار رییس مشرانوجرگه، روز جهانی مادر را به تمام مادران جهان به ویژه مادران مسل...
Document دو شنبه ۳ سرطان ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
ورکشاپ دو روزه آگاهی درمورد حفاظت از محیط زیست وحقوق بشر که به همکاری ریاست عمومی دارالانشای مشرانوجرگه و نهاد های مربوطه راه اندازی شده بود امروز خاتمه یافت.
این ورکشاپ که در الحاقیه شورای ملی دیروز آغاز ودرآن کارمندان ریاست‌ها وآمریت‌های مختلف ریاست عمومی دارالانشاء اشتراک داشتند ازسوی نماینده گان کمیسیون مستقل حقوق بشر و اداره ملی حفاظت ازمحیط زیست در...
Document چهارشنبه ۲۹ جوزا ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
مراسم فاتحه والده، عبدالمقتدرناصری رییس عمومی دارالانشای مشرانوجرگه امروز درمسجد الحاقیه شورای ملی برگزارشد.
این مراسم که از سوی رهبری ریاست عمومی دارالانشای مجلس سنا،اقارب وخانواده مرحومه تدویرشده بود درآن شماری ازاعضای هیئت اداری مشرانوجرگه ، نماینده گان مردم درپارلمان، شماری از اراکین بلندپایه حکومتی، ...
Document چهارشنبه ۲۲ جوزا ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
عبدالمقتدرناصری رییس عمومی دارالانشای مشرانوجرگه امروز با آقای مکی میزو ساوا سکرتر اول بخش سیاسی سفارت جاپان، مقیم کابل ملاقات نمود.
دراین ملاقات هردو جانب روی موارد سفرهیئت مشرانوجرگه برای اشتراک درکنفرانس اتحادیه بین الپارلمانی که قراراست درجاپان تدویریابد، ایجاد گروپ های پارلمانی، تقویت وگسترش روابط میان پارلمان های دوکشور ب...
Document چهارشنبه ۸ جوزا ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
روند تطبیق سیستم معلومات مدیریت منابع بشری در ریاست عمومی دارالانشای مشرانوجرگه امروز باحضورداشت مسئولین آغاز گردید.
در این برنامه که معاونین وبرخی رؤسای ریاست عمومی دارالانشای مشرانوجرگه حضور داشتند؛ احمدمسعود توخی رییس اداره خدمات ملکی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی طی صحبتی هدف از تطبیق سیستم معلومات ...
Document شنبه ۴ جوزا ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...