صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز دو شنبه ۲۸ حوت ۱۳۹۶
درنخستین جلسه کمیته روسای مشرانوجرگه، به ریاست فضل هادی مسلم یار اجندای جلسات عمومی هفته جاری تعیین گردید.
اما درآغازجلسه فضل هادی مسلم یار، انتخاب هییت اداری مجلس وهییت اداری کمیسیونها را تبریک گفته تاکید نمود که سناتوران مانند گذشته درنشست های عمومی وکمیسیونها حضورفعال اتخاذ نمایند تا درتصویب وتایی...
Document شنبه ۱۹ حوت ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
جلسۀکمیته رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یاروبه اشتراک منشی، رؤسا ومعاونین کمیسیونها ورئیس عمومی دارالانشأی مجلس تدویرگردید.
درجلسه فیصله شد که درنشست عمومی روزیکشنبه ۱۷ جدی علاوه ازمباحث آزاد، گزارش کاری کمیسیونهای اقتصاد ملی، اموردفاعی، امورزنان، امورمعلولین ورفاه عامه، اموربین المللی واموراقوام وقبایل ارایه گرد...
Document چهارشنبه ۱۳ جدی ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
جلسۀکمیته رؤسای مشرانوجرگه به ریاست محمد علم ایزدیار نایب اول و به اشتراک نایب دوم، منشی، رؤسا ومعاونین کمیسیونها ورئیس عمومی دارالانشأ آن جرگه تدویرگردید.
دراین جلسه فیصله شد که درنشست عمومی روزیکشنبه سوم جدی علاوه از مباحث آزاد، وزرای امورخارجه، دفاع، داخله، مشاورشورای امنیت ملی، روسای عمومی امنیت ملی واداره مستقل ارگانهای محلی در مورد حصارکشی پا...
Document چهارشنبه ۲۹ قوس ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
جلسۀکمیته رؤسای مشرانوجرگه به ریاست محمد علم ایزدیار نایب اول و به شرکت نایب دوم، منشی، رؤسا ومعاونین کمیسیونها ورئیس عمومی دارالانشأ تدویرگردید.
کمیتۀ رؤسا اجندای هفته آینده را تعیین نمود که درنشست عمومی ۱۹ قوس علاوه از مباحث آزاد، رئیس بورد حقوقی ریاست جمهوری درمورد اظهارات مقامات پیشین حکومت هریک محمد عمر داود زی، رحمت الله نبیل ودا...
Document چهارشنبه ۱۵ قوس ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
جلسۀکمیته رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار و شرکت نایب دوم، نایب منشی، رؤسا ومعاونین کمیسیونها تدویرگردید.
در این جلسه فیصله شد که درنشست عمومی روزیکشنبه ۱۲ قوس علاوه از مباحث آزاد، فرمان تقنینی رییس جمهور درمورد تعدیل وحذف برخی مواد قانون ثبت احوال نفوس درمورد (اصلاح سن ونام) ، مورد بحث قرارگیرد وگزارش...
Document چهارشنبه ۸ قوس ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...