صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزلعمل های داخلیExpand طرزلعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز پنج شنبه ۱۰ حمل ۱۳۹۶
درجلسۀ امروزکمیتۀ رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار رئیس مجلس فیصله شد که :
درنشست عمومی روزیکشنبه سیزدهم حمل علاوه ازبحث آزاد، گزارش سفرهیئت مجلس سنا ازکشورچین وگزارش سناتوران ولایات پنجشیر ونورستان استماع گردد ونیز بنابرپیشنهاد مردم مشرقی سید حسین عالمی بلخی وزیرامورمها...
Document چهارشنبه ۹ حمل ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
درجلسۀ فوق العاده کمیتۀ رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار رئیس مجلس سنا با پوهنمل غلام نبی فراهی وزیردولت درامورپارلمانی درمورد چگونگی تنظیم اراکین دولتی ومهمانان درجلسات
عمومی وکمیسیونهای مشرانوجرگه وبا جنرال گل نبی احمدزی قوماندان عمومی گارنیزون کابل پیرامون جلوگیری ازبرخورد دوگانه منسوبان آن ارگان با سناتوران، مباحثى صورت گرفت.
Document شنبه ۲۸ حوت ۱۳۹۵ اطلاعات بیشتر...
درجلسۀ امروزکمیته رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار رئیس مجلس فیصله شد که :
درنشست عمومی روزیکشنبه مورخ ۲۹ حوت مسوولان سکتورامنیتی درمورد وضعیت امنیتی كشور به ویژه چگونگى حمله تروريستى به شفاخانه سردارمحمد داوود خان معلومات دهند. هكذا فیصله شد که درنشست عمومی ششم حمل س...
Document چهارشنبه ۲۵ حوت ۱۳۹۵ اطلاعات بیشتر...
درجلسه کمیته رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار ، برعلاوه تنظیم امورکاری کمیسیونها ، آجندای جلسات عمومی تعیین گردید.
درجلسه روزیکشنبه مورخ ۱۹جدی علاوه ازبحث آزاد،روی موادباقیمانده اصول وظایف داخلی مشرانوجرگه بحث صورت گیرد ودرجلسه روزسه شنبه مورخ ۲۱ماه روان بعد ازبحث آزاد ، کمیسیونهای اقتصادملی،اموراقوام وقبایل،ا...
Document چهارشنبه ۱۵ جدی ۱۳۹۵ اطلاعات بیشتر...
جلسه کمیته رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یاررییس آن جرگه تدویریافت.
درجلسه ضمن تنظیم امورکاری کمیسیونها وتعیین آجندای جلسات عمومی فیصله گردیدکه درجلسه عمومی روزیکشنبه مورخ پنچم ماه جدی علاوه ازبحث آزادالی تکمیل شدن نصاب؛طرح اعضای ولسی جرگه درموردقانون منع آزارواذیت...
Document چهارشنبه ۱ جدی ۱۳۹۵ اطلاعات بیشتر...