صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز سه شنبه ۶ عقرب ۱۳۹۹
تیم مذاکراتی دولت جمهوری اسلامی افغانستان عصر امروز از طریق ویدیو کنفرانس ، در مورد پیشرفت های صلح معلومات مفصل را با نشست هیئت اداری مشرانوجرګه که به ریاست فصل هادی‌
نخست محمدمعصوم ستانکزی رییس تیم مذاکراتی طی صحبتی از وحدت نظر میان اعضای تیم و موقف قانونی و اصولی آن‌ها اطمینان داده گفت با گروه طالبان در عمومیات به توافق رسیده ایم اما در موارد محدود از جمله موا...
Document چهارشنبه ۲۳ میزان ۱۳۹۹ اطلاعات بیشتر...
داکترزلمی زابلی رییس کمیسیون سمع شکایات ومحمد نادر بلوچ رییس کمیسیون رفاه عامه وصحت مشرانوجرگۀ، امروزمشترکاً
در یک کنفرانس مطبوعاتی درحضورداشت نمایندگان اتحادیه وانجمن داکتران، متخصصین صحی وخبرنگاران فیصله کمیته رؤسا را درمورد معرفی دو مسوول ارشد حکومتی به لوی سارنوالی ابلاغ نمودند.
Document پنج شنبه ۱۱ ثور ۱۳۹۹ اطلاعات بیشتر...
کمیسیون سمع شکایات مشرانوجرگه امروز طی کنفرانس مطبوعاتی نارسایی های موجود دربرخی وزارت ها را با رسانه شریک ساخت.
داکتر زلمی زابلی رییس کمیسیون، شکایات متعدد واصله مبنی بر (تصاحب غیرقانونی موازی ۷۴ جریب زمین پوهنتون کابل و غصب ده ها جریب زمین وزارت زراعت ازسوی پوهنتون امریکایی وعدم اجراات مسئولین دولتی نسبت به...
Document دو شنبه ۲۲ میزان ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
فضل‌هادی مسلم یار رییس، هیئت اداری واعضای مشرانوجرگه امروز طی کنفرانس مطبوعاتی؛ گفته‌های اخیرنخست وزیرپاکستان درمورد به میان آمدن (حکومت جدید درافغانستان( را رد وآنرامحکوم نمودند
دراین کنفرانس فضل‌هادی مسلم یاربه نمایندگی ازمجلس اذعان داشت که افغانستان کشورمستقل ودارای نظام انتخابی بوده و روی مسایل ملی وجهانی مربوط به افغانستان ازطریق حکومت، نمایندگان مردم وسایرسیاسیون عمل ...
Document یک شنبه ۲۶ حوت ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
سناتوران معترض که تعداد شان به ۲۶تن میرسید؛همراه با منشی ونایب منشی مشرانو جرگه اعتراض شانرا از بی عدالتی درپروسه امتحان استخدام کارمندان توزیع تذکره های برقی وعدم حضورمسئولین
مربوط به جلسه امروزی در کنفرانس مطبوعاتی ابرازداشتند. دراین کنفرانس استادمحمدطیب عطا منشی وداکترمحمدفیصل سمیع نایب منشی مشرانوجرگه وسناتوران مذکور در مورد بی عدالتی درپروسه امتحان استخدام کارمندا...
Document سه شنبه ۲۶ ثور ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...