صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز دو شنبه ۲۸ حوت ۱۳۹۶
داکتر محمد آصف صدیقی نایب دوم مشرانو جرگه امروز طی نشست خواستهای شماری از اهالی ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر را استماع نمود.
در این نشست چند تن به نمایندگی از دیگران، مشکلات شانرامبنی برغضب زمین های دولتی ازسوی برخی زورمندان، افزایش ناامنی ها عدم تطبیق برنامه های انکشافی وبرخی موارددیگریادآوری نموده؛ گفتند به اثرسعی وتل...
Document یک شنبه ۲۷ حوت ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
نشست مشترک رؤسای مجلسین شورای ملی با شماری ازهمکاران بین المللی بخاطرتداوم همکاری های شان با پارلمان افغانستان ، درمقرشورای ملی تدویرگردید.
محوراین نشست را که ارزیابی وتداوم کمکهای جامعه جهانی با پارلمان افغانستان، مبارزه با فساد اداری وتطبیق قوانین تشکیل می داد، درآن فضل هادی مسلم یاررئیس مشرانوجرگه، عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی...
Document شنبه ۲۶ حوت ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
فضل هادی مسلم یار رئیس مشرانو جرگه شورای ملی شامگاه روز دوشنبه با رییس و شماری ازاستادان پوهنتون خراسان ولایت ننگرهار دیدار کرد.
در این دیداررییس و تعداد از استادان این پوهنتون، طی صحبت های شان ضمن ابراز خرسندی از موقف گیری های رییس واعضای مشرانوجرگه درقبال مسایل مهم ملی وبین المللی گفتند این مجلس بادرنظرداشت منافع علیای کشو...
Document سه شنبه ۲۲ حوت ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه امروز طی نشستی خواستهای نمایندگان معلولین معترض رااستماع نمود.
دراین نشست؛ درحالیکه داکترفیصل سمیع نایب منشی مجلس ، رئیس کمیسیون امورمعلولین ورفاه عامه، شماری مسوولین امنیتی وشاروالی کابل نیزشرکت داشتند ؛ نمایندگان معلولین، ازعملکردشاروالی کابل مبنی برجمع...
Document سه شنبه ۱۵ حوت ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
فضل هادی مسلم یار رییس مشرانوجرگه طی نشستی شکایت نماینده گان شماری از دکانداران مارکیت میوه وسبزی شهر جلال آباد را بارییس تأسیسات وزارت دفاع ملی مطرح نمود.
درنشست آنان ادعا داشتند؛ باوجودکه ازسال های متمادی به اینسو این مارکیت در شهر جلال آباد فعالیت داشته وعواید آن ازسوی ادارات مربوطه به خزانه دولت انتقال میگردید؛ اما دراین اواخر یک شخص غیرمسئول زمین...
Document دو شنبه ۱۴ حوت ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...