صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز جمعه ۳ قوس ۱۳۹۶
فضل هادی مسلمیار رئیس مشرانوجرگه امروز دردفترکارش،کارکرد های وزیرمالیه را مورد ستایش قرارداد.
در ملاقات رئیس مشرانوجرگه طی صحبتی برنامه ها وسیاست های مالی وزارت مالیه را ارزنده تلقی نموده ؛افزود که زحمات وکارکردهای خستگی ناپذیراکلیل حکیمی وهمکارانش را درراستای توسعه اقتصادی،کنترول قانونی مص...
Document چهارشنبه ۱ قوس ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
فضل هادی مسلم یاررییس مشرانوجرگه امروز طی نشستی خواستهای شماری ازمحاسن سفیدان ولایت لغمان را استماع نمود.
دراین ملاقات چند تن درصحبت هایشان ازتصویب فرمان تقنینی رییس جمهوری درمورد قانون ثبت احوال نفوس ابراز امتنان نموده ،گفتند که مشرانوجرگه با تصویب این فرمان خواست اکثریت مردم را براورده ساخته ،امیدوا...
Document دو شنبه ۲۹ عقرب ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
فضل هادی مسلم یاررییس مشرانوجرگه امروز طی نشستی خواستهای شماری ازاستادان تربیه معلم سیدجمال الدین را استماع نمود.
دراین نشست دوتن به نمایندگی ازسایرین صحبت نموده ؛گفتند که حکومت باید این نهادعملی واکادمیک را به دلایل سابقه تاریخی ،ظرفیت موجود کادرعملی ،بلند بردن سطح تحصیلی معلمان وتقاضای زمان؛ به پوهنتون تربی...
Document شنبه ۲۷ عقرب ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
محمدعلم ایزدیارنایب اول مجلس سنا امروزپیرامون گزارش هیئت مؤظف تحقیق درموردچگونگی به شهادت محمدسالم ایزدیاروشلیک بالای معترضان جوزای سال روان، بامعاون لوی سارنوالی درامورنظامی صحبت نمود.
نایب اول مشرانوجرگه ضمن مطرح ساختن خواست های فامیل های شهدای ۱۲جوزای ،افزود حدود دوماه ازتکمیل گزارش هیئت تحقیق میگذرد باوجودآنکه رئیس جمهورورئیس اجراییه کشور درزمینه رسیدگی به قضیه شلیک گلوله بالا...
Document سه شنبه ۲۳ عقرب ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
محمدعلم ایزدیار نایب اول مشرانوجرگه درحالیکه منشی ولسی جرگه، نایب منشی مشرانوجرگه، شماری ازنماینده گان مردم درشورای ملی وسید حفیظ الله هاشمی
رئیس عمومی دارالانشای مجلس سنا حضورداشتند؛ خواست های شماری ازمعترضان را که درجوار شورای ملی دست به تظاهرات صلح آمیززده بودند درتالارکمیتۀ رؤسا استماع نمود.
Document چهارشنبه ۱۷ عقرب ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...