صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزلعمل های داخلیExpand طرزلعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز پنج شنبه ۵ حوت ۱۳۹۵
انجنیرفرهاد سخی نایب اول مشرانوجرگه امروز کارکردهای شماری ازتجارملی را مورد تحسین قرارداد.
موصوف حین تفویض نشان وتقدیرنامه های مشرانوجرگه به ایشان ، گفت که جنگ های جاری ، اقتصاد شهروندان کشور را شدیداً متضررساخته وامیدوارم بازرگانان وفروشنده گان ، اجناس با کیفیت را به قیمت مناسب به بازار...
Document چهارشنبه ۴ حوت ۱۳۹۵ اطلاعات بیشتر...
فضل هادی مسلم یاررییس مشرانوجرگه امروزدردفترکارش خواستهای شماری ازجوانان وفعالین جامعه مدنی ولایت ننگرهاررا استماع نمود.
دراین ملاقات ، محمدهلال هلال نماینده پارلمان آموزشی جوانان آنولایت به نمایندگی ازدیگران صحبت نموده ضمن تشکری از رییس مشرانو جرگه به خاطر حمایت شان از جوانان ، خواستارطی مراحل دوسیه های نسبتی برخی م...
Document سه شنبه ۳ حوت ۱۳۹۵ اطلاعات بیشتر...
فضل هادی مسلمیار رئیس مشرانوجرگه شورای ملی امروز با آقای یاو جینگ سفیرجمهوری خلق چین مقیم کابل، ملاقات نمود.
دراین ملاقات رئیس مشرانوجرگه ازکمکها وروابط اخلاصمندانه چین با افغانستان ابرازتشکری نموده گفت: افغانستان خواهان گسترش روابط نیک با تمام همسایه ها بوده؛ ازکشورچین منحیث عضودایمی شورای امنیت سازمان م...
Document دو شنبه ۲ حوت ۱۳۹۵ اطلاعات بیشتر...
انجنیرفرهادسخی نایب اول مشرانوجرگه شکایات متعددمبنی برموجودیت فساد اداری درمربوطات وزارت فوایدعامه را باانجنیرعبدالرحمن صلاحی معین آنوزارت شریک ساخت.
در ملاقات ازموجودیت فساد گسترده درجمع آوری عواید ازترازوهای بلند تناژدرکابل وکاهش سرسام آورعوایددرآن ،برطرفی غیرقانونی رییس پیشین فواید عامه ولایت کابل که گفته میشود درزمان ماموریت وی عواید ترازوها...
Document دو شنبه ۲ حوت ۱۳۹۵ اطلاعات بیشتر...
رییس وبرخی اعضای شورای ولایتی کندز در حالیکه چند تن از سناتوران نیز حضور داشتند ؛ وضعیت جاری آنولایت را با انجنیرفرهادسخی نایب اول مشرانوجرگه مطرح بحث قرار داده گفتند که:
وضعیت امنیتی واجتماعی این ولایت هنوز هم خوب نیست و مردم ازتحرکات وفعالیتهای تخریبی دشمن نگرانی عمیق دارند و ایجاب می کند که عملیات سراسر وموثر ازسوی سکتورامنیتی کشوربرعلیه آشوبگران راه اندازی شود ...
Document یک شنبه ۱ حوت ۱۳۹۵ اطلاعات بیشتر...