صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز دو شنبه ۲۵ سرطان ۱۳۹۷
درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، ازپایان مؤفقانه کنفرانس بین المللی علمای جهان اسلام درعربستان سعودی، استقبال به عمل آمد.
درآغازجلسه چهار عنوان قانون وموافقتنامه بین الملی به جلسه معرفی گردیده که جهت مطالعه وتدقیق به کمیسیونهای مربوطه راجع گردیدند.
Document یک شنبه ۲۴ سرطان ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه، به ریاست محمد علم ایزدیارنایب اول،برعلاوه تصویب طرح تعدیل وایزاد دوعنوان قانون، ازتدویرکنفرانس صلح افغانستان درعربستان سعودی استقبال شد.
طرح تعدیل وایزاد درقانون اداره امورمالیات وطرح اعضای ولسی جرگه درمورد تعدیل برخی ازمواد قانون تدارکات که درکمیسیون های مجلس مورد مطالعه قرارگرفته بودند؛ توسط رئیس وسایراعضای کمیسیون اقتصاد ملی...
Document سه شنبه ۱۹ سرطان ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه، به ریاست محمد علم ایزدیارنایب اول، علاوه ازتصویب یک عنوان قانون وتصدیق یک سند بین المللی، ازبرگزاری کنفرانس صلح افغانستان
اما درمباحث آزاد جلسه، ازبرگزاری کنفرانس بزرگ اسلامی پیرامون صلح افغانستان که قراراست درآینده نزدیک درعربستان سعودی برگزار شود از سوی اعضای مجلس استقبال گردید و گفته شد که دراین کنفرانس، علم...
Document یک شنبه ۱۷ سرطان ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست محمد علم ایزدیارنایب اول، (موافقتنامه میان حکومت افغانستان وحکومت ازبیکستان درمورد ترانزیت اموال) تصدیق وکشتارظالمانۀ هموطنان
اما درمباحث آزاد، رئیس جلسه وسایرسناتوران؛ حمله به جان هموطنان اهل هنود وسیک کشور درشهرجلال آباد را بی رحمانه ویک جنایت کاملاً ضد بشری خواندند که اقلیت اهل هنود وسیک در طول تاریخ در رشد اقتصا...
Document سه شنبه ۱۲ سرطان ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، علاوه ازتصویب طرح تعدیل دوعنوان قانون، ترورعزیزالله کاروان قوماندان قطعه صفریک پولیس ولایت پکتیکا برای پولیس
درجلسه امروز طرح تعدیل فقره (۳) ماده(۲۲) قانون امورمالی ومصارف و فرمان تقنینی رییس جمهور درمورد تعدیل نام وزارت تجارت وصنایع به وزارت (صنعت وتجارت) که درکمیسیون‌های مجلس مورد مطالعه قرارگرفته...
Document یک شنبه ۱۰ سرطان ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...