صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزلعمل های داخلیExpand طرزلعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز چهارشنبه ۲۹ سنبله ۱۳۹۶
  • First-Slide-Hayat-Edari.jpg
  • First-Slide-Hayat-Edari2.jpg
خبر تازه درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، رئیس بانک مرکزی درمورد مشکلات ناشی از تبادله پول های قلم خوردگی ومندرس وسایر مسایل پولی پاسخ های ارایه کرد. سه شنبه ۲۸ سنبله ۱۳۹۶
خبر تازه محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه امروزشکایات شماری ازجوانان ولسوالی رستاق ولایت تخاررااستماع نمود. سه شنبه ۲۸ سنبله ۱۳۹۶
خبر تازه داکترمحمدآصف صدیقی نایب دوم مشرانوجرگه امروز دردفترکارش گزارش کارکردهای سرپرست معینیت محافظت عامه وزارت امورداخله را استماع نمود. دو شنبه ۲۷ سنبله ۱۳۹۶
خبر تازه جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۷ سنبله ۱۳۹۶ هجري شمسی دو شنبه ۲۷ سنبله ۱۳۹۶
خبر تازه درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، علاوه تقدیرمنسوبان دفاعی و امنیتی مستقردرزون شرق، روی مسایل جاری کشورنظریاتی ارایه گردید. یک شنبه ۲۶ سنبله ۱۳۹۶
خبر تازه داکترمحمدفیصل سمیع نایب منشی مشرانوجرگه درحضورداشت شماری ازسناتوران شکایات باشندگان شهرپلخمری ازرهگذرعدم قیرریزی سرک های آن شهر را بارییس شاروالیهای اداره مستقل ارگانهای محلی مطرح نمود. شنبه ۲۵ سنبله ۱۳۹۶
   
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، رئیس بانک مرکزی درمورد مشکلات ناشی از تبادله پول های قلم خوردگی ومندرس وسایر مسایل پولی پاسخ های ارایه کرد.
درآغازسناتورصالح‌ محمد لالاگل وسایراعضا، پرسشهای را ازرئیس دافغانستان بانک وسایرمسوولان ذیربط مطرح نموده ازبرخی کارها دربخش بانکداری به شمول ثبات پول افغانی نسبت به کشورهای همسایه وقرارگرفتن افغانستان درلست سفید تحسین نموده گفتند اخیراً مشکلات زیادی برای مردم ازعدم چلند پول های قلم خوردگی، مندرس ونا مناسب دربازارها وتوزیع آن ازطریق بانکها برای مامورین به بار آمده است وچلند پول های خارجی دربازارها به عوض پول افغانی وچگونگی توزیع معاش نیروهای امنیتی کشور از طریق بانکها باعث تلف شدن نیروها ومردم ملکی در حملات انتحاری گردید است.
سه شنبه ۲۸ سنبله ۱۳۹۶      متن کامل >>>
 
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، رئیس بانک مرکزی ...
سه شنبه ۲۸ سنبله ۱۳۹۶       متن کامل >>>
درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، علاوه تقدیرمنس...
یک شنبه ۲۶ سنبله ۱۳۹۶       متن کامل >>>
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، علاوه ازاستما...
سه شنبه ۲۱ سنبله ۱۳۹۶       متن کامل >>>
12345678910...
   
محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه امروزشکایات شماری ازجوانان ولسوا...
دراین نشست چندتن به نمایندگی ازسایرین صحبت نموده گفتند که دراین ولسوالی طالبان حضور ندارند، اما مردم از آن چه که تفنگداران غیرمسؤول انجام می‎دهند، به ستوه آمده اند.
سه شنبه ۲۸ سنبله ۱۳۹۶      متن کامل >>>
داکترمحمدآصف صدیقی نایب دوم مشرانوجرگه امروز دردفترکارش گزارش کارکر...
دراین نشست که شماری ازاعضای مجلس سنا نیزحضورداشتند؛پاسوال عبدالرزاق امیری سرپرست آن معینیت طی صحبتی گفت سیستم های جمع آوری عواید این اداره بانکی شده واین عمل باعث جلوگیری ازحیف ومیل شدن ...
دو شنبه ۲۷ سنبله ۱۳۹۶      متن کامل >>>
داکترمحمدفیصل سمیع نایب منشی مشرانوجرگه درحضورداشت شماری ازسناتوران...
دراین ملاقات داکترفیصل سمیع طی صحبتی گفت ازاینکه کارقیرریزی 85کیلومترازسال 1393دربودجه درنظرگرفته شده بود اما باگذشت سالها مردم شاهدآغاز عملی روندکاری آن نبوده اند وازاین جهت بامشکلات زیا...
شنبه ۲۵ سنبله ۱۳۹۶      متن کامل >>>
12345678910...
  
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۷ سنبله ۱۳۹۶ هجري شمسی
دو شنبه ۲۷ سنبله ۱۳۹۶       متن کامل >>>
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۵ سنبله ۱۳۹۶ هجري شمسی
شنبه ۲۵ سنبله ۱۳۹۶       متن کامل >>>
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۲ سنبله ۱۳۹۶ هجري شمسی
چهارشنبه ۲۲ سنبله ۱۳۹۶       متن کامل >>>
12345678910...
 
images.jpg
first-par-groups-dari.jpg
first-publi-pashto.png
first-fren-gro-dari.jpg
api-dari.jpg
صفحه اصلی
قانون اساسی
تصاویب
لینکهای مفید
اصول وظایف داخلی
تماس باما